jspui/bitstream/123456789/11277/1
  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
jspui/bitstream/123456789/11328/1
  Державний вищий навчальний заклад
jspui/bitstream/123456789/9224/1
  Ісламський екстремізм І фундаменталізм: Історія та сучасність
jspui/bitstream/123456789/11947/1
  «Проблеми протидії відмиванню «брудних грошей» на міжнародному рівні»
jspui/bitstream/123456789/8752/1
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
jspui/bitstream/123456789/12141/1
  Українська академія банківської справи Національного банку України
bitstream/123456789/2180/1
  Навчальний посібник(практикум) для студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою (5 кредитів) за напрямом
jspui/bitstream/123456789/11315/1
  Державний вищий навчальний заклад
jspui/bitstream/123456789/12207/1
  Юрій оcадчий
jspui/bitstream/123456789/292/1
  Навчальний посібник доцільно використовувати викладачам, аспірантам, магістрантам та студентам старших курсів факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів освіти
jspui/bitstream/123456789/9449/2
  І спорту україни
jspui/bitstream/123456789/9428/2
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури»
jspui/bitstream/123456789/12857/1
  Українська академія банківської справи Національного банку України
bitstream/123456789/4115/1
  У загальноосвітніх та вищих навчальних закладах
jspui/bitstream/123456789/12325/1
  Перелік умовних скорочень
jspui/bitstream/123456789/11423/1
  Методичні рекомендації Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності 18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"
jspui/bitstream/123456789/11018/1
  Удосконалення діяльності банків на міжнародних ринках капіталу
jspui/bitstream/123456789/13704/1
  '225. 4 Стратегії очуження та одомашнення при перекладі інтертекстуальних одиниць в художньому творі
jspui/bitstream/123456789/1605/1
  Робоча програма навчальної дисципліни «технології соціальної роботи»
jspui/bitstream/123456789/11983/1
  Вплив нестабільності світових фінансових ринків на банківську систему України
jspui/bitstream/123456789/13381/2
  Іван мозговий діалог світів: вірогідність пізнання й комунікації
bitstream/123456789/5935/1
  Теорія та історія упрпавління
jspui/bitstream/123456789/10527/1
  Удосконалення підходів до управління проблемними кредитами банку
bitstream/123456789/3917/1
  Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань для магістрів
bitstream/123456789/5934/1
  Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030601«Менеджмент» денної та заочної форми навчання
bitstream/123456789/2179/1
  Стратегія підприємства
jspui/bitstream/123456789/12879/4
  Національний банк україни
jspui/bitstream/123456789/10596/1
  Розвиток методичних засад управління залученням ресурсів банку із депозитних джерел
bitstream/123456789/3083/1
  На прикладі підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Монографія Полтава 2015
jspui/bitstream/123456789/11017/1
  Валютний ринок України як складовий сегмент світового ринку
jspui/bitstream/123456789/2092/1
  Дріду наду
jspui/bitstream/123456789/1043/1
  М. Г. Проценко логіка посібник для студентів вузів Суми, 2005 Зміст Стор
jspui/bitstream/123456789/11895/2
  Управління дебіторською заборгованістю підприємства та розробка комплексу заходів щодо її оптимізації
jspui/bitstream/123456789/13877/1
  Державний та господарський механізми як історичні складові виникнення соціально-економічних процесів
bitstream/123456789/8923/1
  Історичні мотиви в ліриці олександри ковальової
jspui/bitstream/123456789/12333/1
  Перелік умовних скорочень
bitstream/123456789/3918/1
  Методичні рекомендації до виконання дипломних магістерських робіт для студентів спеціальності 03060101 «менеджмент організацій та адміністрування»
bitstream/123456789/1395/1
  Юридична академія України імені Ярослава Мудрого
bitstream/123456789/2010/1
  Знезараження питної води
jspui/bitstream/123456789/10259/1
  Удосконалення обліку та контролю формування І використання резервів у банках України
jspui/bitstream/123456789/9886/2
  Дослідник творчості Пікассо І. Аксьонов з Путивля
jspui/bitstream/123456789/10280/1
  Методичні вказівки до семінарських занять Для студентів
bitstream/123456789/2589/1
  Вищий навчальний заклад укоопспілки
bitstream/123456789/631/1
  Індивідуалізація навчання студентів природничо-математичних спеціальностей одеського державного педагогічного інституту ім. К. Д. Ушинського в аудиторній діяльності у 50-ті роки – на початку 70-х років ХХ століття
jspui/bitstream/123456789/1330/1
  Навчальний посібник Видавництво нуа
bitstream/123456789/8453/1
  Валентність тексту
bitstream/123456789/3118/1
  Вищий навчальний заклад Укоопспілки
bitstream/123456789/6176/1
  Методичні рекомендації до виконання магістерських дипломних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
jspui/bitstream/123456789/214/1
  Змістовий Модуль 4
bitstream/123456789/1432/1
  Губачова О. М. Становлення бухгалтерського обліку як наслідок розвитку цивілізації
bitstream/123456789/114/1
  Савченко М. А. Методика виправлення вад мови у дітей
jspui/bitstream/123456789/866/1
  Комісарик М., Чуйко Г. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку
jspui/bitstream/123456789/8629/2
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит»
jspui/bitstream/123456789/495/1
  Мирослав Мельничук, Роман Рошкулець
bitstream/123456789/1002/1
  Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «методика викладання культурології у вищому навчальному закладі»
jspui/bitstream/123456789/10566/1
  Розвиток механізму обслуговування банком корпоративних клієнтів
jspui/bitstream/123456789/10511/2
  Удосконалення інструментарію оцінки та прогнозування портфельного кредитного ризику банку
jspui/bitstream/123456789/7844/1
  Національний банк України
jspui/bitstream/123456789/627/1
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
jspui/bitstream/123456789/10416/5
  Завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни
jspui/bitstream/123456789/453/1
  Охорона праці в галузі
jspui/bitstream/123456789/305/1
  Навчально-методичний посібник Чернівці „ Рута 2011 Наукове видання Клавдія Йосифівна Кілінська
jspui/bitstream/123456789/2350/1
  Практикум для абітурієнтів. Морфологія : навч посіб
jspui/bitstream/123456789/6408/3
  Андеррайтинг як засіб залучення додаткових фінансових ресурсів
bitstream/123456789/4342/1
  Постановка проблеми у загальному вигляді
bitstream/123456789/8266/1
  Програма «Освіта (Україна ХХI століття)»
jspui/bitstream/123456789/1068/1
  Стандарти в галузі
jspui/bitstream/123456789/10149/1
  Розвиток українсько-китайського економічного співробітництва в контексті реалізації національних інтересів країн
bitstream/123456789/5657/1
  Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом 140101 «готельно-ресторанна справа»
bitstream/123456789/3322/1
  Вищий навчальний заклад Укоопспілки
jspui/bitstream/123456789/10535/1
  Розвиток механізму управління портфелем цінних паперів
jspui/bitstream/123456789/13716/2
  ’27 лінгвістичний модус культурем (на прикладі повісті Івана Франка "Захар Беркут")
jspui/bitstream/123456789/10568/5
  Удосконалення системи управління залученням ресурсів банку із депозитних джерел
jspui/bitstream/123456789/404/1
  Інноваційний зміст підготовки сучасного фахівця галузі фізичної культури І спорту
jspui/bitstream/123456789/13933/1
  О. І. Білецький як мистецтвознавець так сталося, що перші друковані праці Олександра Івановича Білецького носили характер мистецтвознавчих досліджень
jspui/bitstream/123456789/2095/1
  Управління соціальним розвитком
jspui/bitstream/123456789/9014/1
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит»
jspui/bitstream/123456789/10585/2
  Формування та використання прибутку банку
jspui/bitstream/123456789/10638/1
  Удосконалення методичних підходів до управління індивідуальним кредитним ризиком позичальника в банку
jspui/bitstream/123456789/10519/2
  Розвиток механізму іпотечного житлового банківського кредитування
jspui/bitstream/123456789/10604/2
  Удосконалення організаційно-методичних засад банківського іпотечного кредитування
jspui/bitstream/123456789/13810/1
  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» (для студентів юридичного факультету денної І заочної форм навчання) / Уклад. Б. В. Деревянко. Суми: уабс, 2015. 39 с
jspui/bitstream/123456789/10544/1
  Організаційно-методичні засади аналізу фінансових результатів діяльності банку
jspui/bitstream/123456789/5268/5
  Українська академія банківської справи
jspui/bitstream/123456789/9917/2
  Програма для підготовки до кандидатського іспиту з іноземної мови д ля аспірантів, пошукач
jspui/bitstream/123456789/10668/2
  Навчальний посібник суми двнз «уабс нбу»
jspui/bitstream/123456789/12493/2
  Навчально-методичний посібник щодо самостійного вивчення дисципліни Для студентів 2 курсу
jspui/bitstream/123456789/13607/2
  Навчальний посібник Під загальною редакцією Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич Суми двнз "уабс нбу" 2015 удк
jspui/bitstream/123456789/488/1
  1 Релігійно-туристичні об’єкти
jspui/bitstream/123456789/270/1
  Розвиток українського шкільництва на Буковині
jspui/bitstream/123456789/10457/1
  "Імпортна політика підприємства та шляхи її вдосконалення"
jspui/bitstream/123456789/10152/1
  Лізингова діяльність в системі міжнародного бізнесу
bitstream/123456789/732/1
  Сутність категорії кадрового потенціалу в системі споживчої кооперації україни
jspui/bitstream/123456789/12123/3
  Навчально-методичний посібник Для студентів напряму підготовки 030401 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" денної І заочної форм навчання
jspui/bitstream/123456789/10589/5
  Розвиток науково-практичного інструментарію управління проблемними банками
bitstream/123456789/3320/1
  Кафедра культурології та історії
bitstream/123456789/1545/1
  Актуальність теми дослідження
jspui/bitstream/123456789/1205/1
  Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності
jspui/bitstream/123456789/1715/1
  України в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна
jspui/bitstream/123456789/864/1
  С. С. Доскач аналіз психологічних передумов становлення внутрішньої позиції дорослого у підлітків постановка проблеми
bitstream/123456789/4345/1
  М. М. Мовчан Національний педагогічний
jspui/bitstream/123456789/2882/1
  Баранник Л. Б
bitstream/123456789/542/1
  Роль самостійної роботи студентів з фізичного виховання в системі вищих навчальних закладів ісаєва М. В
bitstream/123456789/2274/1
  Управління ризикозахищеністю організацій: процесний підхід
bitstream/123456789/1159/1
  Полтавська державна аграрна академія Матеріали 47-ї науково-методичної конференції викладачів І аспірантів
bitstream/123456789/1851/1
  Вищий навчальний заклад укоопспілки
jspui/bitstream/123456789/1102/1
  Адміністративне та митне право В. К. Ігонін ² ² ² ² ² ² ² (477)
bitstream/123456789/4300/1
  У процесі фахової підготовки
bitstream/123456789/6503/1
  Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики матеріали
jspui/bitstream/123456789/2204/1
  Дніпропетровська державна фінансова академія
jspui/bitstream/123456789/1496/1
  Лінгвістика №1 (34), 2016 зміст діалектологія 1
jspui/bitstream/123456789/2304/1
  За порушення митних правил
bitstream/123456789/162/1
  Моделі та механізми
jspui/bitstream/123456789/3293/1
  Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт з дисципліни
bitstream/123456789/274/1
  Г. С. Сковороди Борисов Володимир Андрійович удк
jspui/bitstream/123456789/688/1
  Розвивальне навчання та його роль у формуванні творчого потенціалу студентів внз
bitstream/123456789/1479/1
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «методика навчання фізики у профільної школі»
bitstream/123456789/1926/1
  Вікторія Кулик Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку Монографія Полтава 2014
bitstream/123456789/1934/1
  Дослідження вмісту важких металів у морепродуктах, що надходять на ринок україни
bitstream/123456789/1134/3
  Математики профільної школи
jspui/bitstream/123456789/15900/1
  Віддзеркалення національного менталітету в українських та болгарських фразеологізмах
bitstream/123456789/432/3
  Джерела та література
bitstream/123456789/5571/1
  Бібліотека у цифрову епоху як центр доступу до інформації та знань
bitstream/123456789/6670/2
  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» (для студентів юридичного факультету денної І заочної форм навчання) / Уклад. Б. В. Деревянко. Суми: уабс, 2015. 39 с
bitstream/123456789/6719/2
  Б. В. Деревянко Правове регулЮванНЯ
jspui/bitstream/123456789/13557/1
  Люмінесцентні властивості кополімерних -дикетонів
jspui/bitstream/123456789/14769/1
  Дипломна робота бакалавра на тему „
jspui/bitstream/123456789/824/1
  Структура семантичного простору публіцистичного інтерв’ю в сучасній німецькій мові саламатіна О. О
bitstream/123456789/1584/1
  Практична робота №1
jspui/bitstream/123456789/14476/1
  Особливості фонетичної організації запозичень в німецькій мові
jspui/bitstream/123456789/17659/1
  Виготовлення препарату Гаупсин на основі штаму Pseudomonas aurefaciens 1 для застосування у агробіотехнологіях
jspui/bitstream/123456789/782/1
  Рассмотрены вопросы по упрощению таможенного контроля в контексте осуществ
jspui/bitstream/123456789/15655/1
  Структурно-семантичний аналіз прізвищ жителів м. Білгород-Дністровський
bitstream/123456789/4018/1
  Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015
bitstream/123456789/4322/1
  Мовчан М. М. Самотність як проблема адаптації студентів-першокурсників до соціально-психологічного простору внз


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка