Міністерство культури україниСторінка4/26
Дата конвертації18.10.2018
Розмір0.85 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
КНИГОЗНАВСТВО

Книгознавство як наука і навчальна дисципліна

Зміст поняття «книгознавство». Функції книгознавства. Методологія книгознавства. Методологія як форма наукового знання про методи пізнання. Застосування комплексу загальнонаукових та спеціальних методів у книгознавстві.

Загальнонаукові методи: системний, структурно-функціональний, діяльнісний, синергетичний, інформаційний, Методи емпіричного дослідження: порівняння, вимірювання, експеримент. Методи емпірично-теоретичні: абстрагування, аналіз і синтез, моделювання, історичний, логічний. Методи теоретичного дослідження: ідеалізація, формалізація, перехід від абстрактного до конкретного.

Спеціальні методи книгознавства.


Становлення та розвиток книгознавства як науки

Впровадження терміна «книгознавство» у науковий обіг у роботах М. Деніса (друга половина XVIII ст.). Книгознавство у XIX ст. Історико-книгознавчі дослідження. Бібліографічно-бібліотекознавчий етап розвитку книгознавства. Бібліографічні та бібліологічні товариства, їх роль у становленні книгознавчої теорії.

Книгознавчі дослідження російських науковців у першій третині ХХ ст. М. Лісовський, його трьохелементна структура книгознавства: книговиробництво – книгоропоширення – книго опис. Книгознавча діяльність О. Ловягіна. М. Куфаєв і системний підхід у дослідженні книгознавчих проблем.

Особливості розвитку українського книгознавства у 20–30-ті р. р. ХХ ст. Український науковий інститут книгознавства і його значення для вітчизняного книгознавства. «Бібліологічні вісті» як новий тип наукового книгознавчого періодичного видання. Д. Балика, В. Іванушкін, І. Крип’якевич, С. Маслов, Ю. Меженко, Я. Стешенко та їх внесок у розвиток вітчизняного книгознавства.

Припинення та занепад книгознавчих теоретичних досліджень у 30–50-ті роки ХХ ст. у Радянському Союзі.

Книгознавчі дослідження Л. Биковського та українських науковців в еміграції, їх внесок у розвиток книгознавства як соціальної науки про книгу, у формування концепції національно-державної книжкової справи та історію українського книжкового руху. Українське товариство прихильників книги у Празі. С. Сірополко і часопис «Книголюб».

Відродження книгознавчої науки в кінці 50-х років ХХ ст. Комплексне вивчення книгознавчих проблем у 60–80-х р.р.

Теоретичні розвідки 60–80-х р. р. ХХ ст. Визначення книгознавства в Українській радянській енциклопедії, запропоноване Ф. Максименком.


Науково-дослідна робота у галузі книгознавства на сучасному етапі

Відродження національних наукових книгознавчих досліджень в незалежній Україні. Реконструкція наукового доробку видатних українських книгознавців XIX–XX ст. Провідні книгознавчі наукові центри – Національна бібліотека України ім. В. Вернадського, Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Сучасна структура організації науково-дослідної роботи у галузі книгознавства. Науково-дослідні центри: Інститут української книги (нині – Інститут книгознавства) (НБУВ), Книжкова палата України, спеціалізовані кафедри вищих навчальних закладів, музеї книги. Підготовка фахівців з книгознавства у вищих навчальних закладах.

Проблематика досліджень на теоретичному, історичному, методичному і практичному рівнях. Розробка теоретичних і практичних аспектів історико-книгознавчих наук, методики роботи з фондами рідкісних і цінних книжок, обґрунтування обсягу і завдань книгознавчих навчальних дисциплін. Перспективні напрями теоретико-методологічних розвідок – визначення магістральних напрямів розвитку книгознавства, його структури, пріоритетів.
Кодикологія, кодикографія та книжкове пам’яткознавство як спеціальні книгознавчі дисципліни

Комплекс книгознавчих дисциплін, що досліджують окремі види і жанри книг та книжкової справи в історичному, сучасному і прогностичному аспектах. Спеціальні книгознавчі дослідження історичного характеру та вивчення історії рукописної та друкованої книги. Історія книги як історико-книгознавча дисципліна. Палеографія, філігранологія, бібліопегія, археографія, маргіналістика як спеціальні історико-книгознавчі дисципліни.

Кодикологія. Визначення, об’єкт, предмет, основні завдання. Етапи організації практичної кодикологічної діяльності. Особливості структури рукописної книги. Кодикографія. Кодикографічний опис. Провідні наукові центри кодикологічних і кодикографічних досліджень в Україні.

Книжкове пам’яткознавство як наука та вид практичної діяльності, його об’єкт, предмет, межі, основні завдання. Критерії визначення рідкісності і цінності книг. Організація роботи у бібліотеках та музеях з рідкісними і цінними виданнями. Найбільші колекції книжкових пам’яток в Україні


Бібліофілознавство

Бібліофільство як соціокультурне явище. Історія бібліофільства та бібліофільського руху. Організації книголюбів і бібліофілів на різних етапах історичного розвитку суспільства. Українське бібліологічне товариство (20-ті р.р. ХХ ст.). Наукові і періодичні видання, присвячені питанням бібліофільства. Антикварна і букіністична торгівля та принципи формування приватних книжкових зібрань. Видатні книжкові приватні зібрання і колекції в Україні. Проблеми існування, напрями діяльності.

Бібліофілознавство як наукова дисципліна. Вивчення і розробка питань історії та теорії бібліофільства, методики і організації бібліофільської діяльності, розвиток в межах книгознавства. Питання теорії бібліофілознавства. Термінологія.
Книга як продукт духовної і матеріальної діяльності людини

Еволюція поняття «книга». Суспільне значення книги на різних історичних етапах її існування. Сутність книги як суспільного явища.

Сучасне визначення поняття «книга» в міжнародних документах та державних стандартах України. Поняття «книга» у наукових концепціях сучасних книгознавців: наукова категорія і комунікаційний засіб. Електронна і традиційна книга: проблеми співіснування та взаємодії.

Книга як феномен національної культури в її історичному розвитку. Роль і значення книги у формуванні української національної самосвідомості. Українська книжна та книжкова культура. Державна підтримка книговидавничої справи: декларації та реалії.

Книга як продукт духовної і матеріальної діяльності. Соціальні функції книги – носія певної суми знань та ідей: ідеологічна, інформаційна, комунікативна, естетична. Критерії суспільної цінності книги у соціально-духовному контексті. Перспективи розвитку, поширення і використання різних форм книги.

Визначення поняття «електронна книга».Електронна книга та її місце в сучасному книгознавстві.


Типологія книги

Становлення і розвиток типологічних поглядів у книгознавстві. Основи типології. Поняття про цільове та читацьке призначення.

Способи типологічного пізнання книги: класифікація, систематизація, типологізація. Основні критерії і принципи типологічного групування книги. Методологічні аспекти теорії класифікації. Модель видання як інструмент типологічного аналізу. Визначення понять: «твір друку», «видання», «вид видання», «тип видання».

Значення бібліотипології для теорії книгознавства, потреб практичної діяльності (видавничої справи, статистики творів друку, збереження і використання продукції).

Типи літератури за віковою і мовною ознаками та соціальним призначенням. Жанри літературних творів.

Види друкованих видань. Класифікація всіх друкованих видань за певними ознаками (періодичності, матеріальної конструкції, знакової природи інформації, складом основного тексту, цільовим призначенням, способом виробництва, за обсягом, за змістом, за іншими ознаками: рідкісна, мініатюрна, бібліофільська, антикварна). Види неперіодичних видань. Види періодичних і продовжуваних видань. Нетекстові видання.


Основні конструктивні елементи книги

Поняття конструкція та структура книги. Матеріальна конструкція книги. Кодекс як основна форма сучасної книги. Зовнішні елементи книги: книжковий блок, обкладинка (оправа, супероправа, їх функції), форзац, корінець, каптал. Формати, їх стандарти. Обсяг, поняття про друкарський, авторський, обліково-видавничий аркуш. Матеріали, з яких виготовлена книга, їх вплив на функціонування книги.

Внутрішні елементи книги. Інформаційно-рубрикаційні (титул, його види шмуцтитул та їх частини, початкова полоса); ілюстраційні (фронтиспіс, ілюстровані полоси); композиційні (авантитул, кінцева полоса). Поля (береги), їх призначення. Структурно-складові частини видання. Текст книги. Види текстів (основний, додатковий, допоміжний). Основні види ілюстрацій, їх роль у оформленні книги у відповідності з цільовим та читацьким призначенням.
Апарат книги

Основні різновиди тексту книги. Апарат книги як система орієнтації в її структурі та змісті. Апарат книги як сукупність допоміжних текстів та його призначення. Класифікація допоміжних текстів за їх основними функціями. Розпізнавальний апарат книги: вихідні відомості та їх розміщення в книзі. Довідково-пошуковий апарат книги: зміст, допоміжні покажчики до змісту книги та колонтитули.

Структура науково-допоміжного апарату. Вимоги до нього. Передмова, вступна стаття, післямова, коментар, примітки. Бібліографічний апарат книги: бібліографічні посилання та прикнижкові (пристатейні) списки та покажчики. Зміст і призначення в залежності від типу і виду видання, читацького призначення.

Розміщення в книзі компонентів її апарату.


Видавнича справа та редагування

Теоретичні та практичні дисципліни, що вивчають редакційно-видавничу діяльність. Теорія та практика редагування. Текстологія. Коректура. Авторське право. Економіка книговидання та книгорозповсюдження. Організація і економіка поліграфічного виробництва. Особливості їх взаємодії у спеціальному книгознавстві.

Історія видавничої справи як книгознавча дисципліна. Розвиток видавничої справи на сучасному етапі.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Програма І робочий план конкретно-соціологічного дослідження Методи збору соціологічної інформації
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
2018 -> Політична історія миколаївщини
2018 -> З методикою навчання
2018 -> Навчально-методичний комплекс
2018 -> Конспект лекцій з дисципліни
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Навчально-методичний комплекс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка