Курсова робота Вивчення мотивації студентів до фізичного самовдосконалення змістСкачати 395.68 Kb.
Сторінка1/13
Дата конвертації10.09.2018
Розмір395.68 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Курсова робота

Вивчення мотивації студентів до фізичного самовдосконалення
ЗМІСТ

Вступ .........................................................................................................

1.Мотиви занять фізичною культурою і спортом студентів................

2. Спортивні інтереси студентів.............................................................

3. Фактори, які впливають на мотивацію студентів,

щодо занять ФК і С............................................................................

3.1. Сімейне виховання...........................................................................

3.2. Вплив телебачення..........................................................................

3.3. Роль преси........................................................................................

3.4. Вплив шкільного виховання..........................................................

3.5. Фактори здорового способу життя...............................................

4. Самооцінка стану здоров'я студентів..............................................  1. Мотиви та інтереси студентів до занять фізичною культурою

і спортом залежно від особливостей темпераменту .........................

Бібліографія...........................................................................................


ВСТУП

Перспективи гуманізації суспільства можна визначити за допомогою законодавчих документів, які приймаються держа­вою, щодо фізичного виховання населення. Пріоритети особи­стості в суспільстві декларуються не тільки її правами, але й конкретними державними реформами, спрямованими на задо­волення потреб та інтересів людини. Індикатором прогресив­них гуманістичних зрушень вважають цільову комплексну про­граму "Фізичне виховання-здоров'я нації", яка підписана Пре­зидентом України. На відміну від попередніх програм, голов­ною метою реформ системи фізичного виховання має бути по­кращення здоров'я людини з урахуванням її потреб, мотивів діяльності, інтересів.

Для реалізації державних заходів необхідно визначити фак­тори, які впливають на формування цих мотивів, причини, які заважають їх реалізувати, та стимули, які сприяють підвищен­ню мотивації до занять фізичною культурою.

За останні роки обсяг навчального навантаження студентів університетів настільки зріс, що загрожує через малорухомість, обмеження м'язових зусиль, що є причиною захворю­вань різних систем організму (Г.Л. Апанасенко, 1985; А.Д. Ду-богай, 1991; А.Г. Сухарєв, 1991; О.С. Куц, 1994; Т.Ю. Круиевич. 1998, 1999 та ін.). За період навчання в університеті кількість хворих студентів зростає у 2-3 рази, а кількість студентів, які мають порушення постави, досягає 80-90% від загальної кількості студентів (Г.Л. Апанасенко, 1999). Протидією цим не­гативним наслідкам обмеження рухового режиму молоді є фізична культура і спорт, які є важливими чинника­ми збереження і зміцнення здоров'я, всебічного розвитку, по­кращення працездатності та зниження втомлюваності, підви­щення опору організму різним захворюванням за період на­вчання у навчальних закладах (С.М.Дмитренко 1998; О.В.Андрєєва, 1999: В.В.Вєсеяова, 1999; В.С.Добринський, 1998, 1999; О.С. Куц, 1994, 1999 та ін.).

Специфіка фізичного виховання полягає в тому, що усвідом­лена інформація стає мотивованим спонуканням до виконання фізичних вправ, використання природних факторів і формуван­ня такого способу життя, який сприяв би досягненню як особи­стих, так і суспільних цілей. Критерієм ефективності цього про­цесу має бути рівень здоров'я молоді, рівень фізичної працездатності і соціальної дієздатності (Т.Ю. Круцевич, 1999).

Програма фізичного виховання в навчальному закладі передбачає форми організації занять, які можуть певною мірою компенсувати дефіцит рухової активності студентів, що виникає в умовах насиче­ного загальноосвітнього процесу. Однак в реальних умовах функціонує тільки одна форма - урок фізкультури, що прово­диться двічі на тиждень. Доповненням є самостійні заняття фізичними вправами, які здійснюються стихійно у вигляді ру­хових і спортивних ігор. Організованими формами занять в ДЮСШ та фізкультурно-оздоровчих центрах за даними досл­ідників (В.В.Петровський, 1997; В.В.Добринський, 1999) охоп­лено близько 35% студентів.

Покращення фізичного стану студентів, а отже і їхнього здоро­в'я, можливе лише при систематичних цілеспрямованих занят­тях фізичними вправами, які мають тренуючий режим і носять розвивальний характер. Такими формами у навчальному закладі є уроки фізкультури, секційні заняття і самостійні домашні завдання. За даними опитування студентів домашні завдання з фізкультури виконують близько 7%. Результати досліджень показали, що виконання домашніх завдань може стати дієвою формою, яка сприятиме розвитку фізичної підготовленості тільки за умов зацікавленості студентів (В.В. Добринський, 1999; Т.Ю. Круце­вич, 1999).

Дослідження (С.Ю. Балбенко, 1982; С.В. Затока, 1997; Т.Ю. Кру­цевич, 1999; В.В.Петровського, 1997) свідчать, що потреби, мотиви та інтереси в галузі фізичного виховання мають свої вікові особливості і пов'язані з психологічним розвитком, соці­альним формуванням особистості, темпераментом, соціально-економічними умовами життя конкретної сім'ї.

Виявлені вікові закономірності формування мотивів та інте­ресів студентів у галузі фізичної культури і спорту, зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на мотивацію до занять фізичними вправами для удосконалення свого організму, доз­волили розробити рекомендації для викладачів фізичної культу­ри щодо організації і методики проведення фізкультурно-ма­сової роботи з фізичного виховання у навчальному закладі, щодо корекції про­грами з фізичної культури і диференційованого підходу до студентів з типологічними особливостями вищої нервової діяльності.

Проведені дослідження не вичерпують проблему вивчення мотивації студентів до фізичного самовдосконалення, а став­лять ряд запитань, які торкаються формування пріоритетів культури фізичного здоров'я і мотивації його покращення, збе­реження, починаючи з дитячого віку і закінчуючи старшими віковими групами населення.
Каталог: download -> 138


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка