Комунальний заклад сумської обласної радиСкачати 206.95 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації23.12.2017
Розмір206.95 Kb.
ТипПротокол засідання
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ –

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ТА РОБОТИ З ТАЛАНОВИТОЮ МОЛОДДЮ


ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання науково-

методичної ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

28.10.2014 № 9ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації 07.11.2014 № 542-ОДНавчальна програма з позашкільної освіти

дослідницько-експерементального напряму

«Мистецтвознавство»
1 рік навчання

м. Суми – 2014 р.Автор:

Ярова Любов Петрівна – керівник гурткової роботи Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.


Рецензенти:

Дейниченко Н.П.. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Черномаз А.В. – методист комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, спеціаліст вищої категорії

ПРОГРАМА


«Мистецтвознавство»

Основний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальні предмети культурознавчого напряму містять велику духовно-творчу силу. Залучення учнів до цінностей вітчизняної та зарубіжної культурно-мистецької спадщини, збагачення їхніх знань та уявлень, усвідомлення, що мистецтво реалізується через взаємозв’язок«свого» й «чужого», від душі до душі, сприяють вихованню патріотизму як складної та багатогранної інтегративної моральної якості особистості.

Окрім того, сучасний рівень науки й освіти вимагає від учнів уміння формувати і самостійно вирішувати проблеми, що є неможливим без творчих зусиль та інтелектуального напруження юної особистості, а також без отримання нею навичок дослідницької роботи і розширення теоретичного світогляду. Отже, ознайомлення школярів із організацією творчого процесу та основними категоріями науково-дослідницької діяльності – один із важливих напрямів удосконалення навчально-виховного процесу сучасного загальноосвітнього та позашкільного навчальних закладів.

Пропонована програма є комплексно-інтегрованою, метою якої є формування компетентностей учнівської молоді в процесі вивчення вітчизняної та зарубіжної художньої культур і пошуково-дослідницької роботи.

Основні завдання програми полягають у формуванні в учнів таких компетентностей:

– пізнавальної: оволодіння базовими поняттями з мистецтвознавства, основами науково-дослідницької діяльності; ознайомлення з історією розвитку вітчизняної художньої культури і культури зарубіжжя, з шедеврами мистецтва різних епох і народів; вивчення спадщини видатних митців України та світу, художньо-образного змісту їх творів;

– практичної: опанування учнями художньо-практичних умінь та навичок; формування вмінь аналізувати, інтерпретувати та оцінювати культурні явища різних епох, мистецькі твори різних стилів, жанрів, форм через оволодіння учнями методологією наукового пізнання; набуття практичного досвіду пошуково-дослідницької діяльності; оволодіння правильним літературним мовленням у різних ситуаціях комунікації;

– творчої: формування творчих підходів у сфері науково-дослідницької діяльності; розвиток уяви, фантазії, художньо-образного, просторового й логічного мислення та творчих здібностей; формування естетичних смаків, культури почуттів, художнього хисту;

– соціальної: формування особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей; виховання поваги до традицій українського народу; усвідомлення власної причетності до народних художніх традицій з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу; виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн; формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери, уважності, наполегливості, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Програма гуртка розрахована на навчання учнів 9 – 11 класів протягом одного року.

Рівень навчання слухачів – основний.

На опрацювання навчального матеріалу відводиться 324 год (9год на тиждень),з яких одну частину часу заплановано на теоретичні заняття, іншу – на практичні. Кількісний склад навчальної групи – 12-15 учнів.

Концептуальною ідеєю розробленої програми є цілісний художньо-естетичний розвиток особистості на основі взаємодії різних видів мистецтва і координації знань, умінь і уявлень, залучення до світових художніх надбань, що позитивно позначається на її творчих здібностях і духовному саморозвитку. Наскрізним навчальним елементом програми є формування інтересу школярів до пошуку нових знань, дослідницької діяльності, формування навичок наукової роботи.

У змісті програми враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти з галузей «Мови і літератури», «Естетична культура». «Суспільствознавство», На заняттях гуртка використовуються різноманітні методи навчання, а саме: словесні (розповідь, пояснення, навчальна лекція, бесіда, робота з книгою, навчальна дискусія, диспут та ін.), наочні (ілюстрування, демонстрування, відеометод тощо) та практичні (вправа, дидактична гра та ін.). Також використовуються методи за типом пізнавальної діяльності учнів: репродуктивний, частково-пошуковий, дослідницький, метод проблемного викладу. Доречним є введення у роботу гуртка методу контролю і самоконтролю в навчанні.

Зміст програми передбачає використання різноманітних форм організації навчального процесу, зокрема: індивідуальне самонавчання, роботу в парах, роботу в групах, взаємонавчання груп тощо.

Поряд із груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я вихованців.

Перевірка та оцінювання знань учнів здійснюється під час практичного закріплення матеріалу, а також у формі проведення конкурсів різного рівня. Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, дидактичні роздаткові матеріали, репродукції, а також технічні: звукові (магнітні записи), екранно-звукові (відеофільми, кінофільми, телепередачі, відеозаписи), мультимедійна техніка.

Програма може використовуватися під час проведення занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.).

Програма і розподіл годин за темами є орієнтовними. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення в зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців, стану матеріально-технічної бази закладу.

Теми програми подані в порядку зростання складності матеріалу. Педагог, враховуючи підготовку дітей, має право самостійно визначати кількість годин, які потрібні для опанування тієї чи іншої теми, і вносити до програми відповідні корективи.

Основний рівень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Каталог: informacijno-resursnij-centr -> programne-zabezpechennja.html?file=files -> docs -> Metodika -> Naukovo-metodichni%20materiali -> English language.doc&file=files -> docs -> Metodika -> Naukovo-metodichni%20materiali
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад сумської обласної ради -обласний центр позашкільної освіти
Naukovo-metodichni%20materiali -> Рецензенти
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад сумської обласної ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> Програма для гуртків науково-технічного напряму позашкільної освіти «Початкове вивчення основ володіння персональним комп'ютером»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка