Міністерство культури україниСторінка3/26
Дата конвертації18.10.2018
Розмір0.85 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

ЗМІСТ ПРОГРАМИБІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

Витоки та процес становлення бібліотекознавства як науки

Українське бібліотекознавство XIX – початку XX ст. Погляди на бібліотеку П. Ярковського, К. Рубинського, Ю. Меженка, Н. Фрідьєвої, Д. Балики, С. Сірополка, Л. Биковського, І. Огієнка.

Формування російської бібліотекознавчої думки (концепції В. Собольщикова, І. Крилова, О. Герцена, М. Рубакіна, Григорьєва, К. Дерунова, П. Богданова, О. Покровського, А. Калітовського).

Становлення бібліотекознавчої думки в зарубіжних країнах (концепції М. Шреттінгера, А. Паніцці, М. Дьюї, Д. Джонсона, І. Кеттера, У Бішопа, Г. Блісса, Ф. Еберта, Ш. Ранганатана).

Розвиток українського та зарубіжного бібліотекознавства у 50–90 р.р. ХХ ст.
Сутність і функції сучасного бібліотекознавства

Бібліотечна діяльність як об’єкт бібліотекознавства. Книга-бібліотека-читач як системний об’єкт бібліотекознавства.

Структура бібліотекознавства: теорія, історія, організація, управління, методологія. Порівняльне (компаративне) бібліотекознавство як самостійна дисципліна бібліотекознавчого знання. Бібліотекознавство загальне і спеціальне. Електронне бібліотекознавство.

Структура бібліотекознавства як навчальної дисципліни: загальне бібліотекознавство; історія бібліотечної справи; бібліотечна психологія; бібліотечна статистика; бібліотечна економіка; бібліотечна професіологія; бібліотечне читачезнавство; бібліотечне фондознавство; аналітико-синтетична обробка документів в бібліотеці; бібліотечні каталоги; бібліотечний менеджмент, бібліотечний маркетинг.

Загальна характеристика статусу бібліотекознавства в системі наукового знання. Бібліотекознавство як суспільна наука. Міждисциплінарність бібліотекознавства. Бібліотекознавство і дисципліни бібліотечно-бібліографічного та інформаційного циклу. Бібліотечна біографіка. Зв’язок бібліотекознавства з бібліографознавством, книгознавством, інформатикою.

Бібліотекознавство і загальнонаукові дисципліни: культурологія, соціологія, економічні науки, математика, педагогіка, психологія. Зв’язок бібліотекознавства з документознавством, архівознавством та пам’яткознавством, дисциплінами інформаційного циклу.


Методологія та методика бібліотекознавтсва

Методологія бібліотекознавства. Методологія дослідження як вчення про систему наукових принципів, форм і способів дослідницької діяльності. Функціональні, загальнонаукові принципи: історичний, термінологічний, функціональний, системний, когнітивний, принцип моделювання та інші.

Загальні методи наукового пізнання: методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент); методи, що використовуються на емпіричному і теоретичному рівнях дослідження (абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання тощо); методи, що використовуються на теоретичному рівні дослідження (від абстрактного до конкретного). Системний і структурно-діяльнісний підходи. Застосування логічних завдань і правил. Евристичне програмування.

Основна класифікація методів збирання інформації в бібліотекознавчих дослідженнях. Додаткова класифікація методів бібліотекознавчих досліджень. Спеціальні методики бібліотекознавчих досліджень.


Організація і проведення бібліотекознавчих досліджень

Класифікація бібліотекознавчих досліджень; фундаментальні, прикладні розробки.

Визначення актуальності теми дослідження. Розробка програми бібліотекознавчого дослідження: концепція дослідження, об’єкт, його мета, завдання, методи збирання й аналізу емпіричних даних, логічна послідовність операцій, гіпотеза.

Диференціація методів бібліотекознавчих досліджень. Основна і додаткова класифікації методів збирання інформації в бібліотекознавчих дослідженнях.

Методи вивчення документів: контент-аналіз, наукове вивчення документів, експеримент. Методи опитування: анкетування, інтерв’ювання. Методи експертних оцінок у прогнозуванні розвитку бібліотечних об’єктів. Комплексне використання методів збирання матеріалу. Узагальнення і аналіз матеріалів бібліотекознавчих досліджень.
Розвиток українського бібліотекознавства на сучасному етапі

Характеристика основних центрів бібліотекознавчих досліджень в Україні: Національна бібліотека України ім. В. Вернадського, Київський національний університет культури і мистецтв, Харківська державна академія культури і мистецтв.

Роль бібліотекознавчої періодики у розвитку наукової думки.
Основні напрями сучасної зарубіжної бібліотекознавчої думки

Основні зарубіжні центри та бібліотекознавчі: ради з бібліотечних та інформаційних ресурсів, Інститут Фоксона.

Види досліджень: теоретичні (розвиток бібліотечної та інформаційної науки), прикладні (практичні інтереси бібліотек та інформаційних центрів) та розробки.

Класифікація прикладних досліджень: пілотажні, дескриптивні (описові), аналітичні.


Соціальні функції бібліотеки

Еволюція поглядів бібліотекознавців на соціальне призначення бібліотеки (Л. Хавкіна, С. Сірополко, І. Фрумін, О. Чубар’ян, К. Абрамов, Ю. Столяров, К. Селіверстова, В. Скворцов, А. Хропач, М. Васильченко, М. Слободяник). Основний зміст понять «функції бібліотеки», «соціальні функції бібліотеки». Сутнісні (родові) функції бібліотеки (інформаційна, кумулятивна, комунікативна, меморіальна).

Характеристика похідних функцій бібліотеки – культурно-просвітницької, освітньої, виховної, виробничої, соціалізуючої, соціокультурної, ідеологічної, рекреаційної, гедоністичної. Технологічні функції (моделювання, комплектування, обліку, аналітико-синтетичної обробки документів, зберігання, доставки документних ресурсів, обслуговування користувачів, управлінська). Взаємодія соціальних функцій бібліотеки, їх диференціація та інтеграція.
Бібліотека як система

Поняття системного аналізу бібліотеки. Сутнісна системна модель бібліотеки. Структурно-функціональна модель бібліотеки Ю.М. Столярова. Зовнішні і внутрішні функції підсистем системи «бібліотека». Функції підсистем «бібліотечний фонд», «абонент», «бібліотекар», «матеріально-технічна база».


Класифікація і типологізація бібліотек

Сутність класифікації. Класична або ієрархічна класифікація бібліотек та її рівні – рід, різновид роду, вид, підвид, різновид підвиду й індивід. Фасетна класифікація бібліотек. Ієрархічний і фасетний елементи комбінативної класифікації. Класифікація бібліотек за соціальним призначенням, за змістом бібліотечних фондів. Класифікація універсальних бібліотек. Класифікація спеціальних бібліотек. Класифікація громадських бібліотек.

Основи типологізації бібліотек. Типологічні особливості національних бібліотек, універсальних бібліотек. Загальнодоступні спеціальні бібліотеки як тип – спеціалізований фонд, задоволення спеціальних інформаційних потреб.

Домашні бібліотеки як тип, їх види і функції. Приватні зібрання в бібліотеках.

Інтернет та утворення електронних, цифрових, гібридних бібліотек.
Бібліотечна освіта і бібліотечні кадри

Основні принципи і стратегічні цілі бібліотечної освіти в контексті загальнодержавної освітньої програми України. Фундаментальність бібліотечної освіти.

Мережа середніх та вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців бібліотечної справи. Підготовка науково-педагогічних кадрів в галузі бібліотекознавства. Аспірантура, докторантура. Підготовка бібліотечних фахівців для роботи в умовах автоматизованих бібліотечно-інформаційних технологій: технологізація бібліотечно-інформаційної освіти. Стандартизація, технологічне проектування навчального процесу. Роль самоосвіти у системі безперервної бібліотечно-інформаційної освіти.

«Кодекс етики бібліотекаря», розроблений Українською бібліотечною асоціацією. Професійна, демографічна та функціональна структура бібліотечних кадрів в Україні.

Бібліотечна професіологія: зміст, завдання, основні напрями дослідження.
Бібліотечна система України

Основи організації та функціонування бібліотечної системи України. Види бібліотек як складові бібліотечної системи.

Національна бібліотека України імені В. Вернадського, Національна парламентська бібліотека України, Національна бібліотека України для дітей, Національна наукова медична бібліотека, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника НАН України, Одеська національна наукова бібліотека ім. Горького, Національна історична бібліотека України.

Мережа бібліотек Міністерства культури і туризму. Мережа бібліотек Національної академії наук України. Мережа науково-технічних бібліотек. Мережа сільськогосподарських бібліотек. Мережа медичних бібліотек. Мережа бібліотек навчальних закладів.

Бібліотечні мережі Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, інших міністерств і відомств. Бібліотеки акціонерних товариств, комерційних фірм, банків. Бібліотеки громадських об’єднань та організацій, кооперативів і партій. Приватні бібліотеки.
Управління бібліотечною справою

Система управління бібліотечною справою. Характеристика суб’єктів і об’єктів управління бібліотечною справою. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та проблеми управління галуззю. Загальнодержавні органи управління бібліотечною справою. Законодавчі, виконавчі та громадсько-державні органи управління. Роль конгресів, з’їздів, бібліотечних рад в управлінні бібліотечною справою. Українська бібліотечна асоціація.


Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи

Основні напрями бібліотечно-бібліографічної діяльності Міжнародної Федерації бібліотечних асоціацій (ІФЛА), ЮНЕСКО, бібліотечних асоціацій зарубіжних країн.

Форми міжнародного співробітництва бібліотек (міжнародний книгообмін, міжнародні наукові конференції, висновки, наукові дослідження, тренінги, обмін досвідом тощо).


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Програма І робочий план конкретно-соціологічного дослідження Методи збору соціологічної інформації
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
2018 -> Політична історія миколаївщини
2018 -> З методикою навчання
2018 -> Навчально-методичний комплекс
2018 -> Конспект лекцій з дисципліни
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Навчально-методичний комплекс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка