Структура навчальної дисципліниСкачати 382.15 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації18.10.2018
Розмір382.15 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Вступ і класифікація комунікаційних технологій

Тема 1. Основні поняття комунікаційних технологій.
2

415Тема 2. Технології мутації.
4

415Тема 3. Технології інмутації.
4

415Тема 4. Структура, види, функції, зв’язки соціально-комунікаційних технологій.
2

415Разом за змістовим модулем 1
12

1660Змістовий модуль 2.

Історія виникнення й формування теорій комунікаційних технологій

Тема 5. Історія виникнення теорій комунікаційних технологій.

14

2

415Тема 6. Формування теорій комунікаційних технологій

16

2

615Разом за змістовим модулем 2
4

1030Змістовий модуль 3.

Методологічні проблеми комунікаційних технологій

Тема 7. Маніпуляція суспільства: мутація й інмутація як концепції комунікаційних технологій
4

415Тема 8. Масовий характер інмутації суспільства
4

615Разом за змістовим модулем 3
8

1030

Усього годин


180

24

36120Модуль 2

ІНДЗ
-

-
--

-

-Усього годин5. Теми семінарських занять. Згідно програми не передбачено
6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин
Тема 1. Основні поняття комунікаційних технологій.

4Тема 2. Технології мутації.

4Тема 3. Технології інмутації.

4Тема 4. Структура, види, функції, зв’язки соціально-комунікаційних технологій.

4Тема 5. Історія виникнення теорій комунікаційних технологій.

4Тема 6. Формування теорій комунікаційних технологій

6Тема 7. Маніпуляція суспільства: мутація й інмутація як концепції комунікаційних технологій

4Тема 8. Масовий характер інмутації суспільства

6

Разом
367. Теми лабораторних занять. Згідно програми не передбачено

8. Самостійна робота

п/п


Назва теми

Кількість

годин
Мета і завдання навчального курсу «Комунікаційні технології».

2Основний категоріальний апарат.

2Розгалуження семантики основних понять.

2Діапазон поняття «соціально-комунікаційні технології».

4Критерії розгалуження соціально-комунікаційних технологій.

4Соціально-комунікаційні технології додавання.

4Соціально-комунікаційні технології модифікації.

4Соціально-комунікаційні технології трансформації

4Соціально-комунікаційні технології розбалансування.

4Соціально-комунікаційні технології руйнування.

4Соціально-комунікаційні технології знищення.

4Структура соціально-комунікаційних технологій.

2Види соціально-комунікаційних технологій.

2Функції соціально-комунікаційних технологій.

2Зв’язок соціально-комунікаційних технологій з іншими галузями діяльності соціального актора.

2Психологічне підґрунтя в історії досліджень комунікаційних технологій (біхевіоризм, необіхевіоризм, Скіннер Б.).

4Соціологічні джерела в історії вивчення комунікаційних технологій ( Вебер М., Парсонс Т., Ґабермас Ю.).

6


Становлення теорії діяльності як базової для розвитку соціально-комунікаційних технологій (Рубінштейн С., Виготський Л., Леонтьєв О.).


6Становлення і розвиток досліджень соціально-комунікаційних технологій в Україні та Росії.

6Концепція соціальних технологій Іванова В., Матвієнка В. і Патрушева І.

4Теоретичні уявлення про комунікаційні технології в працях Почепцова Г.

4Ідеї Гавра Д. щодо комунікаційних технологій.

4Концепція соціально-комунікаційних технологій у теорії інмутації суспільства Холода О.

4Особливості трактування терміна «маніпуляція».

2Маніпуляція як система.

2Закон єдності інмутації і мутації.

2Інмутація – система артефактів сучасного суспільства.

2Інмутація суспільства – система артефактів.

2Триєдиний принцип уникнення інмутації глобальної системи.

2Місце інмутації суспільства як системи в класифікації систем.

2Структура й види інмутаційних процесів.

2Функції інмутації суспільства.

2Уточнення значення терміна «масовий характер інмутації суспільства».

2Розрізнення понять «масова комунікація» і «психологічний вплив».

2Види інмутації масової комунікації.

2Інмутація масової комунікації, або власне інмутація.

4Інмутація суспільства під впливом масової комунікації.

4Інмутовані інмутанти як результат інмутації масової комунікації.

4
Разом

120


9. Індивідуальні завдання. Згідно програми не передбачено.
10. Методи навчання

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь, пояснення; наочні – презентація, ілюстрація; практичні – індивідуальні завдання, самостійна робота, практична робота.

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний.

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.

Задіяно практикум, спрямований на вироблення навичок самостійної моральної орієнтації майбутніх журналістів у складних професійних ситуаціях.
11. Методи контролю

Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування. Письмовий контроль у вигляді контрольних робіт, виконання творчих завдань, поточного тестування.


Зразок контрольної роботи:
Варіант 2

 1. Критерії розгалуження соціально-комунікаційних технологій.

 2. Концепція соціально-комунікаційних технологій у теорії інмутації суспільства Холода О.


Зразок екзаменаційного білета:


  1. Триєдиний принцип уникнення інмутації глобальної системи.

  2. Зв’язок соціально-комунікаційних технологій з іншими галузями діяльності соціального актора.

  3. Навести 3 приклади реалізації комунікаційної технології (на вибір студента), проаналізувати приклади, довести доцільність /недоцільність застосування в сучасному суспільстві.


Перелік питань для екзаменаційної роботи:


 1. Мета і завдання навчального курсу «Комунікаційні технології».

 2. Основний категоріальний апарат.

 3. Розгалуження семантики основних понять.

 4. Діапазон поняття «соціально-комунікаційні технології».

 5. Критерії розгалуження соціально-комунікаційних технологій.

 6. Соціально-комунікаційні технології додавання.

 7. Соціально-комунікаційні технології модифікації.

 8. Соціально-комунікаційні технології трансформації.

 9. Соціально-комунікаційні технології розбалансування.

 10. Соціально-комунікаційні технології руйнування.

 11. Соціально-комунікаційні технології знищення.

 12. Структура соціально-комунікаційних технологій.

 13. Види соціально-комунікаційних технологій.

 14. Функції соціально-комунікаційних технологій.

 15. Зв’язок соціально-комунікаційних технологій з іншими галузями діяльності соціального актора.

 16. Психологічне підґрунтя в історії досліджень комунікаційних технологій (біхевіоризм, необіхевіоризм, Скіннер Б.).

 17. Соціологічні джерела в історії вивчення комунікаційних технологій ( Вебер М., Парсонс Т., Ґабермас Ю.).
 18. Становлення теорії діяльності як базової для розвитку соціально-комунікаційних технологій (Рубінштейн С., Виготський Л., Леонтьєв О.).


 19. Становлення і розвиток досліджень соціально-комунікаційних технологій в Україні та Росії.

 20. Концепція соціальних технологій Іванова В., Матвієнка В. і Патрушева І.

 21. Теоретичні уявлення про комунікаційні технології в працях Почепцова Г.

 22. Ідеї Гавра Д. щодо комунікаційних технологій.

 23. Концепція соціально-комунікаційних технологій у теорії інмутації суспільства Холода О.

 24. Особливості трактування терміна «маніпуляція».

 25. Маніпуляція як система.

 26. Закон єдності інмутації і мутації.

 27. Інмутація – система артефактів сучасного суспільства.

 28. Інмутація суспільства – система артефактів.

 29. Триєдиний принцип уникнення інмутації глобальної системи.

 30. Місце інмутації суспільства як системи в класифікації систем.

 31. Структура й види інмутаційних процесів.

 32. Функції інмутації суспільства.

 33. Уточнення значення терміна «масовий характер інмутації суспільства».

 34. Розрізнення понять «масова комунікація» і «психологічний вплив».

 35. Види інмутації масової комунікації.

 36. Інмутація масової комунікації, або власне інмутація.

 37. Інмутація суспільства під впливом масової комунікації.

 38. Інмутовані інмутанти як результат інмутації масової комунікації.


12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

5

5

10

10

10

10

10

10

30

100

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення


 1. Холод О.М. Комунікаційні технології: підручник / О. М. Холод. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2013. – 213 с.


14. Рекомендована література

Основна література 1. Кара-Мурза С. Г. Маніпуляція свідомістю : навч. посіб. / С. Г. Кара-Мурза. – [вид. друге]. – К. : Оріяни, 2006. – 528 с. (мова рос.).

 2. Кошелюк М.Е. Технологии политических выборов.- 2-е изд., перераб. и доп.- СПб.: Питер, 2004.- 239 е.: ил.

 3. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого век / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 2001. – 352 с.

 4. Почепцов Г.Г. Информационно-политические технологии. – М.: Центр, 2003. – 384 с.

 5. Різун В. В. Теорія масової комунікації : підруч. для студ. Галузі 0303 «журналістика та інформація» / В. В. Різун. – К. : Видавничий центр «Просвіта», 2008. – С. 55, 151.

 6. Холод О. М. Комунікаційні технології (у теорії інмутації) : навч. посіб. / Холод О. М. – К. : КиМУ, 2010. – 147 с.

 7. Холод О. М. Соціальні комунікації : соціо- і психолінгвістичний аналіз : навч. посіб. / О. М. Холод. [2-е вид., доп. і випр.]. – К. : Київський міжнародний університет; Українська асоціація психолінгвістів, 2010. – 304 с.

 8. Холод О. М. Теорія інмутації суспільства : монографія / Холод О. М. – К. : КиМУ, 2011. – 305 с.

 9. Холод О.М. Комунікаційні технології: підручник / О. М. Холод. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2013. – 213 с.


Рекомендована література для поглибленого вивчення

 1. Аксиология [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia. org/wiki/Аксиология

 2. Артефакт // Словарь иностранных слов. – М. : Рус. яз., 1990. – С. 55.

 3. Афанасьєв В. Общество: системность, познане и управление / Афанасьєв В. – М. : Наука, 1983. – С. 369.

 4. Бессознательное: природа, функции, методы исследования / Прангишвили А. С., Шерозия А. Е., Бассин Ф. В. и др. – В 5 т. – Тбилиси : Мецниереба, 1978–1985. – . – Т. 1 : Основные критерии рассмотрения бессознательного в качестве своеобразной формы психической деятельности / Прангишвили А. С., Шерозия А. Е., Бассин Ф. В. [вступ. ст. редакции]. – 1978. – С. 71–83.

 5. Бессознательное: природа, функции, методы исследования / Прангишвили А. С., Шерозия А. Е., Бассин Ф. В. и др. – В 5 т. – Тбилиси : Мецниереба, 1978–1985. – . – Т. 4: Бессознательное. Природа, функции, методы исследования [под общ. ред. А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия, Ф. В. Бассина]. – 1985. – С. 37.

 6. Бессознательное: природа, функции, методы исследования / Прангишвили А. С., Шерозия А. Е., Бассин Ф. В. и др. – В 5 т. – Тбилиси : Мецниереба, 1978–1985. – . – Т. 1 : Основные критерии рассмотрения бессознательного в качестве своеобразной формы психической деятельности / Прангишвили А. С., Шерозия А. Е., Бассин Ф. В. [вступ. ст. редакции]. – 1978. – С. 71–83.

 7. Бориснев С. В. Социология коммуникации : учеб. пособ. / С. В. Бориснев. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 270 с.

 8. Василевецкий А. Саудовцы обиделись, что их король не самый богатый / А. Василевецкий // Известия в Украине. – 2007. – 31 октября. – С. 3.

 9. Вибір [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki

 10. Высотина О. Н. Социально-коммуникативные технологии как фактор формирования политического лидера рукопись дис… кандидата социологических наук; спец. 23.00.02 – политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии / Высотина Ольга Николаевна. – Санкт-Петербург, 2006. – 170 с.

 11. Высотина О. Н. Социально-коммуникативные технологии как фактор формирования политического лидера рукопись дис… кандидата социологических наук; спец. 23.00.02 – политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии / Высотина Ольга Николаевна. – Санкт-Петербург, 2006. – 170 с.

 12. Выступление по радио зам. председателя СНК СССР, наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова в связи с нападением гитлеровской Германии на СССР 22 июня 1941 // Правда. – 23 червня 1941. – С. 1.

 13. Гавра Д. П. Социально-коммуникативные технологии: сегодня и завтра / Гавра Д. П. // PR-диалог. – № 2–3. – 2003.

 14. Гавра Д. П. Социально-коммуникативные технологии: сегодня и завтра. PR-диалог, № 2 3 март – июнь 2003.

 15. Гавра  Д. П. Социально-коммуникативные технологии: сущность, структура, функции / Гавра  Д. П. [Электронный ресурс] // Оптимальные коммуникации (OK). – Режим доступа : http://jarki.ru/wpress

 16. Галамба М. Інформаційно-психологічна складова терористичної діяльності / Галамба М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.justinian.com.ua/article.php?id=2464

 17. Ганжа Б. Чорторий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //clipnews.info/newstopic.htm?id=9390

 18. Данакин Н. С. Теоретические и методические основы проектирования технологий социального управления / Данакин Н. С. – М.–Белгород, 1996. – С. 94–95.

 19. Даниленко Н. Засоби масової комунікації і політична соціалізація особистості / Н. Даниленко // Соціальна психологія. – 2004. – № 4 (6). – C. 61–70.

 20. Даниленко Н. Засоби масової комунікації і політична соціалізація особистості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=28&c=423

 21. Єдиний реєстр громадських формувань [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/0/499

 22. Загибель Помпеї [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //improvisus.com/ua/history/32.htm

 23. Засоби масової комунікації: поняття, концепції діяльності, функції [Електронний ресур]. – Режим доступу : http://ukrref.com.ua /?id=MTAxMjY%3D

 24. Иванов В. Герой какой Украины Степан Бандера? / Иванов В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sevastopol.su/author _page.php?id=18689&parent=1034

 25. Иванов В. Н. Социальные технологии в современном мире / Иванов В. Н. – М. : Славянский диалог, 1996. – С. 23.

 26. Иванов В. Н. Социальные технологии в современном мире / Иванов В. Н. – М. : Славянский диалог, 1996. – С. 23.

 27. Иванов В. Н., Матвиенко В. Я., Патрушев В. И., Молодых И. В. Технологии политической власти. Зарубежный опыт / В. Н. Иванов, В. Я. Матвиенко, В. И. Патрушев и др. – К., 1994. – С. 46.

 28. Иванов В. Н., Патрушев В. И. Инновационные социальные технологии государственного и муниципального управления / В. Н. Иванов, В. И. Патрушев. – М. : Экономика, 2001. – 327 с.

 29. Иванов В. Н., Патрушев В. И. Инновационные социальные технологии государственного и муниципального управления / В. Н. Иванов, В. И. Патрушев. – М. : Экономика, 2001. – 327 с.

 30. Иванов В. Н., Патрушев В. И. Социальные технологии / В. Н. Иванов, В. И. Патрушев. – М. : Союз, 1999. – С. 245.

 31. Иванов В. Н., Патрушев В. И. Социальные технологии / В. Н. Иванов, В. И. Патрушев. – М. : Союз, 1999. – С. 245.

 32. Иванов В. Ф. Аспекты массовой коммуникации. – В 3 ч. – Ч. 2 : Массовая коммуникация. – К. : Академия Украинской Прессы, 2009. – С. 8.

 33. Иванов В. Ф. Аспекты массовой коммуникации. Часть 1. Информация и коммуникация : монографія / В. Ф. Иванов. – К. : ЦВП, 2009. – С. 104–105.

 34. Иконникова Г. И. О понятии социальной технологии / Иконникова Г. И. // Философские науки. – 1994. – № 5. – С. 56.

 35. Иконникова Г. И. О понятии социальной технологии / Иконникова Г. И. // Философские науки. – 1994. – № 5. – С. 56.

 36. Имелинский К. Сексология и сексопатология / Имелинский К. [пер. с польск.]. – М. : Медицина, 1986. – 424 с.

 37. Информатизация и технологизация социального пространства : материалы I международного симпозиума по социальным технологиям. – М. – Н. Новгород : Издательство Волго-Вятского кадрового центра, 1994. – С. 367–385.

 38. Інформаційна влада. Засоби масової комунікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.br.com.ua/referats/ Politologiya/24884.htm

 39. Інформаційні технології [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //uk.wikipedia.org/wiki/

 40. Какие бывают виды психологического воздействия? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vozdeistvie.ucoz.ru/publ/1-2-2

 41. Капитонов Э. А. Социология ХХ века. История и технология / Капитонов Э. А. – Ростов-на-Дону, 1994. – С. 25–28.

 42. Кара-Мурза С. Г. Маніпуляція свідомістю : навч. посіб. / С. Г. Кара-Мурза. – [вид. друге]. – К. : Оріяни, 2006. – 528 с. (мова рос.).

 43. Кара-Мурза С. Г. Маніпуляція свідомістю : навч. посіб. / С. Г. Кара-Мурза. – [вид. друге]. – К. : Оріяни, 2006. – 528 с. (мова рос.).

 44. Квіт С. М. Масові комунікації : підручник. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 12.

 45. Килимова Л.В. Влияние информационных технологий на саморазвитие личности: Автореф. дис. . кандидата наук; Социологические науки: 22.00.06/Курский государственный университет, Курск, 2003

 46. Климанська Л. Д. Соціально-комунікативні технології в політиці: таємниці політичної «кухні» : монографія. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 332 с.

 47. Клінкова Т. О. «Розповідь про потворного карлика» як засіб негативізації українських політиків у ЗМІ / Т. О. Клінкова // Мас-медіана інмутація суспільства: монографія / Клінкова Т. О., Козаченко В. В., Кравченко Н. О. та ін. [за ред. О. М. Холода]. – Кривий Ріг–Запоріжжя, 2009. – С. 7–68.

 48. Койт М., Ыйм Х. Понятие коммуникаитвной стратегии в модели общения / М. Койт, Х. Ыйм // Психологические проблемы познания действительности. Учёные записки Тартуского университета. – Вып. 793. – Тарту, 1988. – С. 34.

 49. Коновець О. Ф. Масова комунікація : теорії, моделі, технології : навч. посіб. / О. Ф. Коновець. – К. : ЛГУ, 2009. – 266 с.

 50. Королько В. Г. Влияние на общественное мнение // В. Г. Королько. Основы паблик рилейшнз. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2003. – С. 199–208.

 51. Котельников Г. А. Социолого-синергетический поход к разработке социальных технологий / Котельников Г. А. // Российский журнал социальной раболты. – 1995. – № 2. – C. 19–22.

 52. Кошелюк М.Е. Технологии политических выборов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2004. – 239 е.: ил.

 53. Кошелюк М.Е. Технологии политических выборов.- 2-е изд., перераб. и доп.- СПб.: Питер, 2004.- 239 е.: ил.

 54. Кравченко Н. О. Наслідки та дії теорії інмутації суспільства / Кравченко Н. О. // Теорія інмутації суспільства : pro et contra : колективна монографія [за ред. О. М. Холода; автори : Борисенко Д. О., Василишин Р. Я., Дзенник С. В. та ін.]. – К. : КиМУ, 2011. – 79–91.

 55. Лисовский С.Ф., Евстафьев В.А. Избирательные технологии: история, теория, практика. М.РАУ- Университет, 2000

 56. Луман Н. Реальність мас-медіа [за ред. Іванова В. та Мінакова М.]. – К. : ЦВП, 2010. – 158 с.

 57. Лысенко В. СМИ и общественное мнение: технологии манипулирования / В. Лысенко// Персонал. – № 9. – 2004. – С. 14-21.

 58. Лысенко В. СМИ и общественное мнение: технологии манипулирования / В. Лысенко// Персонал. – № 9. – 2004. – С. 14-21.

 59. Макаренко П. В. Социальные технологии : учеб. пособ. / Макаренко П. В. – Воронеж, 2002.

 60. Макаренко П. В. Социальные технологии : учеб. пособ. / Макаренко П. В. – Воронеж, 2002.

 61. Макаренко П. В. Социальные технологии : учеб. пособ. / Макаренко П. В. – Воронеж, 2002.

 62. Максимов А.А. «Чистые» и «грязные» технологии выборов: Российский опыт. – М. : Дело, 1999. – 448 с.

 63. Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных технологий и партийного строительства. 4-е изд., расш. и дополн. – М.: SPSL – «Русская панорама», 2003. – 480 е., табл., 111 библ. – (Серия «Профессионалы: просто о сложном»)

 64. Манипулирование // Психология. Словарь [под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского]. – М. : Политиздат, 1990. – С. 200–201.

 65. Манипуляндум. Манипулятивное влечение // Большой толковый психологический словарь. – В 2-х т. – Т.1 (А–О); [пер. с англ.] / Ребер А. – М. : Вече, АСТ, 2003. – С. 426.

 66. Манипуляция // Большая психологическая энциклопедия. – М. : Эксмо, 2007. – C. 226.

 67. Манипуляция // Словарь иностранных слов. – М. : Рус. яз., 1990. – С. 300.

 68. Манипуляция общественным мнением [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сторінки : http://mirslovarei.com/ content_pol/MANIPULJACIJA-OBSHHESTVENNYM-MNENIEM-642.html

 69. Марков М. Технологизация и эффективность социального управления / Марков М. – М.: Мысль, 1982. – С. 57–58.

 70. Марков М. Технология и эффективность соціального управления / Марков М. – М., 1982. – С. 56–60.

 71. Масова комунікація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki

 72. Масова комунікація [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту : http: //uk.wikipedia.org/wiki/Масова_комунікація

 73. Матвієнко В. Я. Соціальні технології / Матвієнко В. Я. – К. : Українські пропілеї, 2001. – С. 78.

 74. Матвієнко В. Я. Соціальні технології / Матвієнко В. Я. – К. : Українські пропілеї, 2001. – 446 с.

 75. Матвієнко В. Я. Соціальні технології / Матвієнко В. Я. – К. : Українські пропілеї, 2001. – 446 с.

 76. Михайлин І. Л. Комунікація масова / Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л. Сучасний словник літератури і журналістики. – Х. : Прапор, 2009. – С. 240.

 77. Моисеев В. А. Паблик рилейшнз. Теория и практика. – К. : ВИРА–Р, 1999. – 376 с.

 78. Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. – М., 2002.

 79. Науменко Т. В. Социология массовой коммуникации : учеб. пособ. – СПб. : Питер, 2005. – С. 46.

 80. Отчет профессора медицины доктора Бутца [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://katyn.codis.ru/butz.htm

 81. Патрушев В. И. Введение в теорию социальных технологий / Патрушев В. И. – М. : Икар, 1999. – С. 67–69.

 82. Патрушев В. И. Введение в теорию социальных технологий / Патрушев В. И. – М., 1998.

 83. Патрушев В. И. Введение в теорию социальных технологий / Патрушев В. И. – М. : Икар, 1999. – С. 67–69.

 84. Петербургская школа PR: от теории к практике. Вып.З: Сб. статей / Отв. ред. А.Д. Кривоносов. - СПб.: Роза мира, 2005.- 146 с.

 85. Політична пропаганда [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// ukrref.com.ua/index.php?id=MTAzMTM=&g=2

 86. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологи ХХ века / Почепцов Г. Г. – М. : Ваклер, 2001. – 352 с.

 87. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого век / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 2001. – 352 с.

 88. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого век / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 2001. – 352 с.

 89. Почепцов Г. Г. Медіа: теорія масових комунікацій : навч. посіб. – К. : Альтерпрес, 2008. – С. 28–29.

 90. Почепцов Г. Г. Механизмы коммуникативного воздействия в условиях кризисных ситуаций // Г. Г. Почепцов Теория коммуникации. – М. : Рефл-бук; К.: Ваклер, 2001. – С. 512–523.

 91. Почепцов Г. Г. Соціальні комунікації і нові комунікативні технології [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://issuu.com/the _communication/docs/19-26

 92. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Г. Г. Почепцов. – К.: Видавничий центр "Київський університет", 1999. – 308 с.

 93. Почепцов Г. Теорія комунікації. –М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2001. – С. 31–34.

 94. Почепцов Г.Г. Информационно-политические технологии. – М.: Центр, 2003. – 384 с.

 95. Почепцов Г.Г. Информационно-политические технологии. М., Центр, 2003, 384 с.

 96. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер». 2002. - 352 с.

 97. Проблеми захисту від масованих інформаційно-пропагандистських операцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. niss.gov.ua/book/Litv/009_1.htm
 98. Профанация [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk. wikipedia.org/wiki/


 99. Пугачёв В. П. Технологии скрытого управления в современной российской политике / В. П. Пугачёв // Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. – 2003. – № 3. – С. 66–102.
 100. Реставрація Мейдзі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk. wikipedia.org/wiki/


 101. Різун В. В. Теорія масової комунікації : підруч. / В. В. Різун. – К. : Просвіта, 2008. – 260 с.

 102. Різун В. В. Теорія масової комунікації : підруч. для студ. Галузі 0303 «журналістика та інформація» / В. В. Різун. – К. : Видавничий центр «Просвіта», 2008. – С. 55.

 103. Різун В. В. Теорія масової комунікації : підруч. для студ. Галузі 0303 «журналістика та інформація» / В. В. Різун. – К. : Видавничий центр «Просвіта», 2008. – С. 55, 151.

 104. Різун В. В. Теорія масової комунікації: підруч. [для студ. галузі 0303 «журналістика та інформація»] / В. В. Різун. – К. : Видавничий центр «Просвіта», 2008. – с. 151.

 105. Романов А. А., Романова Е. Г., Воеводкин Н. Ю. Язык, власть и имя собственное в ритуальной политической коммуникации / А. А. Романов., Е. Г. Романова, Н. Ю. Воеводкин // Проблемы имиджелогии : материалы I межд. конф. [«Проблемы имиджелогии»], (Кривий Ріг, 15-16 квітня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький підрозділ Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – К.: ЕУФИМБ, 2000. – С. 193-206.

 106. Сакварелидзе М. А. Проблема бессознательного на международном симпозиуме "Бессознательное" / М. А. Сакварелидзе // Бессознательное: природа, функции, методы исследования / Прангишвили А. С., Шерозия А. Е., Бассин Ф. В. и др. – В 5 т. – Тбилиси : Мецниереба, 1978–1985. – . – Т. 4 : Сакварелидзе М. А. Проблема бессознательного на международном симпозиуме "Бессознательное" / М. А. Сакварелидзе. – 1985. – С. 70.

 107. Система // Ожегов С. И. Словарь русского языка [под ред. Н. Ю. Шведовой], [16-е изд., испр.]. – М. : Рус. яз., 1984. – С. 624.

 108. Система [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia. org/wiki

 109. Скиннер Б. Ф. Технология поведения / Скиннер Б. Ф. // Американская социологическая мысль: [тексты] : [под ред. В. И. Добренькова]. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – С. 134–135.

 110. Скиннер Б. Ф. Технология поведения / Скиннер Б. Ф. // Американская социологическая мысль: [тексты] : [под ред. В. И. Добренькова]. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – С. 134–135.

 111. Скиннер Б.Ф. Технология поведения // Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В. И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ. 1994.

 112. Смирнова Т. В. Когнітивні механізми формування рекламного іміджу : автореф. дис… канд. філол. н. : спец. 10.01.08 – журналістика / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 24 с.

 113. Сорока С. Ющенко: хроніка зростання і падіння [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua /articles/2010/01/8/4589410/ view_print/

 114. Социальные коммуникации: новое в науке, образовании, технологиях: Материалы международной научно-практической конференции СПб.: Роза мира, 2004.- 274 с.

 115. Старович З. Судебная сексология. – М. : Юридическая литература, 1991.

 116. Степура О.  У ніч, коли внутрішні війська крокували на майдан... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tema.in.ua/ article/2513.html

 117. Стефанов Н. Общественные науки и социальная технология / Стефанов Н. – М. : Мысль, 1976. – С. 182–183.

 118. Узнадзе Д. Н. Общая психология / Д. Н. Узнадзе. – Тбилиси, 1940. – С. 218.

 119. Филатова О. Г. Социология массовой коммуникации : учеб. пособ. / О. Г. Филатова. – М. : Гардарики, 2006. – С. 8.

 120. Фішбейн М. Російські спецслужби провадять спецоперації проти України, спрямовані на підрив її суверенітету й незалежності / Фішбейн М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https: //ukrajinciberlinu.wordpress.com/

 121. Франке Г. Манипулируемый человек / Г. Франке. – Бонн, 1964.

 122. Фрейд 3. О психоанализе. Я и Оно / Фрейд З. // Соч. – М., X., 1998. – 324 с.

 123. Фрейд А. Введение в технику детского психоанализа / Фрейд А. – Одесса, 1927.

 124. Фрейд А. Психология «я» и защитные механизмы / Фрейд А. – М., 1993.

 125. Фрейд А. Теория и практика детского психоанализа / Фрейд А. – В 2 т. – М., 1999.

 126. Фромм Э. Иметь или быть / Фромм Э. – М., 1986.

 127. Холод О. М. Зібрання наукових праць : У 10 т. / О. М. Холод. – Кривий Ріг, 2008 – . – Т. 1 : Психолінгвістика статі : монографії. – Розд. 2 : Мовленнєві картини світу чоловіків та жінок : монографія. – 2008. – С. 115–395.

 128. Холод О. М. ЗМІ та імідж політиків: монографія / О.М. Холод. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004. – 342 с.

 129. Холод О. М. Інмутація суспільства в гіпермаркеті свідомості : монографія. – У 3-х томах. – Том 1 : Теорія інмутації суспільства / О. М. Холод. – К. : КиМУ, 2010. – 178 с.

 130. Холод О. М. Комунікаційні технології (у теорії інмутації) : навч. посіб. / Холод О. М. – К. : КиМУ, 2010. – 147 с.

 131. Холод О. М. Комунікаційні технології (у теорії інмутації) : навч. посіб. / Холод О. М. – К. : КиМУ, 2010. – 147 с.

 132. Холод О. М. Соціальні комунікації : психо- та соціолінгвістичний аналіз : навч. посіб. / О. М. Холод. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – 246 с.

 133. Холод О. М. Соціальні комунікації : соціо- і психолінгвістичний аналіз : навч. посіб. / О. М. Холод ; [2-е вид., доп. і випр.]. – К. : Київський міжнародний університет; Українська асоціація психолінгвістів, 2010. – 304 с.

 134. Холод О. М. Соціальні комунікації : соціо- і психолінгвістичний аналіз : навч. посіб. / О. М. Холод. [2-е вид., доп. і випр.]. – К. : Київський міжнародний університет; Українська асоціація психолінгвістів, 2010. – 304 с.

 135. Холод О. М. Теорія інмутації суспільства / Холод О. М. // Засоби масової комунікації: формування інформаційного суспільства : монографія. – К. : КиМУ, 2010. – С. 89.

 136. Холод О. М. Теорія інмутації суспільства : монографія / Холод О. М. – К. : КиМУ, 2011. – 305 с.

 137. Холод О. М. Теорія інмутації суспільства : монографія / Холод О. М. – К. : КиМУ, 2011. – 305 с.

 138. Хорни К. Женская психология: cборник / Хорни К. [пер. с англ.]. – СПб. : Восточно-Европропейский институт психоанализа, 1993.

 139. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ / Хорни К. [пер. с англ. В. В. Старовойтова; общ. ред. и послесл. Г. В. Бурменской]. – М. : Прогресс: Универс, 1993.

 140. Хорни К. Собрание сочинений / Хорни К. – В 3 тт. [пер. с англ.]. – М. : Смысл, 1997.

 141. Черных А. И. Социология массовых коммуникаций [текст] : учеб. пособ. / А. И. Черных ; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008. – С. 15.

 142. Черных А. И. Социология массовых коммуникаций [текст] : учеб. пособ. / А. И. Черных ; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008. – С. 15.

 143. Численний, масовий, чисельний, багаточисельний, багаточисленний [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slovopedia.org.ua/ 30/53415/25909.html

 144. Шарков Ф. И. Основы теории коммуникации : учеб. / Ф. И. Шарков. – М. : Соц. отношения, Перспектива, 2003. – 248 с.

 145. Шейнов В. П. Пиар «белый» и «чёрный»: Технология скрытого управления людьми / В. П. Шейнов. – М. : АСТ; Мн. : Харвест, 2007. – С. 10.

 146. Шейнов В. П. Пиар «белый» и «чёрный»: Технология скрытого управления людьми / В. П. Шейнов. – М. : АСТ; Мн. : Харвест, 2007. – С. 10.

 147. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием: / Г. Шиллер. – [пер. с англ.]. – М. : Мысль, 1980. – С. 36-37.

 148. Юнг К. Г. Архетип и символ / Юнг К. Г. – М., 1991.

 149. Fleischer A. Taking heat. The president, the press, and my years in the White House. – New York, 2005. – P. 4.

 150. Goban-Klas T. Media i komunikowanie masove. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. – Warszawa-Krakow: Wydawnictwo naukowe PWN, 1999. – 336 s.

 151. Lipmann W. Public Opinion. – New York : Macmillan, 1922. – P. 29.

 152. Manipulation // Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology / Richard Cammack, Anthony Donald Smith, Teresa K. Attwood, Peter Campbell; а також [Електронний ресурс]. – Режим доступу до словника: http: /books.google.ru/books?id=… =book_result&ct=result&resnum=4
15. Інформаційні ресурси


 1. Гавра  Д. П. Социально-коммуникативные технологии: сущность, структура, функции / Гавра  Д. П. [Электронный ресурс] // Оптимальные коммуникации (OK). – Режим доступа : http://jarki.ru/wpress

 2. Інформаційні технології [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //uk.wikipedia.org/wiki/

 3. Інформаційна влада. Засоби масової комунікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.br.com.ua/referats/ Politologiya/24884.htm

 4. Какие бывают виды психологического воздействия? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vozdeistvie.ucoz.ru/publ/1-2-2

 5. Манипуляция общественным мнением [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сторінки : http://mirslovarei.com/content_pol/MANIPULJACIJA- OBSHHESTVENNYM-MNENIEM-642.html

 6. Масова комунікація [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту :

 7. http://uk.wikipedia.org/wiki/Масова_комунікація

 8. Політична пропаганда [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

 9. http://ukrref.com.ua/index.php?id=MTAzMTM=&g=2

 10. Почепцов Г. Г. Соціальні комунікації і нові комунікативні технології [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://issuu.com/the_communication/docs/19-26

 11. Проблеми захисту від масованих інформаційно-пропагандистських операцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

 12. http://www.niss.gov.ua/book/Litv/009_1.htm

 13. Manipulation // Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology / Richard Cammack, Anthony Donald Smith, Teresa K. Attwood, Peter Campbell; а також [Електронний ресурс]. – Режим доступу до словника: http: /books.google.ru/books?id=… =book_result&ct=result&resnum=4
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни сучасні проблеми менеджменту рівень вищої освіти магістерський
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія постмодерну ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія громадської думки ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Навчальна програма
sites -> Навчальна програма нормативної дисципліни
sites -> Робоча навчальна програма
sites -> Програма навчальної дисципліни друга іноземна мова (польська) Підготовки бакалавра
sites -> Навчальна програма нормативної дисципліни Соціологія міста”
sites -> Кафедра іноземних мов


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка