Додаток 2 до рішення районної ради від 12 листопада 2013 року №391 24/VIСкачати 268.42 Kb.
Дата конвертації17.05.2018
Розмір268.42 Kb.
ТипДодаток

Додаток 2

до рішення районної ради

від 12 листопада 2013 року

№ 391 – 24/VI


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Комунальний позашкільний навчальний заклад «П’ятихатський районний Центр учнівської молоді» (далі- Центр) заснований на спільній власності територіальних громад району і перебуває в управлінні П’ятихатської районної ради (далі – Орган управління майном).

Ідентифікаційний код 21930648.1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЦЕНТРУ

1.1. Найменування Центру:

повне - комунальний позашкільний навчальний заклад «П’ятихатський районний

Центр учнівської молоді»

скорочене – КПНЗ « ПРЦУМ ».

Місцезнаходження: 52100, вул..Желєзнякова,109, м.П’ятихатки, Дніпропетровська область, Телефон: (05651) 3 – 00 - 70 .2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою діяльності Центру є розвиток здібностей учнів, формування умінь і навичок за інтересами, забезпечення потреби особистості в творчій самореалізації в позаурочний час.

2.2. Головними завданнями Центру є :


 • виховання громадянина України;

 • вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

 • виховання у учнівської молоді поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів;

 • формування у вихованців, учнів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров"я та здоров"я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

 • задоволення потреб учнів, вихованців у професійному самовиз­наченні і творчій самореалізації;

 • профорієнтаційна робота з учнями старших класів шкіл району, професійна та допрофесійна підготовка;

 • пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і таланови­тих вихованців і учнів;

 • організація дозвілля вихованців і учнів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;

 • виховання в учасників навчально-виховного процесу, свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих,

 • формування здорового способу життя вихованців і учнів;

 • надання практичної і методичної допомоги школам району в організації виховної та позашкільної роботи.

2.3. Центр здійснює такі види діяльності:

- професійна та допрофесійна підготовка;

- позашкільна освіта.

2.4. Центр здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЦЕНТРУ
3.1. Центр є юридичною особою і діє на підставі цього Статуту.

3.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно технічну освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільну освіту , іншими законодавчими актами України, наказами Міністерства освіти і науки , відділу освіти районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, в управлінні яких перебуває Центр, та цим Статутом.

3.3. Центр веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланк встановленого зразка, які зареєстровані в установленому чинним законодавством порядку.

3.4. Центр має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

3.5. Центр не несе відповідальності за зобов’язаннями Органу управління майном.

3.6. Центр відповідає за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством України.


4. МАЙНО ЦЕНТРУ
4.1. Майно Центру становлять основні фонди та обігові кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Центру.

4.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад району і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту. Відчуження майна, що є спільною власністю територіальних громад району, здійснюється засновником у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.3. Джерелом формування майна Центру є:

- майно, передане їй Органом управління майном; • доходи, одержані від надання послуг, а також інших видів фінансово-господарської діяльності;

 • дотації;

 • кредити банків та інших кредиторів;

 • капітальні вкладення;

 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних чи фізичних осіб;

 • інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.4. З дозволу Органу управління майном Центр має право здавати юридичним та фізичним особам в оренду майно в порядку, встановленому чинним законодавством України та Органом управління майном;

4.5. Збитки, завдані Центру внаслідок порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами і державними органами, підлягають відшкодуванню зазначеними особами та органами добровільно або за рішенням суду.


5.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ.
5.1. Права Центру:

5.1.1. Центр самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію й основні напрями свого розвитку з урахуванням принципів та завдань, визначених Органом управління майном.

5.1.2. Центр має право створювати філії, відділення та інші відокремлені підрозділи за погодженням з Органом управління майном.

5.1.3. Центр має право:

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;

- представляти, захищати свої законні інтереси, інтереси своїх працівників в інших організаціях.

5.2. Обов’язки Центру:

5.2.1. При визначенні стратегії своєї діяльності Центр повинен враховувати потреби вихованців та викладацького складу відповідно до чисельності, складу затверджених груп з професій та напрямків із урахуванням встановлених норм матеріально-технічного та фінансового забезпечення і вимог сучасного навчально-виховного процесу.

5.2.2. Центр:

- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України;

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- здійснює заходи з удосконалення організації праці та заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Центр, забезпечує економне і раціональне використання фонду оплати праці та своєчасні розрахунки з працівниками Центру;

5.3. Центр здійснює бухгалтерський оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.

Директор Центру, головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичну звітність.6. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРУ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

6.1. Організаційно-методичне управління діяльністю Центру здійснює відділ освіти П’ятихатської райдержадміністрації..

6.2. Безпосереднє керівництво Центром здійснює директор, який призначається на посаду (звільняється з посади) відділом освіти райдержадміністрації та укладає трудову угоду з Органом управління майном.

На посаду директора Центру призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр», стаж роботи у закладах освіти не менше трьох років, і яка пройшла підготовку та атестацію в порядку, встановленому Міносвіти.

6.3. Директор Центру самостійно вирішує питання діяльності Центру за винятком тих, що належать до компетенції Органу управління майном.

Директор Центру : • здійснює загальне керівництво Центром, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

 • забезпечує та контролює проведення навчально-виховного процесу, несе відповідальність перед засновником за його результати;

 • відповідно до чинного законодавства України затверджує структуру і штатний розпис Центру в межах фонду оплати праці, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

 • забезпечує додержання вимог охорони здоров’я, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і вимог техніки безпеки та несе за це відповідальність;

 • діє без довіреності від імені Центру, представляє її в усіх установах, організаціях, підприємствах та органах влади;

 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру, укладає угоди, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства, має право першого підпису на всіх грошових та банківських документах;

 • установлює надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам Центру відповідно до чинного законодавства України та в межах фонду оплати праці, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;

 • видає в межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівників;

 • приймає на роботу і звільняє з роботи викладачів, керівників гуртків та майстрів виробничого навчання та інших фахівців відповідно до законодавства;

 • несе відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння Центру.

6.4. Заступник директора Центру з навчально-виховної роботи повинен мати вищу освіту з освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр» та досвід навчально – виховної роботи.

Заступник директора Центру з навчально-виховної роботи: • несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-виховного процесу,

 • контролює проведення набору вихованців, учнів, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї профільної групи до іншої;

 • здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки;

 • готує пропозиції щодо тарифікації викладачів, майстрів виробничого навчання, керівників гуртків;

 • координує роботу з науково-методичного забезпечення;

- несе відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних вимог, правил техніки безпеки під час проведення навчально-виховного процесу;

 • організовує роботу з узагальнення досвіду роботи викладачів, майстрів виробничого навчання та керівників гуртків.

6.5. Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади директором Центру. Він повинен мати спеціальну фінансово-економічну освіту та досвід бухгалтерської роботи.

6.6. Головний бухгалтер несе відповідальність за стан господарської діяльності та фінансової дисципліни, ведення бухгалтерського обліку та звітності Центру, за цільове використання бюджетних коштів.

6.7. У Центрі введена для кожного відділу посада завідуючого відділом. Завідуючий відділом здійснює контроль за діяльністю викладачів, майстрів виробничого навчання, керівників гуртків.

- несе відповідальність за організацію навчально-виховного процесу, правильне комплектування навчальних груп, проведення приймальних та кваліфікаційних іспитів, проведення позашкільних заходів з гуртківцями та учнями шкіл району;

- здійснює контроль і несе відповідальність за дотриманням вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки

6.8. В Центрі передбачена посада методиста, який перевіряє плани, вирішує актуальні питання навчально-виховної роботи;

- спрямовує організаційно-масову та інформаційно-методичну роботу Центру, його структурних підрозділів: гуртків, груп та інших творчих об’єднань;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Центру;

- розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу і основних напрямків навчально-виховної роботи;

- перевіряє навчальні плани і програми.

6.9. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-виховної та професійної діяльності працівників у Центрі утворюється педагогічна та методична рада, які очолює директор Центру та методист.

Педагогічна та методична ради Центру:

вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-виховної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Центру;

визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-виховного процесу досягнень науки і кращого досвіду роботи;

розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-виховної роботи;

захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-виховної роботи;

розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Центру.

Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше двох на рік.

Засідання методичної ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу в квартал.

6.10. Органом громадського самоврядування Центру є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-виховної роботи, і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу Центру скликаються не рідше одного разу на рік.

6.11. У Центрі за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти батьківський комітет, піклувальна рада.

До складу батьківського комітету входять по три представника від батьків учнів відділів.

6.12. Питання організації праці педколективу Центру , права та обов’язки працівників, учнів регулюються Правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими загальними зборами колективу Центру у відповідності з діючим законодавством.

6.13. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Центру , розробляються і приймаються адміністрацією Центру за участю трудового колективу і відображаються в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Центру.

Право укладення колективного договору від імені Центру надається директору, а від імені трудового колективу – голові профкому Центру або іншій особі, уповноваженій трудовим колективом.


7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

7.1. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та додаткових джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Додатковими джерелами фінансування є:


 • кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку встановленому Міністерством освіти та науки України, за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки;

- прибутки від надання в оренду споруд, приміщень, інвентарю, обладнання та іншого майна у вільний від основних занять час, за погодженням з власником;

- надходження від часткової оплати за навчання учнями;

- добровільні внески підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб;

- інші надходження.

7.2. Фонд оплати праці Центру створюється в розмірі, який визначається згідно з чинним законодавством України.

7.3. Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту;


 • користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для позашкільних закладів;

- проводити різні масові заходи, брати участь у заходах з дольовим фінансуванням, залученням коштів різних організацій, коштів державного бюджету, фонду соціального страхування, інших внесків;

 • отримувати будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо від органів державної влади, підприємств, організацій, окремих громадян;

 • залишати в своєму розпорядженні і використовувати для розвитку матеріально-

технічної бази кошти від надання в оренду приміщень, реалізації в установленому порядку;

 • модернізувати власну матеріально-технічну базу;

 • володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;

 • користуватися безоплатно земельними ділянками на яких розташований Центр;

 • спрямовувати відповідні кошти на будівництво та реконструкцію або благоустрій соціально-побутових об’єктів;

 • на договірній основі використовувати працю громадян;

 • відкривати рахунки, в тому числі валютні, в установах банків України;

 • виконувати інші функції, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Центру.

7.4. Діти з багатодітних сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, діти-чорнобильці здобувають позашкільну освіту безкоштовно та пільгових умовах.

7.5. Для здійснення навчально-виховної роботи Центру можуть надаватись в користування

або в оренду об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах.

7.6. Питання діяльності Центру, які не враховані цим Статутом, регулюються відповідно до чинного законодавства України, та згідно з положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433 зі змінами затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 769.

7.7. Обсяг асигнувань та інших надходжень соціального страхування не залежить від наявності інших джерел фінансування Центру. Бюджетні асигнування, кошти Фонду соціального страхування та позабюджетні кошти невикористані в поточному фінансовому році , не підлягають вилученню, крім випадків передбачених законодавством України.

7.8. Розмір і структура коштів, які виділяються на утримання Центру, повинні забезпечувати відшкодування матеріальних і прирівнених до них витрат на здійснення її основної діяльності, формування коштів на виплату заробітної плати в розмірах не нижче встановлених державою, відрахування на соціальне страхування, розрахунки з сторонніми організаціями, включаючи орендну плату, створення та зміцнення матеріально-технічної бази та на інші цілі, передбачені цим Статутом.


8. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

8.1. Центр є позашкільним навчальним закладом, організовує роботу з вихованцями і учнями за різними напрямками (художньо-естетичним , туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, професійна та допрофесійна підготовка). Професії, за якими здійснюється професійна та допрофесійна підготовка, напрямки гурткової роботи визначаються Центром самостійно з урахуванням можливостей закладу, місцевих умов, інтересів вихованців і учнів, соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб за умови наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів. Центр працює за річним планом роботи погодженим з відділом освіти районної державної адміністрації.

8.2. Головні напрямки діяльності Центру визначаються самостійно і погоджуються з відділом освіти районної державної адміністрації.

8.3. Центр створює належні умови для вибору вихованцями і учнями професії, виду творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, що їх замінюють.

8.4. Центр здійснює свою діяльність за наступною структурою:

- методичний відділ;

- організаційно-масовий відділ.

8.5. Методичний відділ8.5.1. Ознайомлення учнів 10-11 класів шкіл району з трудовими процесами і змістом роботи на підприємствах та організаціях;

 • здійснює профорієнтаційну роботу з метою підготовки учнів до свідомого вибору професії;

 • у відповідності до наданої ліцензії Міністерством освіти і науки України, що засвідчує право проводження професійно-технічного навчання, здійснює підготовку учнів 10-11(12) класів шкіл району за професією водій автотранспортних засобів категорії "В" і "С";

 • організація занять при здійсненні професійно-технічного навчання, допрофесійна підготовка учнів старших класів шкіл району;

 • навчально-виховний процес у відділі здійснюється за типовими навчаль­ними планами і програмами, шо затверджуються Міністерством освіти і науки України, відділом освіти, у сфері якого перебуває Центр;

 • комплектує групи професійно-технічного навчання на підставі заяв батьків (водії автотранспортних засобів) в кількості 20-30 учнів, але не більше ліцензованого обсягу з урахуванням результатів тесту­вання та підготовленості;

 • комплектація груп допрофесійної підготовки здійснюється на підставі заяв батьків за бажанням батьків та учнів чисельністю 15-25 учнів, а чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання, становить не більше 5 учнів;

 • надає платні послуги (водії автотранспортних засобів) відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України та у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України;

 • формує техніко-технологічні знання, практичні уміння і навички, необхідні для залучення учнів до продуктивної праці та оволодіння певною професією (допрофесійна підготовка);

 • навчання проводить у формі різних типів уроків, лекцій, теоретичних семінарів, лабораторно-практичних занять, індивідуальних занять, кон­сультацій, виконання учнями індивідуальних завдань (реферат, випускна та проміжна кваліфікаційна робота), навчальна екскурсія;

 • теоретичну і практичну роботу проводить у обладнаних класах, лабо­раторіях, майстернях, закритих майданчиках;

 • заняття з професійно-технічного та допрофесійного навчання здійснює відповідно до переданих годин трудового навчання школами району, учні яких направляються на навчання згідно з наказом по школі про передачу годин Центру;

 • атестує учнів 10-х класів і проводить державну атестацію учнів 11 кла­сів, які навчаються і закінчили навчання з трудового навчання за 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень;

 • видає свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України учням, які опанували курс професійно-технічного навчання і успішно пройшли кваліфікаційну атес­тацію та присвоюється відповідна професія;

 • навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня, відповідно до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, учні 10-х класів проходять виробничу практику на протязі 20 днів;

 • режим роботи встановлюється відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, затвердженого директором Центру, у канікулярний період відділ працює за окремим планом;

 • забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці;

 • планує і організовує навчально-виховний процес у закладі, забезпечує виконання і контроль виконання навчальних планів і програм викладів, керівників гуртків та майстрів виробничого навчання;

 • керує роботою методичних об’єднань та методичних рад , координує їх діяльність;

 • розробляє методичні рекомендації щодо удосконалення навчально-виховного процесу;

 • надає методичну допомогу педпрацівникам закладу в плані підготовки програм, начальних планів, планів уроків, змісту форм і методів роботи з учнями в групах старшокласниками та гуртківцями;

 • проводить і надає допомогу школам в методичній роботі, яка спрямована на удосконалення програм, змісту форм і методів діяльності гуртків, секцій та інших творчих об’єднань, підвищення кваліфікації працівників за напрямами роботи;

 • надає організаційно-методичну допомогу педагогічному колективу, навчальним закладам району, молодіжним, дитячим, громадським організаціям на підставі відповідних угод та з урахуванням попиту.

8.5.2. Організаційно-масовий відділ

організовує і проводить заняття гуртків за наступними напрямами: • художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями і учнями практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

 • туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців і учнів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історич­них об"єктів і явищ, соціального життя, оволодіння практичними умін­нями та навичками з туризму та краєзнавства;

 • еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихованцями і учнями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологіч­них проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибів­ництво, бджільництво;

 • науково-технічний, який забезпечує вихованцям і учням техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготов­ку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;

 • надання методичної допомоги школам району щодо підготовки і проведення конкурсів, свят, ранків, вечорів; планування гурткової роботи в школі; організація і проведення масових заходів серед шкіл району.

8.5.3. Середня наповнюваність груп становить 10-15 вихованців; гранична наповнюваність груп встановлюється директором позашкільного навчаль­ного закладу залежно від профілю та можливостей організації навчаль­но-виховного процесу, але не більше 20 вихованців, учнів. Чисельний склад груп, у яких передбачено індивідуальне навчання, становить не більше 5 вихованців, учнів.

8.5.4. До організаційно масового відділу зараховуються вихованці віком від 5 до 18 років.

8.5.5. Навчальний рік починається з 01 вересня, набір дітей в групи до 15 вересня і закінчується не пізніше 01 липня наступного року. Тривалість навчального року встановлюється центральним або місцевим органом виконавчої влади, у сфері управління яких він перебуває; у канікулярні та святкові дні відділ працює за окремим планом.

8.5.6. Педагогічним працівникам організаційно-масового відділу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи; педагогічним працівником відділу може бути також народний умілець з високими моральними якостями, за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу.

8.5.7.Навчально-виховний процес у відділі здійснюється за типовими навчаль­ними планами і програмами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України, спеціально уповноваженими центральними органами виконав­чої влади, а також за іншими навчальними планами і програмами за умови затвердження їх відповідними місцевими органами виконавчої влади.

8.5.8. Робота у відділі здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей , інтересів, нахилів, здібностей вихованців і учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров"я у різноманітних організаційних формах: заняття, гурткова робота, індивідуальні заняття, читання, вікторина, концерт, змагання, трену­вання, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота на науково-дослідних земельних ділянках, на природі та в інших формах.

8.5.9. Гуртки, секції та інші творчі об'єднання організаційно-масового відділу класифікуються за трьома рівнями:


 • початковий рівень - творче об'єднання загальнорозвиваючого спрямування; що сприяють виявленю здібностей, обдарувань вихованців і учнів або розвитку їх інтересу до творчої діяльності;

 • основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців і учнів, дають їм знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

 • вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдаро­ваних вихованців і учнів. Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності гуртків та інших творчих об'єднань,його чисельний склад, обирається програма.

8.5.10. Тривалість занять у організаційно-масового відділу визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологїчного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців і учнів:

 • віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;

 • віком в 6 до 7 років - 35 хвилин;

 • інших - 45 хвилин

8.6. Заняття проводяться за типовими навчальними планами та програ­мами дворічного професійно-технічного та допрофєсійного навчання. Проведені заняття обліковуються в журналах, які ведуться викладачами та майстрами виробничого навчання, керівниками гуртків.

8.7. Центр має висококваліфіковані педагогічні кадри, відповідні матеріально-технічні умови, може організовувати на своїй навчально-виховній базі виробничу практику учнів, відділу професійної та допрофесійної підготовки.

8.8. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів учнів, підтримки їх професійних навичок Центр за умови дотримання правил охорони праці організовує виконання замовлень підприємств, установ,органі­зацій на виготовлення продукції (робіт).

8.9. Учням, які склали кваліфікаційні іспити, в установленому порядку видаються свідоцтва про присвоєння кваліфікації, розряду, класу, категорії за професією.

8.10. Центр може організовувати роботу гуртків у приміщеннях загально­освітніх навчальних закладів, професійно-технічних училищ, підприємств, організацій, створювати філії відповідно до укла­дених угод.

8.11. Центр може проводити роботу спільно з науково-дослідницькими, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для творчої, експерементальної , науково-дослідниць­кої роботи з метою розвитку і підтримки стійких інтересів учнів, їх обдарувань і самовизначення щодо майбутньої професії.

8.12. У Центрі можуть функціонувати методичні об'єднання за напрямами діяльності гуртків у відділі позашкільної роботи та відділі професійної та допрофесійної підготовки, що охоплюють педагогіч­них працівників певного професійного спрямування.
9.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
9.1. Учасниками навчально-виховного- процесу в Центрі є:

- вихованці , учні;

- директор, заступники директора ;

- педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліо­текарі, спеціалісти, які залучені до

навчально-виховного проце­су;

- батьки або особи, які їх замініють;

- представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у здійсненні навчально-виховного процесу;

9.2. . Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, керівника Центру і органів громадського самоврядування з питань навчання і виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Центру;

- захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

9.3 Батьки та особи, які їх замінюють , зобов'язані:

- сприяти здобуттю дитиною позашкільної освіти;

-постійно дбати про фізичне здоров"я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім”ї, держави та рідної мови;

- повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

9.4. Вихованці, учні і слухачі Центру мають гарантоване право на:

- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- здобуття професійно-технічної та допрофесійної освіти, техніко-технологічних знань, практичних .умінь і навичок, оволодіння певною професією;

- добровільний вибір певного напряму гурткової роботи, професії за якою будуть навчатись;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурною базою Центру;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

- участь у органах громадського самоврядування Центру;

- безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров"я, визначених відповідними органами виконавчої влади;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації , психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників , які пору­шують їх права, принижують честь і гідність;

- на різні види морального стимулювання та матеріального заохо­чення для переможців районних, міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, турнірів, олімпіад, виставок, змагань, які встановлюють органи виконавчої влади.

- вихованці , учні і слухачі Центру зобов'язані:оволодівати знаннями, вміннями,

практичними навичками, підви­щувати загальний культурний рівень; дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм; брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна; дотримуватись вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку.

9.5 За невиконання вихованцями Центру своїх обов”язків вживаються наступні стягнення:

- зауваження;

- попередження;

- розбір поведінки на засіданні педагогічної ради;

- оголошення догани;

- відрахування учня з Центру.

Викладачем, майстром виробничого навчання, керівником гуртка Центру може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту з освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр».

9.6. Працівники Центру та інші фахівці мають право на:

- внесення керівництву Центру та органам виконавчої влади пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву Центру пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують статут, внутрішній трудовий розпорядок Центру;

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування у заходах, пов’язаних з організацією роботи Центру;

- підвищення кваліфікації за рахунок коштів Центру та інших джерел;

- вибір наукового та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-виховної роботи;

- захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;

- моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань; • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови.

9.7. Викладачі, майстри виробничого навчання та керівники гуртків, залучені до роботи у Центрі зобов’язані :

- виконувати навчальні програми;

- навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-виховної роботи диференційовано, з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;

- сприяти розвитку творчих та фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров’я;

- здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

- додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

- берегти здоров’я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя,

- постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;

- вести документацію з питань виконання посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

- сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;

- додержуватися вимог статуту Центру, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки, накази і розпорядження керівництва Центром;

- брати участь у роботі педагогічної та методичної ради Центру;

9.8. Викладачі, майстри виробничого навчання, керівники гуртків працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором Центру.

9.9. Обсяг навантаження педагогічних працівників визначається директором Центру згідно із

законодавством і затверджується її засновником.

Оплата праці педагогічного працівника здійснюється відповідно до умов, затверджених в установленому порядку Міністерством освіти за погодженням з Мінфіном.

9.10. Перерозподіл або зміна навантаження педагогічного працівника протягом навчального

року здійснюється директором Центру у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням

вимог законодавства про працю.

9.11. Педагогічні працівники Центру підлягають атестуванню один раз у п’ять років

в порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.


10. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК, ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

10.1. Військовий облік, мобілізаційні та інші заходи провадяться відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Керівник Центру є начальником об’єкта цивільної оборони і організує його роботу згідно з Законом України «Про Цивільну оборону України», рішеннями Уряду та місцевих органів влади.
11. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

11.1. Центр виконує вимоги і здійснює заходи, передбачені чинним законодавством України про охорону праці.

11.2. Центр виконує вимоги і здійснює заходи, передбачені чинним законодавством України про пожежну безпеку.
12. ДОКУМЕНТАЦІЯ ЦЕНТРУ, ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
12.1. Перелік документів, які повинен мати Центр, порядок обліку та звітності затверджуються Міністерством освіти і науки України.

12.2. Центр підпорядкований відділу освіти П’ятихатської райдержадміністрації. Відповідно до норм Закону України «Про позашкільну освіту».

13.ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

13.1. Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України


14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ.
14.1.Припинення – ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Центру здійснюється за рішенням Органу управління майном або суду відповідно до чинного законодавства України.

14.2. Припинення діяльності Центру здійснюється комісією з припинення, яка створюється Органом управління майном. Порядок і термін проведення припинення, а також термін для заяви претензій кредиторів визначаються Органом управління майном згідно з чинним законодавством України.

14.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження з управління Центром. Комісія складає відповідний баланс Центру і подає його Органу управління майном на затвердження.

14.4. При реорганізації і ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

14.5. Діяльність Центру вважається припиненою з моменту внесення відповідного запису до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

15. ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
15.1. Центр за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні контакти із дитячими організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

15.2. Центр має право укладати угоди про співробітництво. Встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку.За наявності відповідних умов Центр може здійснювати прийом іноземних делегацій.

Керуюча справами районної ради О.Ю. ІВАШИНА
Каталог: OBLADM -> pjat rda.nsf -> 2e8f79a579e9ccd3c22573fe003fcaf0 -> 2923970d1ba8b7dec2257c22004262ba -> $FILE
OBLADM -> Не випалюйте стерню!
OBLADM -> Розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради
$FILE -> Додаток 1 до рішення районної ради від 12 листопада 2013 року №391 24/VI
OBLADM -> Проект Програми розвитку кзк криничанської районної ради «Криничанська центральна районна бібліотека для дітей»
OBLADM -> Україна Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка