Додаток 9 до рішення міської радиСкачати 255.67 Kb.
Дата конвертації08.10.2018
Розмір255.67 Kb.
ТипДодаток

Додаток 9

до рішення міської ради01.12.20167/13-1049

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПОЧАТКОВОГО

СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«Художня школа ім. А. І. Куїнджі»

(нова редакція)

м.Маріуполь

2016

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Даний Статут, розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", Переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 433, регламентує діяльність комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Художня школа ім. А.І. Куїнджі» (далі – заклад).

Заклад є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти, належить до системи позашкільної освіти, засновуються органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування на державній та комунальній формах власності.

1.2. Заклад заснований на комунальній формі власності і має статус комунального закладу освіти.

1.3. Засновником закладу є територіальна громада м.Маріуполя в особі Маріупольської міської ради. Заклад безпосередньо підпорядковується управлінню культури і туризму Маріупольської міської ради. Власником майна закладу є територіальна громада м.Маріуполя в особі Маріупольської міської ради.

1.4. Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.

1.5. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про позашкільний навчальний заклад і власним Статутом.

1.6. Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підгрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів - до вибору професії в галузі культури та мистецтва.

1.7. Мова навчання у закладі визначається Конституцією України і відповідними Законами України.

1.8. Заклад не відповідає за зобов’язаннями Власника, рівно як Власник не відповідає по зобов’язаннями закладу.

1.9. Заклад для досягнення цілей своєї статутної діяльності може від свого імені укладати угоди, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді.


2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ
2.1. Установа є юридичною особою, утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, має самостійний кошторис, самостійний баланс, круглу печатку, кутовий штамп та інші штампи.

2.2.Найменування закладу:

2.2.1. Повна назва: українською мовою - комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Художня школа ім. А.І. Куїнджі», російською мовою - коммунальное начальное специализированное учреждение искусств «Художественная школа им. А.И. Куинджи».

2.2.2. Скорочена назва: КПСМНЗ «Художня школа ім. А.І. Куїнджі», російською мовою КНСУИ «Художественная школа им. А.И. Куинджи».

2.3. Юридична адреса: 87515, м. Маріуполь, вул. А.Куїнджі, 82.

2.4. Оперативне керівництво закладом здійснює управління культури і туризму.

2.5. Створення, реорганізація та ліквідація закладу здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2.6. Заклад проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

2.7. Основними завданнями закладу є:


 • виховання громадянина України;

 • вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності;

 • естетичне виховання дітей та юнацтва - приоритетний напрямок розвитку культури України;

 • навчання дітей, підлітків, а у разі потреби й повнолітніх громадян різним видам мистецтва;

 • створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

 • задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

 • пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань;

 • задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

2.8. З метою виконання завдань, що стоять перед закладом, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть створюватися різні відділення (музичні, художні, хореографічні, театральні, хорові та інші) та (або) відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, образотворчого мистецтва, декоративно-вжиткового мистецтва, скульптури, класичного танцю, народного танцю та інші).

2.9. Заклад має право створювати різні структурні підрозділи, що працюють на засадах самоокупності.

2.10. Заклад може мати філії. Рішення про створення філій приймається закладом після погодження з Власником питань про будівництво або надання приміщення, забезпечення фінансування, обладнанням тощо. Зазначене узгодження надається рішенням Власника.

2.11. Заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами, створювати асоціації та інші організаційні структури за погодженням із місцевими органами державної виконавчої влади.

2.12. Заклад, який має висококваліфіковані кадри, належні матеріально-технічні умови, може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких навчальних закладів.

Для подальшого розвитку інтересів і нахилів учнів, підтримки їх професійних навичок заклад за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки може організовувати виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення продукції (виконання робіт).

2.13. Заклад може організовувати роботу своїх структурних підрозділів (класів) у приміщеннях загальноосвітніх, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.14. Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання.

Відділення, відділи закладу проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів та за іншими організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується керівником закладу і є підставою для проведення атестації.

Заклад може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

2.15. Право вступу до закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до закладу в порядку, встановленому для громадян України.

2.16. Приймання учнів до закладу може здійснюватися протягом навчального року як на безконкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у закладі та копія свідоцтва про народження.

Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначаються педагогічною радою закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом керівника закладу.

2.17. Для навчання у школі приймаються діти віком із 7 років. Термін навчання визначається Статутом відповідно до навчальних програм і планів.

2.18. Документація закладу, яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури і туризму України.

2.19. Заклад подає статистичні звіти у відповідності до вимог органів державної статистики.


3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня.

Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються керівником закладу згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.

Комплектування груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом викладача.

У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні заклад може працювати за окремим планом, затвердженим керівником закладу.

Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.2. У зонах екологічного лиха місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.3. Заклад працює за річним планом роботи.

3.4. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури і туризму України. Закладу надається право на основі типових навчальних планів і програм розробляти навчальні плани і програми з урахуванням регіональних особливостей та специфіки роботи закладу за умови затвердження їх управлінням культури і туризму міської ради.

3.5. Експериментальні навчальні плани складаються закладом з урахуванням типового навчального плану.

Запровадження експериментальних навчальних планів здійснюється відповідно до законодавства України за спільним рішенням Міністерства культури і туризму України та Академії педагогічних наук України.

3.6. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.

Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи: • уроки (індивідуальні та групові);

 • репетиції;

 • перегляди навчальних робіт, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти, виставки;

 • лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;

 • позаурочні заходи, а також інші форми, що передбачені статутом закладу.

3.7. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, перегляд навчальних робіт, вистав тощо) визначаються відділеннями або (та) відділами закладу.

3.8 Основною формою навчально-виховної роботи є урок.

Тривалість одного уроку в закладі визначається навчальними планами і програмами, за якими працює заклад, з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

– 7 років - 35 хвилин; • старшого віку - 45 хвилин.

Перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника.

Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладами, що затверджуються заступником керівника закладу з навчальної роботи.

3.9. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов'язані з навчально-виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

3.10. Середня наповнюваність груп у закладі визначається типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженими Міністерством культури і туризму України.

Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин.

Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, обрані закладом для організації навчального процесу.

3.11. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12-бальна система, що затверджується Міністерством культури і туризму України.

3.12. Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, із яких іспити не проводяться, є підсумковими.

Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, із яких проводяться іспити (виконуються випускні роботи), виставляється екзаменаційною комісією (художньою радою) на підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок (оцінок за випускні роботи).

Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради.

3.13. Питання, пов'язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків, вирішуються керівником закладу на підставі подання відділень (відділів) за наявності відповідних документів.

3.14. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв'язку з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення із закладу (при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами керівника закладу.

Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня наступного навчального року.

3.15. Випускникам закладу, які в установленому порядку склали випускні іспити (виконали випускні роботи), видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

3.16. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, за умови повного виконання навчальних планів та програм, видається документ про позашкільну освіту на підставі річних оцінок, а для випускників художнього відділення закладу за умови виконання випускної роботи.

3.17. Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в закладі. Для одержання документа про позашкільну освіту цим учням надається право повторного іспиту (іспитів). Учням художнього відділення закладу в разі невиконання випускної роботи надається право довиконати цю роботу.

3.18. Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом "За високі досягнення у навчанні".

Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділень або відділів.

3.19. За рішенням керівника закладу виключення учня може проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групах самоокупності - одного місяця відповідно до нормативно-правових актів.

3.20. Навчально-виховний процес у закладі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.
4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є:


 • учні;

 • директор, заступники директора;

 • викладачі, концертмейстери;

 • бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

 • батьки або особи, які їх замінюють;

 • представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

4.2. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

 • здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

 • добровільний вибір закладу та навчання певним видам мистецтв;

 • навчання декільком видам мистецтв або на декількох музичних інструментах;

 • безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

 • користування навчальною базою закладу;

 • участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках тощо;

 • повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

 • вільне вираження поглядів, переконань;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Учні користуються правом внутрішкільного переведення та переведення до іншого закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюються за наказом керівника.

4.4. Учні закладу зобов'язані: • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

 • підвищувати загальний культурний рівень;

 • дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими;

 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

 • дотримуватися вимог Статуту.

4.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в закладі. Педагогічним працівником закладу може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу.

4.6.Педагогічні працівники закладу мають право на: • внесення керівництву закладу та органам управління культурою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі;

 • вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

 • участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, у заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

 • вибір педагогічно обгрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями;

 • захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

 • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

 • об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

 • 4.7. Педагогічні працівники зобов'язані:

 • виконувати навчальні плани та програми;

 • надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів;

 • сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров'я;

 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог;

 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

 • виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

 • берегти здоров'я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

 • виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;

 • виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

 • проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом;

 • вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

 • дотримуватися вимог статуту закладу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки;

 • брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об'єднань, відділень, відділів, нарад, зборів, у заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

 • виконувати накази і розпорядження керівників закладу, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.

4.8. Викладачі, концертмейстери закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого керівником або заступником керівника з навчальної роботи.

4.9. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п'ять років, відповідно до чинного законодавства.

4.10. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників закладу встановлюється керівником згідно із законодавством.

Норма годин на одну тарифну ставку педагогічних працівників закладу становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

Завідувачам відділень (відділів) здійснюється доплата в розмірі 10 - 15 відсотків від тарифної ставки.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

Перерозподіл педагогічного навантаження в закладі у зв'язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється керівником закладу.

Оплата праці працівників закладу здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, Міністерства культури і туризму України.

4.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.

4.12. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право: • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування закладу за їх наявності;

 • звертатися до органів управління культурою, керівників закладу та органів громадського самоврядування закладу з питань навчання та виховання дітей;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

 • захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

5. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ


5.1. Вищим органом управління Закладом є власник в особі Маріупольської міської ради. Оперативне управління Установою здійснює Управління культури та туризму міської ради.

5.2. Власник має право: • вносити зміни і доповнення до Статуту;

 • проводити ревізію фінансово-господарської діяльності закладу і затверджувати її звіт;

 • затверджувати кошторис на утримання закладу, план асигнувань і штатний розпис;

 • приймати рішення про ліквідацію чи реорганізацію закладу, призначати ліквідаційну комісію.

5.3. Безпосереднє керівництво закладом здійснює директор, що має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури і туризму України, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки. Директор безпосередньо підпорядковується начальнику управління культури і туризму Маріупольської міської ради.

5.4. Директор, заступники директора призначаються на посади та звільняються з посад Управлінням культури та туризму міської ради.

5.5. Педагогічні та інші працівники закладу призначаються на посади та звільняються з посад директором.

5.6. Директор закладу: • здійснює керівництво колективом;

 • призначає на посади та звільняє з посад працівників закладу;

 • створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

 • організовує навчально-виховний процес;

 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

 • створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціальної мистецької освіти;

 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу, є розпорядником кредитів;

 • організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

 • установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства;

 • представляє заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;

 • дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

 • забезпечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

 • застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників закладу;

 • затверджує посадові обов'язки працівників закладу.

5.7. Директор закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

За відсутності керівника обов'язки голови виконує заступник керівника з навчальної роботи.

Обов'язки секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів, який обирається строком на один рік.

5.8. Педагогічна рада об'єднує педагогічних працівників закладу і створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

5.9. Педагогічна рада закладу:


 • розглядає план навчально-виховної і методичної роботи закладу;

 • обговорює заходи, які забезпечують високий рівень навчально-виховної і методичної роботи;

 • заслуховує та обговорює доповіді, звіти керівника закладу, його заступників, керівників відділень, відділів та окремих викладачів щодо стану навчально-виховної і методичної роботи в закладі;

 • розглядає плани заходів виконання інструктивних, методичних документів, які визначають організацію та зміст навчально-виховної роботи закладу;

 • визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

 • приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення закладу, переведення учнів у наступний клас, залишення на повторний рік навчання, призначення переіспитів, виключення учнів із закладу, нагородження Похвальними листами;

 • обговорює заходи, пов'язані з проведенням набору учнів, визначає порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги до вступників;

 • порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

 • формує контингент учнів відділення підвищеного рівня;

 • вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи.

5.10. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу. Обов'язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець навчального року, а також після кожної навчальної чверті.

5.11. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори трудового колективу.

5.12. Рішенням загальних зборів створюється рада закладу, що діє в період між загальними зборами.

Кількість членів ради закладу визначається загальними зборами трудового колективу.

До складу ради закладу делегуються завідуючі відділеннями, відділами, представники громадських організацій та керівництва закладу.

Засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформлюються протоколами.

5.13. У закладі, за рішенням загальних зборів або ради закладу, можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

5.14. Керівник закладу не зобов'язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству, нормативно-правовим актам України, цьому Положенню та статуту закладу.

5.15. За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв (споріднених інструментів) у закладі можуть створюватись відділення, відділи, керівники яких затверджуються наказом директора закладу.

5.16. Трудовий колектив закладу: • розглядає, узгоджує з управлінням культури і туризму міської ради і затверджує проект колективного договору;

 • розглядає і вирішує питання самоврядування;

 • бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці.

5.17. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами. Захист інтересів членів трудового колективу здійснює профспілковий комітет.

Відділення, відділи сприяють організації навчально-виховного процесу, підвищенню якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм.


6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ


6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу провадиться відповідно до законодавства та Статуту.

6.2. Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та плати за навчання учнів.

Основним джерелом фінансування закладу є кошти міського бюджету.

Бюджетні кошти спрямовуються на виконання обраних закладом навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов'язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

Фінансування закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

6.3. Розрахунок годин по закладу складається на плановий контингент учнів, установлений органом виконавчої влади, у відповідності до навчальних планів, за якими працює заклад.

Основою розрахунку фонду заробітної плати є: • штатний розпис;

 • середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацією;

 • кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин.

6.4. Порядок установлення розміру плати за навчання в закладі визначається рішенням Власника.

Діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно.

Власник має право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей місцевого бюджету.

6.5. Додатковими джерелами формування коштів закладу є: • кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2010 № 769, та Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами (далі - Порядок);

 • кошти гуманітарної допомоги;

 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

 • інші надходження.

 • Кошти, отримані закладом із додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої її Статутом.

Розмір оплати за надання платних послуг визначається закладом самостійно, відповідно до Порядку.

Установлення для закладу у будь-якій формі планових завдань з надання платних послуг не дозволяється.

6.6. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією.

Доходи закладу у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних закладом від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої її Статутом, звільняються від оподаткування.

6.7. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:


 • Самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від надання платних послуг та іншої діяльності відповідно до його Статуту;

 • Користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

 • розвивати власну матеріальну базу;

 • списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними;

 • володіти, к ористуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;

 • виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту закладу.

Матеріально-технічна база закладу включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні.

Для проведення навчально-виховної роботи закладам надаються в користування культурні та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах.

Порядок надання зазначених об'єктів у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

6.8. Майно закладу може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної мистецької освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.9. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

6.10. Заклад може приватизуватися лише зі згоди Маріупольської міської ради та за умови: • збереження освітнього призначення закладу;

 • згоди колективу закладу;

 • наявності коштів.

6.11. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

6.12. Ведення бухгалтерського обліку та фінансовой звітності здійснюється через Централізовану бухгалтерію закладів культури.

6.13. Кошти міського бюджету на утримання закладу, батьківська плата за навчання учнів, кошти за надання платних послуг, кошти, що надходять з інших джерел, перераховуються та зберігаються на рахунках Централізованої бухгалтерії закладів культури.

6.14. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків), або їх частини серед засновників, працівників Закладу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних з Закладом осіб.

6.15. Заклад здійснює оперативний облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у порядку, визначеному законодавством.

6.16. Відповідальність за стан бухгалтерського обліку, своєчасное подання бухгалтерської та фінансової звітності державним органам покладається на Централізовану бухгалтерію закладів культури.


7. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
7.1. Заклад, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

7.2. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління культурою, освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.


8. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ
8.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури і туризму України, інші органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування згідно з їх компетенцією.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.3. Перевірки господарсько-фінансовой діяльності здійснюються державними контролюючими органами відповідно до їх повноважень, а також засновником або уповноваженим ним органом – управлінням культури і туризму міської ради.
9.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ
9.1. Припинення діяльності закладу проводиться шляхом його реорганізації або ліквідації.

9.2. Реорганізація закладу проводиться за рішенням Власника. Під час реорганізації закладу вся сукупність її прав та обов’язків переходить до його правонаступника.

9.3. З дня призначення комісії з припинення юридичної особи до останньої переходять права по управлінню справами закладу.

9.4. Претензії кредиторів до закладу заявлені під час його ліквідації, реорганізації задовольняються з майна закладу. При цьому в першочерговому порядку задовольняються борги перед бюджетом. Претензії, незадовільнені у зв’язку з нестачею майна вважаються погашеними.

9.5. Майно закладу, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається її засновнику.

9.6. Активи Закладу у разі припинення ( у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або переведення) передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу міського бюджету.9.7. Заклад вважається ліквідованим або реорганізованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Секретар міської ради С.Г. Махсма
Каталог: uploads
uploads -> Програма навчальної дисципліни «Озеленення населених місць» Для здобувачів першого освітнього ступеню
uploads -> Біоніка рослин
uploads -> Програма навчальної дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» Для здобувачів першого освітнього ступеню
uploads -> Цикли календарних свят І обрядів українців
uploads -> Логоритміка-форма організації корекційної музичної діяльності
uploads -> Программа першого рівня вищої освіти за напрямом 016 Спеціальна освіта (логопедія)
uploads -> Концепція викладання історії покладена в основу сучасних підручників історії ?
uploads -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
uploads -> Робоча програма навчальної дисципліни регіональні проблеми стійкого розвитку


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка