Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботиСторінка6/52
Дата конвертації23.12.2017
Розмір2.9 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Екологія - наука про ставлення людини й інших живих організмів до навколишнього сере­довища; про історично створені екосистеми та процеси, що в них відбуваються (обмін речовин, продукування біомаси, кругообіг речовин), а та­кож авторегуляцію екосистем та їх роль у біос­фері.

Головною метою роботи гуртка «Юні друзі природи» другого року навчання є формування в учнів інтересу до поглибленого вивчення теоре­тичних основ біології та екології, до науково-дослідної та експериментальної роботи, формування в гуртківців поняття про цілісність природних комплексів, а також активна допомога школі у всебічному (особистісно-орієнтованому) вихованні учнів, виробленню в них творчого ставлення до праці.

Завданням програми є забезпечити гуртківців знаннями, практичними вміннями та навичками раціонального природокористування, сприяти си­стематичному вивченню питання охорони приро­ди, розвивати здатність адекватно оцінювати стан навколишнього середовища та приймати пра­вильні рішення щодо його поліпшення, передба­чати можливі наслідки своїх дій, не допускати негативного впливу на довкілля в усіх сферах діяльності. Крім того, завданням програми є фор­мування наукового світогляду учнів, набуття ними навичок самостійного вивчення природничо-географічних дисциплін, застосування теоретич­них знань для професійної орієнтації у прикладних галузях (сільське господарство, біотехнологія, педагогіка), розвиток розумових здібностей і особистісних якостей гуртківців, виховання свідомої мотивації здорового способу життя та поваги до національних традицій свого народу. Основними принципами при визначенні змісту матеріалу були науковість, систематичність, доступність, послідовність, зв’язок навчання з життям, а також краєзнавчий, народознавчий і особистісно-орієнтований принципи.

На заняттях гуртка учні здобувають знання про характерні особливості і значення певних груп рослин і тварин, про екологічні проблеми в регіоні, про рідкісні та зникаючі види рослин і тварин, про представників флори і фауни, фізико-географічні особливості та стан ресурсів рідного краю.

Планується робота гуртка таким чином, щоб теоретичний матеріал поєднувався з самостійною роботою над літературою, з написанням рефератів, з практичними завданнями (проведенням дослі­дів, фенологічними спостереженнями, збиранням лікарські сировини, роботою з природним ма­теріалом), а учень зміг реалізувати здобуті знання у проведенні масових еколого-натуралістичних заходів. Під час проведення занять, екскурсій, по­ходів слід приділяти особливу увагу дотриманню правил техніки безпеки.

У програмі передбачається практична природоохоронна робота юннатів: догляд за садом чи зеленими насадженнями, куточку живої природи, прокладання екологічних стежок, очищення бе­регів річок від сміття, діяльність у складі «блакит­них» і «зелених» патрулів, підгодовування птахів та допомога дорослим у підгодівлі тварин узимку, робота в лісництвах і мисливських господарствах, участь у всеукраїнських заходах «Мій рідний край, моя земля», «Вчимось заповідувати», «До чистих джерел», «Птах року», «Першоцвіти» тощо, робота на навчально-дослідних земельних ділян­ках, а також виконання дослідів.

Юні друзі природи пишуть реферати на приро­доохоронні теми, оформляють гербарії, колекції, стенди, книжки-альбоми, виготовляють інші са­моробні наочні посібники, беруть участь у конкур­сах на кращу годівницю, шпаківню, на кращий виріб з речей одноразового використання. Заохо­чується і пропагандистська робота серед населен­ня шляхом створення екологічних стежок, вис­тупів екологічних агітколективів, проведення комплексних екологічних експедицій через засоби масової інформації.

У роботі гуртка використовується народознав­чий і краєзнавчий матеріал, частими є зустрічі з любителями-іхтіологами, кінологами, орнітолога­ми, фахівцями-екологами, вченими-біологами, науковими працівниками.

Літніми завданнями для юннатів мають бути спостереження за розвитком рослин у природі та на навчально-дослідній земельній ділянці, по­сильна допомога з догляду за ними, збирання лікарської сировини, спостереження за тварина­ми. В цей час готуються до літніх екологічних ек­спедицій, опрацьовують літературу про флору і фауну того регіону, де буде проводитись експе­диція, а під час експедицій збирають природний матеріал, який потім буде використаний для ство­рення колекцій, гербаріїв, виготовлення різних виробів.

Найкращі результати природоохоронної діяль­ності унаочнюються та використовуються для оформлення біологічного чи екологічного кабінету, районної, обласної, всеукраїнської виставки |тощо.

Робота гуртка планується, виходячи з наявної матеріально-технічної бази навчального закладу, рівня знань юннатів. Залежно від місцевих умов можна змінювати порядок викладання тем, об’єк­ти спостережень тощо.

Навчально-тематичний план

з/пНазва розділу

Кількість годин

Теоре­тичні заняття

Прак­тичні заняття

Разом

1

Вступ

2

2

4

2

Наш рідний край

4

6

10

3

Фенологічні спос­тереження в різні пори року

8

16

24

4

Вивчення й охоро­на земельних ре­сурсів

2

2

4

5

Вивчення й охоро­на водних ресурсів

2

2

4

6

Вивчення й охоро­на атмосфери

2

2

4

7

Вивчення й охоро­на рослинного світу

4

4

8

8

Вивчення й охоро­на тваринного світу

4

4

8

9

Охорона довкілля

2

2

4

10

Підсумкове занят­тя

2

_

2
Всього

32

40

72


Перевірка й оцінювання знань і вмінь учнів

На занятті — співбесіда, дидактичні ігри, тес­тування.

Наприкінці вивчення розділу — тестування, оформлення діаграм, графіків, рефератів, підсум­кові роботи, участь у конкурсах, акціях і опера­ціях.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка