Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освітіСкачати 111.32 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації17.09.2018
Розмір111.32 Kb.
  1   2   3   4

Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті.Вчимося в інших – підготувала Левченко Л.В.

Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв'язання освітніх завдань. З огляду на це роль вихователя набула нової якості. Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних соціальних інституціях. Водночас відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, яка спонукає до розробок і впровадження нових новітніх освітніх технологій. Досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського типу. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології. Інноваційні педагогічні технології в педагогіці пов'язані із загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією знань і форм соціального буття.
Інноваційні педагогічні технології розглядають не тільки як налаштованість на сприйняття, продукування і застосування нового, а насамперед як відкритість. Вони забезпечують умови розвитку особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку.
Інноваційні педагогічні технології мають гуманістичну спрямованість у системі освіти, зумовлену співіснуванням і складними взаєминами в науковій педагогіці й педагогічній практиці традиційної наукової педагогіки. Вони належать до системи загального наукового і педагогічного знання. Виникли і розвиваються на межі загальної інноватики, методології, теорії та історії педагогіки, психології, соціології і теорії управління, економіки освіти. Інноваційні педагогічні технології є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства. 
Інноваційні педагогічні технології є специфічними і досить складними, потребують особливих знань, навичок, здібностей.
Інноваційні педагогічні технології в системі освіти засвідчують якісно новий етап взаємодії й розвитку науково-педагогічної та педагогічної творчості і процесів застосування її результатів.
Складність, багатогранність педагогічної діяльності є чинником, що відкриває простір для багатьох педагогічних технологій, динаміка продукування яких постійно зростає. Широкий спектр, багатоваріантність педагогічних технологій зумовлюють необхідність їх класифікації. Найдосконалішою серед багатьох вважають класифікацію, за якою педагогічні технології згруповано за різноманітними системними та інструментально значущими ознаками. Відповідно в сукупності педагогічних технологій виокремлено:
1. За рівнем застосування:
— загальнопедагогічні (стосуються загальних засад освітніх процесів);
— предметні (призначені для вдосконалення викладання окремих предметів);
— локальні та модульні (передбачають часткові зміни педагогічних явищ).
2. За провідним чинником психічного розвитку:
— біогенні (провідна роль належить біологічним чинникам); 
— соціогенні (переважають соціальні чинники); 
— психогенні (провідна роль належить психічним чинникам). 
3. За філософською основою: 
— матеріалістичні та ідеалістичні; 
— діалектичні та метафізичні; 
— наукові та релігійні; 
гуманістичні й антигуманні;
— антропософські (грец. anthropos — людина і sophia — мудрість) і теософські (засновані на вченнях про всезагальний абсолют, божественну суть усіх речей);
— вільного виховання та примусу тощо.
4. За науковою концепцією засвоєння досвіду:
— асоціативно-рефлекторні (в основу покладено теорію формування понять);
— біхевіористські (англ. behavio(u)rism, від behavio(u)r — поведінка) (за основу взято теорію научіння);
— розвивальні (ґрунтуються на теорії розвитку здібностей);
— сугестивні (засновані на навіюванні); — нейролінгвістичні (засновані на нейролінгвістичному програмуванні); — гештальттехнології (нім. Gestalt — цілісна форма, образ, структура і технологія) та ін. (засновані на психотерапевтичному впливі).
5. За ставленням до дитини: 
— авторитарні (засновані на чіткій надмірній регламентації); 
— дидактоцентристські (центровані на навчанні); 
— особистісно-орієнтовані (гуманно-особистісні, технології співробітництва, технології вільного виховання). 
6. За орієнтацією на особистісні структури:
— інформаційні (формування знань, умінь, навичок); 
— операційні (формування способів розумових дій); 
— емоційно-художні й емоційно-моральні (формування сфери естетичних і моральних відносин); 
— технології саморозвитку (формування самоуправляючих механізмів особистості);
— евристичні (розвиток творчих здібностей);
— прикладні (формування дієво-практичної сфери) технології. 
7. За типом організації та управління пізнавальною діяльністю:
— структурно-логічні технології навчання (поетапне формулювання дидактичних завдань, вибору способу їх розв'язання, діагностики та оцінювання одержаних результатів); 
— інтеграційні технології (дидактичні системи, які забезпечують інтеграцію різнопредметних знань і вмінь, різних видів діяльності на рівні інтегрованих курсів, навчальних тем, навчальних проблем та інших форм організації навчання);
— ігрові технології (ігрова форма взаємодії педагога і дітей, яка сприяє формуванню вмінь розв'язувати завдання на основі компетентного вибору альтернативних варіантів через реалізацію певного сюжету). В освітньому процесі використовують театралізовані, ділові, рольові, комп'ютерні ігри, імітаційні вправи, ігрове проектування та ін.; 
— комп'ютерні технології (реалізуються в дидактичних системах комп'ютерного навчання на основі взаємодії «вчитель — комп'ютер — учень» за допомогою інформаційних, тренінгових, розвивальних, контролюючих та інших навчальних програм); 
— діалогові технології (пов'язані зі створенням комунікативного середовища, розширенням простору співробітництва на суб'єкт-суб'єктному рівні: «учень — учитель», «учитель — автор», «учень — автор» та ін.); 
— тренінгові технології (система діяльності щодо відпрацювання певних алгоритмів навчально-пізнавальних дій і способів розв'язання типових завдань у процесі навчання — тести, психологічні тренінги інтелектуального розвитку, розв'язання управлінських задач). 
Педагоги-практики розробляють авторські технології, які поєднують у різних варіантах елементи апробованих технологій. Як правило, всі вони зорієнтовані на реалізацію змісту і досягнення мети різнорівневого і різнопрофільного навчання. Вихідним матеріалом для розроблення технології є теорії, концепції. Багато педагогічних технологій мають у своїй основі такі концепції засвоєння соціального досвіду: 
1) асоціативно-рефлекторне навчання, у межах якого розроблена теорія формування понять; 
2) теорія поетапного формування розумових дій, згідно з якою розумовий розвиток (як і засвоєння знань, умінь, навичок) відбувається поетапно, спрямовуючись від «матеріальної» (зовнішньої) діяльності у внутрішній розумовий план; 
3) сугестопедична концепція навчання, яка обґрунтовує комплексне використання у навчальних цілях вербальних і невербальних, зовнішніх і внутрішніх засобів сугестії (навіювання), що сприяє надзапам'ятовуванню; 
4) теорія нейролінгвістичного програмування (НЛП), що розглядає процес навчання як рух інформації через нервову систему людини; 
5) теорії змістового узагальнення, в основу яких покладено гіпотезу про провідну роль теоретичного знання у формуванні інтелекту дитини. 
На основі однієї теорії навчання можуть вибудовуватися різні технології. Так, асоціативно-рефлекторна психологічна теорія породила варіантні технології навчання, які по-різному поєднують слово і наочність. Теорія проблемного навчання покладена в основу технологій, що розвивають творчі здібності, пізнавальну активність, інтерес, самостійність особистості. Водночас побудова на одній теорії, концепції кількох технологій навчання не є свідченням їх ідентичності. Вони завжди будуть відрізнятися за кількісними і якісними параметрами. У зв'язку з цим важливо мати цілісну систему засобів опису педагогічних технологій, враховуючи, що кожна з них містить концептуальний, змістовий та процесуальний аспекти. 
Наука пропонує великий вибір освітніх технологій, але не кожна з них може бути використана в роботі з дітьми дошкільного віку. Проаналізувавши ми вибрали деякі з них: 
· Будинок вільної дитини» М. Монтессорі 
· Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка 
· Технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера 
· Технологія особистісно-розвивального навчання Ельконіна-Давидова · Методика використання схем-моделей для навчання дітей описових розповідей (Т.Ткаченко) 
· Методика використання схем-моделей для навчання дітей творчому розповіданню (О.Дяченко) 
· Методика використання схем-моделей у лексико-граматичній роботі (К. Крутій, О. Білан) 
· Ігрові технології (Б.Нікітін)
· Технологія «Чудеса на піску» (Т.М. Грабенко, Т.Д. Зінкевич-Євстигнеєва) · Технологія «Художнє слово і дитяче мовлення» (Н.В.Гавриш) · Технологія «Казкові лабіринти гри»(В.В. Воскобович)
· Технологія «Дитяче дослідження як метод навчання старших дошкільників» (А. Савенков) 
· «Психолого – педагогічне проектування» (Т. Піроженко, С. Ладивір) · Методика навчання дітей читанню М.Зайцева
· «Лічильні палички» (Х. Кюізенера) 
· «Логічні блоки»
· Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання (Л. Шульга.) 
· Технологія «Вчіться фантазувати» ( Н.Єгорова)
· Вальдорфська педагогіка

Аналіз – підготувала Ковінько О.ГПідвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця закладу з батьківською громадою. Допомога батькам вихованців здійснювалась шляхом надання кваліфікованої допомоги фахівцями: керівником закладу, вихователями-методистами, практичним психологом, вихователями груп, медичними працівниками, іншими спеціалістами з питань розвитку, виховання та навчання дітей. Робота з батьками проводилась у формі групових та індивідуальних усних і письмових консультацій, телефонних консультацій, бесід, анкетування, шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у закладі. Це перегляд та участь батьків в дитячих святах, розвагах, проведення спільних спортивних розваг та свят, виховних заходів; дні відчинених дверей. Застосовувались засоби наочної пропаганди (інформаційні бюлетені, батьківські куточки з папками - пересувками, фотовиставки, виставки психолого-педагогічної літератури тощо). Традиційно для батьків організовувались виставки робіт дітей з ручної праці, зображувальної діяльності.
Найбільш поширена і затребувана форма роботи з сім’єю у закладі це -батьківські збори. Вони проводились за тематикою та графіком проведення, встановленим додатком до річного плану ДНЗ. У цікавій формі вихователі пропонували батькам обговорювати матеріали щодо розвитку дошкільників, пропонували поділитись власним досвідом. Продовженням цієї роботи є залучення батьків до спільної діяльності з дітьми вдома.
Відповідно до пункту 47 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1, березня 2003 року №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» та положення про раду ДНЗ» працювала Рада закладу.
Основними завданнями діяльності членів Ради ДНЗ було:
- розширення колегіальних форм управління закладу; забезпечення постійного та систематичного взаємозв'язку батьків і педагогічного колективу закладу;
- об'єднання зусиль педагогічного колективу, батьків щодо розвитку закладу, удосконаленні освітнього процесу, реалізації завдань дошкільної освіти та залучення батьків та громадськості в педагогічний процес у закладі.
- громадський контроль за харчуванням, медичним обслуговуванням вихованців та вчасною батьківською оплатою.
Вся робота Ради базувалася на принципах колегіальності, прозорості, відкритості та спільної діяльності управління закладу щодо розвитку та функціонування закладу.
Необхідно зазначити, що на всіх колегіальних зборах, а саме: педради, наради при завідуючій, зборах були присутні члени Ради закладу, які теж мали право голосу при прийнятті тих чи інших рішень.

Наших батьків та педагогів - членів Ради, характеризує творчий потенціал, велика активність та бажання змінити життя дітей в стінах дитсадка на найкраще, бо всі ми зацікавлені в покращенні умов перебування, лікування та оздоровлення наших дітей, наших вихованців. Серед батьків багато тих, хто живе за принципом «Все найкраще - дітям!» і це нас об'єднує. Батьківська спільнота завжди разом з колективом дитсадка, приймає активну участь у створенні оздоровчого середовища. Актив в складі Ради ДНЗ ретельно планує свою діяльність в цьому напрямку. Батьки бачать, що педагогами дитсадка розроблена система роботи з дітьми, яка включає в себе інноваційні оздоровчі технології, вправи, ігри спрямовані на формування повноцінного здоров'я наших дітей та створення належних умов для їхнього утримання. Тому наша спільна діяльність направлена на дітей, покращення та зміцнення їх власного здоров я.

За результатами анкетування щодо роботи ДНЗ та стилю керівництва трудовим колективом можна зробити висновок, що в дошкільному закладі переважає демократичний стиль керівництва колективом. Вимогливість і контроль поєднані з ініціативним і творчим підходом до виконуваної роботи і свідомим дотриманням дисципліни. Рада дошкільного закладу діє на засадах законності, гласності, колегіальності ухвалення рішень, добровільності і рівноправності її членів.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
downloads -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> «Україна і Африка»
downloads -> Не згасає вогонь у розумних очах
downloads -> Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботи
downloads -> Різноманітність тварин у природі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка