Навчально-тематичний планСторінка4/52
Дата конвертації23.12.2017
Розмір2.9 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Навчально-тематичний план


№ з/п

Назва розділу


Кількість годин

Теоретичні заняття

Прак­тичні заняття

Разом

1

Вступ

2

2

4

2

Сезонні зміни в природі. Проведен­ня фенологічних спостережень

8

10

18

3

Рослинний світ рід­ного краю

4

8

12

4

Тваринний світ України

4

8

12

5

Лікарські рослини місцевості

2

2

4

6

Ліс – зелене багат­ство країни, його збереження й охо­рона

2

2

4

7

Охорона природи

4

4

8

8

Наш рідний край

4

4

8

9

Підсумкове занят­тя

2

-

2
Всього

32

40

72Перевірка й оцінювання знань і вмінь учнів


На занятті: виконання інтелектуальних і прак­тичних завдань, різноманітних за типологією та рівнем складності, ведення щоденників фено­логічних спостережень.

Після вивчення матеріалу: участь у конкур­сах, розроблення індивідуальних проектів, оформ­лення колекцій.
ПРОГРАМА
1. Вступ (8 год)

Теоретичні заняття. Ознайомлення гуртківців з планом роботи. Значення знань з природо­знавчих дисциплін у природоохоронній діяльності людини. Людина – частина природи. Значення природи в житті людини Вплив людини на природу. Ознайомлювальна екскурсія в кабінети, куточок живої природи, на навчально-дослідну земель­ну ділянку.

Екскурсія до міського парку. Знайомство з природою.

Робота з упорядкування території закладу.
2. Сезонні зміни в природі. Ведення фенологіч­них спостережень (18 год),

Теоретичні заняття. Основні правила веден­ня фенологічних спостережень. Календар природи та щоденник фенологічних спостережень: Значен­ня сезонних явищ для господарської діяльності людини.

Осінь у лісі. Відліт птахів. Підготовка тварин до зими. Осінні зміни в житті водоймищ.

Дарунок осені – гриби. Різноманітність грибів. Правила їх збирання. Перша допомога при отру­єнні грибами.

Життя тварин узимку. Визначення слідів на снігу. Життя під водою.

Рослини-первоцвіти. Ранньоквітучі весняні рослини та їх охорона.

Тварини навесні. Народження малят у тварин. Приліт птахів.

Комахи весною.

Літо на порозі. Вивчення розвитку земновод­них на прикладі жаби.


Екскурсії

1. Осіння екскурсія на природу. Зміни в не­живій природі та їх вплив на живу природу. Листопад. Зміна забарвлення листків. Збирання природного матеріалу.

2. Екскурсія до місцевого парку з метою визна­чення дерев і кущів у безлистому стані.

3. Зимова екскурсія на екологічну стежку з метою вивчення пристосувань рослин до зими. Особливості хвойних дерев і кущів.

4. Весняна екскурсія до місцевого парку. Про­будження дерев і кущів від зимового сну. Сокорух, розпускання бруньок.

5. Екскурсія на навчально-дослідну земельну ділянку. Рослини влітку. Масове цвітіння рослин.Практичні роботи

1. Спостереження за розпусканням бруньок на зрізаних гілках дерев у кабінеті взимку.

2. Вивчення зимової орнітофауни.

Природоохоронна робота


  Участь у великому зимовому обліку птахів. Виготовлення годівниць. Пташина їдальня. Під­годівля птахів.

Виставка робіт з природного матеріалу «Щедрість рідної землі».  - Участь у проведенні свята «День зимуючих птахів», «День зустрічі птахів».

  - Виготовлення листівок на захист первоцвітів.3. Рослинний світ рідного краю (12 год)

Теоретичні заняття. Різноманітність рос­линного світу.

Рослини – символи України. Калина — символ життя, крові, вогню. Вишня символ світового дерева, життя. Чорнобривці – символ дитинст­ва, родини, рідної домівки.  Барвінок – символ віри у свої сили. Мак – квітка пам’яті. Тополя – символ козацького роду.

Рослини-гіганти та рослини-карлики. Основні ознаки рослин. Роль і значення рос­лин у природі та в житті людини.

Культурні та дикорослі рослини. Кімнатні рос­лини. Правила догляду за ними. Отруйні рослини: блекота, дурман. Перша допомога при отруєнні.Практичні роботи

1. Ознайомлення з гербаріями та натуральни­ми живими наочними

об’єктами з метою визна­чення пристосувань рослин до життя в природі.

2. Складання гербарію рослин навколишньої місцевості.

3. Складання колекцій плодів і насіння різних рослин.

Дослідницька робота


  - Спостереження за проростанням насіння ква­солі та розвитком сходів пшениці.

  - Вивчення впливу світла, тепла, води на роз­виток рослин на прикладі кімнатних рослин.

  - Сезонні роботи з догляду за рослинами на­вчально-дослідної земельної ділянки.


Екскурсія на екологічну стежку з метою вив­чення ознак дерев, кущів і трав’янистих рослин, розташування рослин та їх угруповань.

4. Тваринний світ України (12 год)

Теоретичні заняття. Різноманітність тва­рин. Тварини – символи України.    Лелека символ любові до рідної землі, Батьківщини. Голуб – символ любові, птах миру. Журавель – символ довголіття і журби за рідним краєм. Сокіл – символ воїна, захисника. Легенди про птахи -символи України.

Значення тварин у природі та в житті люди­ни. Як тварини пристосувалися до життя в при­роді. Відмінні ознаки тварин і рослин.

Зв’язок між рослинним і тваринним світом. Ланцюг живлення. Причини, які порушують лан­цюг живлення: вплив неживої та живої природи, дії людини.

Ознайомлення з тваринним світом краю (ти­пові представники, їх характеристика).

Свійські та дикі тварини. Правила догляду за свійськими тваринами. Ознайомлення із про­фесіями у тваринницькій галузі.

Тварини у творчості українського народу.Практичні роботи

1. Ведення щоденника спостережень за особ­ливостями поведінки тварин живого куточка.

2. Спостереження за змінами видового складу птахів восени та навесні. Участь у всесвітніх днях спостережень за птахами.

3. Демонстрація навчальних відеофільмів.

4. Проведення екологічних ігор.

5. Розроблення літературно-творчих та інфор­маційних проектів.Природоохоронна робота

  - Участь в акції «Птах року».

  - Конкурс малюнків на захист безпритульних тварин.Екскурсія до зоопарку для ознайомлення з правилами утримання та догляду за дикими тва­ринами.

 1. Лікарські рослини навколишньої місцевості (4 год)

Теоретичні заняття. Лікарські дерева та ку­щі: дуб, береза, сосна, липа, глід.

Практичні роботи

1. Проведення гри «Подорож з лікарськими рослинами».Екскурсії

1. До місцевого парку з метою знаходження, визначення та збирання лікарської сировини. Правила збирання й охорони.

2. На навчально-дослідну земельну ділянку для ознайомлення з рослинами радіопротекторної дії.

6. Ліс — зелене багатство країни, його збере­ження й охорона (4 год)

Теоретичні заняття. Ліс і його значення в природі та житті людини. Типи лісів. Охорона лісів.

Природоохоронна робота

1. Проведення екологічних ігор: «Загадковий ліс», «Звуки лісу».Екскурсія по екостежці для ознайомлення з основними породами дерев і кущів навколишньої місцевості, їх характеристикою, розповсюджен­ням, біологічними властивостями та господарсь­ким значенням.

7. Охорона природи (8 год)

Теоретичні заняття. Охорона природи в Україні. Державні постанови про охорону при­роди. Пам’ятні природні місця України.

Причини скорочення чисельності тварин і рос­лин на Землі. Червона книга – сигнал тривоги.

Поняття «природні ресурси», «вичерпність», «використання природних ресурсів».

Роль заповідників у збереженні та відновленні рідкісних і зникаючих видів рослинного і тварин­ного світу.

Правила поведінки в природі.

Що таке повітря? Який його склад? Значення повітря в житті організмів. Причини забруднення повітря. Охорона повітря.

Поняття «ґрунт». Роль ґрунту в житті рослин. Тварини – ґрунтоутворювачі (кріт, дощовий чер­в’як). Пристосування цих тварин до життя в ґрунті. Сміття, ґрунт і людина. Як захистити ґрунт від ерозії?

Вода - основа життя. Вода - середовище існу­вання живих організмів. Охорона і раціональне використання водних багатств. Що забруднює во­ду? Вплив забруднення навколишнього середови­ща на здоров’я людини.Практичні роботи

1. Проведення дослідів для виявлення ступеня забрудненості повітря пилом на прикладі листків.

2. Вивчення впливу шумового забруднення на рослинний і тваринний світ.

Природоохоронна робота


  - Виготовлення виробів з природного матеріалу.

  - Інсценування екологічних казок.

  - Виявлення причин забруднення водоймищ, що знаходяться поблизу.


Екскурсії на природу з метою виявлення і виз­начення пам’яток природи.

Демонстрація навчальних відеофільмів.

8. Наш рідний край (8 год)

Теоретичні заняття. Загальне поняття про клімат. Основні кліматичні фактори та їх вплив на поширення рослин і тварин. Клімат України. Ха­рактерні особливості природи нашого краю.

Виявлення впливу господарської діяльності на зміни ландшафту.

Природно-заповідні об’єкти області: заказни­ки, пам’ятки природи, краєзнавчі музеї. Відомі вчені-краєзнавці Тернопільщини: Дорош Євген, Ковальчук Микола, Садовська Стефанія.

Практичні заняття

1. Проведення спостережень за місцевою пого­дою та завбачення її змін.Екскурсія на природу з метою вивчення типо­вих ландшафтних зон рідного краю. Встановлення взаємозв’язків між компонентами ландшафту (рельєфом, кліматом, ґрунтом, водою, рослинним і тваринним світом).

9. Підсумкове заняття (2 год)

Чого ми навчились за рік? Завдання на літо.Завдання на літо

1. Збирання плодів і насіння різних рослин. Складання колекції.

2. Виготовлення виробів з використанням плодів і насіння.

3. Ведення літніх фенологічних спостережень за погодою, рослинами і тваринами.

4. Перевірка народного календаря.

5. Дослідницька робота:  - вивчення впливу бур’янів на ріст і розви­ток культурних рослин;

  - вивчення впливу густоти посіву на ріст і розвиток рослин.6. Проведення спостережень:

 • які комахи сідають на які рослини;

 • поведінка мурах у мурашнику;

 • цикл розвитку білана капустяного.

 1. Догляд за рослинами на земельній ділянці.


Прогнозований результат і методи його діагно­стики після закінчення реалізації програми

Після закінчення реалізації цієї програми на основі уявлень про найзагальніші зв’язки в при­роді відбудеться:  - засвоєння учнями системи знань про взає­мозв’язок і взаємовплив природи, суспільство­знавства і людської діяльності;

  - розкриття основ народногосподарських про­блем (раціонального природокористування, за­хист довкілля від забруднення, збереження ета­лонів природи);

  - формування наукового світогляду, еколо­гічної культури, біоцентричного мислення, нави­чок користування приладами природодослідника, вмінь пізнавання дійсності науковими методами; свідомого ставлення до власного здоров’я;

  - розвиток пізнавальної сфери особистості; здібностей і ерудиції в галузі природознавства відповідно до індивідуальних можливостей та особливостей вихованця; розвиток уваги, кмітли­вості, творчої ініціативи;

  - виховання пізнавальних інтересів; обережної й усвідомленої поведінки в природі; шанобливого ставлення до природи; формування навичок раціо­нального використання природних ресурсів.


Контроль знань здійснюється за допомогою групових і парних форм взаємоконтролю і взаємоаналізу, самоаналізу самоконтролю (виправлен­ня дітьми помилок, осмислення їх причин), взаємо- і самоооціннювання (словесне, рейтингове тощо), розробленні індивідуальних проектів, ведення щоденників фенологічних спостережень.

Основні вимоги до знань і вмінь

Учні повинні мати уявлення про:

  - природознавстві як науку про природу;

  - типи взаємозв’язків, які існують у природі:нежива природа – жива природа

рослини – тваринижива природа – людина;

  - єдність людини і навколишнього середовища;

  - вплив сезонних погодних процесів на життє­діяльність рослин і тварин;

  - фактори середовища та їх роль у житті живих істот;

  - кругообіг речовин у природі;

  - основні шляхи охорони природи;

  - стан довкілля в Україні (регіонально).Учні повинні знати:

  - сезонні особливості погоди і клімату свого ре­гіону;

  - особливості природних екосистем краю;

  - регіональні особливості флори і фауни;

  - роль рослин і тварин у природі та їх значення в економіці;

  - отруйні гриби і рослини навколишньої міс­цевості та запобіжні заходи проти отруєння;

  - природно-заповідний фонд свого регіону;

  - види рослин і тварин регіону, занесені до Червоної книги України;

  - правила поведінки в природі:

  - народні традиції, обряди і свята календарно­го циклу.


Учні повинні вміти:

  - проводити прості фенологічні спостереження за змінами у природі й оформляти їх результати;

  - виявляти взаємозв’язки у прояві сезонної ритміки в живій і неживій природі;

  - розпізнавати рослини і тварини своєї місце­вості, які вивчалися (у природі, колекціях тощо);

  - визначати риси пристосованості живих ор­ганізмів залежно від середовища їх існування;

  - доглядати за рослинами і тваринами в куточ­ку живої природи, на земельній ділянці;

  - збирати природний матеріал і формувати ко­лекції, гербарії;

  - брати посильну участь у природоохоронних заходах.


Терміни (поняття), які повинні засвоїти учні

Біорозмаїття

Екологічні групи тварин:

за способом живлення;

за середовищем існування

Заказник

Заповідник

Ланцюг живлення Природа

Природно-заповідний фонд

Пристосування живих організмів до:

захисту від ворогів;

сезонних змін;

середовища існування

Пристосування тварин до здобування корму

Розвиток: неповний і повний

Рослинність

Середовище існування

Умови життя

Фактори середовища

Фауна


Флора

Червона книга України ЯрусністьБІБЛІОГРАФІЯПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка