Мова І професіяСторінка1/27
Дата конвертації23.12.2017
Розмір1.39 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра історії та політичної теоріїМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
для студентів Інституту економіки

Дніпропетровськ

НГУ

2013


Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови професійного спілкування для студентів Інституту економіки [Текст] / С.Ю. Жарко, Г.Г. Жданова, С.Є. Ігнатьєва та ін. – Д. : Національний гірничий університет, 2013. – 94 с.

Автори:


С.Ю. Жарко, канд. філол. наук, доц. (теми 1, 4);

Г.Г. Жданова, старш. викл. (теми 5, 6, 8, 9);

С.Є. Ігнатьєва, канд. філол. наук, проф. (тема 3);

Н.Г. Костюк, старш. викл. (тема 2);

І.К. Цюп’як, канд. філол. наук, доц. (тема 7)

Затверджено методичною комісією юридичного факультету (протокол № 2  від 12.04.2013) за поданням кафедри історії та політичної теорії (протокол № 2 від 11.04.2013).

Відповідальний за випуск завідувач кафедри історії та політичної теорії, канд. іст. наук, проф. В.Ю. Пушкін.

Тема 1. Мова і професія
Навчальна мета. Здійснити регламентування професійного спілкування, навчити студентів застосовувати орфоепічні та акцентологічні норми української літературної мови в усному та писемному спілкуванні.


 1. Мова в професійній діяльності людини.

 2. Мова і мовлення.

 3. Літературна мова та її ознаки. Норми літературної мови.

 4. Професійна (фахова) мова як функціональний варіант літературної мови. Професійна мовнокомунікативна компетенція.


Завдання 1. Прочитайте, поясніть відмінності в лексичному значення слів кожної групи, уведіть їх у контекст.

 1. Відносини – відношення – стосунки; тепер – сьогодні – нині; уява – уявлення; напрям – напрямок; виняток – виключення; смисл – рація – сенс.

 2. Сподіватися – надіятися; притаманний – властивий – характерний; першочерговий – першорядний – перший; зміст – смисл – суть – значення.

 3. Вірно – правильно – слушно; думка – гадка – мисль; суттєвий – важливий; житловий – жилий; іноземний – іншомовний; поширювати – розповсюджувати.


Завдання 2. Визначте в поданих словосполученнях помилки; поясніть, у результаті порушень яких норм літературної мови вони виникли. Запишіть відредаговані конструкції.

Приносити збитки, більша половина залога, тільки при наявності даного сертифікату, в залежності від форм власності фінансового учоту, сума по дебету і кредиту рахунків, напрямки в області якості продукції, текуча вартість, безналічний розрахунок, бувший у користуванні комп’ютер, не відказуйся від пропозиції, для наглядності ми представили цю модель реклами, не треба напоминати лишній раз, на днях одержимо, по крайній мірі, напиши пояснюючу записку, прийміть до відома ту інформацію, у залежності від попиту та пропозиції, це протирічить логіці, наше ходатайство оставили без уваги.


Завдання 3. Перекладіть українською мовою, уведіть подані конструкції у речення.

Позвольте также…; пользуясь случаем, я хотел бы…; одновременно хочу сказать…; хочу также заметить, что…; просим также особое внимание обратить…; считаем целесообразным…; уместным будет замечание относительно…; не лишним будет также упомянуть…; еще раз благодарим Вас…; благодарю за помощь в ситуации… .Завдання 4. Запишіть наведені словосполучення українською мовою. Виявіть граматичні відмінності цих конструкцій в обох мовах.

Выяснить вопрос; дело касается проблемы; смыслить в производстве товара; проверять отчет; обратиться за кредитом; благодарю его; пенять на плохое оборудование; проникнуться ответственностью за рекламу продукции; радоваться сотруднику.


Завдання 5. Прочитайте, виберіть варіанти, що відповідають нормам сучасної української літературної мови.

Апелювати рішення – апелювати до керівництва; допуститися помилки – допуститися до помилки; скористатися порадою – скористатися з поради; наголошувати на факти – наголошувати на факт; підвести підсумки сказаного – підвести підсумки сказаному; спричинятися до поразки – спричинятися поразці; нехтувати пораду – нехтувати порадою; за відомостями – по відомостях; за домовленістю – по домовленості; на захист – в захист; на знак вдячності – у знак вдячності; по мірі – в міру; з ініціативи – по ініціативі; згідно наказу – згідно з наказом.


Завдання 6. Визначте в поданих реченнях помилки, виправте їх.

1. Слідуючий процес – створення товару, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг. 2. Величина перевищення вартості над собівартістю товару являється фінансовим результатом господарської діяльності підприємства – прибутком. 3. По відношенню до виконання задач виробничої діяльності всі підрозділи підприємства поділяються на основні, допоміжні, побічні, обслуговуючі. 4. За об’ємами відтворення підприємницька діяльність буває двох видів: проста і розширена. 5. Організація труда включає в якості необхідної складової частини нормування праці. 6. До вартості нематеріальних активів входять покупна ціна, розходи, пов’язані з придбанням і приведенням до стану готовності цих активів.


Завдання 7. Визначте, у яких реченнях допущено граматичні помилки, пов’язані з уживанням дієприслівників та дієприслівникових зворотів. Запишіть речення правильно.

1. Знавши попередню прогнозну оцінку руху товарів та послуг, підприємець виробляє для себе конкретний план дій. 2. Основні засоби виробництва, представляючи собою необоротні активи, у грошовому виражені були частиною статутного фонду, тобто власного капіталу. 3. Врахувавши очікуваний спосіб одержання економічних вигод, метод амортизації вибирається підприємством самостійно. 4. Гудвіл – немате-ріальний актив, враховуючи вартість якого відзначається як різниця між балансовою вартістю та цілісного майнового комплексу. 5. Паушальний платіж – одноразовий платіж, твердо зафіксувавши в ліцензійній угоді суми, встановленої із попередньої оцінки можливого економічного ефек-ту. 6. Витрати на собівартість одиниці продукції класифікуються за калькуляційними статтями витрат, вийшовши із норм витрат. 7. Складаю-чи цей план, необхідно визначити такий стан, при якому різниця між всіма витратами та заходами рівна нулю. 8. Накладаючи напис на актив, для економіста „власне майно” і „власний капітал” – поняття рівнозначні, тому що він розглядає бухгалтерський баланс.


Завдання 8. Поясніть, чим відрізняються компоненти поданих синомічних рядів. Синоніми четвертого ряду введіть у речення.

1. Довіряти, мати довіру, вірити, покладатися. 2. Завіряти, запевняти, дати слово, дати обіцянку, гарантувати, дати гарантію. 3. Основний, головний, найважливіший, найактуальніший, першорядний, першочерговий, пріоритетний. 4. Повідомляти, сповістити, проінформувати, довести до відома, дати знати. 5. Міркування, думка, зауваження, переконання, передбачення.


Завдання 9. Запишіть подані речення, вибираючи з дужок необхідне слово. Поясніть свій вибір.

1. Ми готові (укласти, заключити) з Вами контракт;

2. Маємо намір налагодити ділову співпрацю з (компанією, кампанією);

3. Назвіть особу, яка б могла (засвідчити, посвідчити) об’єктивність (наданої, поданої) інформації;

4. Просимо Вас (дотримувати, дотримуватися) всіх пунктів нашої угоди.
Завдання 10. Знайдіть у наведених реченнях слова чи вирази, що не відповідають стилістичним і лексичним нормам сучасної української літературної мови. Напишіть правильний варіант.


 • Я рахую, що це питання можна розглянути в слідуючий раз.

 • Збори акціонерів проголосили відкритими.

 • Ми виконали поставлені перед нами задачі.

 • Акт було складено у трьох екземплярах.

 • На перший курс вищих учбових закладів приймаються громадяни України, у яких є повна середня освіта.

 • У випадку невиконання умов договору одна із сторін вправі розторгнути його.

 • Ми розробили необхідні міри по поліпшенню умов праці.

Тема 2. Культура усного професійного мовлення. Види усного спілкування за професійним спрямуванням.


Каталог: library -> metod
library -> Науковий збірник
library -> Передумови та технології створення освітніх інтернет-ресурсів постановка проблеми
library -> Державний вищий навчальний заклад «дніпропетровський транспортно-економічний коледж» затверджу ю: Заст директора з нр
library -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
library -> Программа утверждена коллегией мо арк от
library -> Науковий збірник
metod -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Об'єктно-орієнтоване програмування для студентів спеціальності
metod -> Методичні рекомендації та вимоги до написання курсової роботи з дисципліни " політекономія" для студентів денної форми навчання
metod -> Затверджую: Схвалено


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка