Методологія досліджень у сучасній зарубіжній політології (частина 2)Сторінка126/166
Дата конвертації18.03.2019
Розмір3.86 Mb.
ТипПротокол
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   166

3.Івент-аналіз.

4.Синергетичний метод у політології.

Контрольне завдання № 4


1.Вибрати правильну відповідь:

1. Парадигма – це

а) інтелектуальна творча діяльність, спрямована на отримання і виконання нових знань;

б) група випробуваних, котрих не піддають ніяким експериментальним впливам, тому що вона служить для порівняння під час експерименту;

в) галузь наукознавства, яка займається статистичними дослідженнями структури і динаміки на- укової інформації;

г) поняття сучасної науки, яке означає особливий спосіб організації наукових знань щодо того чи іншого бачення світу та відповідні зразки або моделі дослідження.


6. Що означає системний підхід в методології досліджень?

а) ґрунтовне вивчення явища, процесу;

б) послідовність і цілісність виконання дослідження;

в) комплексне дослідження великих і складних об'єктів як єдиного цілого з узгодженням всіх його елементів і частин;

г) метод пізнання, який дає змогу поділити предмет на частини з метою його детального вивчення.


2. Аксіоматичний метод – це

а) засіб побудови наукової теорії, при якому без доведення приймаються деякі твердження, а потім використовуються для доведення інших тверджень (теорем) за логічними правилами;

б) формалізований метод аналізу змісту документів за допомогою математичних засобів;

в) метод вивчення різноманітних об'єктів шляхом відображення їхньої структури в знаковій формі за допомогою штучних мов, наприклад мовою математики;

г) складання конспектів літературних джерел різного типу.


7. Метод - це:

а) засіб дослідження мети, спосіб пізнання явищ дійсності в їх взаємозв'язку та розвитку;

б) засіб пізнання - спосіб відтворення в мисленні досліджуваного об'єкту;

в) потреба і місце застосування наукових прийомів у процесі дослідження;

г) спосіб дослідження явищ, який визначає планомірний підхід до їх наукового пізнання та встановлення істини.


3. Формалізація – це

а) засіб побудови наукової теорії, при якому без доведення приймаються деякі твердження, а потім використовуються для доведення інших тверджень (теорем) за логічними правилами;

б) формалізований метод аналізу змісту документів за допомогою математичних засобів;

в) метод вивчення різноманітних об'єктів шляхом відображення їхньої структури в знаковій формі за допомогою штучних мов, наприклад мовою математики;

г) складання конспектів літературних джерел різного типу.


8. Назвіть методи емпіричного дослідження:

а) спостереження, порівняння;

б) формалізація, логічні;

в) вимірювання, експеримент;

г) математичні, моделювання.


4. Моделювання – це

а) непрямий, опосередкований метод наукового дослідження об'єктів пізнання (безпосереднє вивчення яких неможливе, ускладнене чи недоцільне), який ґрунтується на застосуванні моделі як засобу дослідження;

б) формалізований метод аналізу змісту документів за допомогою математичних засобів;

в) метод вивчення різноманітних об'єктів шляхом відображення їхньої структури в знаковій формі за допомогою штучних мов, наприклад мовою математики;

г) складання конспектів літературних джерел різного типу.


9. Назвіть методи теоретичного дослідження:

а) ідеалізація, формалізація;

б) аксіоматична індукція;

в) моделювання;

г) логічні, історичні.


5. Аналіз – це

а) метод пізнання, який дає змогу поділити предмет на частини з метою його детального вивчення;

б) величина (характеристика, фактор), підтримувана на постійному рівні протягом всього експерименту;

в) група випробуваних, котрих не піддають ніяким експериментальним впливам, тому що вона служить для порівняння під час експерименту;

г) розділ статистики, задача, якого полягає в тім, щоб установити можливий зв'язок між двома показниками, отриманими на одній і тієї ж чи на двох різних вибірках.


10. Вкажіть науковця-розробника синергетичного метода:

а) Т.Кун;

б) І.Кант;

в) Л. фон Берталанфі;

г) І.Пригожин.


2.Дайте визначення понять: концепція, теорія, доктрина.

3. Когнітивне картування у політологічних дослідженнях.4. Емпіричні методи у політології.
Контрольне завдання № 5
1.Вибрати правильну відповідь:

1. Вкажіть науковця розробника системного метода:

а) Т.Кун;

б) І.Кант;

в) Л. фон Берталанфі;

г) І.Пригожин.


6. Вперше міждисциплінарний підхід у політології до вирішення глобальних проблем сучасності запропонував відомий вчений:

а) А. Ейнштейн;

б) Б. Рассел;

в) В. Вернадський;

г) Н. Бор.


2. Метод колективної генерації ідей належить до такої групи методів:

а) логіко-інтуїтивних;

б) формалізованих;

в) прогностичних;

г) жодна із відповідей неправильна.


7. Глобальні проблеми сучасності охоплюють:

а) проблеми окремих країн;

б) проблеми окремих регіонів та континентів;

в) проблеми, що торкаються окремих категорій людей у світі;

г) проблеми, що зачіпають життєво важливі інтереси усього людства.


3. Який з видів анкетного опитування дає найбільш достовірну інформацію про стан громадської думки:

а) комп’ютерне;

б) телефонне;

в) поштове;

г) роздавальне;


8. Об’єктом дослідження політології є:

а) політичні відносини;

б) владні відносини;

в) політичне життя особи і суспільства;

г) політичне лідерство.


4. У політичній практиці поширеним методом прийняття політичних рішень є консенсус. Його характерною рисою можна назвати:

а) забезпечення провідної ролі у прийнятті політичних рішень більш могутньому суб’єкту;

б) досягнення згоди шляхом взаємних поступок;

в) прийняття спільного рішення завдяки розумінню необхідності реалізації загального інтересу, незважаючи на те, що є розбіжності та незгоди по окремих пунктах програми дій;

г) всі відповіді неправильні.


9. Політологію як міждисциплінарну, інтегральну науку про політику в усіх її проявах розглядає такий підхід:

а) моністичний;

б) плюралістичний;

в) альтруїстичний;

г) етноцентричний.


5. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. поширення у політологічних дослідженнях набув синергетичний метод, йому властиво:

а) розглядати політичні явища в єдності і боротьбі протилежностей, в постійному розвитку та оновленні;

б) пошук відмінностей та спільних рис;

в) багатоваріантність, альтернативність вибору шляхів суспільно- політичного розвитку, наявність асиметричних структур;

г) цілісність об’єктивного світу, співвідношення цілого та частин.


10. До емпіричних методів, використовуваних політологією, належить:

а) системний;

б) аналізу і синтезу;

в) порівняльний;

г) моделювання.


2.Дайте визначення понять: політичний аналіз, політичне прогнозування, міждисциплінарний підхід

3. Охарактеризуйте спостереження як метод політичного аналізу.

4.Теорія ігор у політології.
Контрольне завдання № 6
1.Вибрати правильну відповідь:


1. Комплексно розкрити причини й умови виникнення певних соціально-політичних явищ і процесів дозволяє принцип:

а) цілісності;

б) системності;

в) детермінізму;

г) об’єктивності.


6. Контент-аналіз належить до такої групи методів:

а) пояснювальні;

б) ціннісних;

в) прогностичні;

г) експериментальні.


2. Біхевіористський метод у політології спрямований на дослідження:

а) цілісності політики і характеру її взаємодії із навколишнім середовищем;

б) особистісного виміру політики, поведінки індивіда;

в) залежності політики від соціальних чинників;

г) взаємодії політичних інститутів.


7. Методологія світ-системної теорії розвивалася в межах:

а) неомарксизму;

б) реалізму;

в) біхевіоризму;

г) політичного ідеалізму.


3. Виділіть особливу (специфічну) категорію політології:

а) політична система;

б) влада;

в) свобода;

г) суспільство.


8. Дельфійський метод належить до такої групи методів:

а) пояснювальні;

б) ціннісних;

в) прогностичні;

г) експериментальні.


4. Дослідження політичних феноменів з позиції їх відповідності нормам моралі і права, притаманне для такого методологічного підходу:

а) ціннісного;

б) структурно-функціонального;

в) синергетичного;

г) системного.


9. Івент-аналіз належить до такої групи методів:

а) моделювання;

б) аналізу ситуації;

в) прогностичні;

г) експериментальні.


5. Методологія критичної теорії розвивалася в межах:

а) неомарксизму;

б) реалізму;

в) біхевіоризму;

г) політичного ідеалізму.


10. Представником цивілізаційного підходу у політології є:

а) А.Тойнбі;

б) Ф.Фукуяма;

в) Р.Кокс;

г) Ф. Ратцель.


2.Дайте визначення понять: цивілізаційний підхід; монолінійність; модернізація як вестернізація.

3.  Теорія інформаційного суспільства.4.  Інституційний метод у політології.
Контрольне завдання № 7
1.Вибрати правильну відповідь:

1. Представником англосаксонської школи у політології міжнародних відносин вважається:

а) Ф.Ратцель;

б) Р.Челлен;

в) К.Хаусхофер;

г) Н.Спайкмен.


6. Будь-яка підгрупа сукупності випадків виділена для аналізу це:

а) вибірка;

б) контент-аналіз;

в) опитування;

г) івент-аналіз.


2. Представником цивілізаційного підходу у політології є:

а) С.Хантінгтон;

б) Ф.Фукуяма;

в) Р. Кокс;

г) Ф. Ратцель.


7. До головних принципів геополітики відносять:

а) географічний детермінізм;

б) військово-стратегічні теорії;

в) цивілізаційний детермінізм;

г) марксизм.


3. До основних підходів вивчення політичного процесу відносять:

а) структурно-функціональний, генеологічний;

б) інституціональний, біхевіористський, структурний;

в) інституціональний, біхевіористський, філософський;

г) інституціональний, біхевіористський.

.


8. До провідних методів геополітики відносять:

а) порівняльний;

б) історичний;

в) системний;

г) функціональний.


4. Який метод використовує політичний моніторинг?

а) swot-аналіз;

б) індукційний синтез;

в) експертні оцінки;

г) немає правильного варіанту відповіді.


9. Процес прийняття політичних рішень проходить такі стадії…

а) аналіз інформації;


б) постанова проблеми, варіанти політики, вироблення політики;
в) прийняття рішення, реалізація, підсумки;
г) всі варіанти правильні.

5. Яка методика дослідження дає можливість виявити позиції відношення основних верств населення до конкретних політичних подій?

а) блочна методика;

б) лінійна методика;

в) таблична методика;

г) стохастична методика.


10. До провідних законів геополітики відносять:

а) закон планетарного дуалізму, протистояння таласократії та телурократії;

б) закон посилення ролі простору в житті суспільства;

в) закон циклічного розвитку світової історії;

г) закон “синтезу” суходолу і моря на теренах “берегової зони”.


2.Дайте визначення понять: прогнозування, політичне прогнозування, футурологія.

3. Моделювання у політології.4. Особливості застосування соціологічного інструментарію у політичних дослідженнях


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Програма І робочий план конкретно-соціологічного дослідження Методи збору соціологічної інформації
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
2018 -> Політична історія миколаївщини
2018 -> З методикою навчання
2018 -> Навчально-методичний комплекс
2018 -> Конспект лекцій з дисципліни
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Навчально-методичний комплекс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   166


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка