ІІІ Методологія та організація наукової діяльностіСкачати 150.6 Kb.
Сторінка5/6
Дата конвертації18.03.2019
Розмір150.6 Kb.
1   2   3   4   5   6

ІІІ Методологія та організація наукової діяльності

 1. Алтухова М.А. Требования к названию диссертации по педагогике // Мир образования. – 2006. - №2. – С. 183-191.

 2. Аналітичний огляд дисертацій // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2002. – № 2 (28). – С. 35-38.

 3. Беленька Г.В. Підготовка студентів магістратури до наукової // Вісник Київського Міжнародного університету. Сер. пед. науки. Психологічні науки. – Вип. 2. – К., 2002. – С. 21-30.

 4. Введение в научное исследование по педагогике / Под. ред. В.Н. Журавлева. – М.: Просвещение, 1988. – 237 с.

 5. Вимоги до дипломних робіт з педагогіки. Методичні рекомендації для студентів пед. інститутів. – К.: Рума, 1991. – 40 с.

 6. Винахідництво і раціоналізаторство // Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. ковальчук, Л.М. Моїсєєв; За ред. В.О. Дроздова. – К.: Професіонал, 2007. – С. 128-146.

 7. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление. Практическое пособие. – М.: Гардарики, 2001. – 160 с.

 8. Воронцов Г.А. Работа над рефератом. Изд. 3-е, испр. и доп. Уч. Пособие. – Ростов-на-Дону: Изд.центр “Март”, 2002. – 64 с.

 9. Галузинський В.М., Евтух М.Б., Спіцин Е.С. Місце науково-дослідної роботи студентів у концепції вдосконалення підготовки сучасного вчителя // Навч. технології навчання. – Вип. 27. – К., 2000. – С. 94-104.

 10. Герасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Методологія та методика економічних досліджень. – Тернопіль, Вид. Астон, 2006. – 414 с.

 11. Герасимов И.Г. Структура научного исследования (философский анализ познавательной деятельности в науке). – М.: Мысль, 1985. – 251 с.

 12. Горбатенко І.Ю. Основи наукових досліджень. Підручник. – К.: Вища школа, 2001. – 91 с.

 13. Грабар М.Н. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. – М.: Педагогика, 1977. – 136 с.

 14. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. – М.: Педагогика, 1982. – 160 с.

 15. Зербино Д.Д. Наукова школа: лідери учні (нова концепція). – Львів: Евросвіт, 2001. – 208 с.

 16. Зінченко В. Студент і науково-дослідна робота // Рідна школа. – 2001. – № 2. – С. 37-38.

 17. Ильин В.В., Каменкин А.Т. Природа науки: Гносоелогич. анализ. – М.: Высш. школа, 1985.

 18. Інформаційне забезпечення науково-дослідного процесу // Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.В. Макагон, В.В. Пилипенко. – Донецьк: Альфа-перс, 2007. – С. 38-67.

 19. Кардаш К.М. Оценка научной работы студентов: точка зрения студентов и их руководителей // Псилогия обучения. – 2001. – № 1. – С. 10-12.

 20. Квиткина Л.Г. Научное творчество студентов. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 108 с.

 21. Кирпичева И.К. Библиография в помощь научной работе: Методические и справочное пособие. – Л. Гос. Публ. Б-ка, 1958. – 332 с.

 22. Коломієць В.О. Як виконувати курсову роботу: Метод. посіб. для ауд. вищ. пед. навч. закладу. – К.: Вища школа, 2003. – 69 с.

 23. Конобродська В. курсова і дипломна робота з етнолінгвістики. – Житомир, - Полісся, 2003. – 256 с.

 24. Корец М. Магістр – викладач технічних дисциплін // Вища освіта України. – 2002. – № 3. – С. 90.

 25. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: 2003. – 192 с.

 26. Краснощік І. Науково-дослідна діяльність як фактор формування соціальної самореалізації майбутнього вчителя // Рідна школа. – 2002. –
  № 6. – С. 15-18.

 27. Лазар М.Г. Этика науки. – Л.: ЛГУ,1985. – 125 с.

 28. Леоненко П., Гасанов Р. Науково-дослідна робота студентів: досвід минулого і проблема сьогодення // Вища школа. – 2002. – № 2-3. – С. 19-34.

 29. Лудченко А.А. и др. Основи научных исследоваинй. Уч. пособие. – К.: Знання, 2000. – 113 с.

 30. Лутай Вл. Про формування наукових проблем дисертаційної роботи та методологію їх розв’язання // Вища освіта України. – 2002. – № 4. – С. 129.

 31. Математична обробка результатів дослідження // Гріщенко І.М. та ін. Основи наукових досліджень. – К., 2001. – С. 154-176.

 32. Математичне планування експерименту у наукових дослідженнях // Гріщенко І.М. та ін. Основи наукових досліджень. – К., 2001. – С. 103-151.

 33. Методологія і методи педагогічних досліджень // Зайченко І. Педагогіка. – Чернігів, 2003. – С. 26-36.

 34. Методологические проблемы развития педагогической науки. Под ред. М.Н.Скаткина. – М.: Педагогика, 1985. – 240 с.

 35. Методологические проблемы современной науки. М.: Политиздат, 1979. – 295 с.

 36. Методология и методика научного исследования // Научные работы. – Минск, 2000. – С. 4-77.

 37. Методологічні основи наукового пізнання // Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.В. Макагон, В.В. Пилипенко. – Донецьк: Альфа-перс, 2007. – С. 7-38.

 38. Методичні поради до виконання курсових робіт // Фізика. – 2004. – № 19-21. – липень.

 39. Методы педагогических исследований: Лекция / Под ред. В.Н. Журавлева. – М.: Просвещение, 1972. – 158 с.

 40. Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України (історико-педагогічний аспект). – Харків: ОВС, 2003. – 272 с.

 41. Науково-дослідна робота в закладах освіти. – Тернопіль: Астон, 2001. – 130 с.

 42. Науково-дослідна діяльність студентів магістратури // Вітвицька С.С. Основи педагогіки Вищої школи. – К.:ЦНЛ, 2003. – С. 198-212.

 43. Науково-технічна творчість студентів педагогічних інститутів: (метод поради) К., 1992. – 72 с.

 44. Научно-методическая работа студентов и пути ее совершенствования// лучшие рефераты по педагогике. – Ростов-на-Дону, 2001. – С. 252-269.

 45. Научные работы: Методика подготовки и оформления. – 2-е издание. – Минск: Амолфея, 2000. – 544 с.

 46. Новиков А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога исследователя. 4-е изд. – М.: 2003. – 103 с.

 47. Нікітіна М., Грішанков В., Побірченко В. Оцінка ефективності наукової праці // Вища школа. – 2001. – № 6. – С. 52-58.

 48. Організація науково-дослідної роботи // Гріщенко І.М. ті ін. Основи наукових досліджень. – К., 2001. – С. 52-73.

 49. Організація науково-дослідницької роботи студентів магістратури // Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи. – К., 2005. – С. 262-278.

 50. Організація і проведення наукових досліджень // Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.В. Макагон, В.В. Пилипенко. – Донецьк: Альфа-перс, 2007. – С. 67-128.

 51. Організація і проведення наукових досліджень // Фізика. – 2004. – № 19-21. – Липень.

 52. Осипчук Н. Аспірантура – то не тільки написання дисертації. це набування наукового потенціалу, формування сучасного мислення. // Освіта України. – 1998. – 9 вересня. – С. 4.

 53. Прокопенко Л.С. Методика пошуку літератури // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. - №4. – С. 65-68.

 54. Пятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у Вищій школі: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ,2003. – 116 с.

 55. Рогова П. Науково-інформаційне забезпечення фахових потреб науковців і практикантів освітянської галузі: стан і перспективи розвитку // Освіта України. – 2006. – 5 вересня.

 56. Романюк Є. Виховуємо майбутніх науковців (З практики роботи МАН) // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2006. - №4. – С. 45-52.

 57. Рудник В.И. Вклад науки (Научно-исследовательская работа в КПИ) // Киевские новости. – 1998. – С. 6-7.

 58. Саранцев Г.Н. Цель, обьект и предмет педагогического исследования // Педагогика. – 2002. – № 7. – С. 13-19.

 59. Свердан М.М., Свердан М.Р. Основи наукових досліджень. – Чернівці, Рута, 2006. – 352 с.

 60. Семеног О. Активізація науково-дослідної роботи майбутніх учителів-словесників // Рідна школа. – 2003. – № 6. – С. 28-31.

 61. Семиченко В. Проблема формування дослідницької культури молодих науковців // Післядипломна освіта в Україні. – К., 2006. - №1. – С. 19-29.

 62. Сергиевский В. Путь к творческому мышлению // Вестник высшей школы. – 1991. – № 7. – С. 16-18.

 63. Система НИР студентов // Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Пед. мастерство и пед. технологии. – М., 2001. – С. 148-158.

 64. Система организации научно-исследовательской работы студентов в вузах. – М.: Высшая школа, 1984. – 216 с.

 65. Скалкова Я. Методология и методы педагогических исследований. – М.: Педагогика, 1989. – 224 с.

 66. Скаткин М.Н. Методология и методика пед.исследований. – М.: Педагогика, 1986. – 150 с.

 67. Слюсаренко А. Як оформити автореферат // Український вчений. – 1994. – 21 вересня (додаток до тижневика “Освіта”)

 68. Степанко В. Державне регулювання системи наукових досліджень в Україні // Рідна школа. – 2007. - №20. – С. 64-68.

 69. Стрельский В.Н. Основы научно-исследовательской работы студентов. – К.: Вища школа, 1981. – 155 с.

 70. Сорокин Н.А. Содержание и методика выполнения дипломных работ в пед вузах. – Тула, 1980. – 53 с.

 71. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. – К.: Академвидав, 2004. – 208 с.

 72. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навч. посібник. – К.: Слово, 2004. – 240 с.

 73. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник для студентів вищих навч. закладів. – 2-е вид. перероб. – К. “Знання”. – Пресс, 2002. – 295 с.

 74. Шульга З.П. О методике научно-исследовательской работы. – К.: Вища школа, 1978. – 160 с.

 75. Шут М., Сергієнко В. Науково-дослідна робота з фізики у середніх та вищих навчальних закладах: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів // Шкільний світ. Фізика. – 2004. – № 19-21, липень.

 76. Южакова О. Оволодіти «китайською» грамотою (конспектирование) // Українська мова й література. – 2005. – №6. – С. 77.

 77. Шут М. Науково-дослідна робота з фізики у середніх та вищих навчальних закладах // Физика. – 2004. – № 19-21.–Липень.


Каталог: Documents -> pokajchuku
Documents -> Програма usaid лев впроваджується: Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» у партнерстві з
Documents -> Рівненська обласна державна адміністрація
pokajchuku -> Імені в. О. Сухомлинського
pokajchuku -> В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014
pokajchuku -> Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі ХХІ століття
pokajchuku -> Імені В. О. Сухомлинського кафедра освітніх технологiй Бiблiотека Миколаївського державного унiверситету імені В. О. Сухомлинського Педагогіка та психологія вищої школи
pokajchuku -> Реформування вищої освіти І Болонський процес
pokajchuku -> Імені В. О. Сухомлинського кафедра освітніх технологiй Бiблiотека Миколаївського державного унiверситету імені В. О. Сухомлинського Педагогіка та психологія вищої школи
pokajchuku -> Основи методології науково-дослідної роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка