Формування І розвиток проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей у сучасному змісті технологічної освітиСкачати 145.44 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації11.10.2018
Розмір145.44 Kb.
  1   2   3   4   5   6

О.В. Татаренко,

завідувач науково-методичної лабораторії економіко-технологічних дисциплін
Формування і розвиток проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей у сучасному змісті технологічної освіти

Запровадження у виробництво нової техніки й технологій, становлення й розвиток ринкових відносин та нових форм господарювання, зростання обсягу знань про перетворення матеріалів, енергії й інформації в інтересах людини вимагають підвищення рівня технологічної культури підростаючого покоління. Шлях до високої технологічної культури лежить через ефективну технологічну освіту.

Технологічна освіта підростаючого покоління у третьому тисячолітті стала необхідною складовою загальної середньої освіти, необхідною умовою цілісного й гармонійного розвитку особистості школяра. Всі зміни у суспільстві вимагають докорінних змін у визначенні нових орієнтирів технологічної освіти та пошуку підходів до її організації в загальноосвітній школі. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.№ 1392, спрямований на виконання завдань загальноосвітніх навчальних закладів ІІ і ІІІ ступенів і передбачає уведення освітньої галузі «Технології», в основі якої лежить перетворююча діяльність людини в матеріальному світі, спрямована на створення навчального середовища, для розкриття й розвитку в учнів здібностей в особистіснозорієнтованій сфері проектування та виготовлення виробів і ознайомлення в процесі роботи з різними матеріалами.

Головна мета технологічної освіти полягає у формуванні технічно, технологічно і комп'ютерно освіченої особистості, підготовленої до життя й активної природовідповідної предметно-перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні культури праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей [1].

Провідною місією технологічної освіти є забезпечення цілісного фізичного, інтелектуального, соціального і духовного розвитку особистості школяра, формування його технологічної культури, виховання внутрішньої потреби й поважного ставлення до праці, підготовка до успішної творчої предметно-перетворювальної діяльності та професійного самовизначення.

Традиційно технологічна освіта учнів здійснюється протягом усього періоду навчання в загальноосвітньому навчальному закладі. Такий підхід обумовлюється тим, що мета технологічної підготовки має вирішуватись упродовж усіх вікових періодів розвитку учнів із врахуванням їхніх особливостей. З цієї точки зору виділяються три етапи відповідно до трьох ступенів шкільної освіти. У відповідності до структури загальноосвітньої школи, за особливостями форм і методів, з урахуванням віку дітей, обсягу та рівня їх компетентностей технологічна освіта здійснюється у початковій (1-4 класи), основній (5-9 класи) та старшій (10-11 класи) школі [7].

Основи технологічної освіченості особистості закладаються в початковій школі і здійснюється шляхом вивчення навчального предмета «Трудове навчання», який синтезує ручні техніки обробки матеріалів, технічну творчість, декоративно-ужиткове мистецтво, самообслуговування та ознайомлення з інформаційно-комунікаційнимим технологіями. Відповідно до Державного стандарту початкової зальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р №1392, метою освітньої галузі «Технології» є формування і розвиток в учнів технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. Технології у початковій школі є однією з ланок технологічної освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями технологій основної школи та здобуття професійної освіти. В основу реалізації змісту технологічної освіти молодших школярів має бути покладено метод ігрових проектів, який вимагає від учителя та учнів поєднання мовленнєвих, графічних і предметно-перетворювальних дій.

Технологічна освіта учнів 5-9 класів здійснюється на основі вивчення предмета «Трудове навчання». Трудове навчання в основній школі логічно продовжує початкову освіту, створює базу для успішного опанування учнями технологій основної школи та здобуття в подальшому професійної освіти. Учні мають ознайомитися з проектно-технологічною та інформаційною діяльністю, із світом сучасних професій з опорою на знання з основ наук на рівні предметно-практичної діяльності; залучення школярів до проектно-технологічної, інформаційної, художньо-трудової та дослідницької діяльності; розвиток в учнів здатності реально оцінювати свої можливості для вибору посильних творчих завдань.

Зміст трудового навчання спрямовується на засвоєння учнями знань та формування вмінь, необхідних для забезпечення якості власного життя [6].

У старшій школі забезпечується поглиблений рівень технологічної освіти, який передбачає ґрунтовне оволодіння учнями знань про закономірності проектної, техніко-технологічної та побутової діяльності, спираючись на знання з основ наук на рівні загальновиробничих закономірностей; всебічне ознайомлення з професією, що відповідає індивідуальним можливостям учня; формування в учнів здатності мобілізувати свої потенційні творчі можливості в різних видах діяльності.

Технологічна освіта старшокласників здійснюється у відповідності до обраного ними профілю. Концепцією профільного навчання, затвердженою рішенням колегії Міністерства освіти України від 25.09.2003р. №10/13, передбачено впровадження як профільного навчання у старшій школі, так і допрофільної підготовки, яка здійснюється у 8-9 класах з метою профільної орієнтації учнів [3].

Профільна школа, найповніше реалізовуючи особистісно орієнтоване навчання, значно розширює можливості учня у створенні власної освітньої траєкторії, створює сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності [2].

У конструюванні змісту технологічної освіти утвердився принцип варіативності навчальних програм, підручників, технологій навчання і навчально-методичного забезпечення, який сприяє більш повній реалізації творчого потенціалу як учнів, так і вчителя. Різне виробниче оточення, національні трудові традиції, характерні для даного регіону народні промисли і ремесла вимагають варіативності у побудові змісту технологічної освіти. Мета варіативності полягає в тому, щоб, зберігаючи усі змістові лінії Державного стандарту, розкрити різні дидактико-методичні підходи до реалізації завдань навчального предмета «Трудове навчання» в межах годин Базового навчального плану.

Принцип диференціації полягає у врахуванні гендерних ознак учнів, вибір ними напряму технологічної підготовки у відповідності до статі, потреб, уподобань, здібностей, професійних інтересів, що проявляються у різних видах предметно-перетворювальної діяльності.

Реалізація основних завдань технологічної освіти здійснюється через навчально-трудовий процес, в основу якого покладено проектно-технологічну систему навчання технологій. Провідними теоретико-методологічними засадами проектно-технологічної системи є те, що в ній реалізується ідея про органічне поєднання конструктивних умінь (аналітичних, прогностичних та проектних) з навчанням практичних умінь та навичок за допомогою системи навчального предмета. Організація проектно-технологічної діяльності, яка трактується як обґрунтована і спланована наперед творча навчально-трудова діяльність, передбачає обґрунтування, планування, розроблення конструкції, технології виготовлення та реалізацію об'єктів проектування. Вона спрямована на формування в учнів певної системи творчо-інтелектуальних та предметно-перетворювальних знань і вмінь.

Посилення практичної спрямованості шкільної освіти вимагає запровадження компетентнісного підходу в технологічній освіті. Завдяки інтеграції знань з різних галузей наук і виробництва у процесі технологічної освіти успішно здійснюється формування провідних ключових компетенцій.

Компетентність у галузі технологічної освіти розглядається як досвід, освіченість, ерудованість учня у сфері виробничих технологій, у різних видах предметно-перетворювальної діяльності, його уміння і навички, підготовленість, знання та ерудиція, а також здатність до визначення шляхів і можливостей їх набуття та функціонування за допомогою свідомості й мислення [2].

Метою освітньої галузі «Технології» є формування і розвиток проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів, їх соціалізації у суспільстві.

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану діяльнісного підходу. Навчальною програмою передбачається внесок навчального предмета у формування зазначеної компетентності. Інформаційна компетентність передбачає здатність учня орієнтуватись в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією відповідно до потреб. Компетентності з ІКТ передбачають здатності: застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в навчально-трудовій діяльності, раціональне використання комп’ютера для пошуку та опрацювання необхідної інформації, розроблення творчих проектів; конструювати і моделювати за допомогою засобів ІКТ; давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.

Основою набуття компетентності є власна активна діяльність людини, що зумовлює вибір прийомів, форм, засобів навчання. До них належать: розв’язування практично орієнтованих завдань; аналіз життєвих ситуацій; використання наочності; проведення експерименту ужиткового спрямування; проведення учнівського дослідження; виконання проектів, розв’язування проблемних завдань, застосування технології розвитку критичного мислення.

Проектно-технологічна компетентність пов'язана з оволодінням досвідом освоювати різноманітні способи перетворення матеріалів, енергії, інформації, враховувати економічну ефективність і можливі економічні наслідки технологічної діяльності, визначати свої життєві й професійні плани.

Однією з важливих вимог, які висуває сучасне інформаційне суспільство до школи, є конкурентоспроможність випускника, набуття ним певних якостей, які формують його життєву компетентність: самостійно, критично та творчо мислити; усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані у практичній діяльності; грамотно працювати з інформацією (вміти збирати потрібні факти, аналізувати їх, висувати гіпотези, розв’язувати проблеми, робити необхідні узагальнення, зіставлення з аналогічними або альтернативними варіантами розв’язання, встановлювати статистичні закономірності, робити аргументовані висновки, використовувати їх для вирішення нових проблем); вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, рівня культури тощо. У зв’язку з цим чимало науковців вважає, що необхідно посилити практичний напрям змісту шкільних курсів природничо-наукового циклу; вивчати явища, процеси, об’єкти, які оточують учнів в їх повсякденному житті; переносити акценти на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності; враховувати знання, які отримують учні поза школою з різних джерел [1].Провідними педагогічними умовами набуття учнями компетенцій у процесі технологічної освіти є: - активна співпраця учнів, учителів та батьків у реалізації головної мети технологічної освіти, яка полягає у формуванні технічно, технологічно освіченої людини, підготовленої до життя й активної предметно-перетворювальної діяльності;

  • гуманізація і демократизація методів трудового навчання та виховання, взаємовідносин суб’єктів навчально-трудового процесу;

  • поширення технологій, орієнтованих на особистість учня, зокрема проектної, інтерактивної, що ґрунтуються на спільній колективній меті та співпраці учасників;

  • сприяння науково-дослідницькій, техніко-конструкторській, художньо-прикладній діяльності, індивідуальному навчанню та ініціативі;

  • формування освітніх підходів, що тісно пов’язують теорію з практикою;

  • залучення учнів до індивідуального та колективного оцінювання якості навчання;

  • впровадження сучасних підходів та принципів технологічної освіти, засобів і прийомів, що сприяють вихованню у суб’єктів навчально-трудової діяльності високої культури праці.

  • Змістове наповнення предметів технологічної галузі має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується головним чином на основі практичних форм і методів організації занять.

  • Передбачається, що отримані учнями знання, сформовані вміння та навички розвиватимуться на кожному уроці в школі, позаурочній діяльності вчителя та учнів.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
downloads -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> «Україна і Африка»
downloads -> Не згасає вогонь у розумних очах
downloads -> Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботи
downloads -> Різноманітність тварин у природі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка