Методичні вказівки щодо виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Інформаційні технології»Скачати 181.73 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації11.10.2018
Розмір181.73 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ННІ «Інститут геології»

Кафедра геоінформатики

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання та оформлення курсової роботи

з дисципліни «Інформаційні технології»

для студентів ННІ «Інститут геології»

Галузь знань 10 Природничі науки,

Спеціальність103 Науки про Землю,

спеціалізація «геоінформатика»

Київ – 2016 рік

Методичні вказівки з виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Інформаційні технології» для студентів ННІ «Інститут геології». Галузь знань 10 Природничі науки, Спеціальність103 Науки про Землю, спеціалізація «геоінформатика»

Упорядники: д.т.н. Зацерковний В. І., к.ф.-м.н. Тішаєв І. В., к.геол.н. Онищук В. І.,

к.ф.-м.н. Демидов В. К., к.геол.н. Віршило І. В.

Рецензент: __________________________Затверджено вченою радою

ННІ «Інститут геології»

Протокол №10 від 04.02.2016 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Виконання курсової роботи є обов’язковою складовою навчального процесу в ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Головна мета полягає у закріпленні, поглибленні й узагальненні знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Такий підхід повністю відповідає концепції формування висококваліфікованих фахівців у галузі природничих наук, котрі набувають не тільки знань, але й навичок та вмінь, якими повинні володіти випускники вищого навчального закладу з напряму «Науки про Землю» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр геології, спеціалізації – «Геоінформатика».

Робота виконується студентами денної форми навчання протягом четвертого семестру і завершується наприкінці семестру публічним захистом, що відбувається під керівництвом комісії, утвореної розпорядженням завідувача кафедрою геоінформатики. Передбачена форма контролю – залік (диференційований).

Для керівництва підготовкою курсової роботи кожному студенту призначається керівник зі складу викладачів кафедри геоінформатики. За наданням консультаційної допомоги студент може/має право звертатись до інших викладачів кафедри геоінформатики, викладачів інших кафедр, працівників наукових та виробничих установ відповідного профілю. Навчальне навантаження студента при виконанні курсової роботи оцінюється в 1 заліковий кредит ECTS, що відповідає 30 годинам самостійної роботи. Педагогічне навантаження керівника складає 4 навчальні години на 1 курсову роботу.
1.1. Мета написання курсової роботи

Метою написання курсової роботи є: • систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань і практичних навичок студента відповідної спеціалізації;

 • надбання досвіду роботи з літературними та фондовими матеріалами, вміння узагальнювати та аналізувати наукову інформацію, виробляти власне ставлення до наукової чи практичної проблеми;

 • вироблення вміння застосовувати інформаційні технології для розв’язання прикладних задач геологічної галузі;

 • розвиток навичок програмування, оволодіння програмним забезпеченням як загального призначення, так і спеціалізованим програмними продуктами, що можуть бути корисними в науковій та практичній роботі;

 • проведення ґрунтовного аналізу результатів власних досліджень і формування змістовних висновків стосовно якості отриманих результатів.

1.2. Матеріали для написання курсової роботи

Матеріали для написання курсової роботи вибираються студентом за погодженням із науковим керівником.

Матеріалами можуть слугувати: • результати опрацювання літературних та фондових джерел;

 • результати виконання студентом лабораторних та практичних робіт з різних дисциплін циклу природничо-наукової та спеціальної підготовки;

 • матеріали, зібрані студентом під час проходження першої навчальної геологічної практики із застосуванням топографічних методів;

 • результати дослідницьких робіт, виконаних студентом на кафедрі, у наукових лабораторіях, на виробництві тощо;

 • матеріали, отримані студентом у виробничих організаціях;

 • інші матеріали.

Якщо студент не має можливості самостійно отримати необхідні для написання курсової роботи матеріали, то їх має забезпечити науковий керівник.
1.3. Тематика курсових робіт

Тематика курсових робіт визначається змістом робочої навчальної програми з дисципліни «Інформаційні технології», що викладається студентам денної форми навчання протягом 3 семестру в обсязі 4 кредитів ECTS (в тому числі 30 годин лекцій, 24 години лабораторних робіт та 60 годин самостійної роботи).

Можливі три підходи по визначенню теми курсової роботи: 1) студент сам обирає напрямок досліджень і формулює відповідним чином тему майбутньої роботи; 2) студенту пропонується на вибір кілька різних тем; 3) тема призначається науковим керівником.

Теми курсових робіт затверджуються1 на плановому засіданні кафедри геоінформатики перед початком 4-го семестру.

Об’єктом дослідження в загальному випадку може бути обране будь-яке явище або процес, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Бажано, щоб обраний об’єкт дослідження мав відношення до проблем використання інформаційних технологій в науках геологічного циклу.

Назва роботи повинна бути, по можливості короткою, відповідати змісту дисципліни «Інформаційні технології» та суті вирішуваної проблеми, вказувати на мету дослідження і його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок.У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів «Дослідження питання …», «Дослідження деяких шляхів …», «Деякі питання …» тощо, в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.
ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ


 1. Автоматизація роботи в Microsoft Word;

 2. Вплив інформаційних мереж на становлення сучасного суспільства;

 3. Виконання розрахунків та оформлення технічної документації з використанням текстових редакторів та електронних таблиць;

 4. Глобальні комп’ютерні мережі;

 5. Графічні планшети;

 6. Здійснення обчислювальних операцій в електронних таблицях;

 7. Математичне моделювання технічного об’єкта в MathCAD;

 8. Вбудовані функцій Microsoft Office Excel;

 9. Основні компоненти WWW (HTML, URL, HTTP, CGI);

 10. Комп’ютерна графіка засобами Power Point;

 11. Практичне рішення інженерних та наукових задач на ПК з використанням математичних пакетів;

 12. Робота з картографічним матеріалом. Використання програм Surfer і CorelDraw;

 13. Вирішення прикладних і розрахункових задач засобами програм Mathcad, Excel і Access;

 14. Порівняльна характеристика операційних систем лінійки Windows;

 15. Структура сучасних персональних комп’ютерів;

 16. Дослідження можливостей програмного забезпечення операційної системи Windows;

 17. Дослідження методів редагування тексту в MS WinWord;

 18. Особливості історичного розвитку обчислювальної техніки;

 19. Можливості пакету Power Point;

 20. Аналіз пошукових систем в мережі Інтернет;

 21. Дослідження алгоритмів роботи і програмних засобів пакету Access;

 22. Дослідження алгоритмів роботи і програмних засобів пакету Excel;

 23. Дослідження інтерфейсних і функціональних можливостей файлових менеджерів на прикладі Total Commander, FAR тощо;

 24. Файлова система Windows і особливості системних папок;

 25. Можливості конструктора функції табличного процесора Excel;

 26. Аналітичний огляд розвитку технологій Інтернету;

 27. Аналіз сучасних інформаційних технологій в аспекті створення інформаційного суспільства;

 28. Інформаційні системи: поняття, структура, класифікації, етапи розвитку;

 29. Історія розвитку ЕОМ. Покоління ЕОМ та їх характерні особливості;

 30. Інформаційні моделі даних (характеристика видів зв'язків: реляційна, мережева, ієрархічна);

 31. Архітектура персональних комп'ютерів;

 32. Основні елементи персонального комп'ютера;

 33. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої;

 34. Пристрої введення даних;

 35. Пристрої виводу даних;

 36. Операційні системи. Основні принципи організації;

 37. Програмне забезпечення комп'ютерів;

 38. Сучасні інформаційні технології автоматизації офісу;

 39. Програмне забезпечення професійної діяльності геолога;

 40. Локальні обчислювальні мережі. Технічні та програмні засоби їх створення;

 41. Мережеві технології обробки даних;

 42. Програми для роботи в мережі Інтернет (електронна пошта, інтернет-браузери тощо);

 43. Огляд пошукових систем Інтернет;

 44. WEB-сторінки і засоби їх створення;

 45. Захист інформації в інформаційних системах, локальних і глобальних комп'ютерних мережах;

 46. Засоби електронних презентацій;

 47. Технології обробки графічної інформації;

 48. Системи управління базами даних;

 49. Комп'ютер і цифрові пристрої (медіа центри, навігаційні системи, ТВ-тюнери, носії інформації).

2. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота складається з текстової та презентаційної частини.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка