«Екологічне виховання дітей дошкільного віку через призму використання сучасних інноваційних технологій»Сторінка11/17
Дата конвертації23.12.2017
Розмір1.07 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

РОЗДІЛ ІІ.ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
2.1Аналіз стану роботи дошкільного навчального закладу щодо організації екскурсій в природу
Організаціянавчально-виховногопроцесуудошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільнуосвіту" ( 2628-14 ) і спрямована на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу. Змістнавчально-виховногопроцесу в дошкільному навчальному закладівизначаєтьсяБазовимкомпонентомдошкільноїосвіти відповіднодопрограмрозвитку,навчання,вихованнядітей "Дитина","Малятко","Українськедошкілля", "Дитина в дошкільні роки","Зернятко",що рекомендовані Міністерством освіти і науки України.Допускається одночасне використання варіативних програм, визначенихПерелікомпрограм,підручниківтанавчальних посібників, рекомендованих МОН для використання у загальноосвітніх навчальнихзакладах.Дошкільний навчальний заклад та його окремі групиобирають для роботи одну із зазначених програм. Рішення про вибірпрограмиобговорюєтьсятасхвалюється педагогічною радою закладу.

ВідповіднодоПоложенняпродошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 N 305(305-2003-п),навчальнийрікуньому розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня. Діяльністьдошкільногонавчальногозакладу регламентується планомроботина рік, що схвалюється педагогічною радою закладу, затверджуєтьсяйогокерівникоміпогоджуєтьсязвідповідним органомуправлінняосвітою.Рекомендаціїщодозмісту та форми річного плану надано в інструктивно-методичному листі Міністерства освіти і науки України від 01.10.2002 N 1/9-434.

У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуютьсятакі основні форми організації дітей: спеціально організовананавчальнадіяльність(заняття),ігри,самостійна діяльністьдітей(художня,рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницькатаін.),індивідуальнаробота,спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організованіфронтально,підгрупами,індивідуальнозалежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога. Основноюформоюорганізованоїнавчальноїдіяльності дітей дошкільноговікузалишаютьсязаняття з різних розділів програми (тематичні,комплексні,комбіновані,інтегровані, домінантні та ін.).

Основнимзавданнямтрудовоговихованнядітейдошкільного віку,як складової морального становлення, є формування емоційної готовностідопраці, елементарних умінь і навичок в різних видах праці, інтересу до світу праці дорослих людей. Важливим аспектом є індивідуальнийта диференційований підходи до дитячої особистості (врахуванняінтересів,уподобань,здібностей,засвоєних умінь, особистіснихсимпатій при постановці трудових завдань, об'єднанні дітейв робочі підгрупи тощо) й моральна мотивація дитячої праці. Слідвідмовитисявідавторитарності,жорсткоїрегламентації трудовоїдіяльності,частішеорганізовувати роботу з невеликими групамидітейватмосферівідвертості,доброзичливості, взаємодопомоги, творчого пошуку.

Однимзважливихпитаньзалишається виховання екологічної культуриудошкільників.Йогорозв'язання здійснюється у таких напрямках:формуванняреалістичнихуявленьпроявища природи, елементівекологічногосвіторозуміння,розвитокпозитивного емоційно-ціннісного,дбайливого ставлення до природного довкілля, прищепленняпрактичнихвміньдоцільногоприродокористування. Ознайомлюючидітейзприродою,враховувати,щокоженрегіон Українимаєспецифічніприродно-географічніособливості. Вихователіповиннірозширюватиіпоглиблювативласні знання і знаннядітей про природу, побут, культуру, етнічні традиції своєї місцевості.

Потребамисьогоденняпродиктовананеобхідністьтісніше інтегруватиродиннеісуспільнедошкільневиховання, зберегти пріоритет родинного виховання, активніше залучати родини до участі унавчально-виховномупроцесідошкільногозакладу, психолого-педагогічноїімедичноїсамоосвіти.Зцієюметою проводятьсябатьківськізбори, консультації, бесіди та дискусії, "круглістоли",тренінги,вікторини,днівідкритихдверей, переглядибатькамиокремихформ роботи з дітьми, гуртки, "школи молодихбатьків (бабусь, дідусів)", застосовуються засоби наочної пропаганди(інформаційні бюлетені, батьківські куточки, тематичні стенди,фотовиставкитаін.),залучаються батьки до проведення свят,розваг,походів,екскурсійта ін. При виборі форм роботи дошкільного навчального закладу з родинами вихованців враховуються життєвакомпетенція,соціальнийіосвітнійрівеньбатьків, батьківськийдосвід,матеріальні статки сімей, кількість дітей в сім'яхтаїхнястать,віковий склад і повнота родин, домінуюча рольматерічибатьката інші фактори. Батьки виступають не як експертичиспостерігачіроботипедагогів,авроліїхніх рівноправнихпартнеріві союзників. Стосунки з ними будуються на засадах відвертості, взаєморозуміння, гуманності.

Відповідальністьзаорганізаціютазабезпечення належного змістунавчально-виховногопроцесупокладаєтьсяна керівника і кожногочлена трудового колективу дошкільного навчального закладу вмежахїхніх посадових обов'язків. Методичні служби всіх рівнів надаютьдієвудопомогунамісцях,використовуючи різноманітні формиметодичноїроботизпедагогічнимикадрами (конференції, семінари,семінари-практикуми,методичніоб'єднання,тренінги, діловіігри,конкурси,виставки, консультації, школи передового досвіду тощо).

2.2Формування системи знань про природу в процесі організації екскурсій з дітьми старшого дошкільного віку


Організація взаємодії дошкільнят з об'єктами природи у довкіллі потребує аналізу й урахування основних закономірностей їхньої діяльності. Насамперед зауважимо, що діяльність не є самодостатнім утворенням, а похідна від діяча. Дитині змалечку притаманна активність, яка проявляється у рухових діях. Усі вони виникають під впливом конкретних подразників, що перебувають на близькій відстані й здійснюються без попереднього плану чи наміру. У перші роки життя малюка не мета спрямовує його дії, а самі дії підказують мету. Дитиною керують неусвідомлений потяг до чогось, прагнення зазнати приємного відчуття й уникнути неприємного, її рухові дії передують мисленню. Тобто вона спочатку діє, а вже потім намагається, збагнути те, що робить [23].

У три-чотирирічного дошкільняти ще недостатньо розвинута здатність контролювати себе. А позаяк нервові збудження гальмуються дуже повільно, йому важко спрямовувати свої почуття та дії певним чином і утримувати їх до отримання потрібного результату. На думку фахівців, за умови відповідного виховання лише 6-7-річна дитина може ставити перед собою певну мету й досягати її.

Здатність діяти послідовно й цілеспрямовано формується поступово й поетапно. Спочатку наслідуються дії та поведінка дорослих. Ця риса, яка ґрунтується на притаманній дошкільному віку навіюваності, є для педагога потужним виховним засобом. На наступному етапі діти вчаться виконувати нескладні й зрозумілі їм дії та доручення. У такий спосіб виявляється їхня природна активність, нагромаджується життєвий досвід, розвиваються вольові якості.

Після виконання окремих, не пов'язаних між собою дій, дитина має набути досвіду цілеспрямованої діяльності, коли ставиться певна мета, планується послідовність дій і досягається конкретний результат. Оскільки ж її рухи та вчинки ще слабко узгоджуються, дії непослідовні, обсяг знань та вмінь недостатній, то будь-яка її діяльність потребує цілеспрямованого впливу дорослого. Тут чимало важать схвалення проявів самостійності, наполегливості, прищеплення віри в себе, самоповаги, навчання самоконтролю та самооцінки.

Аналізуючи специфіку діяльності дітей дошкільного віку, ми спираємося на положення наукової психології про категорію діючого суб'єкта, який не лише виробляє матеріалізовані продукти (дошкільнят, ясна річ, це прямо не стосується), а й розвивається як особистість. Передумовою ж розвитку особистісних якостей є не будь-яка діяльність, а та, що відповідає певному ставленню до неї і дає змогу проявляти його.


Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Технічне обслуговування та ремонт системи мащення
downloadcenter -> Не сама дитина має пристосувати себе до наших методів, а навпаки, наші методи мають бути пристосовані до кожної дитини
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Річний план роботи мелихівського навчально виховного комплексу
downloadcenter -> Урок систематизації та узагальнення знань; урок-подорож «Космічна подорож»
downloadcenter -> Раціональне використання коштів моєї родини
downloadcenter -> Урок-подорож 1 Тема : Материки Землі Мета
downloadcenter -> Міжнародний день/місячник


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка