Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплінСкачати 188.31 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації22.01.2018
Розмір188.31 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін


 1. Видавнича справа та редагування

 2. Реклама та зв'язки з громадськістю

 3. Журналістська етика

 4. Текстознавство

 5. Масова комунікація та інформація

 6. Теорія журналістики

 7. Зображальна журналістика

 8. Електронні видання та Internet-журналістика

 9. Тележурналістика

 10. Радіожурналістика

 11. Теорія масової комунікації

 12. Теорія твору

 13. Редакторський аналіз і правка

 14. Міжнародна журналістика

 15. Прес-служби та інформаційні агентстваВидавнича справа та редагування (36 год.)

Знати історію світової видавничої справи та редагування від давнини до сьогодення. Володіти інформацією про витоки видавничої справи в Україні. Знати історію розвитку видавничої справи та редагування в Україні в різні епохи. Вміти аналізувати сучасну видавничу продукцію за різними категоріями. Орієнтуватися в українській видавничій продукції в діаспорі.

На основі аналізу публіцистичної літератури визначати методи дослідження проблеми літературного редагування. Знати джерела вивчення, специфіку, теоретичні основи літературного редагування.

На основі знань специфіки авторського редагування в публіцистичному тексті здійснювати само редагування (літературне) у практичній діяльності.

Застосовувати у журналістській творчості зображальні можливості асоціонімів, лексико-синонімічні, контекстуально-зображальні, синтаксичні засоби увиразнення публіцистичного мовлення. Використовувати досвід письменників-класиків під час здійснення авторського редагування.
Реклама та зв’язки з громадськістю (54 год.)

Дисципліна «Реклама та зв’язки з громадськістю» має на меті ознайомити студентів із науково-прикладними та актуально-практичними основами реклами і паблік рилейшзн, навчити їх створювати різножанрові промоційні конкурентно здатні матеріали для багатьох ринкових об’єктів.

Завдання курсу — вивчення теоретико-комунікативних основ, сутності, видів і форм реклами та зв’язків з громадськістю, ПР-рекламної стратегії і тактики, структурою підрозділів цієї сфери тощо. Студенти мають засвоїти основні поняття, терміни, визначення реклами та паблік рилейшинз, функції реклами і ПР у суспільстві, типи, види реклами і ПР та їх форми і жанри, діяльність підрозділів і учасників ПР-рекламного ринку та бізнесу, основи організації і проведення ПР-рекламної акції (кампанії).

Під час навчання студенти мають проходити практику в редакціях газет і журналів, радіо й телебачення, в рекламних та інформаційних агентствах, службах зв’язків із громадськістю, в прес-центрах різноманітних організацій та установ.


Журналістська етика (36 год.)

На основі аналізу результатів власних спостережень, використовуючи етико-естетичну теорію, встановлювати моральні переконання та смакові уподобання учасників спільної діяльності. Опираючись на кодекс професійної етики Українського журналіста та на міжнародні етичні документи виховувати культуру українського журналіста.


Текстознавство (54 год.)

Об’єктом вивчення дисципліни «Текстознавство» є текст як явище семіотичне, окреслюване як зв’язний знаковий комплекс. Текст –відповідальна мовленнєва дія, здатна і покликана функціонувати за межами часу і місця її виникнення, а тому ретельно продумана і відшліфована своїм творцем.

При дослідженні тексту як об’єкта багатогранного вивчення треба вміти ідентифікувати об’єкт, дати його опис, зазначити характерні якості, принципи, закономірності та теоретичні аспекти обігу інформації в сучасному суспільстві.

Специфіка курсу зумовлена тим, що він є одним із теоретичних курсів, які дають уявлення про форми й закономірності співвідношення зовнішніх (комунікативних) факторів, які є основою конструювання тексту, із внутрішніми константами тексту, про комунікативно-прагматичний принцип при визначенні текстових категорій


Масова комунікація та інформація (54 год.)

Масова комунікація як тип суспільно-політичної діяльності. Складові комунікації. Масовокомунікаційна діяльність та інформаційна індустрія. Технології інформаційного виробництва. Масова комунікація як вид суспільно-політичної діяльності. Використання новітніх технологій в масовокомунікаційній діяльності. Моделі масової комунікації. Комунікаційна стратегія. Фактори масовокомунікаційної діяльності. Комунікативні канали.

Масовокомунікаційна діяльність та інформаційна безпека. Інформаційні та психологічні війни. Масовокомунікаційна діяльність та формування національної інформаційної політики.
Теорія журналістики (81 год.)

Мета курсу – дати студентам уявлення про професію журналіста, про журналістику як науку, що досліджує сутність та специфіку цієї спеціальності, про особливості творів публіцистичного стилю, принципи їхнього аналізу та критерії оцінки, пізнавальне, естетичне й виховне значення.


Зображальна журналістика (54 год.)

За результатами вивчення курсу студент повинен знати особливості і основні етапи фотохімічного процесу, види фотоапаратури, фотооптики та лабораторного обладнання, роль і місце ілюстрації на шпальтах засобів масової інформації, зображувально-виражальні засоби фотожурналістики, основні жанри фотожурналістики, порядок розміщення фотоілюстрацій на шпальтах ЗМІ. Вміти підготувати до роботи фотоапарат, провести фотозйомку, виготовити фотовідбиток, провівши хімічну обробку негативних та позитивних фотоматеріалів, провести підбір фотоапаратури, фотооптики та фотоматеріалів для проведення фотозйомки різножанрових сюжетів, визначити жанр запропонованих фотоілюстрацій.


Електронні видання та Internet-журналістика (54 год.)

Дисципліна «Електронні видання та Internet-журналістика» передбачає ознайомлення студентів з історією появи, розвитку і становлення мережі Інтернет як технологічної платформи функціонування сучасних засобів масової комунікації. Курс орієнтує студентів-журналістів у сучасному комунікаційному просторі, знайомить із поняттям «електронні видання» та специфікою їх створення, поширення й аналізу.

Мета вивчення курсу – ознайомлення студентів зі специфікою мережі Інтернет, особливостями існування мережі на сучасному етапі; набуття навичок практичного володіння доступними в мережі Інтернет засобами комунікації; здобуття навичок аналізу електронних видань як продукту сучасної електронної журналістики.
Тележурналістика (36 год.)

Навчальний курс «Тележурналістика» містить в собі основні теоретичні положення сучасного журналістикознавства. Пропонується огляд законодавчих, нормативних документів, які регулюють діяльність електронних ЗМІ, юридичних і економічних аспектів функціонування вітчизняних телеорганізацій.

Мета курсу — ознайомити студентів із видами, стандартами та форматами мовлення, типами програм сучасного вітчизняного телебачення, дати уявлення про перспективні напрямки розвитку телебачення.

Завдання курсу — сприяти формуванню конкретних навиків і знань, корисних для професійної діяльності журналіста в різних типах телевізійного мовлення; ознайомити студентів зі специфікою роботи телекомпанії, схемою виробництва й розповсюдження телепродукції.


Радіожурнралістика (36 год.)

Знати телерадіокомунікаційні явища, їх специфіку, найважливіші виражальні засоби радіо продукції. поняття про тип, форму та вид у радіо журналістиці, природу міжвидових взаємозв’язків. Вміти аналізувати програми комерційного та державного телерадіомовлення, характеризувати види програм за жанрами, видами, формами, створювати власні програми.

Використовуючи знання про специфіку українського радіомовлення, володіти базовими методиками планування та організації роботи радіоредакції. Знати специфіку планування та наповнення радіо ефіру. Використовувати набуті знання управлінської, організаційної та творчої діяльності в реалізації професійної діяльності у галузі радіожурналістики.

Теорія масової комунікації (81 год.)

Масова комунікація як тип суспільно-політичної діяльності. Складові комунікації. Масовокомунікаційна діяльність та інформаційна індустрія. Технології інформаційного виробництва. Масова комунікація як вид суспільно-політичної діяльності. Використання новітніх технологій в масовокомунікаційній діяльності. Моделі масової комунікації. Комунікаційна стратегія. Фактори масовокомунікаційної діяльності. Комунікативні канали.

Масовокомунікаційна діяльність та інформаційна безпека. Інформаційні та психологічні війни. Масовокомунікаційна діяльність та формування національної інформаційної політики.
Теорія твору (54 год.)

Навчальна дисципліна читається студентам з метою раціоналізувати їх досвід сприйняття художнього чи публіцистичного матеріалу — результату творчої праці письменника і журналіста; прищепити (як майбутнім спеціалістам) професійні знання про природу твору, його системну цілісність, компонентний склад і зв’язки, жанрову специфіку; виробити навички написання творів різного змістового і жанрового призначення; розвивати вміння аналізувати й оцінювати літературно-художні й публіцистичні твори.


Редакторський аналіз і правка (54 год.)

Метою і завданням даного курсу є дати студентам розуміння суті праці редактора, навчити їх виробляти редакційний висновок, здійснювати редагування і правку рукопису.

Навчальна дисципліна має практичне спрямування, передбачає тісну співпрацю з професіоналами: бесіди з редакторами-практиками, екскурсії на виробництво, спостереження за працею редактора.

Навчальний предмет дає ґрунтовні підготовки майбутньому спеціалісту, водночас інтегруючи та поглиблюючи знання з таких курсів, як текстознавство, літературне редагування, коректура та ін.Міжнародна журналістика (36 год.)

За результатами вивчення курсу студент повинен знати стан ЗМІ в сучасних країнах, основні тенденції їх розвитку, характеристику найбільш відомих і впливових газет, часописів, радіо- і телестудій, національні особливості розвитку ЗМІ на сучасному етапі, а також ті спільні риси, що характеризують їх еволюцію. Вміти створити необхідну теоретичну базу, яка б дозволила широко використовувати досвід преси розвинутих країн у практиці функціонування українських ЗМІ.


Прес-служби та інформаційні агентства (54 год.)

Мета і завдання дисципліни — розкрити значення поняття «прес-служба», з’ясувати специфіку роботи прес-служби, складники діяльності прес-секретаря, роль журналістів на конференціях і прийомах, розглянути засоби політичної комунікації; визначення, класифікація та приклади інформаційних центрів.

У ході вивчення дисципліни «Прес-служби та інформаційні агентства» студентам рекомендовано знання законів: Закон України про інформацію; Закон України про засоби масової інформації (пресу); Закон України про державну таємницю; Закон України про телебачення і радіомовлення; Закон України про інформаційні агентства; Закон України про авторські та суміжні права; Кодекс законів про працю.


Каталог: text
text -> Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів 3-го курсу 5-6-й семестр
text -> Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень
text -> Управління освіти
text -> Якби я був другом Тома Сойера
text -> Якимчук Богдан Никонорович
text -> Практичні роботи та рекомендації до виконання практичної, індивідуальної та самостійної роботи з навчальної дисципліни
text -> Урок №1 Тема уроку. Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси. Мета уроку
text -> Л. М. Методичний посібник щодо підготовки І захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман. Секція географії
text -> В.І. Корбутяк методологія системного підходу та наукових досліджень навчальний посібник


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка