Комунальний заклад сумської обласної радиСторінка1/15
Дата конвертації23.12.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипПротокол засідання
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ –

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ТА РОБОТИ З ТАЛАНОВИТОЮ МОЛОДДЮ


ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання науково-методичної ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

27.05.2016 № 14ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

17.06.2016 № 364-ОДНавчальна програма з позашкільної освіти

дослідницько-експериментального напряму

«Основи науково-дослідницької роботи у відділеннях математики, економіки, фізики та астрономії, комп’ютерних і технічних наук»

3 роки навчання

м. Суми – 2016Автори:

Азаренкова А.І., учитель – методист математики Сумської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 10 імені Героя Радянського Союзу О.Бутка, керівник гуртка комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

Лопаткін Р.Ю., керівник гуртка комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; к.ф.м.н., завідувач науково-дослідницького центру навчально-наукових приладів ІПФ НАН України.

Герасименко О.В., завідувач дослідницько-експериментального відділу комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

Олех А.П., керівник гуртка комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
Рецензенти:

Ячменьов В.О., к.ф.м.н, доцент кафедри математичного аналізу і методів оптимізації Сумського державного університету.

Крекотіна Т.М. методист вищої категорії комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним із найважливіших завдань сучасної освіти є створення умов для розвитку творчого, аналітико-синтетичного, логічного та образного мислення учнів у процесі науково-дослідницької, пошукової і творчої діяльності в позашкільному навчальному закладі.

Оволодіння учнями такими видами мислення забезпечуватиме мотиваційно-оцінний, навчально-пізнавальний, діяльнісно-пошуковий і контрольно-рефлексивний аспекти навчання, сприятиме фаховому виборові та майбутньому самоутвердженню в обраній професійній сфері.

Метою програми є формування творчих та інтелектуальних здібностей вихованців у процесі науково-дослідницької, пошукової діяльності, поглиблення теоретичних і практичних знань із математики, фізики, економіки, надання додаткових знань у галузі технічних і комп’ютерних наук; пізнання актуальних напрямів сучасних наукових досліджень у різних галузях; упровадження проектів пропедевтичного напряму, орієнтованих на виявлення та формування в дітей здібностей до науково-дослідницької діяльності; виховання інтересу до творчої, пошукової, аналітичної діяльності.

Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетентностей:

пізнавальної: поглиблення математичних, фізичних, інформаційних, економічних знань; розширення знань з економіки; оволодіння сучасними засобами розроблення програмного забезпечення; оволодіння знаннями з конструювання; розвиток позитивної мотивації до цілеспрямованої пізнавальної та науково-дослідницької діяльності; формування в учнів наукового світогляду;

практичної: розвиток практичних умінь, навичок роботи з науковою літературою, довідниками; формування вмінь використовувати самостійно здобуті знання для розв’язання визначених навчальних завдань; формування навичок написання розв’язання завдань науково-дослідницької роботи з обраної проблематики; розвиток вміння правильно формулювати та вільно висловлювати свої думки; формування навичок презентації отриманих результатів дослідження та публічного виступу

творчої: розвиток аналітичного мислення, творчих і мовленнєвих здібностей, мотиваційної сфери, здатності генерування нових ідей, умінь творчо підходити до розв’язання навчальних завдань; підвищення інтересу до пізнавально-пошукової діяльності; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості (наполегливості, цілеспрямованості, здатності аргументовано обстоювати свою думку).

соціальної: формування стійкого інтересу до науково-дослідницької діяльності; розвиток загальної культури, моральних якостей, громадянської позиції, уміння організовувати власну пошукову, дослідницьку діяльність, оволодіння етикою співробітництва.

Зміст програми спрямовано на поглиблення знань з математики, фізики, економіки, технічних і комп’ютерних наук для учнів – слухачів навчальних сесій МАН, знайомить із деякими нестандартними методами, оригінальними ідеями розв’язування задач підвищеної складності та сприяє оволодінню методами наукового дослідження й прогнозування діяльності

Програма ґрунтується на державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, а також на сучасних інноваційних методах навчання, технологіях, міжпредметних зв’язках. За основу програми «Основи науково-дослідницької роботи у відділеннях математики, економіки, фізики та астрономії, комп’ютерних і технічних наук» взято програму «Основи науково-дослідницької діяльності», автори – О.О. Артем’єва, Г.А. Литвинчова, С. О. Лихота, що рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-9328 від 01.06.2013) та навчальні програми з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму «Економіка» автори – О.І. Ілічкієва, О.В. Лісовий, С.О. Лихота, А.П.Олех, Л.М. Приймак, В.В. Сандугей, В.О. Шевчук (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-16381 від 11.11.2015).

Програма розрахована на три роки навчання на вищому рівні, при цьому забезпечуються принципи наступності, послідовності, доступності та науковості.

На опрацювання навчального матеріалу надається кожного року навчання по 36 годин базової дисципліни та організації дослідницької роботи учнів за різними науковими профілями, відділеннями та секціями незалежно від напряму дослідження. Програма вищого рівня розрахована на дітей старшого шкільного віку (9-11 класи) віком від 14 до 17 років, які бажають поглибити знання з математики та фізики і долучитися до науково-дослідницької діяльності. Склад навчальної групи – 10-15 учнів.

Основний зміст програми 1-го року навчання:

• закріплення та вдосконалення математичних, фізичних знань;

• ознайомлення з формами та методами наукових досліджень, науковою термінологією, правилами роботи з літературою та іншими джерелами інформації;

• розкриття сутності науково-дослідницької діяльності; ознайомлення із вимогами до написання науково-дослідницької роботи.

Основний зміст програми 2-го та 3-го років навчання:

• продовження роботи щодо вдосконалення математичної та фізичної бази;

• підготовка вихованців до різних конкурсів;

• ознайомлення з методами обробки результатів пошукової діяльності, вимогами до оформлення робіт, тез, виступів, підготовки звітів та доповідей, визначення можливостей практичного застосування отриманих результатів.

Зміст програми реалізується з огляду на здібності та вікові особливості учнів за допомогою як традиційних форм і методів навчання, так і інтерактивних методів, комп’ютерних та проектних технологій, методів активізації пізнавальної діяльності учнів, формування та стимулювання пізнання. Передбачається застосування різноманітних засобів навчання: наочних посібників, роздаткового матеріалу, технічних засобів навчання. Окрім того, заняття має будуватися за принципом розумного поєднання та чергування видів діяльності, що дає змогу зберегти інтерес вихованців до математичних, фізичних, науково-технічних, економічних та комп’юторних наук та якісного поглиблення знань з базових дисциплін.

Індивідуалізація і диференціація процесу роботи надає можливість участі слухачів у науково-освітніх конкурсних заходах вже з першого року їх навчання.

Знання учнів оцінюють під час проведення письмових контрольних робіт, тестування, представлення рефератів або виступів на семінарах, конференціях, участі у диспутах, конкурсах, олімпіадах, у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України.

За цією програмою можна проводити заняття у групах індивідуального навчання відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 11.04.2004 р. № 651 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008 р. № 1123).

Програма є орієнтовною. Науковий консультант може вносити зміни й доповнення до змісту програми, плануючи свою роботу з огляду на інтереси слухачів і стан матеріально-технічної бази закладу.

Розподіл годин за темами – орієнтовний. Керівник гуртка, зважаючи на рівень підготовки й інтереси дітей, може вносити зміни й доповнення до порядку і змісту тем, самостійно визначити, скільки годин потрібно на опанування навчального матеріалу, і вносити до програми відповідні корективи.

Вищий рівень, перший рік навчання, 9 клас

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН№ з/п

Каталог: informacijno-resursnij-centr -> programne-zabezpechennja.html?file=files -> docs -> Metodika -> Naukovo-metodichni%20materiali
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад сумської обласної ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад сумської обласної ради -обласний центр позашкільної освіти
Naukovo-metodichni%20materiali -> Рецензенти
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад сумської обласної ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> Управління освіти Шосткинської міської ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад Сумської обласної ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад сумської обласної ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> «Обласна заочна школа флористики та фітодизайну»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка