jspui/bitstream/123456789/11277/1
  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
jspui/bitstream/123456789/11328/1
  Державний вищий навчальний заклад
jspui/bitstream/lib/7687/1
  Державний вищий навчальний заклад
jspui/bitstream/123456789/9224/1
  Ісламський екстремізм І фундаменталізм: Історія та сучасність
jspui/bitstream/123456789/11947/1
  «Проблеми протидії відмиванню «брудних грошей» на міжнародному рівні»
jspui/bitstream/123456789/8752/1
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
jspui/bitstream/123456789/12141/1
  Українська академія банківської справи Національного банку України
jspui/bitstream/123456789/11315/1
  Державний вищий навчальний заклад
jspui/bitstream/123456789/12207/1
  Юрій оcадчий
jspui/bitstream/123456789/292/1
  Навчальний посібник доцільно використовувати викладачам, аспірантам, магістрантам та студентам старших курсів факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів освіти
jspui/bitstream/123456789/9449/2
  І спорту україни
jspui/bitstream/123456789/9428/2
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури»
jspui/bitstream/123456789/12857/1
  Українська академія банківської справи Національного банку України
jspui/bitstream/123456789/12325/1
  Перелік умовних скорочень
jspui/bitstream/123456789/11423/1
  Методичні рекомендації Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності 18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"
jspui/bitstream/6789/3928/1
  Терещук Андрій
jspui/bitstream/123456789/11018/1
  Удосконалення діяльності банків на міжнародних ринках капіталу
jspui/bitstream/123456789/13704/1
  '225. 4 Стратегії очуження та одомашнення при перекладі інтертекстуальних одиниць в художньому творі
jspui/bitstream/123456789/1605/1
  Робоча програма навчальної дисципліни «технології соціальної роботи»
jspui/bitstream/123456789/11983/1
  Вплив нестабільності світових фінансових ринків на банківську систему України
jspui/bitstream/6789/4249/1
  Академія адвокатури України І всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція
jspui/bitstream/123456789/13381/2
  Іван мозговий діалог світів: вірогідність пізнання й комунікації
jspui/bitstream/123456789/10527/1
  Удосконалення підходів до управління проблемними кредитами банку
jspui/bitstream/6789/6672/1
  Навчальний посібник укладачі: В. В. Цибульська, Г. В. Безверхня Умань
jspui/bitstream/6789/4388/1
  Мотиваційний аспект мисленнєвої діяльності підлітків
jspui/bitstream/123456789/255/1
  Список виконавців Науковий керівник
jspui/bitstream/123456789/12879/4
  Національний банк україни
jspui/bitstream/123456789/9972/1
  Сергій побожій історик мистецтва єгор рєдін
jspui/bitstream/123456789/10596/1
  Розвиток методичних засад управління залученням ресурсів банку із депозитних джерел
jspui/bitstream/123456789/11017/1
  Валютний ринок України як складовий сегмент світового ринку
jspui/bitstream/123456789/2092/1
  Дріду наду
jspui/bitstream/123456789/1043/1
  М. Г. Проценко логіка посібник для студентів вузів Суми, 2005 Зміст Стор
jspui/bitstream/123456789/11895/2
  Управління дебіторською заборгованістю підприємства та розробка комплексу заходів щодо її оптимізації
jspui/bitstream/123456789/13877/1
  Державний та господарський механізми як історичні складові виникнення соціально-економічних процесів
jspui/bitstream/123456789/12333/1
  Перелік умовних скорочень
jspui/bitstream/123456789/10259/1
  Удосконалення обліку та контролю формування І використання резервів у банках України
jspui/bitstream/123456789/9886/2
  Дослідник творчості Пікассо І. Аксьонов з Путивля
jspui/bitstream/123456789/10280/1
  Методичні вказівки до семінарських занять Для студентів
jspui/bitstream/123456789/1330/1
  Навчальний посібник Видавництво нуа
jspui/bitstream/123456789/214/1
  Змістовий Модуль 4
jspui/bitstream/123456789/17621/1
  Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід розроблено: доцент кафедри соціології та політології, к психол н. Донецьк, 20
jspui/bitstream/123456789/866/1
  Комісарик М., Чуйко Г. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку
jspui/bitstream/123456789/22549/1
  Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни приватне та публічне право галузь знань 0801 «Геодезія та землеустрій»
jspui/bitstream/123456789/8629/2
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит»
jspui/bitstream/123456789/495/1
  Мирослав Мельничук, Роман Рошкулець
jspui/bitstream/123456789/10566/1
  Розвиток механізму обслуговування банком корпоративних клієнтів
jspui/bitstream/123456789/22655/1
  З курсу «Філософія права»
jspui/bitstream/123456789/10511/2
  Удосконалення інструментарію оцінки та прогнозування портфельного кредитного ризику банку
jspui/bitstream/123456789/7844/1
  Національний банк України
jspui/bitstream/123456789/627/1
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
jspui/bitstream/123456789/10416/5
  Завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни
jspui/bitstream/123456789/453/1
  Охорона праці в галузі
jspui/bitstream/123456789/305/1
  Навчально-методичний посібник Чернівці „ Рута 2011 Наукове видання Клавдія Йосифівна Кілінська
jspui/bitstream/123456789/2350/1
  Практикум для абітурієнтів. Морфологія : навч посіб
jspui/bitstream/123456789/6408/3
  Андеррайтинг як засіб залучення додаткових фінансових ресурсів
jspui/bitstream/6789/3932/1
  А. І. Терещук проектна технологія як інноваційна складова технологічної підготовки учнів старшої школи
jspui/bitstream/6789/8408/1
  Загальна характеристика роботи
jspui/bitstream/123456789/253/1
  Обґрунтування доцільності створення міжбанківського ринку інвестиційних кредитів І проектів
jspui/bitstream/123456789/1068/1
  Стандарти в галузі
jspui/bitstream/123456789/10149/1
  Розвиток українсько-китайського економічного співробітництва в контексті реалізації національних інтересів країн
jspui/bitstream/6789/2983/1
  Формування освітніх компетенцій дитини: проблеми, розвиток, супровід випуск II
jspui/bitstream/123456789/10535/1
  Розвиток механізму управління портфелем цінних паперів
jspui/bitstream/123456789/13716/2
  ’27 лінгвістичний модус культурем (на прикладі повісті Івана Франка "Захар Беркут")
jspui/bitstream/123456789/10568/5
  Удосконалення системи управління залученням ресурсів банку із депозитних джерел
jspui/bitstream/123456789/404/1
  Інноваційний зміст підготовки сучасного фахівця галузі фізичної культури І спорту
jspui/bitstream/123456789/13933/1
  О. І. Білецький як мистецтвознавець так сталося, що перші друковані праці Олександра Івановича Білецького носили характер мистецтвознавчих досліджень
jspui/bitstream/6789/1979/1
  Сучасна лінгвостилістика постулює образну теорію поетичної мови як моделюючої системи, що характеризується певною пізнавальною
jspui/bitstream/123456789/2095/1
  Управління соціальним розвитком
jspui/bitstream/123456789/9014/1
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит»
jspui/bitstream/123456789/10585/2
  Формування та використання прибутку банку
jspui/bitstream/123456789/10638/1
  Удосконалення методичних підходів до управління індивідуальним кредитним ризиком позичальника в банку
jspui/bitstream/123456789/10519/2
  Розвиток механізму іпотечного житлового банківського кредитування
jspui/bitstream/123456789/10604/2
  Удосконалення організаційно-методичних засад банківського іпотечного кредитування
jspui/bitstream/123456789/13810/1
  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» (для студентів юридичного факультету денної І заочної форм навчання) / Уклад. Б. В. Деревянко. Суми: уабс, 2015. 39 с
jspui/bitstream/6789/2410/1
  +371. 3 Прищепа Світлана
jspui/bitstream/123456789/10544/1
  Організаційно-методичні засади аналізу фінансових результатів діяльності банку
jspui/bitstream/123456789/5268/5
  Українська академія банківської справи
jspui/bitstream/123456789/9917/2
  Програма для підготовки до кандидатського іспиту з іноземної мови д ля аспірантів, пошукач
jspui/bitstream/123456789/10668/2
  Навчальний посібник суми двнз «уабс нбу»
jspui/bitstream/123456789/12493/2
  Навчально-методичний посібник щодо самостійного вивчення дисципліни Для студентів 2 курсу
jspui/bitstream/123456789/13607/2
  Навчальний посібник Під загальною редакцією Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич Суми двнз "уабс нбу" 2015 удк
jspui/bitstream/123456789/488/1
  1 Релігійно-туристичні об’єкти
jspui/bitstream/123456789/270/1
  Розвиток українського шкільництва на Буковині
jspui/bitstream/123456789/10457/1
  "Імпортна політика підприємства та шляхи її вдосконалення"
jspui/bitstream/123456789/10152/1
  Лізингова діяльність в системі міжнародного бізнесу
jspui/bitstream/123456789/22711/1
  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів при виконанні індивідуальних завдань
jspui/bitstream/123456789/12123/3
  Навчально-методичний посібник Для студентів напряму підготовки 030401 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" денної І заочної форм навчання
jspui/bitstream/123456789/23692/1
  Философия
jspui/bitstream/123456789/10589/5
  Розвиток науково-практичного інструментарію управління проблемними банками
jspui/bitstream/123456789/17624/1
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Методика викладання у вищій школі»
jspui/bitstream/123456789/1205/1
  Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності
jspui/bitstream/123456789/402/1
  Регіональна інвестиційна політика енергозбереження
jspui/bitstream/6789/2796/1
  Вітчизняна географічна освіта: історичні аспекти XVII поч. ХХ століття анотація
jspui/bitstream/123456789/1715/1
  України в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна
jspui/bitstream/123456789/864/1
  С. С. Доскач аналіз психологічних передумов становлення внутрішньої позиції дорослого у підлітків постановка проблеми
jspui/bitstream/123456789/17032/1
  Методичні вказівки по складанню реферату з дисципліни «Основи енергетичного використання низькосортного палива»
jspui/bitstream/123456789/23690/1
  Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення семінарських занять
jspui/bitstream/123456789/2882/1
  Баранник Л. Б
jspui/bitstream/6789/7852/1
  Я І практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури
jspui/bitstream/123456789/23691/1
  Методичні рекомендації щодо виконання студентами контрольних робіт заочної форми навчання
jspui/bitstream/123456789/1102/1
  Адміністративне та митне право В. К. Ігонін ² ² ² ² ² ² ² (477)
jspui/bitstream/316497/20826/1
  [Електронний ресурс]. Режим доступу: ib pu if ua/files/konferensions/604256%20Українсько-польські%20відносини%20в%20Галичині%20у%20ХХ%20ст pdf
jspui/bitstream/316497/27160/1
  О. В. Коваленко
jspui/bitstream/123456789/17619/1
  Методичні вказівки з дисципліни
jspui/bitstream/123456789/2204/1
  Дніпропетровська державна фінансова академія
jspui/bitstream/123456789/1496/1
  Лінгвістика №1 (34), 2016 зміст діалектологія 1
jspui/bitstream/123456789/2304/1
  За порушення митних правил
jspui/bitstream/123456789/3293/1
  Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт з дисципліни
jspui/bitstream/123456789/688/1
  Розвивальне навчання та його роль у формуванні творчого потенціалу студентів внз
jspui/bitstream/123456789/15900/1
  Віддзеркалення національного менталітету в українських та болгарських фразеологізмах
jspui/bitstream/123456789/19683/1
  Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. Донецьк: іпші «Наука І освіта», 2010. 50 с
jspui/bitstream/123456789/13557/1
  Люмінесцентні властивості кополімерних -дикетонів
jspui/bitstream/123456789/14769/1
  Дипломна робота бакалавра на тему „
jspui/bitstream/123456789/824/1
  Структура семантичного простору публіцистичного інтерв’ю в сучасній німецькій мові саламатіна О. О
jspui/bitstream/123456789/14476/1
  Особливості фонетичної організації запозичень в німецькій мові
jspui/bitstream/123456789/17659/1
  Виготовлення препарату Гаупсин на основі штаму Pseudomonas aurefaciens 1 для застосування у агробіотехнологіях
jspui/bitstream/123456789/782/1
  Рассмотрены вопросы по упрощению таможенного контроля в контексте осуществ
jspui/bitstream/123456789/15655/1
  Структурно-семантичний аналіз прізвищ жителів м. Білгород-Дністровський


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка