Тема № 7 Методологія порівняльного соціально-політичного дослідженняСторінка38/166
Дата конвертації18.03.2019
Розмір3.86 Mb.
ТипПротокол
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   166
Тема № 7 Методологія порівняльного соціально-політичного дослідження

План


  1. Порівняння як метод і процедура абстрактно взятого наукового дослідження.

  2. Компаративістика у методології соціально-політичних досліджень.

  3. Види порівняльних досліджень.

  1. На основі порівняльної політології лежить метод порівняльного аналізу, з допомогою якого виявляються типічні і особливі риси тих або інших політичних явищ. Визначаються тенденції їх розвитку, розробляються варіанти, моделі перспективного характеру. Порівняння в світі політики має крупний масштаб і, на відміну від досліджень природи, не може бути абсолютним по своїм результатам, воно в значній мірі є умовним. Для того щоб бути об'єктивним, політичне порівняння повинно відповідати певним науково-методичним правилам, чітко сформульованим американськими політологами Д.Мангеймом і Р.Ричем.

По-перше, досліджувані питання повинні забезпечувати можливість порівняння реально існуючих параметрів, які піддаються порівнянню і являються для компаративіста першостепеневою проблемою.

По-друге, всі використані в аналізі змінні величини повинні бути еквівалентною мірою понять для всіх досліджуваних політичних культур - це позбавляє від не точних оцінок або хоча б змінює їх величину.

По-третє, країни, які аналізують повинні мати культури, які піддаються порівнянню і лише в не значній мірі можуть вплинути на об'єктивність результатів.

По-четверте, нагляд і збір фактологічних матеріалів по кожній країні повинні носити незалежний характер. Перечисленні критерії використовуються в порівняльній політології вченими різних країн, в тому числі і російськими, або являються як би методологічними настановами порівняльних досліджень.

В пізнанні політики, політичного розвитку в масштабі людства принциповим являється вивчення всього спектра політичного різновиду, політичних систем, які по різному виражаються в різних країнах і регіонах, в різних народів, в не схожих соціально-економічних, історичних ситуаціях. Як правило дослідниками вибирається один з двох можливих варіантів об'єкта порівняльного аналізу: або політичні системи у всій сукупності притаманній їм елементів, або окремі, але співпадаючі по змісту елементи політичних систем, такі як державні інститути, законодавчі структури, політичні партії, суспільно-політичні рухи, виборчі системи, механізми політичної соціалізації тощо. Вибір об'єкта здебільшого визначає масштаб і основну направленість всього дослідження, але панування загального принципу залишається в будь-якому випадку випадку. На Заході такий підхід назвали «держава до держави», його використання стимулювало не тільки пізнання, але і «інтеграції суспільних інструментів і звичаї різних країн і регіонів».

Порівнювальний підхід активізував використання біхевіоритського (поведінкового) і інституціонального наукових методів. їх злиття в процесі вивчення соціально детермінованих систем забезпечило більш глибоке проникнення у суть політичних процесів у всіх країнах, успішне моделювання можливих змін і еволюцій різних політичних систем.

Надзвичайно широко обидва методи використовуються при вивченні взаємовідносин влади і суспільства, державних структур і окремих соціальних груп. Головну функцію при порівняльному підході виконує статистичний і систематичний методи дослідження, з допомогою яких виявляються, узагальнюються і структуризуються кількісні і якісні признаки політичних явищ. На їх основі їх порівняння присвоює потужну аргументацію, базу доведень, більш об'єктивний характер.

Взагалі методологія порівняльної політології користується великим арсеналом дослідницьких методів. З'явившись на основі метода порівняння суспільно-політичних явищ і процесів, порівняльна політологія в русі свого розвитку, проникаючи у всі більш важкі проблеми сучасного суспільства, розширила свою методологічну базу до рівня комплексної, багатомірної методології. Причому процес збагачення цієї методології продовжується за рахунок практичного використання всіх нових методів дослідження. Але при цьому порівняльний підхід залишається центральним, зміцнюючи різновидні методи в цільну методологію порівняльного дослідження.

2. Класики політичної науки з самого початку прагнули розкрити методологічну роль порівняння як певного розумового акту. І. Кант бачив у порівнянні "логічну рефлексію", за допомогою якої на основі фіксованої установки оцінюється, впорядковується і класифікується зміст пізнання. Д. Юм підкреслював, що за допомогою порівняння світ осягається як "зв'язне різноманітність", проте сам акт порівняння має сенс лише для тих об'єктів "між якими є хоч якесьнебудь схожість". Таким чином, порівняння покликане виявляти насамперед відносинитотожності і відмінності між політичними явищами і процесами.

О. Конт, Дж. С. Мілль та Е. Дюркгейм обгрунтували значення порівняльного методу як найкращого і навіть "єдино придатного" для суспільних наук, що дозволяє здійснювати "непряме експериментування". Вони вважали, що цей метод об'єктивний: він весь пройнятий ідеєю, що соціально-політичні факти суть речі і повинні розглядатися як такі. О. Конт при цьому підкреслював, що порівняльний аналіз повинен бути обов'язково доповнений історичним, аби в широкому історичному контексті бачити рух людської еволюції в цілому.

Питання про те, які методологічні принципи повинні бути покладені в основу порівняльного аналізу, з самого початку викликав серйозні розбіжності. Дж. Мілль наполягав на тому, що при вивченні політичних подій важко чітко виявити все різноманіття причинно-наслідкових зв'язків: "Множинність причин майже безмежна і слідства здебільшого невіддільне переплетені один з одним. До завершення утруднень більшість досліджень в суспільних науках стосуються виникнення наслідків надзвичайно широкого характеру ". На цій підставі він не вважав можливим розглядати причинно-наслідкові зв'язки в якості основи порівняльного аналізу.

Навпаки, Е. Дюркгейм був переконаний в тому, що за основу порівняльних досліджень потрібно взяти саме пошук причинно-наслідкових зв'язків. Він висунув таке положення: "Одному і тому ж слідству завжди відповідає одна і та ж причина". На цій підставі Е. Дюркгейм стверджував: якщо у одне явища є кілька причин, значить, існує кілька видів такого явища. В якості ілюстрації він наводив приклад з актом самогубства: якщо самогубство залежить від декількох причин, то, отже, існує кілька видів самогубств. Тому його порівняльна методологія підпорядкована пошуку і виявлення причинно-наслідкових зв'язків в порівнюваних об'єктах.

Однак у світлі новітніх досягнень синергетики як науки про самоорганізацію складних систем така однозначна інтерпретація зв'язку причини і наслідки не відповідає біфуркаційну, вибухонебезпечного, нестабільний характер сучасного політичного розвитку. Наприклад, для саморозвиваються, до числа яких відносяться і політичні структури, характерні нелінійні зворотні зв'язки, тобто жорсткі причинно-наслідкові залежності в таких системах, як правило, не проявляються.

Однак деяке перебільшення ролі причинно-наслідкових зв'язків в класичній компаративістики анітрохи не применшує значення обґрунтованих Е. Дюркгеймом фундаментальних принципів порівняльного аналізу. Саме Дюркгейм одним з перших звернув увагу на те, що застосування методу збігів і методу відмінностей для політичної компаративістики вельми обмежене, оскільки вони припускають, що порівнювані випадки або збігаються, або розрізняються тільки в одному пункті. У складних хитросплетіннях політичного життя ніколи не можна бути впевненим, що не пропущено яке-небудь обставина, що збігається або различающееся, тому такий метод порівнянь може породити лише припущення.

Дюркгейм обгрунтував також провідну роль методу супутніх змін. Для того щоб він мав доказову силу, в порівняльних дослідженнях не потрібно строго виключати всі зміни, відмінні від порівнюваних. Проста паралельність змін, що відбуваються в двох явищах, якщо тільки вона встановлена в достатній кількості різноманітних випадків, може бути доказом існування між ними якогось причинного відносини. При цьому досить часто збіг змін залежить не від того, що між двома явищами є причинно-наслідковий зв'язок, а від того, що вони обидва - наслідок третій причини або між ними є опосередковану ланку (як наслідок першого і причина другого явища). Наприклад, схильність до самогубства в різних культурах змінюється паралельно з прагненням до освіти. Але обидва цих явища є наслідком ослаблення релігійного традиціоналізму в сучасному суспільств.

Важливе методологічне значення має також положення Дюркгейма про те, що не можна довести гіпотезу в процесі порівняльного дослідження, просто проілюструвавши її якимись прикладами;потрібно порівнювати ні ізольовані зміни, Але регулярно встановлювані і досить довгі ряди змін, які примикали б один до одного можливо повніше . Бо з змін можна вивести закон лише тоді, коли вони ясно висловлюють процес розвитку цього явища. Отже, пояснити скільки-небудь складний політичний факт можна, тільки простеживши весь процес його розвитку в усіх політичних формах. Іншими словами, необхідно використовувати досить широкий історичний контекст, щоб порівняльне дослідження було репрезентативним. Цей метод порівняння отримав назвуісторико-генетичного.

При цьому порівняння може бути доказовим тільки в тому випадку, якщо виключений спотворює його фактор відмінностей у стадії розвитку політичних явищ: необхідно порівнювати суспільства в один і той же період їх розвитку. Наприклад, безглуздо порівнювати періоди виникнення політичних інститутів в одних суспільствах з руйнуванням цих інститутів в інших. Так, навряд чи має сенс порівняння молодих держав Чад або Бангладеш з нараховує більше двох тисячоліть Китаєм. Е. Дюркгейм підкреслював, що дотримуватися синхронність в еволюції політичних явищ при порівнянні важливо для розуміння загального напрямку розвитку кожного суспільства.

Це не означає повного заперечення методу асинхронних порівнянь, який передбачає зіставлення аналогічних політичних подій у різних історичних епохах, Але вносить до нього істотні обмеження. Відомо, наприклад, що порівняння процесів формування держав у сучасній Африці і середньовічній Європі було зроблено на основі "разючого паралелізму" цих двох ситуацій. При цьому в даному випадку порівнювалися суспільства в один і той же період їх розвитку, Але в різні історичні епохи, і все-таки спотворень в такому порівняльному аналізі не вдалося уникнути.]

Питання про те, чому виникають такі спотворення в асинхронних дослідженнях, пізніше детально досліджував відомий американський компаративист А. Липгарт. Закликаючи вчених збільшувати число досліджуваних ситуацій за рахунок історичних прикладів, він попереджав: асинхронні порівняння можуть дати хибні уявлення про перспективи розвитку. Перш за все, ми маємо далеко не повну інформацію про попередніх історичних епохах.

ле найголовніше: історія вносить суттєві викривлення у розвиток політичних явищ за рахунок появи принципово нових факторів на кожному новому витку розвитку цивілізації. Так, нові можливості інформаційної революції відкривають принципово інші перспективи для розвитку політичних інститутів ніж ті історичні умови, які були кілька століть тому.

У XX ст. розвиток методології порівняльної політології пішло двома основними шляхами: для одних політологів був важливий акцент на культурної значущості політичного простору, тут на перший план виводилася "містерія індивідуальності культури" (Е. Трельч). У процесі порівняльного аналізу для таких дослідників "розуміти цінності, якими хтось володіє, стало важливіше, ніж вважати себе абсолютно вільними від упереджень". У більшості випадків це були представники контінентальноевропейской політології.

Навпаки, для багатьох дослідників англо-американської політичної традиції одним з методологічних правил компаративістики став пошук універсалій політичного розвитку, "зведення до мінімуму впливу культури, яке може спотворити результати дослідження". Наприклад, у відомій роботі американських дослідників Дж. Б. Мангейма і Р. К. Річа "Політологія. Методи дослідження" главу, присвячену методам порівняльної політології, написала Д. Л. Барі. Саме вона сформулювала наведене вище правило компаративістики. Але для нас важливо оцінити всю методологічну концепцію.

■ Перше правило: необхідно упевнитися, що питання, які ми ставимо, реально допускають проведення порівняльного аналізу, тобто застосовні до різних країн і цілком політично коректні відносно різних держав.

■ Друге правило: кожна змінна величина, використовувана нами, повинна бути еквівалентною заходом понять, які відповідають кожній культурі в нашій вибірці країн. Іншими словами, при порівнянні об'єктів дослідження в різних країнах необхідно користуватися одними і тими ж термінами (або вибирати поняття, специфічні для кожної країни, Але що означає по суті одне і те ж).

■ Третє правило: країни для аналізу потрібно відбирати таким чином, щоб звести до мінімуму вплив культури, яке може спотворити результати дослідження. Тут можливі два варіанти: вибір країн за принципом максимальної схожості, тоді при поясненні відмінностей можна виключити подібні риси;вибір країн за принципом максимального відмінності, тоді при поясненні подібності можна знехтувати відмінностями.

■ Четверте правило: спостереження по кожній країні повинні бути незалежними, тобто по можливості слід виключити процес дифузії - коли події в одній країні впливають на життя іншої країни. Тому в процесі порівняльного аналізу необхідно виявляти всі ознаки впливу однієї країни на іншу, після чого виключати останню з дослідження. Важливо мати на увазі так звану проблему Гальтона, коли в процесі порівняння можна угледіти причинно-наслідковий зв'язок між двома подіями в одній країні, якої насправді не існує, оскільки обидві події викликані сильним впливом іншої держави.

Два перших правила є загальноприйнятими для компаративістів і означають проведення концептуалізації передбачуваного об'єкта дослідження та операціоналізації основних понять. Але третє і четверте правила можуть викликати деякі заперечення.

Ще Дж. Мілль вказував на те, що шляхом скорочення, наскільки можливо, числа взаємодіючих змінних, можна в процесі порівняльного аналізу простежити вплив тих чинників, які нам хотілося б вивчити. Але при цьому необхідно пам'ятати і про презумпцію Г. Гегеля: важливо "разом з брудною водою не виплеснути з корита і дитини". Якщо в процесі порівняльного аналізу ми станемо нехтувати соціокультурними відмінностями і зводити до мінімуму вплив культури, то саме в цьому випадку і отримаємо спотворені результати дослідження, оскільки пояснити відмінності в політичному житті різних країн і народів можна, лише глибоко проникнувши в їх соціокультурні особливості. Саме культура є головним генератором політичної унікальності країн і народів, про що переконливо написав у класичній роботі "Протестантська етика і дух капіталізму" М. Вебер. Тому, прагнучи звести до мінімуму впливу культури, ми вихолощуємо порівняльний аналіз. Наприклад, роль інститутів президентства і парламенту в західноєвропейських і африканських країнах неможливо зрозуміти без урахування соціокультурних традицій, особливо беручи до уваги, що конституції багатьох африканських держав за формою копіюють західні інститути.

Д. Л. Барі стверджує: "... політичну культуру часом важко виміряти. І отже, є сенс відсікти її як фактор, що впливає на відмінності в масштабах урядової діяльності ...". Напевно, багато в чому тому, що мислителі з часів Аристотеля і Платона намагалися проникнути в суть найскладніших суспільних явищ, не «відсікаючи" їх як занадто складні чинники, і стала можливою наука.

Не можна не зупинитися і на проблемах дифузії. В умовах глобалізації та інформаційної революції процес дифузії став воістину глобальним. Потужна система глобальних комунікацій не залишає сьогодні можливості для проведення яких би то не було "незалежних" досліджень, якщо мати на увазі під останніми виняток дифузій. До процесу дифузій необхідно ставитися як до об'єктивної реальності, яку слід вивчати і брати до уваги як об'єктивний фактор впливу. Сьогодні проблема Гальтона як ніколи актуальна, і в тих випадках, коли в процесі порівняння декількох країн можна угледіти сильний вплив на деякі з них іншої держави, необхідно не виключати такі країни з дослідження, а поставити цей феномен у центр уваги порівняльного дослідження.

Чи зможемо ми змістовно провести порівняльний аналіз ролі нових держав - членів ЄС у процесах європейської інтеграції, якщо виключимо процес дифузії, в тому числі з боку неєвропейських держав? Чи можливо здійснити серйозний порівняльний аналіз ролі політичних лідерів в "оксамитових революціях" країн СНД, якщо не взяти до уваги процес дифузії - фінансової та інформаційної підтримки цих лідерів з боку інших держав?

Тому методологічні принципи порівняльних досліджень, розроблені в рамках контінентальноевропейской політичної традиції, нам видаються більш змістовними. Наприклад, говорячи про порівняння схожих країн, французькі вчені М. Доган і Д. Пелассі підкреслюють: компаративист повинен шукати аналогії або в соціокультурному контексті, або в структурах, "їх однорідність буде носити скоріше культурний характер, якщо для порівняння вибираються, наприклад, англо- саксонські країни, і більшою мірою структурний характер, якщо дослідник вибирає однопартійні режими ".

Точно так само при порівнянні контрастних країн протиставлення не повинні зводитися лише до виділення найбільш очевидних і помітних з першого погляду контрастів. Подібно альпіністові, який подолав одну гірську вершину і потім відкриває за нею нові, компаративист повинен діяти поетапно. Саме поспішне "зведення до мінімуму впливу культури" призвело до того, що західні політологи спочатку стали називати тоталітарними практично всі незахідні політичні режими, відштовхуючись від контрастних понять "демократія" і "тоталітаризм". І тільки в середині 1970-х рр. X. Лінц уважно досліджував ряд "недемократичних" режимів сучасного світу і показав, що відрізняє авторитарні режими від тоталітарних. Точно так само в західній політичній науці спочатку ототожнювалися сталінізм і фашизм, хоча це зовсім різні політичні феномени.

3. Методологія порівняльних досліджень, на яку спираються М. Доган і Д. Пелассі, включає цілий ряд різноманітних принципів, і заслуга авторів бачиться насамперед у тому, що жоден з них вони не абсолютизують, підкреслюючи як сильні сторони, так і недоліки:

■ Сегментація як початок порівняльного аналізу - чітке обмеження сфери, на якій буде зосереджений аналіз, допомагає досягти точності результатів порівняння. Така сегментація зазвичай передує вибору підлягають порівнянню країн. Зосередившись на інституті державної служби, парламенті чи партіях, дослідник зменшує вплив контекстуальних відмінностей між країнами. З одного боку, вибір сегментів дає можливість цілеспрямовано і результативно порівнювати різні політичні системи. Але це не є абсолютною гарантією релевантності аналізу. Коли беруться для порівняння сегменти занадто різних в соціокультурному і політичному плані країн, виникає небезпека, що порівнювані політичні інститути виявляться схожими лише по назві. Наприклад, таким недоліком володіє книга Ж. Блонделя "Світові лідери" (1980), в якій порівнюються політичні кар'єри всіх глав урядів Заходу і Сходу післявоєнного періоду, яким довелося діяти в принципово різних соціокультурних та політичних умовах.

■ Ідентифікація областей дослідження в кожній країні. Вони можуть бути визначені відповідно або з відносно постійними соціально-політичними характеристиками, або до обраних критеріїв. Наприклад, дослідник, який займається порівняльним аналізом впливу державної політики на соціально політичний розвиток країн, може на свій розсуд вибрати певні суб'єкти федерації і навіть окремі райони і округу в досліджуваних федеральних державах, щоб вибірково простежити такий вплив у віддалених і центральних регіонах. Безсумнівно, будь-яка ідентифікація області дослідження пов'язана з обмеженнями і деяким спрощенням предмета дослідження.

■ Метод вивчення окремого випадку - вибирається і досліджується один випадок (case study). Це може бути одна країна, яку знають особливо добре, або декілька країн - тоді дослідження визначається як вивчення обмеженого числа конкретних історичних прикладів (historical cases). Вивчення окремого випадку стає евристичним, коли сприяє подальшому розвитку теорії. Воно призначене для ілюстрації стійких рис деяких загальнозначущих політичних ситуацій і процесів. Наприклад, дослідження Стародавнього Риму з позицій культурного плюралізму (П. Вейн). Ця особливість методу виявляється ще більш чітко, коли розглянутий випадок є "клінічним" або відхиленням від норми, тим самим втілюючи виняткову політичну ситуацію. Наприклад, дослідження занепаду німецької демократії в період диктатури Гітлера дозволило виявити, яка з проявів її слабкості стала вирішальною у критичній ситуації (К. Брейкер). Безперечно, такі дослідження сприяють проясненню багатьох політичних загадок і виробленню нових критеріїв для порівняльного дослідження. Відомо, що критерії для аналізу націоналізму й авторитаризму були спочатку розроблені саме в рамках таких досліджень. Однак будь-яке моноісследованіе не застраховане від деякого суб'єктивізму і перебільшеної уваги до страновой специфіці.

■ Метод регіоналізації (area study) - полягає в тому, щоб обмежити дослідження близькими в географічному і соціокультурному плані країнами, розташованими часто в одному регіоні. Це іноді дозволяє природним чином забезпечити контроль над значною частиною політичних змінних, щоб краще зрозуміти коливання і зміни інших. Наприклад, вибір декількох сусідніх держав Латинської Америки або Азіатсько-Тихоокеанського регіону дозволить провести порівняльний аналіз в досить однорідному географічному та соціокультурному просторі. Але такі дослідження свідомо спрощують соціокультурний контекст, значно перебільшуючи його регіональну однорідність.

■ Лонгитюдное порівняння - порівняння декількох об'єктів в їх історичній динаміці протягом досить тривалого історичного періоду. Цей підхід має два серйозних обмеження: по-перше, фрагментарний характер історичної інформації, з різним ступенем подробиці описує політичні інститути та процеси минулих історичних епох різних країн і народів; по-друге, неминучі деякі спотворення, що вносяться історією в опис політичних феноменів, які не завжди вдається адекватно розшифрувати мовою сучасної науки.

■ Бінарний аналіз обмежений рамками порівняння двох країн, ретельно відібраними відповідно до предметом дослідження. Існують два різновиди бінарного аналізу - непрямий (опосередкований) і прямий. Бінарне дослідження є опосередкованим, якщо будь-який інший несхожий політичний об'єкт постійно розглядається в якості альтернативи залежно від власного бачення дослідження. Наприклад, французькому вченому А. Токвіля перебування в Америці допомогло краще побачити специфічні політичні особливості Франції, а німецькому досліднику Р. Дарендорф більш глибоко зрозуміти вітчизняну політичну культуру допомогло подорож до Англії. Багато глибокі країнознавчі роботи були написані "іноземцями", оскільки певну відстань, віддаленість від об'єкта дослідження сприяють глибшому розумінню іншої країни. Наприклад, робота англійця Е. Берка про арабському світі та американця Р. Роуза про Великобританії по праву вважаються класичними.

■ Прямий (безпосередній) бінарний аналіз заснований на систематичному прямому зіставленні двох держав, часто він спирається на історичний метод і включає певний історичний ракурс. У цьому випадку за допомогою методу протиставлення ми можемо досить глибоко досліджувати загальне і особливе в двох країнах і підвищити рівень своїх знань про досліджуваних системах. Наприклад, Д. Растоу і Р. Уорд провели порівняльне дослідження Японії та Туреччини, С. Ліпсет досліджував США і Великобританію, П. Абрамсон-Англію та Італію. Однак бінарна стратегія, дозволяючи встановити взаємозв'язки між культурним контекстом і політичними структурами, досить рідко дає можливість побачити загальні універсальні закономірності. Це особливо часто відбувається в тих випадках, коли країни контрастні і сильно відрізняються один від одного, представляючи собою моделі двох різних політичних категорій держав.

■ Концептуальне моделювання - додання концептуальної однорідності неоднорідною галузі дослідження. Точка зору формує об'єкт дослідження (Ф. де Соссюр), і така інтегруюча позиція дослідника неминуче передбачає певне спрощення реальності, що веде до певних перекручень. Створення концептуальної моделі передбачає вироблення системи понять або критеріїв для порівняльного аналізу, знаходження певного "ключа" або схеми, що дозволяють проводити компаративне дослідження. У результаті факти набувають особливого значення завдяки тому місцю, яке їм відводиться в концептуальній конструкції (П. Вейн) .

Таким чином, використовуючи в компаративном дослідженні представлені вище методи, необхідно мати на увазі не тільки їх евристичні можливості, Але і серйозні обмеження, які можуть вносити спотворення до порівняльний аналіз.

На закінчення необхідно розглянути методологічне значення структурного функціоналізму, що отримало в останні роки широке поширення в практиці порівняльних досліджень. Ця методологія призводить компаративістів до пошуку функціональних еквівалентностей в порівнюваних об'єктах дослідження.

Патріарх американської порівняльної політології Г. Алмонд багато зробив для популяризації методології структурного функціоналізму. Суть цієї методології полягає у виділенні деяких досить абстрактних функцій, необхідних для цілого ряду товариств, що дозволяє порівнювати здійснення там цих функцій на прикладі самих різних формальних і неформальних структур. Алмонд не раз вказував, що використання високоабстрактних понять "політична система", "структура", "функція" для опису політичних феноменів дало можливість ученим проводити порівняння самих різних за рівнем політичного розвитку товариств, іноді навіть не мають офіційних державних структур. Термінологія структурного функціоналізму дозволила брати до уваги "позаправові", "біляправову" і "соціальні" інститути, такі важливі для розуміння політики в незахідних країнах.

Слід підкреслити, що термін "еквівалентність" в цієї методології можна ототожнювати з поняттям "подобу": найрізноманітніші, зовсім не схожі один на одного політичні структури в різних суспільствах можуть виконувати одні й ті ж функції. Тому порівняльний аналіз не повинен обмежуватися пошуками традиційного подібності: еквівалентність інститутів і процесів повинна бути саме функціональної - тобто полягати у виконанні подібних функцій. Наприклад, цілком можливо порівнювати такі далекі один від одного за принципами організації та структурам судові системи, як індонезійська і канадська, якщо використовувати принцип функціональних еквівалентностей, а не обмежуватися пошуком простих аналогій і подоб.

Найбільш відомою роботою останніх років, виконаної в цьому ключі, є книга американських політологів Г. Алмонда, Дж. Пауелла, Р. Далтона і норвезького вченого К. Строма "Порівняльна політологія сьогодні. Світовий огляд, що витримала сьомій видань і перекладена на багато іноземні мови. Як стверджують самі автори, загальна схема подачі матеріалу - система, процес, політика - є аналітичною матрицею порівняльного дослідження, яка сьогодні "є домінуючою у викладанні порівняльної політології".Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Програма І робочий план конкретно-соціологічного дослідження Методи збору соціологічної інформації
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
2018 -> Політична історія миколаївщини
2018 -> З методикою навчання
2018 -> Навчально-методичний комплекс
2018 -> Конспект лекцій з дисципліни
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Навчально-методичний комплекс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   166


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка