Комунальний заклад сумської обласної радиСторінка4/15
Дата конвертації23.12.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипПротокол засідання
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичних

практичних

І. Математика

36

11

25

1.1

Елементи математичної логіки

3

1

2

1.2

Цілі числа. Подільність цілих чисел. Принцип Діріхле.

3

1

2

1.3

Многочлени. Метод невизначених коефіцієнтів.

3

1

2

1.4

Алгебраїчні рівняння та нерівності вищих степенів.. Завдання з параметром.

3

1

2

1.5

Функції та їх графіки. Перетворення графіків функцій.

4

2

2

1.6

Тригонометричні та обернені тригонометричні функції. Тригонометричні рівняння та нерівності.

6

2

4

1.7

Використання різних методів розв’язування геометричних задач

3

1

2

1.8

Задачі з цілою та дробовою частиною

3

1

2

1.9

Основні методи розв’язування олімпіадних задач. Інваріанти. Принцип крайнього. Ігри двох осіб

3

1

2

1.10

Конференції, конкурси, тематичні заходи

3

-

3

1.11

Підсумок

2

-

2

ІІ. Фізика

36

16

20

2.1

Механічний рух

6

2

4

2.2

Рівноприскорений рух

6

2

4

2.3

Взаємодія тіл

6

2

4

2.4

Рух під дією кількох сил

4

2

2

2.5

Спеціальна теорія відносності

2

2

-

2.6

Молекулярно-кінетична теорія

4

2

2

2.7

Агрегатні стани

4

2

2

2.8

Внутрішня енергія

4

2

2
ІІІ. Основи науково-дослідницької роботи у відділеннях математики, фізики та астрономії, економіки, комп’ютерних і технічних наук з секцій:

- математики; прикладної математики, математичного моделювання;

- економічної теорії та історії економічної думки; мікроекономіки та макроекономіки; фінансів, грошового обігу та кредитів;

- комп’ютерних систем та мереж; безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем; технології програмування;

- інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту; Internet технологій та WEB дизайну; мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм;

- теоретичної фізики; експериментальної фізики; астрономії та астрофізики;

- технологічні процеси та перспективні технології; електроніка та приладобудування; матеріалознавства; авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка;

- інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій; екологічно безпечних технологій та ресурсозбереження; науково-технічної творчості та винахідництва36

13

23

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Розділ І. Математика (36 год.)

1. 1 Елементи математичної логіки (3 год.)

Теоретична частина. Історія логіки та її розвиток. Основні поняття логіки. Висловлювання та висловлювальні форми. Предикати. Істинні та хибні твердження. Умовивід. Слідування, рівносильність, загальність та існування. Зміст і обсяг поняття. Закон тотожності. Логічні закони. Дедукція та індукція. Аналогія. Метод від супротивного. Квантори. Методи винахідництва. Гіпотеза.

Практична частина. Розв’язування логічних задач. Доведення тотожностей. Розв’язування задач методами повного та неповного перебору. Розв’язування задач методом від супротивного. Розв’язування нестандартних задач.

1. 2 Цілі числа. Подільність цілих чисел. Принцип Діріхле (3 год.)

Теоретична частина. Подільність і остачі. Принцип Діріхле та його узагальнення.

Практична частина. Розв’язування задач на використання принципу Діріхле. Задачі на подільність, геометричні задачі. Розв’язування олімпіадних задач.

1. 3 Многочлени. Метод невизначених коефіцієнтів (3 год.)

Теоретична частина. Многочлени. Подільність многочленів. Теорема Безу та її наслідки. Схема Горнера. Корені многочлена. Метод невизначених коефіцієнтів.

Практична частина. Розклад многочленів на множники. Використання теореми Безу та її наслідків. Знаходження цілих та раціональних коренів многочленів. Використання методу невизначених коефіцієнтів.

1.4 Алгебраїчні рівняння та нерівності вищих степенів.

Завдання з параметром (3 год.)

Теоретична частина. Основні методи розв’язування рівнянь вищих степенів (метод заміни змінних, розклад на множники, підстановки, використання властивостей функції). Узагальнений метод інтервалів. Ірраціональні рівняння та нерівності. Нестандартні методи розв’язування рівнянь (виділення повного квадрата, використання методу невизначених коефіцієнтів, розв’язування рівнянь відносно коефіцієнтів). Умови розміщення коренів квадратного тричлена.

Практична частина. Розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем різними методами. Рівняння та нерівності з модулем та параметром.

1.5 Функції та їх графіки (4 год.)

Теоретична частина. Перетворення графіків функцій. Композиція функцій. Складені функції. ГМТ. Операції над графіками.

Практична частина. Побудова графіків функцій методом геометричних перетворень. Виконання операцій над графіками

1.6 Тригонометричні та обернені тригонометричні функції. Тригонометричні рівняння та нерівності (6 год.)

Теоретична частина. Радіанна міра кута. Тригонометричні функції, їх властивості та графіки. Графіки гармонічних коливань. Обернені тригонометричні функції. Основні методи розв’язування тригонометричних рівнянь, нерівностей та їх систем.

Практична частина. Перетворення виразів, що містять тригонометричні функції, обернені тригонометричні функції. Розв’язування тригонометричних рівнянь, нерівностей та їх систем. Побудова графіків тригонометричних функцій, гармонічних коливань.

1.7 Використання різних методів розв’язування

геометричних задач (3 год)

Теоретична частина. Координати та вектори. Геометричні перетворення. Координатно-векторний метод розв’язування геометричних задач. Метод перетворень. Метод площ. Метод допоміжного елемента, додаткових побудов та інші.

Практична частина. Розв’язування задач методом координат. Розв’язування задач векторним методом. Розв’язування задач за допомогою симетрії. Застосування гомотетії та повороту під час розв’язування задач. Використання інших методів. Методи побудови зображень (позиційні задачі стереометрії). Розв’язування задач методом побудови проектуючих прямих. Застосування методу відповідності та методу слідів під час побудови перерізів многогранників.

1.8 Задачі із цілою та дробовою частинами (3 год)

Теоретична частина. Ціла та дробова частини числа, їх властивості. Графіки функцій, що містять цілу і дробову частини числа. Рівняння, нерівності із цілою і дробовою частинами та їх системи, способи розв’язування.

Практична частина. Розв’язування рівнянь, що містять цілу і дробову частини числа та їх систем. Побудова графіків функцій, пов’язаних з функцією антьє.

1.9 Основні методи розв’язування олімпіадних задач. Інваріанти. Принцип крайнього. Ігри двох осіб (3 год)

Теоретична частина. Методи розв’язування олімпіадних задач. Парність, інваріант, півінваріант. Правило крайнього. Вступ до теорії ігор. Ігри для двох. Оптимальна стратегія.

Практична частина. Розв’язування олімпіадних задач.

1.10 Конференції, конкурси, тематичні заходи (3 год)

Участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, турнірах, тематичних заходах. Зустрічі з науковцями. Наукові читання, лекторії.1.11 Підсумок (2 год)

Підведення підсумків роботи за навчальний рік. Захист проектів. Завдання на літні канікулиІІ. Фізика (36 год.)

2.1 Механічний рух ( 6 год.)

Теоретична частина. Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Закон додавання швидкостей. Графіки руху.

Практична частина. Вирішення задач за темами: механічний рух, рівномірний прямолінійний рух.2.2 Рівноприскорений рух ( 6 год.)

Теоретична частина. Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість.

Практична частина. Вирішення задач за темами: рівноприскорений прямолінійний і криволінійний рух.2.3 Взаємодія тіл ( 6 год. )

Теоретична частина. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил. Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага і невагомість. Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики.

Практична частина.Вирішення задач за темами: закони Ньютона, гравітаційна взаємодія.2.4 Рух під дією кількох сил ( 4 год. )

Теоретична частина. Рух тіла під дією кількох сил. Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії.

Практична частина. Вирішення задач за темами: рух під дією кількох сил.2. 5 Спеціальної теорії відносності ( 2 год.)

Теоретична частина. Основні положення спеціальної теорії відносності. Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності подій. Закон взаємозв’язку маси та енергії.

2. 6 Молекулярно-кінетична теорія ( 4 год.)

Теоретична частина. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. Властивості газів. Ідеальний газ. Газові закони. Тиск газу. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси.

Практична частина. Вирішення задач за темами: МКТ, властивості газів, ізопроцеси.2. 7 Агрегатні стани ( 4 год.)

Теоретична частина. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря. Властивості рідин. Поверхневий натяг рiдини. Змочування. Капілярні явища. Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості та застосування.

Практична частина. Вирішення задач за темами: пароутворення, вологість, змочування.2.8 Внутрішня енергія

Теоретична частина. Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Перший закон термодинаміки. Робота термодинамічного процесу. Теплові машини. Холодильна машина.

Практична частина. Вирішення задач за темами: внутрішня енергія, робота, теплові машини.ІІІ. Основи науково-дослідницької роботи у відділеннях математики, фізики та астрономії, економіки,

комп’ютерних і технічних наук

Форми та методи наукових досліджень. Розвиток сучасної науки.

Теоретична частина. Роль науки у суспільстві, її значення. Проблеми сучасної науки в галузях математики, фізики, економіки, комп’ютерних та технічних наук. Особливості розвитку сучасної науки. Практичне значення наукових досліджень. Форми та методи наукових досліджень (спостереження, експеримент, індуктивні й дедуктивні методи). Методи збирання інформації, роботи з літературою та іншими джерелами інформації.

Практична частина. Консультування з питань вибору теми науково-дослідницької роботи. Практична допомога у визначенні завдань науково-дослідницької роботи, виборі методів дослідження, конкретизація мети.

Вищий рівень, третій рік навчання, 11 клас

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН№ з/п

Каталог: informacijno-resursnij-centr -> programne-zabezpechennja.html?file=files -> docs -> Metodika -> Naukovo-metodichni%20materiali
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад сумської обласної ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад сумської обласної ради -обласний центр позашкільної освіти
Naukovo-metodichni%20materiali -> Рецензенти
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад сумської обласної ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> Управління освіти Шосткинської міської ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад Сумської обласної ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад сумської обласної ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> «Обласна заочна школа флористики та фітодизайну»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка