М.І. Ситенка амн україни макаров василь Борисович медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччяСкачати 315.46 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації16.05.2018
Розмір315.46 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5
    Навігація по даній сторінці:
  • SUMMARY

АНОТАЦІЯ

Макаров В.Б. Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21. – травматологія та ортопедія. Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка АМН України, Харків, 2004.

В дисертації проведений аналіз лікування 185 хворих із застарілими переломами и переломовивихами кісток передпліччя в дистальному відділі. Доведено, що найбільша кількість незадовільних результатів лікування за традиційними методиками пов’язана з розвитком контрактур і післятравматичного остеоартрозу променево-зап’ясткового суглоба. Запропоновано нові критерії визначення якості проведення медичних реабілітаційних заходів хворим з цією патологією, що дозволяє адекватно планувати індивідуальні програми їх медичної реабілітації та прогнозувати відновлення працездатності. Для забезпечення раннього відновлення функції променево-зап’ясткового суглоба при остеосинтезі застарілих внутрішньосуглобових переломів променевої кістки в дистальному відділі була розроблена Т-подібна пластина з “компримівними зубцями”, а для лікування променевої косорукості, несправжніх суглобів кісток передпліччя – двохетапний черезкістковий остеосинтез, які дозволяють отримати якісну репозицію, надійну фіксацію фрагментів і позитивні анатомо-функціональні результати. На основі біомеханічних досліджень була запропонована модифікація черезкісткового остеосинтезу застарілих ушкоджень кісток передпліччя в дистальному відділі спице-стержневими і стержневими апаратами зовнішньої фіксації.

Використання диференційованих підходів до лікування застарілих переломів та переломовивихів кісток передпліччя в дистальному відділі поруч з удосконаленими методами оперативного лікування дозволяє скоротити строки стаціонарного лікування та тимчасової непрацездатності до 30%, отримати позитивні результати у 88,4% хворих і тим самим поліпшити результати лікування цієї складної патології.

Ключові слова: застарілі переломи, переломовивихи, кістки дистального відділу передпліччя, косорукість, накістковий, черезкістковий остеосинтез.


АННОТАЦИЯ
Макаров В.Б. Медицинская реабилитация больных с застарелыми переломами и переломовывихами дистального отдела костей предплечья. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.21. – травматология и ортопедия. Институт патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И. Ситенко АМН Украины, Харьков, 2004.

В диссертации проведен анализ лечения 185 больных с застарелыми переломами и переломовывихами костей предплечья в дистальном отделе. Все больные были разделены на две группы: контрольную (125 пациентов), в которой ретроспективно, по данным историй болезней, изучались анатомо-функциональные результаты лечения после проведения традиционных методов остеосинтеза, и основную (60 больных), в которой оперативное лечение проводили предложенными методами накостного и чрескостного остеосинтеза.

Анализ историй болезней контрольной группы показал, что наибольшее число неудовлетворительных результатов лечения по традиционным методикам связано с развитием контрактур и посттравматического остеоартроза лучезапястного сустава (50,4%), что свидетельствует о несовершенстве существующих методов лечения данной патологии и заставляет искать пути их улучшения.

По специально разработанной программе исследований УкрГосНИИМСПИ был проведен анализ причин инвалидности вследствие травм костей предплечья в 20 областях Украины за 2001 год. Установлено, что в 2001 году в Украине впервые были признаны инвалидами вследствие травм предплечья 970 больных, что составило 7,8% от общего числа впервые признанных инвалидами вследствие травм опорно-двигательной системы (большинству больных была определена ІІІ группа инвалидности).

На основе анализа медицинской документации инвалидов, историй болезней и данных литературы были предложены новые критерии определения качества проведения медицинских реабилитационных мероприятий больным с последствиями травм костей предплечья в дистальном отделе, позволяющие адекватно планировать индивидуальные мероприятия медицинской реабилитации и прогнозировать восстановление трудоспособности пациента.

Для обеспечения раннего восстановления функции лучезапястного сустава была разработана Т-образная пластина с “компримирующими зубцами”, применение которой на практике показало высокий уровень надежности проводимого остеосинтеза.

Клинически установлено, что при лечении лучевой косорукости, ложных суставов костей предплечья в дистальном отделе наиболее эффективным является двухэтапный чрескостный остеосинтез, обеспечивающий качественную репозицию, надежную фиксацию и благоприятные анатомо-функциональные результаты.

Выполнено численное и физическое моделирование поведения системы “кость - аппарат внешней фиксации”, показавшее, что наиболее рациональным методом фиксации переломов диафиза лучевой кости стержневыми аппаратами является двухплоскостная схема монтажа аппарата внешней фиксации со стержнями, проведенными под углом 120° друг к другу. На основе биомеханических исследований была предложена модификация чрескостного остеосинтеза застарелых повреждений костей предплечья в дистальном отделе. Преимуществами предложенной методики являются: простота проведения стержней, минимальная травматичность; возможность использования в комбинации с накостным остеосинтезом или чрескостным проведением спиц Киршнера, возможность управлять остеосинтезом на протяжении всего лечения, отсутствие повреждения сухожилий сгибателей и ранняя мобилизация (полная функция у большинства пациентов достигается на 2-4 недели раньше, чем при использовании традиционного спицевого аппарата Илизарова), существенное снижение риска травмы сосудисто-нервных стволов, возможность широкого доступа для надзора за кожей.

Установлено, что на развитие осложнений при лечении застарелых повреждений костей предплечья в дистальном отделе влияет как тяжесть анатомо-функциональных нарушений, так и ошибки при диагностике всего объема повреждений, а также использование методов лечения, требующих длительной иммобилизации.

Проведенный анализ показал, что предложенные методы лечения застарелых переломов и переломовывихов костей предплечья в дистальном отделе позволяют сократить сроки стационарного лечения и временной нетрудоспособности, получить положительные исходы у 88,4% больных.

Ключевые слова: застарелые переломы, переломовывихи, кости дистального отдела предплечья, накостный, чрескостный остеосинтез.


SUMMARY

Makarov V. B. Medical rehabilitation of the patients with chronic fractures and dislocation-fractures of distal department of forearm. – Manuscript.

The thesis for the scientific degree of the candidate of Medical Sciences in the speciality 14.01.21 – Traumatology and Orthopedics. – Sitenko Institute of Spine and Joint Pathology Ukrainian Academy of Medical Scienses, Kharkov, 2003.

The analysis of 185 patients with chronic fractures and dislocation-fractures of distal department of forearm treatment is conducted.

It is proved, that the greatest number of unsatisfactory results of traditional treatment is connected with contracture and osteoarthritis of a wrist joint. It is closely connected with demerits of existing methods of the given pathology treatment. It forces to search ways of their improvement. The new circuit of medical quality rehabilitation estimation for the patients with the consequences of traumas of distal forearm is proposed. It is offered to plan individual measures of medical rehabilitation and to predict restoration of the patients work capacity.

For maintenance of early restoration of a wrist joint function at chronic distal forearm fractures the Т-figurative plate with “compression tooth” is proposed. For treatment radius malunion, false joints two stages external fixation, ensuring qualitative reposition and reliable fixing as well as favorable functional results was developed.

On the basis of biomechanical examination the updating external fixation of chronic distal forearm damages rod devices was offered.

Using the varied approaches to treatment of distal department chronic damage of forearm with the advanced methods of operative treatment allows to reduce terms of stationary treatment and temporary invalidity. Positive results in 88,4% cases are received and those to improve results of treatment of this difficult pathology.Key words: chronic fractures, dislocation-fractures of distal department of forearm, malunion radius fractures, stable-functional osteosynthesis, external osteosynthesis.Каталог: files
files -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
files -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
files -> Реферат на тему : Застосування альтернативних джерел енергії в сільському господарстві
files -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
files -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
files -> Уроках «Художньої культури»
files -> «Україна і Африка»
files -> Уроків з географії 7 класу з теми: «Африка» Вчитель географії П’ятак С. В


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка