bitstream/NAU/31611/1
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота»
bitstream/NAU/27630/1
  Правовий механізм реалізації смертної кари в усьому світі виник дуже давно, але з плином часу багато країн відмовилися від такого виду покарання, визнавши життя кожної людини найважливішою цінністю людства
xmlui/bitstream/NAU/19622/1
  «18» Світлана литвинська
bitstream/316497/4875/1
  Навчальний посібник Тернопіль Видавництво «Підручники І посібники»
bitstream/NAU/14724/1
  Авіаційна терміно-логія української мови : тематична класифікація та генетична характеристика
bitstream/123456789/2180/1
  Навчальний посібник(практикум) для студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою (5 кредитів) за напрямом
bitstream/316497/8460/1
  Особливості адаптації іноземних студентів до навчання в україні
jspui/bitstream/123456789/292/1
  Навчальний посібник доцільно використовувати викладачам, аспірантам, магістрантам та студентам старших курсів факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів освіти
bitstream/123456789/4115/1
  У загальноосвітніх та вищих навчальних закладах
bitstream/NAU/18603/1
  Мета вивчення дисципліни
bitstream/316497/19575/1
  Організація занять з іноземної мови у вузі. Анотація
bitstream/316497/10100/1
  Ми не є І не повинні стати народом суржикової мови чи мови мертво-декоративної
bitstream/316497/8484/1
  Аналіз літератури з історії шкільництва та педагогічної думки Галичини показав, що особливе місце в душпастирській діяльності священиків займала їх катехитична участь у навчально-виховному процесі шкіл
jspui/bitstream/123456789/1605/1
  Робоча програма навчальної дисципліни «технології соціальної роботи»
bitstream/NAU/31188/6
  Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Практикум з групової психокорекції»
bitstream/123456789/5935/1
  Теорія та історія упрпавління
jspui/bitstream/123456789/10527/1
  Удосконалення підходів до управління проблемними кредитами банку
bitstream/NAU/31676/1
  Навчальний посібник Київ Кондор-Видавництво 017 ббк 66. (О) я 73 Тро 70
bitstream/123456789/3917/1
  Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань для магістрів
bitstream/123456789/5934/1
  Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030601«Менеджмент» денної та заочної форми навчання
bitstream/123456789/2179/1
  Стратегія підприємства
bitstream/123456789/3083/1
  На прикладі підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Монографія Полтава 2015
jspui/bitstream/123456789/2092/1
  Дріду наду
jspui/bitstream/123456789/1043/1
  М. Г. Проценко логіка посібник для студентів вузів Суми, 2005 Зміст Стор
bitstream/123456789/8923/1
  Історичні мотиви в ліриці олександри ковальової
bitstream/NAU/21219/1
  Опубліковано
bitstream/123456789/3918/1
  Методичні рекомендації до виконання дипломних магістерських робіт для студентів спеціальності 03060101 «менеджмент організацій та адміністрування»
bitstream/NAU/32224/1
  Система менеджменту якості навчальна програма
bitstream/123456789/1395/1
  Юридична академія України імені Ярослава Мудрого
bitstream/123456789/2010/1
  Знезараження питної води
jspui/bitstream/123456789/10259/1
  Удосконалення обліку та контролю формування І використання резервів у банках України
jspui/bitstream/123456789/10280/1
  Методичні вказівки до семінарських занять Для студентів
bitstream/123456789/2589/1
  Вищий навчальний заклад укоопспілки
bitstream/123456789/631/1
  Індивідуалізація навчання студентів природничо-математичних спеціальностей одеського державного педагогічного інституту ім. К. Д. Ушинського в аудиторній діяльності у 50-ті роки – на початку 70-х років ХХ століття
jspui/bitstream/123456789/1330/1
  Навчальний посібник Видавництво нуа
bitstream/123456789/8453/1
  Валентність тексту
bitstream/123456789/3118/1
  Вищий навчальний заклад Укоопспілки
bitstream/123456789/6176/1
  Методичні рекомендації до виконання магістерських дипломних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
jspui/bitstream/123456789/214/1
  Змістовий Модуль 4
bitstream/123456789/1432/1
  Губачова О. М. Становлення бухгалтерського обліку як наслідок розвитку цивілізації
bitstream/NAU/21634/2
  «Фотоелектричні сонячні системи»
bitstream/123456789/114/1
  Савченко М. А. Методика виправлення вад мови у дітей
jspui/bitstream/123456789/866/1
  Комісарик М., Чуйко Г. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку
jspui/bitstream/123456789/495/1
  Мирослав Мельничук, Роман Рошкулець
bitstream/123456789/1002/1
  Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «методика викладання культурології у вищому навчальному закладі»
bitstream/NAU/32676/7
  Методичні рекомендації до виконання домашніх завдань з дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн»
bitstream/NAU/32651/4
  Методичні рекомендації з виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання
bitstream/NAU/14909/1
  Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах міжнародної І регіональної інтеграції
bitstream/NAU/32802/9
  Тема № Місце І значення Юридичної конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
bitstream/PoltNTU/138/1
  Литвиненко Тетяна Петрівна, Івасенко Вікторія Вікторівна аналіз основних нормативних вимог до засобів інформаційного забезпечення вулично-шляхової мережі, доступної для маломобільних груп населення
jspui/bitstream/123456789/10511/2
  Удосконалення інструментарію оцінки та прогнозування портфельного кредитного ризику банку
jspui/bitstream/123456789/627/1
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
jspui/bitstream/123456789/10416/5
  Завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни
jspui/bitstream/123456789/453/1
  Охорона праці в галузі
jspui/bitstream/123456789/305/1
  Навчально-методичний посібник Чернівці „ Рута 2011 Наукове видання Клавдія Йосифівна Кілінська
jspui/bitstream/123456789/2350/1
  Практикум для абітурієнтів. Морфологія : навч посіб
bitstream/NAU/32662/6
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів
bitstream/NAU/32977/3
  Конспект лекцій з дисципліни «Правове регулювання в І дносин власност І за спеціальністю 081 «Право»
bitstream/NAU/32977/5
  Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних (семінарських) занять 030401 «Правознавство» Розробник к ю. н., доц. Філик Н. В
bitstream/123456789/4342/1
  Постановка проблеми у загальному вигляді
bitstream/NAU/33155/8
  Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять з дисципліни «Транспортне право Європейського Союзу»
bitstream/316497/9965/1
  Природа рішень європейського суду з прав людини
bitstream/NAU/32044/1
  Кафедра хімії І хімічної технології
bitstream/NAU/32676/10
  Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн»
bitstream/NAU/13075/1
  Т. В. Новак, аспірант Самоідентифікація І проблема формування особистості у філософії психоаналізу
bitstream/NAU/33159/7
  Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять з дисципліни «міжнародний комерційний арбітраж»
bitstream/NAU/33154/7
  Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять з дисципліни «Правове регулювання польтів»
bitstream/NAU/28495/1
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни
bitstream/123456789/8266/1
  Програма «Освіта (Україна ХХI століття)»
jspui/bitstream/123456789/1068/1
  Стандарти в галузі
bitstream/NAU/33248/4
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів
jspui/bitstream/123456789/10149/1
  Розвиток українсько-китайського економічного співробітництва в контексті реалізації національних інтересів країн
bitstream/123456789/5657/1
  Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом 140101 «готельно-ресторанна справа»
bitstream/NAU/30772/1
  Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Міжнародний менеджмент та маркетинг»
bitstream/NAU/32133/1
  Кафедра хімії І хімічної технології
bitstream/NAU/33158/8
  Методичні рекомендації для підготовки студента до самостійної роботи з дисципліни «Актуальні проблеми банкрутства в Україні»
bitstream/NAU/32677/3
  Програма навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти в галузі прав людини»
bitstream/NAU/28158/2
  Кафедра екології
bitstream/NAU/28158/1
  Кафедра екології
bitstream/NAU/32667/10
  Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Прокуратура України»
bitstream/NAU/31927/1
  Феномен творчості як культурно-антропологічної константи у її відмінності від «творчості» машин та «animals’ art» Одним із сучасних російських філософів, який займається проблематикою «творчості»
bitstream/123456789/3322/1
  Вищий навчальний заклад Укоопспілки
bitstream/316497/27163/1
  Крученик Лілія Богданівна Антитерористична стратегія у системі зміцнення національної безпеки України спеціальність: 18010014 Управління фінансово-економічною безпекою магістерська програма
bitstream/NAU/31442/2
  Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
bitstream/NAU/32041/1
  Кафедра хімії І хімічної технології
bitstream/NAU/32034/1
  Узгоджено затверджую
bitstream/NAU/32685/4
  Методичні рекомендації з виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Порівняльне кримінальне право» для студентів 5 курсу
jspui/bitstream/123456789/404/1
  Інноваційний зміст підготовки сучасного фахівця галузі фізичної культури І спорту
bitstream/NAU/32143/1
  Узгоджено затверджую
bitstream/NAU/32125/1
  Узгоджено затверджую
bitstream/NAU/21269/1
  Узгоджено затверджую
jspui/bitstream/123456789/2095/1
  Управління соціальним розвитком
jspui/bitstream/123456789/10519/2
  Розвиток механізму іпотечного житлового банківського кредитування
bitstream/NAU/32685/11
  Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Порівняльне кримінальне право»
jspui/bitstream/123456789/488/1
  1 Релігійно-туристичні об’єкти
bitstream/NAU/30729/1
  Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
jspui/bitstream/123456789/270/1
  Розвиток українського шкільництва на Буковині
jspui/bitstream/123456789/10457/1
  "Імпортна політика підприємства та шляхи її вдосконалення"
jspui/bitstream/123456789/10152/1
  Лізингова діяльність в системі міжнародного бізнесу
bitstream/NAU/33389/1
  Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий ринок»
bitstream/123456789/732/1
  Сутність категорії кадрового потенціалу в системі споживчої кооперації україни
bitstream/NAU/33173/2
  Інформаційний бюлетень №2 Лютий 2018 р. Зміст
bitstream/123456789/3320/1
  Кафедра культурології та історії
bitstream/123456789/1545/1
  Актуальність теми дослідження
jspui/bitstream/123456789/1205/1
  Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності
bitstream/NAU/32116/1
  Узгоджено затверджую
bitstream/316497/19569/1
  Л. М. Штохман Завдання для самостійної та індивідуальної роботи Навчально-методична розробка для студентів другого курсу факультету міжнародного бізнесу І менеджменту напрямів підготовки «Міжнародна зовнішньоекономічна діяльність» та
jspui/bitstream/123456789/1715/1
  України в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна
bitstream/NAU/33279/5
  Методичні рекомендації до практичних занять студентів галузі знань 081 «Право»
bitstream/NAU/33604/1
  Інформаційний бюлетень №3 Березень 2018 р. Зміст
bitstream/316497/19447/1
  Лілія Штохман Здійснення зворотного зв’язку при виконанні вправ І завдань на заняттях іноземної мови Анотація
bitstream/316497/7762/1
  Надія Береза
jspui/bitstream/123456789/864/1
  С. С. Доскач аналіз психологічних передумов становлення внутрішньої позиції дорослого у підлітків постановка проблеми
bitstream/NAU/34318/1
  Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту
bitstream/316497/21713/1
  «Взаємозв’язок між економічним зростанням, зайнятістю та безробіттям»
bitstream/NAU/10923/1
  Філик Наталія Володимирівна
bitstream/NAU/32113/1
  Кафедра хімії І хімічної технології
bitstream/316497/8461/1
  Юрій Щербяк радник голови Тернопільської обласної державної адміністрації, кандидат педагогічних наук
bitstream/316497/13198/1
  Методичні вказівки для виконання практичних І індивідуальних завдань
bitstream/NAU/32115/1
  Кафедра хімії І хімічної технології
bitstream/123456789/4345/1
  М. М. Мовчан Національний педагогічний
jspui/bitstream/123456789/2882/1
  Баранник Л. Б
bitstream/316497/21676/1
  «Ціноутворення в умовах олігополії ( на прикладі підприємства)»
bitstream/123456789/542/1
  Роль самостійної роботи студентів з фізичного виховання в системі вищих навчальних закладів ісаєва М. В
bitstream/PoltNTU/205/1
  E01С 1/00; G08G 1/00 спосіб визначення незадіяних зон на міських вулицях для влаштування на них велосипедних смуг руху
bitstream/123456789/2274/1
  Управління ризикозахищеністю організацій: процесний підхід
bitstream/316497/677/1
  Центр досліджень контролінгу кафедра обліку І контролінгу в промисловості
xmlui/bitstream/NAU/35152/1
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Тестування комплексів інформаційних технологій проектування»
bitstream/NAU/32030/1
  Система менеджменту якості робоча навчальна програма
bitstream/NAU/34343/1
  Тема заняття: Теоретичні та методологічні засади інвестиційного менеджменту
bitstream/NAU/26424/1
  Кафедра конституційного І адміністративного права
bitstream/NAU/23750/8
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Кримінальне право» для студентів 030401 «Правознаство»
bitstream/123456789/1159/1
  Полтавська державна аграрна академія Матеріали 47-ї науково-методичної конференції викладачів І аспірантів
bitstream/123456789/1851/1
  Вищий навчальний заклад укоопспілки
jspui/bitstream/123456789/1102/1
  Адміністративне та митне право В. К. Ігонін ² ² ² ² ² ² ² (477)
bitstream/316497/8707/1
  Кравчук Валентина Миколаївна
jspui/bitstream/316497/20826/1
  [Електронний ресурс]. Режим доступу: ib pu if ua/files/konferensions/604256%20Українсько-польські%20відносини%20в%20Галичині%20у%20ХХ%20ст pdf
jspui/bitstream/316497/27160/1
  О. В. Коваленко
bitstream/123456789/4300/1
  У процесі фахової підготовки
bitstream/NAU/32107/1
  Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
bitstream/316497/23687/1
  Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти
bitstream/123456789/6503/1
  Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики матеріали
bitstream/316497/19892/1
  Реформування судових органів в період української революції 1917-1920-х років: історико-правовий аспект
bitstream/NAU/30839/1
  Ризик зіткнення та ешелонування
bitstream/316497/10481/1
  Ольга Блашків, Любов Ковальчук (Тернопіль) ’373. 7: 81’253=161. 2+811. 111 Способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську анотація
jspui/bitstream/123456789/2204/1
  Дніпропетровська державна фінансова академія
jspui/bitstream/123456789/1496/1
  Лінгвістика №1 (34), 2016 зміст діалектологія 1
jspui/bitstream/123456789/2304/1
  За порушення митних правил
bitstream/NAU/19647/1
  Програма навчальної дисципліни «Лінгвістичні основи документознавства»
xmlui/bitstream/NAU/14238/1
  Кафедра господарського права І процесу
bitstream/123456789/162/1
  Моделі та механізми
bitstream/316497/8485/1
  Педагогічний контроль за навчальними досягненнями студентів в умовах модульно-рейтингової системи навчання. Анотація
bitstream/NAU/32129/1
  Кафедра хімії І хімічної технології
bitstream/NAU/32111/1
  Система менеджменту якості
jspui/bitstream/123456789/3293/1
  Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт з дисципліни
bitstream/123456789/274/1
  Г. С. Сковороди Борисов Володимир Андрійович удк
bitstream/NAU/26427/1
  Кафедра конституційного І адміністративного права
jspui/bitstream/123456789/688/1
  Розвивальне навчання та його роль у формуванні творчого потенціалу студентів внз
bitstream/NAU/32151/1
  Система менеджменту якості робоча навчальна програма
bitstream/123456789/1479/1
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «методика навчання фізики у профільної школі»
bitstream/316497/8040/1
  Якість вищої освіти в контексті європейської інтеграції
bitstream/NAU/35932/8
  Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять з дисципліни «Правове регулювання цінних паперів та фондового ринку в Україні»
xmlui/bitstream/NAU/18605/1
  Мета вивчення дисципліни «Психологія праці»
bitstream/123456789/1926/1
  Вікторія Кулик Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку Монографія Полтава 2014
bitstream/123456789/1934/1
  Дослідження вмісту важких металів у морепродуктах, що надходять на ринок україни
bitstream/NAU/34342/1
  Задача 1 Потік реальних грошей (Cash Flow) Визначення одноразових витрат
bitstream/NAU/20481/1
  Професійна компетентність викладача вищого
bitstream/NAU/23708/1
  Структурно-функціональна характеристика системи забезпечення національної безпеки України у статті на основі останніх досліджень І публікацій розглянуто сучасні підходи до визначення поняття «національна безпека»
bitstream/123456789/1134/3
  Математики профільної школи
jspui/bitstream/123456789/15900/1
  Віддзеркалення національного менталітету в українських та болгарських фразеологізмах
bitstream/316497/8722/1
  Діяльність освітніх організацій української діаспори на сторінках україномовної преси США у контексті збереження національної ідентичності Біловус Л. І
bitstream/123456789/432/3
  Джерела та література
bitstream/123456789/5571/1
  Бібліотека у цифрову епоху як центр доступу до інформації та знань
bitstream/123456789/6670/2
  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» (для студентів юридичного факультету денної І заочної форм навчання) / Уклад. Б. В. Деревянко. Суми: уабс, 2015. 39 с
bitstream/123456789/6719/2
  Б. В. Деревянко Правове регулЮванНЯ
bitstream/NAU/34260/1
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 073 «Менеджмент» Київ 2017
jspui/bitstream/123456789/13557/1
  Люмінесцентні властивості кополімерних -дикетонів
jspui/bitstream/123456789/14769/1
  Дипломна робота бакалавра на тему „
bitstream/NAU/34320/1
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни " Міжнародний бізнес "
bitstream/NAU/27802/1
  Даценко Т. В., Кравченко Д. М
bitstream/NAU/32102/1
  Робоча навчальна програма дисципліни "Порошкові лакофарбові матеріали" розроблена на основі робочого навчального плану № рс-5 05130108/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 6
jspui/bitstream/123456789/824/1
  Структура семантичного простору публіцистичного інтерв’ю в сучасній німецькій мові саламатіна О. О
bitstream/123456789/1584/1
  Практична робота №1
jspui/bitstream/123456789/14476/1
  Особливості фонетичної організації запозичень в німецькій мові
jspui/bitstream/123456789/17659/1
  Виготовлення препарату Гаупсин на основі штаму Pseudomonas aurefaciens 1 для застосування у агробіотехнологіях
bitstream/NAU/26392/1
  Програма навчальної дисципліни «Аграрне право»
jspui/bitstream/123456789/782/1
  Рассмотрены вопросы по упрощению таможенного контроля в контексте осуществ
jspui/bitstream/123456789/15655/1
  Структурно-семантичний аналіз прізвищ жителів м. Білгород-Дністровський
bitstream/123456789/4018/1
  Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015
bitstream/123456789/4322/1
  Мовчан М. М. Самотність як проблема адаптації студентів-першокурсників до соціально-психологічного простору внз


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка