Біолого-екологічний Кафедра Біофізики та біохіміїСкачати 163.62 Kb.
Дата конвертації13.03.2019
Розмір163.62 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет
Факультет _Біолого-екологічний_____________________

__________________________________________________________

Кафедра Біофізики та біохімії_______________________________________________________________________________

«ПОГОДЖЕНО»

Декан факультету

___________________________

(підпис)


_____________ ___.____.2008_р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету*

___________________________

(підпис)


_____________ ___.____.2008 р.

Робоча навчальна програма

з _________________ Біохімія органів та тканин_________________

(назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки__________6.0704 Біологія__________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (ей)_____6.070403 Біохімія

(шифр і назва спеціальності (ей)

факультету______біолого-екологічного_____________

(назва факультету)


Навчальний рік

Форма навчання

Курс

Семестр

Підсумковий контроль

К-ть кредитів ЄСПК

Загальний обсяг (год.)

Всього аудит. (год.)

у тому числі (год.):

Самос-тійна робота

(год.)


Види інд. завдань поточного контролю

Екзамен (сем.)

Залік (сем.)

Курсові роботи (проекти)

Лекції

Практичні (семінарські)


Лабораторні


семестр

форма

тиждень

2007/2008

Денна

5

9

93.5

108

36

3672

9

Ао

Кмр


14

2008/2009

Денна

4

8
8
2

72

32

3240

8

Ао

Ао


28,29

Дніпропетровськ − 2008
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО_______________

напряму _________6.0704-Біологія (КНУ, 2005)_____________________________

(шифр, назва)

Робоча програма складена: к.б.н., доц. Горілою М.В.

(вчений ступінь, звання, ім’я та ініціали автора (ів) програми)
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри біофізики та біохімії

_____________________________________________________________________________


Протокол № 16 від. “12” травня 2008 р.
Завідувач кафедри біофізики та біохімії
_______________________ /___Штеменко Н.І. /

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2008 р
Схвалено методичною комісією БЕФ напряму 6.0704 Біологія ____________________

_____________________________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № 27 від “15”травня 2008 р.


Голова _______________/ Федоненко О.В. /

(підпис) (прізвище та ініціали)
 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Метою дисципліни Біохімія органів та тканин є глибоке засвоєння

теоретичних основ біохімічних процесів у органах та тканинах, подальше

поглиблене вивчення біохімічних механізмів, що працюють в живих організмах у

нормі та за умов різних патологічних станів..


  1. Завдання вивчення дисципліни

ЗАВДАННЯ

На основі вивчення курсу студент повинен засвоїти основні поняття про

напрямки Біохімія органів та тканин , розвинути комплексне сприйняття

біохімічних явищ у різних аспектах, знати та вміти використовувати сучасні методи

діагностики та дослідження в даній галузі біохімії.

Завдання дисципліни – навчити теоретичним навичкам роботи у галузі тканинної біохімії.2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

  1. Лекційний курс

модуля, змістового модуля, теми


Назва і короткий зміст змістового модуля, теми

Кількість аудиторних годин

1

Особливості перебігу біохімічних процесів у органах та тканинах живих організмів

32


2.2. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ*

модуля, змістового модуля, теми

Назва практичного (семінарського) заняття

і короткий його зміст

Кількість аудиторних годин


2.3. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ*модуля, змістового модуля, теми

Назва лабораторного заняття

і короткий його зміст

Кількість аудиторних годин

2.4. Перелік питань для самостійного вивчення та розподіл часу самостійної роботи:

( форма навчання ).

Розрахунок часу самостійної роботи рекомендується здійснювати за такою формою:Вид роботи

Кількість годин
Опрацювання програмного матеріалу

24Підготовка та написання аналітичного огляду

8Підготовка та написання аналітичного огляду

8Всього


40

2.5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ:

( денна форма навчання )з/п


Назва змістових модулів

Кількість годин

Всього

у тому числі

лекції

практичні (семінарські)

лабораторні.

самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

1

Модуль 1 Особливості перебігу біохімічних процесів у органах та тканинах живих організмів

72

3240


У с ь о г о

72

3240

2.6. Орієнтований перелік питань, які визначаються як питання Поточного та семестрового контролю. (Додаток 4)
1.Предмет та завдання біохімії органів та тканин. Характеристика основних розділів біохімії органів та тканин.

2.Вступ до біохімії м’язів. Значення та функції м’язової тканини в організмі людини та тварин.

3.Історія розвитку біохімії м’язів. Методи вивчення біохімічних показників м’язів.

4.Структурна організація м’язів. Міогенез. Ультраструктурна організація м’язів та цитоскелет.

5.Загальна характеристика м’язових білків. Міоглобін. Водорозчинні білки м’язів. Міозин-АТФаза. Актин. Актоміозин. Тропоміозин. Тропонін. Інші міофібрілярні білки.

6.Утворення актоміозинового комплексу в процесі м’язового скорочення.

7.Модель ковзаючих ниток. Молекулярний механізм м’язового скорочення.

8.Роль іонів кальцію в скороченні м’язів (тропонін та тропомізін). Джерела енергії м’язового скорочення. Особливості скорочення гладких м’язів.

9.Динамічний стан білків м’язової тканини.

9.Денервація. Тенотомія та імобілізація. Поліомієліт. Прогресуючі м’язові дистрофії.

10.Зміни обміну у м’язовій тканині при дефіциті вітаміну Е.

11.Патобіохімія серцевого м’яза: гострий інфаркт міокарду, гостра коронарна недостатність, ізоферменти та інфаркт міокарду, гіперферментемія при інфаркті міокарду. Хронічна серцева недостатність.

12.Загальна характеристика крові.

13.Буферні системи крові.

14.Загальна характерстика білків крові. Порушення кислотно-лужної рівноваги.

15.Зсідання крові. Протизсідальна система крові. Кінінова система крові. Метаболізм еритроцитів. Групи крові.

16.Структура нирок. Функції нирок.

17. Механізм утворення сечі: механізм переносу електронів та реабсорбції води у канальцях; концентрування сечі у системі нефрону; вплив гормонів та інших речовин на транспорт іонів та реабсорбцію води.

18.Хімічний склад та властивості сечі.

19. Сечокам’яна хвороба.

20.Будова, хімічний склад та значення печінки в організмі. Функції печінки та їх порушення. 21.Роль печінки у вуглеводному обміні. Роль печінки у ліпідному обміні. Роль печінки у білковому обміні. Роль печінки у пігментному обміні.

22.Жовч. Жовтуха. Гепатити.

23.Процеси перетравлювання у ротовій порожнині. Перетравлювання у шлунку. 24.Перетравлювання у кишковику: біохімічні процеси, що проходять у дванадцятипалій кишці; біохімічна робота тонкого кишечнику; біохімічна робота товстого кишковика. Фекалії – біохімія та патобіохімія.

25. Біохімія з’єднувальної та кісткової тканин . Загальна характеристика особливостей біохімії нервової системи. Гемато-енцефалічний бар’єр. Патобіохімія нервової системи

  1. Аналітичний огляд- написати реферат.

Перелік тем для аналітичного огляду


    1. Щільові контакти або конексони.

    2. Білки конексини та їх функції.

    3. Білки міжклітинної адгезії.

    4. Трансдукція сигналу.

    5. Молекулярна патологія пріонів.

    6. Механізм функціонування білків клітинної адгезії

    7. Відмінності апоптозу та некрозу клітин.

    8. Характеристика білків вісфатину та несфатину.

    9. Хвороба Альцгеймера та запалення.

    10. Характеристика ангіопоетину – 1 з організму людини.

    11. Білок маспін з організму людини.

  1. Аналітичний огляд- написати реферат.

Перелік тем для аналітичного огляду

 1. Загальна характеристика явища апоптозу у тканинах.

 2. Загальна характеристика явища некрозу у тканинах.

 3. Класифікація цитокінів.

 4. Принципи впливу цитокінів на клітини.

 5. Загальна характеристика антицитокінів.

 6. Загальна характеристика хемокінів.

 7. Механізми мембранної микродоменної сигналізації.

 8. Механізми трансдукції сигналу.

 9. G-білок як посередник сигналізації у клітинах та тканинах .

 10. Технологія біосенсорів та мікрочипів у біохімічних дослідженнях.

 11. Методи виділення факторів росту клітин та їх рецепторів.

 12. Суперродина N-CAM, як білки, що віповідають за процеси адгезії.

 13. Принципи дії іонних каналів.

 14. Механізми молекулярної патології під час інфекції пріонами.

 15. Загальна характеристика коннексинів.

 16. Зв’язок між явищами клітинної смерті та хворобами людського організму.

 17. Характеристика методів конфокальної мікроскопії.

 18. Молекулярні механізми фосфоліпідної сигналізації.

 19. Методи інженерії біологічних макромолекул.

20. Загальна характеристика мітохондріальних інгібіторів
МЕТОДИ НАВЧАННЯ: огляд світової літератури, розв’язування творчих завдань, складання схем.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: оцінка за аналітичні огляди.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: навчальна та додаткова література (вказана нижче), Інтернет (www.pubmed.com)


 1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1 Навчальна та довідкова література
Навчальна та довідкова

 1. Мешкова Н.П. Биохимия мышц.- МГУ.- 1979

 2. Строев Е.А. Биологическая химия.- Казань.- 1988

 3. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.- Медицина, 1982.

 4. Опарин А.И. Функциональная биохимия клеточных структур.- Наука .- 1970.

 5. Певзнер Л. Основы биоэнергетики.- Мир.- 1997.

 6. Туз Дж., Прентис С. Перспективы биохимических исследований.-. Мир,- 1987.

 7. Альбертс Б., Брей Д. Молекулярная біологія клетки.- Мир.- 1996.

 8. Вольпе П. Биохимия клеточного цикла. – Мир: Питер, 2000.

 9. Клотц И. Енергетика биохимических реакцій.– Мир.: 1987.

 10. Страйер М. Биохимия в з-х т., Мир.- 1987.

 11. Бохински Р. Современные воззрения в биохимии. М.: Мир, 1987. - 530 с.

 12. Николаев А.Я. Биологическая химия. М.: Высшая школа, 1989. - 495 с.

 1. Методична

Стент Г., Кэлиндар Р. Молекулярная генетика. М.: Мир, 1981, - 380с.

Миллер Дж. Эксперименты в молекулярной генетике. М.: Мир, 1976,- 400с.

Textbook of Biochemistry with Clinical correlations ed. T.M. Devlin, 3rd edition, USA, 1995, - 1185p.
3.2. Нормативна та інструктивна література


  • Навчальна програма з біохімії органів та тканин – ДНУ. – 2008. – 14с.

  • http:/www.web-books.com/MoBio/

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genome


3.3. Методична література
Стент Г., Кэлиндар Р. Молекулярная генетика. М.: Мир, 1981, - 380с.

Миллер Дж. Эксперименты в молекулярной генетике. М.: Мир, 1976,- 400с.

Textbook of Biochemistry with Clinical correlations ed. T.M. Devlin, 3rd edition, USA, 1995, - 1185p.


 1. Перелік технічних засобів навчання
Технічні засоби

навчання


Перелік тем, у яких використовується

ПЕОМ

Усі теми

Інтернет ресурси

Усі теми 1. Протокол погодження робочої програми

Назва дисципліни, де використовується

Назва кафедри

Пропозиції до внесення змін і доповнень

Думка автора робочої програми

Рішення методичної комісії

Біохімія

Біохімії та біофізики10.04.08 № 132
 1. Рейтингова система оцінювання з дисципліни

(приклад)

Модуль 1


Підсумковий контроль

Сума

40

100

100


Шкала оцінювання:

90–100 балів — відмінно (А); 75–89 балів — добре (ВС);

60–74 балів — задовільно (DE); 1-59 балів — незадовільно (FX).
На студентів, які навчаються за заочною формою навчання, не поширюються вимоги цього Положення щодо формування загальної рейтингової (підсумкової оцінки) знань та рейтингової системи в цілому. Підсумкова оцінка в цілому виставляється викладачем як результат складання екзамену (заліку) за 4-бальною системою („зараховано”, „не зараховано” - для заліку)

Додаток 4. Структура рейтингової системи оцінювання дисципліни

Дніпропетровський національний університет
Кафедра __________Біофізики та біохімії________________
Дисципліна_____Біохімія органів та тканин_____________
Академічні групи ______Бх-05-6__________________


Навчальний рік 200_8_/200_9_ Семестр__8___
Елементи контролю за 1 модулем

Термін: 16.05

Приклади можливого наповнення

 • Теми для написання двох аналітичних оглядів __ (додаються)

( кожен аналітичний огляд оцінюється у 20 балів максимально)

Перескладання 1 модуля 17.05Примітка: екзамен об`єднує в собі зміст усіх діагностик за окремими модулями
Викладач-екзаменатор ____доц. _Горіла М.В.___________
Викладач, який проводить практичні(семінарські) та лабораторні заняття _______________________________________________________
Затверджено на засіданні кафедри, протокол від _12.05.2008_ р. № _16_
Завідувач кафедри _______________проф. Штеменко Н.І.

ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕМЕСТРОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

1.Аналітичний огляд- написати реферат.


Перелік тем для аналітичного огляду


    1. Щільові контакти або конексони.

    2. Білки конексини та їх функції.

    3. Білки міжклітинної адгезії.

    4. Трансдукція сигналу.

    5. Молекулярна патологія пріонів.

    6. Механізм функціонування білків клітинної адгезії

    7. Відмінності апоптозу та некрозу клітин.

    8. Характеристика білків вісфатину та несфатину.

    9. Хвороба Альцгеймера та запалення.

    10. Характеристика ангіопоетину – 1 з організму людини.

    11. Білок маспін з організму людини.

2.Аналітичний огляд- написати реферат.

Перелік тем для аналітичного огляду 1. Загальна характеристика явища апоптозу у тканинах.

 2. Загальна характеристика явища некрозу у тканинах.

 3. Класифікація цитокінів.

 4. Принципи впливу цитокінів на клітини.

 5. Загальна характеристика антицитокінів.

 6. Загальна характеристика хемокінів.

 7. Механізми мембранної микродоменної сигналізації.

 8. Механізми трансдукції сигналу.

 9. G-білок як посередник сигналізації у клітинах та тканинах .

 10. Технологія біосенсорів та мікрочипів у біохімічних дослідженнях.

 11. Методи виділення факторів росту клітин та їх рецепторів.

 12. Суперродина N-CAM, як білки, що віповідають за процеси адгезії.

 13. Принципи дії іонних каналів.

 14. Механізми молекулярної патології під час інфекції пріонами.

 15. Загальна характеристика коннексинів.

 16. Зв’язок між явищами клітинної смерті та хворобами людського організму.

 17. Характеристика методів конфокальної мікроскопії.

 18. Молекулярні механізми фосфоліпідної сигналізації.

 19. Методи інженерії біологічних макромолекул.

20. Загальна характеристика мітохондріальних інгібіторів


Каталог: upload
upload -> Програма навчальної дисципліни «Озеленення населених місць» Для здобувачів першого освітнього ступеню
upload -> Біоніка рослин
upload -> Програма навчальної дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» Для здобувачів першого освітнього ступеню
upload -> Відділ освіти шполянської районної державної адміністрації
upload -> Цикли календарних свят І обрядів українців
upload -> Логоритміка-форма організації корекційної музичної діяльності
upload -> Программа першого рівня вищої освіти за напрямом 016 Спеціальна освіта (логопедія)
upload -> Концепція викладання історії покладена в основу сучасних підручників історії ?
upload -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
upload -> Робоча програма навчальної дисципліни регіональні проблеми стійкого розвитку


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка