Методичні рекомендації щодо організації діяльності науково-методичних/методичних центрів/відділів/кабінетів/служб у об’єднаних територіальних громадах При створенні науково-методичних/методичних центрівСкачати 462.54 Kb.
Сторінка16/16
Дата конвертації18.10.2018
Розмір462.54 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Додаток 2

ЗРАЗОК
План роботи методичної служби на____місяць


П/П

Категорії пед працівників

Засідання метод.

ради

Семінари

Консультації

Методичні дні

Засідання

методичних

обєднань

Школи ППД

Школи п двище-ння пед.майстер.

Школи мол. вчителів

Клуби

Конференції

Творчі групи

Пед. читання

Пед. виставки

Інше

1.

Рада метод.служби2.

Методичний актив3.

Директори4.

Заст. з н/в роботи5.

Заст. з в/роботи6.

Педагоги-організатори7.

Вчителі

поч. кл.8.

Вчителі-предм9.

Класні керівники10.

Вихователі11.

Шкільні бібліотекарі12.

Психологи
Додаток 3

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕННЯ

про науково-методичну раду ОТГ

районного (міського) методичного кабінету(центру)


1. Загальні положення

Науково-методична рада районного (міського) методичного кабінету (центру) (далі - Рада) є колегіальним органом, який покликаний сприяти реалізації державної освітньої політики у районі (місті), зокрема, з питань розвитку дошкільної та загальної середньої освіти, науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах району (міста)Рада діє відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Положення про районний (міський) методичний кабінет(центр), його Статуту і даного Положення.

2. Завдання і повноваження Ради

  1. На Раду покладаються такі завдання:

 • аналіз ефективності роботи структурних підрозділів і окремих працівників методичного кабінету (центру), а також визначення шляхів удосконалення та оптимізації їхньої роботи;

 • експертна оцінка запропроваджуваних сучасних концепцій освіта навчальних планів і програм, наукових та педагогічних експериментів і проектів, упровадження інноваційних технологій на регіональному рівні, оцінка їх результатів за підсумками апробації;

 • розгляд результатів апробації навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах району(міста);

 • аналіз педагогічного досвіду та підготовка пропозицій щодо запровадження його у практику, форм поширення;

 • визначення за результатами експертних оцінок доцільності використання навчальних видань (навчальних планів, програм, методичних, навчально-методичних посібників, підручників, довідників тощо) та надання в установленому порядку пропозицій щодо їх друку;

 • експертиза матеріалів претендентів на присвоєння чи підтвердження педагогічних звань, «вчитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист», «педагог-організатор-методист»;

 • надання організаційно-консультативної допомоги педагогам району (міста), які проводять науково-методичну та дослідно-експериментальну роботу.

2.2. Рада має повноваження:

 • порушувати клопотання перед інститутом післядипломної педагогічної освіти проведення науково-методичної експертизи матеріалів щодо надання їм відповідного грифу;

 • аналізувати матеріали щодо організації інноваційної освітньої діяльності у закладах освіти та готувати рекомендації щодо їх упровадження в навчально-виховний процес;

 • вивчати за дорученням районного (міського) відділу (управління) освіти питання, що входять до компетенції науково-методичної ради, безпосередньо у загальноосвітніх навчальних закладах району (міста).

3. Керівництво і структура Ради

 1. Раду очолює завідувач (директор) методичного кабінету (центру).

 2. До складу ради, крім голови Ради, можуть входити його заступники, секретар, керівники районних (міських) предметних комісій (об'єднань), керівники (директори, заступники директорів, завідувачі ДНЗ) загальноосвітніх навчальних закладів, методисти, вчителі, представники психологічної служби ЗНЗ, вихователі ДНЗ.

 3. До участі в роботі Ради можуть бути запрошені наукові працівники вищих навчальних закладів області.

 4. Наказом керівника органу управління освітою району (міста) затверджується склад Ради та зі складу членів Ради призначаються її голова, заступник голови, секретар.

 5. Зміни до складу Ради вноситься за пропозицією її голови і регламентуються відповідним наказом.

 6. При Раді можуть діяти фахові експертні комісії, діяльність яких регламентується відповідним Положенням.

  1. Організація діяльності Ради

   1. Робота Ради здійснюється згідно із щорічним планом, який складається відповідно до мети діяльності методичного кабінету (центру), Рада з урахуванням пропозицій її членів, працівників методичного кабінету (центру) і затверджується керівником органів управління освітою.

   2. Засідання Ради проводяться за необхідністю, але не менше чотирьох засідань на рік, як правило, в один і той же робочий день тижня і оформляються протоколами.

Засідання Ради вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Ради. Протоколи засідань підписуються головою і секретарем Ради.

   1. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів.

   2. Участь членів у роботі Ради здійснюється на громадських засадах.

   3. Керівництво діяльністю Ради здійснює голова Ради, а організаційне забезпечення діяльності Ради – її секретар.

  1. Процедура розгляду матеріалів на засіданні Ради

   1. Порядок подачі матеріалів на розгляд Ради.

    1. Матеріали на розгляд Ради подаються не пізніше як за два тижні до чергової дати її засідання.

    2. Авторські методичні посібники, розробки, макети наочних посібників, експериментальні навчальні програми і програми навчальних курсів за вибором подаються у двох примірниках і супроводжуються листом-поданням, у якому зазначаються відомості про автора (колектив авторів), мета подання, інформація про очікувані результати.

    3. Матеріали з досвіду роботи претендентів на педагогічні звання, разом із супровідним листом подаються на розгляд Ради до січня поточного року.

   2. Процес підготовки поданих матеріалів до розгляду Радою.

    1. Матеріали подаються на експертизу спеціалістами з відповідних галузей на двотижневий термін. За тиждень до чергового засідання члени ради ознайомлюються з експертними висновками щодо них.

    2. Розгляд матеріалів, які визнані експертами як такі, що не готові до розгляду, переноситься на наступні засідання. Автори матеріалів можуть доопрацювати їх і повторно подати їх на розгляд чергової Ради із вмотивованою відповіддю на зауваження експертів.

   3. Розгляд матеріалів на засіданні Ради

    1. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

    2. Розгляд матеріалів, що мають суперечливі оцінки, і визнані членами Ради як такі, що потребують доопрацювання, переноситься на повторний розгляд. Відповідне рішення фіксується у протоколі засідання Ради.

    3. До повторного розгляду матеріали готуються за процедурою, передбаченою

п.4.2.2.

5. Контроль за виконанням ухвалених рішень ради здійснює секретар, який періодично звітує про свою роботу на засіданнях Ради.Додаток 4

ЗРАЗОК
Положення про міжшкільне методичне об’єднання вчителів
1. Загальні положення

1.1. Міжшкільне методичне об'єднання вчителів (далі – ММО) – є структурним підрозділом методичної служби, яке координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або кількох споріднених предметів, організує вдосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників ОТГ згідно з рівнями, визначеними законодавством.

1.2. ММО створюється з числа вчителів, для яких робота в ОТГ є основним місцем роботи або роботи за сумісництвом.

1.3. Метою діяльності ММО є:

створення оптимальних умов для безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в міжкурсовий період удосконалення методичної і професійної майстерності учителів, організація взаємовідвідування уроків, позакласних заходів для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді, запровадження нових педагогічних технологій, інновацій, науково-дослідницької і проектної діяльності в навчально-виховний процес; якісна підготовка випускників до ЗНО, ДПА, послідовна, систематична робота з обдарованими учнями на досягнення високих результатів в предметних олімпіадах різних рівнів.

1.4. Керує ММО голова, який обирається на два роки на загальних зборах ММО педагогічних працівників, має відповідну фахову освіту, першу або вищу кваліфікаційну категорію, зі стажем роботи за фахом не менше 3 – 5 років і затверджується наказом. Голова ММО, обраний на два роки, працює на громадських засадах (оплата можлива за наявності коштів в межах фонду заробітної плати). Для забезпечення ведення документації ММО обирається секретар.

1.5. ММО створюється за наявності в ОТГ 3 і більше вчителів одного або декількох споріднених предметів. Можливе створення циклових предметних ММО гуманітарного, суспільно-гуманітарного, фізико-математичного, природничого профілів.

1.6. ММО підпорядковується безпосередньо методичній установі і працює за планом, скоординованим з паном методичної установи.

1.7. Плани роботи ММО затверджує методична рада округу.

1.8. ММО веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року матеріали роботи ММО узагальнюються у вигляді звітів.

1.9. Засідання ММО проводяться не менше 4 разів впродовж навчального року (2 засідання на семестр).

1.10. Загальний контроль за роботою ММО здійснює голова методичної ради.

1.11. Уся діяльність ММО здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з програмою розвитку освітньої галузі ОТГ та цим Положенням і передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня вчителів і реалізації науково-методичної проблеми.

1.12. Зміст роботи ММО має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.

1. 13. У своїй роботі ММО підзвітні методичній раді та органам управління освітою ОТГ.

1.14. Підрозділами РМО є творчі групи вчителів,творчі лабораторії, майстер класи, педагогічні студії, тощо.2. Завдання та напрямки роботи міжшкільного методичного об'єднання вчителів

2.1. До питань компетенції ММО входять:

 • забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому професійному рівні;

 • задоволення потреб учнівської молоді в інтелектуальному, культурному та духовному розвитку;

 • надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності;

 • обговорення питань з методики викладання предмета, принципових питань навчальних програм Міністерства освіти і науки України та індивідуальних навчальних програм, затвердження календарно-тематичних планів;

 • розгляд питань організації, керівництва та контролю за якістю навчальної роботи учнів та вихованців;

 • забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів;

 • виконання нормативних вимог щодо навчання та виховання учнів;

 • координація навчально-виховної діяльності вчителів та організації їхньої взаємодії в педагогічному процесі;

 • вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання; форми і методи роботи на уроці та в позаурочний час;

 • огляди кабінетів, конкурси методичних знахідок серед педагогів РМО

 • організація системи моніторингових досліджень.

2.2. Головним завданням ММО є:

 • розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій і систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації науково-методичної роботи в районі;

 • організація діяльності наукового товариства учнів району, підготовка та проведення предметних олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо;

 • проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення, узагальнення та впровадження їхнього педагогічного досвіду, делегування кращих педагогів на конкурси професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідної роботи.

3. Зміст і форми роботи районного методичного об’єднання вчителів

3.1. Робота вчителів у межах ММО організовується на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.

3.2. Роботу ММО організує його голова (не менше 4- х засідань в рік).

3.3. На засідання виносяться питання нижче перерахованого змісту та інші:

3.3.1. Вивчення нормативних документів і методичних рекомендацій з освітніх питань.

3.3.2. Аналіз авторських програм і методик.

3.3.3. Ознайомлення з наслідками тематичних перевірок щодо рівня надання освітніх послуг з окремих предметів інваріантної і варіативної складової, стану виховної роботи в школах району.

3.3.4. Ознайомлення з аналізом стану ДПА у випускних класах, наслідками моніторингових досліджень.

3.3.5. Заслуховування творчих звітів учителів, які претендують на встановлення вищої категорії чи присвоєння звання «Старший учитель», «Учитель-методист».

3.4. Засідання ММО проводяться в різних формах, які мають творчий характер діяльності:


 • теоретичні семінари (доповіді, повідомлення);

 • семінари-практикуми, диспути-дискусії ( круглий стіл, форум, симпозіум);

 • ділові ігри;

 • обговорення новітніх методик, інноваційних досягнень;

 • проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій;

 • організація і проведення предметних олімпіад, конкурсів, оглядів, предметних тижнів, декад.

4. Обов'язки та права голови міжшкільного методичного об'єднання вчителів

4.1. Голова ММО: • аналізує роботу кожного члена ММО щодо організації навчально-виховного процесу з предметів, що є складовими ММО;

 • організує вивчення стану викладання предмета, взаємодію вчителів ММО та ведення ними шкільної документації;

 • організує взаємовідвідування уроків, позакласних заходів із предметів, що є складовими ММО, та взаємодопомогу;

 • забезпечує організацію заходів, спрямованих на професійне зростання вчителів, зокрема молодих спеціалістів;

 • розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях ММО;

 • визначає функціональні обов'язки та ступінь відповідальності членів ММО за їх виконання;

 • відповідає за ведення документації ММО;

 • визначає та аналізує роботу ММО, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання;

 • створює банк даних педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить із ними членів ММО;

 • створює аудіо- та відеотеку кращих освітянських доробок ММО закладів освіти ОТГ;

 • спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику закладів освіти ОТГ перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки;

 • визначає вчителів для роботи з обдарованими дітьми в масштабі ОТГ, готує навчальні матеріали та проводить другий етап предметної олімпіади;

 • організовує роботу вчителів з підготовки команди учнів до участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН;

 • разом із методистом методичної установи готує навчальні матеріали для проведення зрізів знань за річним робочим планом відділу освіти;

 • разом із методистом складає план проведення предметного тижня, декади тощо, призначає відповідальних та слідкує за його виконанням; - проводить засідання ММО не менше як чотири рази на рік згідно з планом;

 • складає план роботи на поточний навчальний рік, який узгоджує з членами ММО. План роботи затверджує науково-методична рада методичної установи;

 • звітує про роботу ММО на засіданнях науково-методичної ради;

 • контролює виконання календарно-тематичних планів, навчальних програм разом з методистом, організує вивчення стану викладання предметів (якість, результативність), ведення шкільної документації вчителями.

4.2. Голова ММО має право:

  • на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів з предмета, що є складовим ММО;

  • звертатися за консультацією до працівників відділу освіти із проблем організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, виконання трудової дисципліни вчителів, які є членами ММО тощо;

  • вносити пропозиції до відділу освіти щодо підвищення кваліфікаційної категорії членів ММО;

  • рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;

  • виносити на розгляд методичної установи питання щодо заохочення вчителів.

5. Обов'язки вчителів, які входять до складу районного методичного об'єднання вчителів

5.1. Учителі, які входять до складу ММО, повинні: • організувати свою навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань діяльності відділу освіти, науково-методичної проблеми ОТГ, ММО;

 • організувати свою діяльність з питань удосконалення фахової майстерності;

 • планувати свою діяльність із урахуванням питань охорони здоров'я та життя дітей, заходів техніки безпеки;

 • організувати взаємодію з батьками та колегами щодо поліпшення навчально-виховного процесу та якості своєї праці;

 • звітувати про свої творчі здобутки у випадку встановлення вчителю вищої категорії чи присвоєнні звання «Старший учитель», «Учитель-методист».

6. Права вчителів, які входять до складу міжшкільного методичного об'єднання вчителів

6.1. Учителі, які входять до складу ММО, мають право: • звертатися до методичної установи з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової майстерності;

 • вносити пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу в закладах освіти району;

 • вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів;

 • звертатися за консультацією з питань організації навчальної діяльності та виховання учнів до методистів методичної установи.

 1. Документація міжшкільного методичного об'єднання вчителів

  1. ММО розробляє та систематично веде свою документацію відповідно до переліку:

 • положення про ММО;

 • аналіз роботи ММО за рік, що минув;

 • план роботи на поточний рік;

 • протоколи засідань ММО;

 • план атестації вчителів, проходження курсової перепідготовки, банк даних про вчителів: якісний та кількісний склад;

 • необхідна документація для організації діяльності ММО (можна у формі таблиці);

 • методична база передового педагогічного досвіду вчителів, членів ММО;

 • тематичне планування роботи вчителів, членів ММО.

8. Керівництво діяльністю міжшкільного методичного об'єднання вчителів

Керівництво діяльністю ММО здійснює методична установа.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка