Навчання писемному мовленню на уроках французької мови у старших класахСкачати 87.24 Kb.
Дата конвертації22.06.2018
Розмір87.24 Kb.
ТипУрок

Навчання писемному мовленню на уроках французької мови

у старших класах

Зміст навчання іноземним мовам у середній школі реалізує його основні цілі, спрямовані на розвиток у школярів культури спілкування в процесі формування всіх компонентів іншомовної комунікативної компетенції. Дані компетенції передбачають формування як чисто лінгвістичних навичок (лексичних, фонетичних, граматичних), як іїх нормативне використання в усній і письмовій мові. Пропоновані теми,тексти, проблеми, мовні завдання орієнтовані на формування різних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, аудіювання, письма),розвиток соціо-культурних навичок і вмінь, що забезпечує використання іноземної мови як засобу спілкування, освіти і самоосвіти, інструменту співробітництва та взаємодії в сучасному світі.

Найбільшу увагу навчанню письмовій мові приділяю саме на уроках у старших класах тому, що рівень мовної компетенції старших школярів дозволяє використовувати найбільшу різноманітність методів навчання.

Відповідно до концепції освіти з іноземних мов в повної середньої школі, в 9-11 класах навчання іноземних мов повинне сприяти розвитку іншомовної комунікативної компетенції, що забезпечує використання іноземних мов у ситуаціях офіційного і неофіційного спілкування у навчальній, соціально -побутової, культурної, адміністративної, професійній сферах комунікативної взаємодії. При цьому в центрі уваги – розвиток культури усного та письмового мовлення на іноземних мовах, поглиблення культурознавчих знань про образ і стиль життя в країнах, мови яких вивчаються.

Навчання іноземним мовам на старшій ступені направлено на:


 • розвиток комунікативної культури та соціо-культурної освіченості школярів, що дозволяє їм бути рівноправними партнерами міжкультурного спілкування на іноземних мовах у побутовій, культурній та навчально-професійній сферах;

 • навчання етиці дискусійного спілкування на іноземній мовй під час обговорення культури, стилів і способу життя людей;

 • розвиток загальнонавчальних знань, вчити збирати, систематизувати та узагальнювати культурознавчу та іншу інформацію, що представляє інтерес для учнів;

 • ознайомлення учнів з технологіями самоконтролю і самооцінки рівня володіння мовою;

 • розвиток умінь представляти рідну країну і культуру, спосіб життя людей в процесі іншомовного міжкультурного спілкування;

 • використання іноземних мов у професійної діяльності. Навчання писемному мовленню може бути як метою, так і засобом навчання, так як цей процес забезпечує оволодіння монологічним моленням, відпрацьовуючи такі її характеристики, як послідовність і логічність. Виходячи з цього, метою моєї роботи є навчання писемному мовленню на етапі у старших класах навчання, розробка серії вправ з цієї проблеми. Поставлена мета, у свою чергу, вимагає рішення ряду завдань:

 • вивчення теоретичних матеріалів, присвячених проблемі навчання письма;

 • розгляд видів роботи з навчання письму

 • розробка серії вправ з навчання письму на уроках у старших класах навчання.

Навряд чи хто-небудь стане заперечувати той факт, що роль письмовій комунікації в сучасному світі надзвичайно велика. Як і говоріння, письмо є продуктивним видом діяльності, але ще більш ускладненим цілим рядом обставин, пов'язаних з умовами письмової форми спілкування.

Письмова мовленнєва діяльність є цілеспрямоване і творче вчинення думки в письмовому слові, а писемна мова – спосіб формування і формулювання думки в письмових мовних знаках.

Саме продуктивній стороні письма поки ще мало навчають на уроках іноземної мови.

Метою навчання писемному мовленню є формування в учнів письмовій комунікативної компетенції, яка включає володіння письмовими знаками, змістом і формою письмового твору, мови.

Завдання, які вирішуються при навчанні писемному мовленню, пов'язані зі створенням умов для оволодіння змістом навчання писемному мовленню. Ці завдання включають формування в учнів необхідних графічних автоматизмів, вмінь формулювати думку, розширення знань і кругозору, оволодіння культурою і інтелектуальною готовністю створювати зміст письмового твору.

Кінцеві вимоги до навчання писемного мовлення включають формування у учнів здатності практично користуватися письмом як засобом спілкування, пізнання й творчості. Для конкретизації завдань навчання писемному мовленню необхідно приймати до уваги і особливості тих умінь в області письмової мови, які передбачені програмою: вміння написати дружній лист зарубіжному кореспонденту, скласти анотацію, реферат, замітку в стіннівку, написати резюме, викласти прослуханий і прочитаний текст, твір і т.п.

Завдання навчання писемного мовлення - сформувати в учнів уміння та навички:

1) вживати в письмовому висловлюванні пропозиції, що відповідають моделям мови, що вивчається;

2) будувати мовні моделі відповідно до лексичної, орфографічної й граматичної нормативності;

3) користуватися набором мовних кліше, формул, типових для тієї чи іншої форми письмової комунікації;

4) користуватися прийомами мовної та смислової компресії тексту;

5) логічно послідовно викладати письмове висловлювання.

Уміння в області писемного мовлення передбачає певний рівень сформованості всіх навичок, що входять до його структури..

Щоб учні могли використовувати мовні кліше, формули, типові для тієї чи іншої форми письмової комунікації, необхідно сформувати і довести до певного рівня досконалості дії за аналогією, відбору, комбінування,порівняння.

Старший шкільний вік - це період 15-16 років. Для вчителі і самого учня основне завдання цього віку – сформувати психологічну готовність учня до професійного й особистісного самовизначення.

Правильна організація навчально-професійної діяльності багато в чому визначає становлення школяра як суб'єкта подальшої трудової діяльності, його ставлення до праці.

Відповідно до того, що провідним видом діяльності старшокласників є навчально-професійна діяльність,вивчення іноземної мови на цьому етапі повинно бути професійно-орієнтованим на формування конкретних комунікативних умінь, наприклад, реферування, анотування,коментування, переклад іноземних текстів.. Першочерговим завданням є розвиток практично необхідних для людини умінь працювати з іншомовним повідомленням.

У своїй роботі я використовую такі види роботи: • вітальні листівки,

 • телеграми (особистого та ділового змісту),

 • повідомлення членам сім'ї, друзям

 • афіши (на будинках, установах),

 • етикетки (на товарних упаковках),

 • підписи до малюнків,

 • оголошення-інструкції,

 • оголошення-інформації (про пошук роботи, про прийом на роботу, про події спортивного і культурного життя)

 • меню

 • реклами

 • запрошення

 • співчуття

 • особисті листи

 • ділові листи, зокрема листи про прийом на роботу

 • листи подяки

 • листи з протестами і скаргами

 • відповіді на заяви

 • автобіографічні відомості

 • характеристики

 • заповнені анкети і бланків

 • довідки

 • інструкції (з техніки безпеки, з виконання завдань)

 • рецепти (кулінарні, як відомі, так і власні)

 • щоденники спостережень, подорожей

 • статті в стіннівку

 • враження (про побачене і почуте)

 • книжкові огляди

 • рецензії (на книгу, на розповідь, твір мистецтва)

 • звіти (про спостереження, про анкетування, про опитування)

 • доповіді (про стан проблеми, про вивчення конкретних випадків)

 • виклад (прочитаного, почутого)

 • резюме (основна ідея прочитаного, почутого)

 • повідомлення (про новини, про останні події)

 • огляди (статей в газеті, подій за тиждень)

 • анотації (основний зміст розповіді, книги, фільму)

 • реферати (короткий огляд прочитаного)

 • тези (стислий виклад виступу)

 • проекти (погляд на стан і зміна навколишнього світу)

 • нариси (власний погляд на речі і явища)

 • твору (інтерпретація теми чи проблеми)

 • оповідання (придумування фабули і сюжету)

 • вірші (створення віршованих творів різної форми).

Для формування дій по аналогії, таких необхідних для оволодіння набором мовних кліше, епістолярних формул, властивих стилю письмової мови, корисні такі вправи, як складання листа або опис за зразком, та інші. Вмінню розгорнути висловлювання в логічній послідовності сприяють вправи на перетворення (трансформацію) тексту. Так, наприклад, учням пропонується текст, деформований в плані його логічного висловлювання. Учням треба перетворити цей текст, логічно послідовно виклавши його зміст.

Для формування дій, що забезпечують розгортання (розширення) письмового висловлювання , я використовую такі вправи, як складання розповіді за зразком прослуханого або прочи таного тексту; написання початку або кінця тексту. У старших класах при роботи з іншомовним текстом слід навчати школярів складанню реферату та анотації. Для такої письмової роботи слід користуватися суспільно-політичним, науково-популярним і публіцистичним текстами, оскільки вони дозволяють формувати вміння, необхідне кожній освіченій людині. Зупинимося на зазначених видах письмового "згортання", "стиснення" тексту.

Реферат - це текст, який передає основну інформацію оригіналу в згорнутому вигляді і складений в результаті її смислової переробки.

Написання реферату прищеплює учням навички, які можуть виявитися їм корисними надалі при читанні літератури та підготовки повідомлень.

Анотація - короткий виклад головного змісту тексту. Вона передає тематику оригіналу. Зміст тексту в анотації надається своїми словами, що й дозволяє забезпечити в більшості випадків високий ступінь узагальнення змісту оригіналу. Написання анотації вимагає використання спеціальних кліше,які часто носять оціночний характер.

Завдання до мовних вправ передбачають розвиток умінь логічно осмислювати сприйману інформацію, критично оцінювати події, виділяти головну думку, вміння дати особистісну оцінку, аргументувати свою точку зору, коментувати.Підсумовуючи вищесказане, можу сказати, що подібні вправи мотивують учнів до вивчення іноземної мови, сприяють підвищенню зацікавленості та результавності роботи.
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> «Екологічне виховання дітей дошкільного віку через призму використання сучасних інноваційних технологій»
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Технічне обслуговування та ремонт системи мащення
downloadcenter -> Не сама дитина має пристосувати себе до наших методів, а навпаки, наші методи мають бути пристосовані до кожної дитини
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Річний план роботи мелихівського навчально виховного комплексу
downloadcenter -> Урок систематизації та узагальнення знань; урок-подорож «Космічна подорож»
downloadcenter -> Раціональне використання коштів моєї родини
downloadcenter -> Урок-подорож 1 Тема : Материки Землі Мета


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка