Показником ступеня подружньої сумісності єСторінка24/24
Дата конвертації18.10.2018
Розмір0.51 Mb.
ТипПрограма
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Показником ступеня подружньої сумісності є:

1. Психічне насичення один одним

2. Узгодженість сімейних цінностей

3. Почуття фрустрації


 1. Дуже близькі стосунки з вираженою емоційною залежністю людей називають

1. Сімбіотичними

2. Дистантними

3. Амбівалентними


 1. Розподіл балів, які отримують студенти
Модуль 1

Модуль 2

ВС

ДР

ПК

ЗК

СО

Тема 1 – Тема 8

Тема 9 – Тема 14

15

15

15

5

50

50

100


Скорочення:

ВС – відповіді на семінарських заняттях

ДР – доповідь/реферат

ПК – поточний контроль

ЗК – залікова оцінка

СО – семестрова оцінкаОцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на заліку – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

відмінно

зараховано81-89

добре

71-80

61-70

задовільно

51-60
незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

 1. Психологія сім’ї / Поліщук В.М., Ільїна Н.М., Поліщук С.А. та ін.; За заг. ред. В.М. Поліщука. – Суми: ВТД ”Університетська книга“, 2008. – 239 с.


14. Рекомендована література

Базова

 1. Андреева Т. В. Психология современной семьи. Монография - СПб.: Речь, 2005. - 436 с.

 2. Андреева Т. В. Семейная психология. Учебное пособие. – СПб., 2005. - 244 с.

 3. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика: (Учеб. пособие). - К., 1997. - 216 с.

 4. Борисенко Ю.В. Психология отцовства // Журнал практического психолога. – 2007. - № 1.

 5. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. - СПб.:
  Изд-во «Речь», 2000. - С. 325-345.

 6. Большая енциклопедия тестов. - М.: Изд-во «Ексмо», 2005. -
  416с.

 7. Булах І.С. Специфіка особистісного зростання підлітка: ракурс сучасного психологічного дослідження // Журнал практикуючого психолога. 2002. Випуск 8, с. 72 - 85.

 8. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия. Краткий лекционний курс. СПб.: Речь, 2001. - 144с.

 9. Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Психология межличнос-
  тних коммуникаций: Пер. с англ. - СПб.: Речь, 2000. - 299с.

 10. Витакер К. Полночные размьппления семейного терапевта
  /Пер. с англ. М.И. Завалова. - М: Независимая фирма «Класс»,
  1998. -208 с. (Библиотека психологии и психотерапии).

 11. Витакер К., Бамберри В. Танцы с семьей: символический
  подход, основанный на личностном опыте /Пер. с англ. А.З. Ша-
  пиро. - М: Независимая фирма «Класс», 1997. -176 с. (Библиоте­-
  ка психологии и психотерапии).

 12. Горностай П.П. Культурні особливості рольової поведінки
  та психологічна допомога / Практична психологія в контексті куль­тур: Збірник наукових праць. - К: Ніка-Центр, 1998, с.119-124.

 13. Гуманистическая и трансперсональная психология: Хрестоматия/ Сост. К.В. Сельченок. - Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. - 592с.

14. Детская и подростковая психотерапия / Под ред. Д.Лэйна,
З.Миллера. - СПб: Питер, 2001.- 448с.

15 Дж. Прохазка, Дж. Норкросс. Системы психотерапии. Пособие для специалистов в области психотерапии и психологии. -СПб.: Прайм-Еврознак, 2005. - 384 с. 1. Журавлева Н.Ю. Системная семейная психотерапия в работе с подростковой проблематикой // 3б. Актуальні проблеми психології. Т.З. Консультативна психологія і психотерапія. Вип.2. / заред. С.Д. Максименка, З.Г. Кісарчук. К.,2003р.- с.49-57

 2. Искусство психологического консультирования: как давать и обретать душевное здоровье - М.: Эскмо-Пресс, 2001. - 265 с.

 3. Кети АДж. Теория личности. - СПб: Речь, 2000. - 249 с.

 4. Кизимович Д.С., Ніжаща І. О., Герасимів Н.М. Соціально-педагогічна та психологічна допомога дітям і молоді з особливими потребами та їхнім батькам / Соціальна робота в Україні: теорія практика. Науково-методичний журнал, № 3, 2003. - С.103 - 109.

 5. Колісник О.О. Саморозвиток духовності особистості // Практична психологія та соціальна робота, № 2, 2006. - С.12-18.

 6. Кочарян А. С, Кочарян Г. С. и др. Психопрофилактика семейных конфликтов: Метод. пособие. - Анапа, 1986. -25 с.

 7. Кочарян Г. С, Кочарян А. С. Психотерапия сексуаль­них расстройств и супружеских конфликтов. - М., 1994. -224 с.

 8. Кулаков С.А. Основи психосоматики. СПб.: Речь, 2003. - 288с.

 9. Культурологічні та психолого-педагогічні проблеми гуман­ізації освіти. Науково-методичний збірник / За ред. Г.О. Балла. - Вип.2. Київ-Рівне: Ліста-М. - 2003. -156 с.

 10. Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии / Пер. С анг. А.Д.Иорданского. - М.: Независимая фирма «Класс», 1998. - 304с.

 11. Николс М., Шварц Р. Семейная психотсрапия. Концепция и методы - М.: Изд-во «Эксмо», 2004. - 960 с.

 12. Пінчукова Л.О. Родина з дитиною-інвалідом. / Соціальна психологія, 2003р., N3.

 13. Практична психологія: теорія, методи, технології: Матеріа­ли наукового семінару 9-10 червня 1997 р. - Київ, 1997. - 250 с.

 14. Психологічна допомога сім'ї: Посібник / за ред. З.Г. Кісарчук. - К., 1998. - 182 с.

 15. Радченко М.В. Особенности психологической ситуации родителей детей-инвалидов / Журнал практикующего психолога. - 2003, № 9. - с. 199-209.

 16. Роджерс К.Р. Становление личности. Взгляд на психотерапию/Пер. с англ. М. Злотник, - М.; Изд-во Зксмо-Пресс, 2001. - 416с.

 17. Сатир В. Психотерапия семьи. - СПб: Речь, 2000. - 184с.

 18. Снегирева Т.В. Личностное самоопределение в старшем школьном возрасте. / Вопросы психологии. 1989, №2. - с. 27-35.

 19. Социально-психологическая и консультативная работа с семьей: Хрестоматия /Сост. Л.Б. Шнейдер: В 2 ч.- М.:Изд-во Московского психолого-социального ин-та, 2004. – 345 с.

 20. Титаренко Т.М. Життєва криза як індикатор особистісного розвитку // Практична психологія: теорія, методи, технології: Матеріали наукового семінару 9-Ю червня 1997 р. - Київ, 1997. - С. 79-86.

 21. ФрименД. Техники семейной психотерапии - СПб.: Питер,
  2001. - 384 с.

 22. Шварц Р., Николс М. Сємейная терапия. Концепции и методы /Пер.с англ. О.Очкур, А. Шишко. - М.: Зксмо, 2004. - 960с.

 23. Эйдемиллер 9.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия.
  Л.: Медицина, 1989. - 187с.

 24. Эйдемиллер 9.Г., Юстицкис В. Психология й психотерапия
  семьи. - СПб.: Издательство «Питер», 1999. - 656с.: («Мастера
  психологии»).


Допоміжна

 1. Вітюк Н.Р. Соціально-психологічний аналіз подружніх конфліктів / Вітюк Н.Р. // Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. - Вип. 9. – Ч.2. – С. 109-116.

 2. Витакер К. Полуночне размышления семейного терапевта / Витакер К. – М.: «Класс», 2004. – 208 с.

 3. Гришина Н.В. Психология конфликта. – С.-Пб.: Питер, 2001. - 404 с.

 4. Грюнвальд Бернс Б., Макаби Гарольд В. Консультировани семьи. – М.: Когито-Центр, 2004. – 416 с.

 5. Діденко С.В. Психологія сексуальності та сексуальних стосунків. – К.: Арістей, 2003. – 312 с.

 6. Зацепин В.И. Брак и семья // Психология семьи / Под ред. Д.Я.Райгородского. – Самара: Бахрах – М, 2002. – с.3-32.

 7. Ключников С.Ю. Семейные конфликты. – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.

 8. Крисюк Г.Я. Психологічні особливості впливу батьківської сім’ї на адаптацію молодого подружжя // Збірник наукових праць. – Івано- Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. - Вип. 11. – Ч.2. – С.215-222.

 9. Лофас Ж., Сова Д. Повторный брак: дети и родители. – Спб., 1996. – 275 с.

 10. Лютак О.З. Сімейний конфлікт як предмет соціально-психологічного аналізу // Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. - Вип. 10. – Ч.1. – С.73-79.

 11. Лютак О.З. Функціонально-рольова структура сучасної сім’ї // Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. - Вип. 12. – Ч.2. – С.98-106.

 12. Нартова-Бочавер С.К., Кислица Г.К., Потапова А.В. Семейный психолог отвечает. – М.: „Генезис”, 2004. – 310 с.


16. Інформаційні ресурси


 1. http://psy.piter.com/library/

2. http://psy.rin/article/

3. www.psych.uw.edy.p

4. www.psychologia

5. www.Uaua.info

6. www.mirsemji.com.ua

7. www.roditeli.ua

8. www.coob.ru

9. http://vuzlib.com/content/category

10. http://www.nbuv.gov.ua/

11. http://lib.kture.kharkov.ua/

12. http://www.psy-science.com.ua/PsInsUa.html

13. http://www.social-science.com.ua/jornal_content/14. http://chitalka.info/ps_26/index.html


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Філологічний факультет
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів магістратури Херсон 2016 ббк
2014 -> З “Порівняльно-історичного І типологічного мовознавства” для студентів V курсу
2014 -> Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
2014 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10 11 класи академічний рівень зі змінами
2014 -> Робоча програма навчальної дисципліни історія релігії львів 2015 рік Робоча програма навчальної дисципліни «Історія релігії»
2014 -> Міністерство аграрної політики України
2014 -> Міністерство аграрної політики України
2014 -> Робоча програма навчальної дисципліни історія україни (гсе 01)
2014 -> Пуховська Валентина Василівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка