Тема 10. Кваліфікаціядіянь, вчиненихпривідсутностівсіхознак складу злочинуСкачати 261.9 Kb.
Сторінка9/9
Дата конвертації30.05.2018
Розмір261.9 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Тема 10. Кваліфікаціядіянь, вчиненихпривідсутностівсіхознак складу злочину


Правовезначеннявстановленнявідсутностіознак складу злочину.Кваліфікаціямалозначнихпосягань. Кваліфікаціядіянь, вчинених особами, які не досягливіку, з якогоможенаставатикримінальнавідповідальність. Кваліфікаціядіянь, вчиненихпривідсутності вини.


 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1 Змістовий модуль 1. Основи кримінально-правової кваліфікації
Тема 1. Поняття, підстави кримінально-правовоїкваліфікації

12

2


10

12

1


12

Тема 2. Принципи кримінально-правовоїкваліфікації

14

2

210

14

1

210

Тема 3. Кваліфікація злочинів з врахуванням стадії їх вчинення

16

2

410

16

2

212

Тема 4. Кваліфікаціязлочинів, вчинених у співучасті

20

4

610

16

2

212

Тема 5. Кваліфікаціямножинностізлочинів

16

2

410

14

2


12

Тема 6. Кваліфікація злочинів за конкуренції кримінально-правових норм

16

2

410

16
214

Тема 7. Кваліфікаціязлочинів, учиненихзанаявностікваліфікуючих та привілеюючихознакскладу злочину

8

8

12

12

Тема 8. Кваліфікаціядіянь, вчиненихза обставин, щовиключаютьїхзлочинність

12
210

12

12

Тема 9. Розмежування складів злочинів та відмежування їх від складів інших правопорушень

14

2

210

12

12

Тема 10. Кваліфікація діянь, вчинених за відсутності всіх ознак складу злочину

7

7

11

11

Усього годин


135

16

2495

135

8

8129
 1. Теми практичних занять
з/п


Назва теми

Кількість

Годин


ден

заочн

1

Принципикримінально-правовоїкваліфікації

2

2

2

Кваліфікація злочинів з врахуванням стадії їх вчинення

4

2

3

Кваліфікаціязлочинів, вчинених у співучасті

6

2

4

Кваліфікаціямножинностізлочинів

4
5

Кваліфікаціязлочинівзаконкуренціїкримінально-правових норм

4

2

6

Кваліфікаціядіянь, вчиненихза обставин, щовиключаютьїхзлочинність

2
7

Розмежування складів злочинів та відмежування їх від складів інших правопорушень

2Усього годин

24

8


6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість годин

Ден

Заочн

1

Поняття, підстави кримінально-правовоїкваліфікації

10

12

2

Принципикримінально-правовоїкваліфікації

10

10

3

Кваліфікація злочинів з врахуванням стадії їх вчинення

10

12

4

Кваліфікаціязлочинів, вчинених у співучасті

10

12

5

Кваліфікаціямножинностізлочинів

10

12

6

Кваліфікаціязлочинівзаконкуренціїкримінально-правових норм

10

14

7

.Кваліфікаціязлочинів, учиненихзанаявностікваліфікуючих та привілеюючихознакскладу злочину

8

12

8

Кваліфікаціядіянь, вчиненихза обставин, щовиключаютьїхзлочинність

10

12

9

Розмежування складів злочинів та відмежування їх від складів інших правопорушень

10

12

10

Кваліфікація діянь, вчинених за відсутності всіх ознак складу злочину

7

11
Усього годин

95

1197. Методи навчання

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, спрямовані на:

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й відповідальності за навчальну працю;

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, репродуктивного й пошукового характеру);

- а також методи, пов´язані з контролем за навчальноюдіяльністюстудентів.

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне заняття.


8. Методи контролю

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування студентів, проведення контрольних робіт, виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем. Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення модуля (модульний контроль). Підсумковийконтроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання шляхом проведення іспиту.9. Розподіл балів, які отримують студенти


Модуль 1. «Основи кримінально-правової кваліфікації»

Сума

100


Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS

Оцінка в балах

Оцінка ECTS


Визначення

За національною шкалою

Залікова оцінка

90 – 100

А

Відмінно

Відмінно


81-89

В

Дуже добре

Добре

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

Задовільно

51-60

Е

Достатньо

0-50

FX

Незараховано з правом перескладання

Незараховано

0-50

F

Незарахованоз обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу.

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні.

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу.

51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела інформації навчальної дисципліни.0-50 балів (незараховано) - виставляється студентові, який виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною юридичною літературою з дисципліни.

10. Методичне забезпечення


 1. Навроцький В.О. Проблемикримінально-правовоїкваліфікації: Матеріали для вивченняспеціального курсу (програманавчальноїдисципліни; завдання для практичних занять). – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.-32с.

 2. Практикум по квалификациипреступлений. Учебноепособие. /Ю.А.Кучер, В.А. Зверяка, А.С. Беницкий, Д.В. Астаф’єв, О.В. Тельпов; МВД Украины, Луган. акад. внутр. делим. 10-летия независимостиУкраины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2003. – 86 с.

 3. Проблеми кваліфікації злочинів. Матеріали для вивчення спеціального курсу: робоча програма, завдання для практичних занять, тематика рефератів, список літератури. / В.О.Навроцький. – Л.: Юридичний ф-т Львівського державного ун-ту ім. Івана Франка, 1995. – 20 с.

 4. Проблеми розмежування злочинів та відмежування їх від інших правопорушень. Програма спецкурсу, завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету / Брич Л.П. - Л.: Юридичний ф-т Львівського національного ун-ту імені Івана Франка, 2002. - 36 с.


11. Рекомендована література

Базова

 1. Благов Е.В. Основы применения уголовного права. – Ярославль: Ярослав.госуд. ун-т. – 1992. – 78 с.

 2. Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. – 2-е изд., доп. – К.: Политиздат Украины. – 1985. – 120 с.

 3. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. – 316 с.

 4. Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм: Учебное пособие. – Красноярск: Изд-во Красноярск.гос. ун-та, 1996. – 67 с.

 5. Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм уголовного права. – М.: Щит, 1999. – 288 с.

 6. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: Юристъ, 1999. – 304 с.

 7. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Юридическая литература, 1972. – 352 с.

 8. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. – М.: НОРМА, 1998. – 296 с.

 9. Навроцький В.О. Основикримінально-правовоїкваліфікації. – К.: ЮрінкомІнтер, 2006. – 704 с.

 10. Навроцький В.О. Основикримінально-правовоїкваліфікації. – К.: ЮрінкомІнтер, 2009. – 512 с.

 11. Навроцький В.О. Кримінально-правовакваліфікація: Конспект лекцій. // Життя і право. – 2004. – № 11. – С. 2–78.

 12. Навроцький В.О. Теоретичніпроблемикримінально-правовоїкваліфікації. – К.: Атіка. – 1999. – 464 с.

Допоміжна

Андрушко П.П. Поняття, види, значення кваліфікації злочинів// Вісник Київського університету: Суспільно – політичні науки. – К., Либідь, - 1992. – Вип. 5.

Андрушко П. Кваліфікація злочинів: понятя та види // Вісник прокуратури. – 2003. - №12. – С. 48-55.

Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначаються матеріальними критеріями і виступають кваліфікуючими ознаками за чинним Кримінальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 10. – С. 90-95.

Брич Л.П. Закономірності відмежування складів злочинів від складів адміністративних правопорушень за законодавством України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції.9-10 лютого 2006 р. –Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім.. Івана Франка, 2006.-С. 326-329.

Брич Л.П. Закономірності розмежування складів злочинів //Життя і право. – 2004. - № 7.

Брич Л.П. Значення ознак суб’єкта для розмежування складів злочинів // Проблеми пенітенціарної теорії та практики.-2005.-№ 10.-С. 214-221.

Брич Л.П. Поняття розмежування складів злочинів (термінологічний аспект) // Право і лінгвістика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Частина перша. Сімферополь-Ялта, 18-21 вересня 2003 р.Сімферополь: Доля.- 2003.-С.69-74.

Брич Л.П. Предмет злочину як розмежувальна ознака складів злочинів проти довкілля //Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства). Матеріали науково-практичної конференції 4-5 квітня 2003 р. Львів: ЛІВС при НАВС України.- 2003. – С.53-56.

Брич Л.П. Розмежування зґвалтування із суміжними складами злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи //Життя і право. – 2004. - № 4. -С.69-78.

Вапсва Ю.А. Особливості кваліфікації злочинів при наявності помилки // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2000. – Вип. 10. – С. 50 – 55.

Гончаренко В.Г., Ружицький Ф.Р., Хурцидзе А.Р. Загальнотеоретичні, процесуальні та організаційні питання впровадження автоматизації застосування норм кримінального права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 1998. – Вип. 35. – С. 64 – 69.

Государський В.Ф., Марітчак Т.М. Виявлення та виправлення помилок у кваліфікації злочинів під час розгляду справи судом у першій інстанції // Життя і право. –2004. - №1. – с. 54-60.

Гуржій Т.О. Поняття кваліфікації злочину у світлі логіко-філософських категорій// Актуальні проблеми кримінального та кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування: Зб. тез та доповідей регіон. круглого столу (Хмельницький, 21-22 лютого 2003 р.).-Хмельницький, 2003.-С. 139-141.

Захарченко О.В. Кваліфікація злочину як основний елемент інституту підслідності // Право і безпека. – 2003. – Т.2, №4. – с. 113-116

Зеленецкий В.С. Уголовно-правовые проблемы возбуждения уголовного дела. - Х.:Восточно региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2001. - 108 с.

Коржанський М. Кваліфікація злочину не повинна бути суперечливою // Юридичний вісник України.- 1996.- № 5 ( 31 ) 31 січня - 7 лютого.- с. 3.

Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – Київ: Атіка: 2002. – 640 с.

Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів.-К.: “Юрінком Інтер”,1998.-415с.

Короленко М.П. Проблеми кваліфікації і класифікації злочинів за ступенем їх тяжкості.- К.: Наук. світ ,2000.-11с.

Лемешко О.М. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти життя та здоров'я // Кримінально-правова охорона життя та здоров'я особи: Матеріали, наук.-практ. конф. [Харків] 22-23 квіт. 2004 р. / Редкол.: Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. - К.-Х.: Юрінком Інтер, 2004. - С. 112-114.

Марін О. Конкуренція кримінально-правових норм та способи її вирішення: результати соціологічного дослідження. // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 10.- С. 67-70.

Марін О. Причини виникнення та існування конкуренції кримінально-правових норм // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 454 – 460.

Марін О. Проблеми кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Регіональна науково-практична конференція. – Л.: юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2001. – С. 203 – 206.

Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. – К.: Атіка, 2003. - 222 с.

Марін О.К. Спірні питання кваліфікації при конкуренції норм про деякі посадові злочини і заподіяння тяжкого тілесного ушкодження // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 2 (13). – С. 190 – 195.

Марітчак Т. Запобігання помилкам у кваліфікації злочинів // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Випуск 39.- С. 502.

Марітчак Т. М. Помилки в кваліфікації злочинів при застосуванні Кримінального кодексу України 2001 р. .-Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 25-26 жовтня 2001р.-Х., 2002.-С. 105-107.

Марітчак Т. Помилки в кваліфікації злочинів: результат соціологічного дослідження // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 466 – 471.

Марітчак Т. Помилки у кваліфікації злочинів як предмет судового реагування: поняття, види, процесуальні способи усунення // Право України.-2002.-№10.-с.44-50

Марітчак Т. Поняття помилок, допущених при кваліфікації злочинів // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2002 – Вип. 1 (16). – С. 185 – 194.

Марітчак Т.М. Класифікація помилок у кваліфікації злочинів та її критерії // Життя і право. – 2004. - №2. –с. 78-83

Марітчак Т.М. Наслідки неправильної кримінально-правової кваліфікації. // Митна справа. – 2002. - №2. – С.93-100.

Марітчак Т.М. Наслідки неправильної кримінально-правової кваліфікації // Митна справа. – 2002. - № 2. – с. 95-100.

Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів: Автореф. дис ... к.ю.н./ Львівський національний університет ім. Івана Франка.- Л., - 2003. - 16 с.

Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 186с.

Марітчак Т.М. Причини помилок у кваліфікації злочинів: результати соціологічного дослідження. // Право України. – 2001. - №7. – С.48-51.

Миколенко О.М. Про деякі аспекти розмежування правопорушень // Вісник Одеського институту внутрішніх справ.- 2001. - №2. - С. 54- 57.

Мірошниченко Н.А. Програма спецкурсу Вчення про злочин і склад злочину та їх значення для кваліфікації. - Одеса: Юридична література, 2001. - 12 ар.

Навроцький В.О. Проблеми кваліфікації злочинів: Конспект лекцій. - Львів: Львівський держ. ун-т. - 1993. - 84 С.

Навроцький В.О. Поняття і види принципів кваліфікації злочинів.// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ІІІ регіональної наукової конференції (лютий 1997 року). - Львів: Юрид.ф-т Львівського держ. ун-ту ім. І.Франка. - 1997. - С.22-28.

Навроцький В. Кваліфікація злочинів і суміжні кримінально-правові поняття // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 1999. – Вип. 34. – С.190 – 195.

Навроцький В. Місце теорії кримінально-правової кваліфікації в системі науки // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 461 – 465.

Навроцький В. Предмет та структура вчення про кримінально-правову кваліфікацію // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 395 – 400.

Навроцький В.О. Встановлення фактичних обставин справи як передумова кримінально-правової кваліфікації // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. – Вип. 1. – С. 26 – 33.

Навроцький В.О. Гарантії законності кримінально-правової кваліфікації // Вісник академії правових наук .-2000.-№ 22.-С. 159.

Навроцький В.О. Законодавча регламентація правил кваліфікації злочинів // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 1994. – Вип. 31. – С. 80 – 83.

Навроцький В.О. Значення санкції статті кримінального закону для кваліфікації діяння // Вісник Академії правових наук України. – Х.: „Право”. – 1999. – Вип. 3 (18). – С. 117 – 125.

Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація компромісу за законодавством України // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 1 (12). – С. 95 – 98.

Навроцький В.О. Кримінально-правові норми і статті кримінального закону, які використовуються при кваліфікації // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2000. – Вип. 11. – С. 128 – 133.

Навроцький В.О. Офіційність кримінально-правової кваліфікації // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 1999. – Вип. 4 (9). – С. 143 – 152.

Навроцький В.О. Поняття і види функцій кримінально-правової кваліфікації // Правова держава / Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – 2000. – Вип. 11. – С. 418 – 426.

Навроцький В.О. Види правових норм, які використовуються при кримінально-правовій кваліфікації. // Острозька академія. Наукові записки. Серія «Право». Випуск 1. - Острог, 2000. -С.207-213.

Навроцький В.О. Види суб’єкта кримінально-правової кваліфікації. // Право України. - 2000. - №3. - С.109-113.

Навроцький В.О. Поняття та система принципів кримінально-правової кваліфікації // Проблеми законності / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – 2001. – Вип. 48. – С. 97 – 104.

Навроцький В.О. Про законність підстав кримінально-правової кваліфікації // Життя і право. – 2004. - №3. – с.62-65

Навроцький В.О. Про функції теорії кримінально-правової кваліфікації // Правова держава / Одеський державний університет імені І.І.Мечнікова. – О.:"Астропринт". – 2000. – Вип. 2. – С. 39 – 45.

Навроцький В.О. Проблеми кваліфікації злочинів: Конспект лекцій: Для студ.юрид. фак. ун-ту /ЛДУ ім. І.Франка.- Л.: ЛДУ, 1993.- 82с.

Навроцький В.О. Склад злочину і його роль у процесі кримінально-правової кваліфікації // Правничий часопис / Донецький національний університет. – 2000. – Вип. 1 (4). – С. 47 – 52.

Навроцький В.О. Склад злочину як програма кримінально-правової кваліфікації // Юридическийвестник / Одесскаянациональнаяюридическаяакадемия. – О.: "Астропринт". – 2000. – Вип. 3. – С. 117 – 121.

Навроцький В.О. Специфіка принципів кримінально-правової кваліфікації // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2000. – Вип. 10. – С. 112 – 117.

Навроцький В.О. Субсидіарне застосування правових норм при кримінально-правовій кваліфікації // Вісник Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. – 2000. – Вип. 3. – С. 111 – 115.

Навроцький В.О. Недопустимість подвійного вмінення як принцип кримінально-правової кваліфікації.// Адвокат. 2000. - №3. - С.9-12.

Наукові засади кваліфікації злочинів.Програма, самостійна робота, практикум, індивідуальні завдання, тести для студентів юридичного факультету. – Л.: ЛКА, 2003. – 80с.Навроцький В.О. Про закріплення принципів і правил кримінально-правової кваліфікації в кримінальному законі // Гармонізація законодавства України з правом Європейського союзу - Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет; Університет Ганновер, юридичний факультет, 2003. - С.83-94.

Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація. Конспект лекцій зі спеціального курсу // Життя і право. - 2004. - №11. - С.2-78.

Навроцький В.О. Міжгалузеві та внутрігалузеві колізії та їх подолання в ході правозастосування // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. - К.: КІВС, 2004. - №9. - С.106-118.

Омельченко Г. Про кваліфікацію дій, пов’язаних з відмовою від повторення замаху на злочин // Юридичний вісник України.- 1996.- № 24 ( 50) 12 - 19 черв.- с. 11-14.

Созанський Т. Кваліфікація насильницьких злочинів за сукупністю з посяганнями, передбаченими іншими статтями Особливої частини Кримінального кодексу України // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 2 (13). – С. 164 – 167.

Сопельник И.В.Квалификацияпреступлений и важность при этомобьективных и субьективныхпризнаков состава // Митна справа.-2004.-№3.-с.104-109.

Сопельник И.В., Березовский Р.С. К вопросуквалификациипреступленийсудубными и правохранительными органами // Митна справа.-2004.-№3.-с.91-96.

Тарарухин С.А.Квалификацияпреступлений в следственной и судебнойпрактике.-К.:Юринком ,1995.-204с.

Фролов Д.Є. Деякі аспекти кваліфікації і розмежування злочинів // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 1. – С. 171 – 176.

Хавронюк М. Правила ківаліфікації злочинних діянь: досвід Молдови, Іспанії // Підприємництво, господарство і право.-2005.-№5.-с.133-139.

Хавронюк М., Корольова Н. Віддієслівні іменники у Кримінальному кодексі України: значення правильного з’ясування їх змісту для кваліфікації злочинів // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№4.-с.94-98.

.

14. Інформаційні ресурси


.....Верховна Рада України

http://www.rada.kiev.ua/


Верховний Суд України

http://www.scourt.gov.ua/


ВищийГосподарський суд України

http://www.arbitr.gov.ua/


КабінетМіністрівУкраїни

http://www.kmu.gov.ua/


МіністерствоюстиціїУкраїни

http://www.minjust.gov.ua/


Інформаційно-пошуковасистеми по законодавству

"Ліга": http://www.liga.kiev.ua/


Єдиний державний реєстр судових рішень України - www.reyestr.court.gov.ua/
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Львівський національний університету імені івана франка кафедра історії держави, права та політико-правових учень
2015 -> Мета та завдання навчальної дисципліни Предмет
2015 -> Наказ №205 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 травня 2015 р за №501/26946 Про затвердження Порядку надання медичної допомоги жінкам з багатоплідною вагітністю Відповідно до статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я
2015 -> Г. С. Сковороди Кафедра наукових основ управління І психології Навчальна дисципліна «Менеджмент організацій та управління навчальним закладом» Витяг
2015 -> Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
2015 -> Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
2015 -> Форос Анатолій Ілліч асистент кафедри ортопедичної стоматології; Дячук Крістіна,,,,, асистент кафедри ортопедичної стоматології; робоча програма
2015 -> Локота Євген Юрійович к мед н. доцент кафедри ортопедичної стоматології. Локота Юрій Євгенович асистент кафедри ортопедичної стоматології. робоча програма


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка