Розділ ІІІ. Вода і здоров’я (7 год.)Сторінка29/59
Дата конвертації23.12.2017
Розмір1.68 Mb.
ТипПрограма
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   59
Розділ ІІІ. Вода і здоров’я (7 год.)
Тема І. Школа виживання (5 год.)
Вода і здоров’я. Загартування водою.

Лікувальні води.

Основні методи отримання питної води в туристичних походах.

Вода та народна мудрість (обряди, казки, прикмети).


Практичні роботи

№4. “Вивчення торгівельних марок питної води своєї області та України”.


№5. “Підбір загадок, скоромовок про воду. Опис обрядів з використанням води”.
№6. Екологічна акція “Джерело”.

Тема ІІ. Захист екологічних проектів

(2 год.)

Орієнтовна тематика екологічних проектів: 1. “Методики доочищення води в домашніх умовах”.

 2. Загартування організму “В здоровому тілі – здоровий дух!”

 3. “Вода – джерело життя, а не джерело отруйних речовин”.

 4. “Вода і місто майбутнього”.

 5. “Вода для майбутніх поколінь”.

 6. “Лікування водою”.


Учень описує:

 • методи загартування водою;

знає:

 • правила загартування;

пояснює:

 • значення загартування для здоров’я людини;

характеризує:

 • методи отримання питної води в туристичних походах;

класифікує:

 • лікувальні води залежно від хімічного складу води;

вміє:

аналізує:

 • елементи народознавства, пов’язані з використанням води;

дотримується правил:

 • техніки безпеки при проведенні екологічних акцій;

 • поведінки в походах.


Учень вміє:

 • приймати виважені екологічні рішення;

 • застосовувати знання на практиці;

 • моделювати та прогнозувати екологічні ситуації;

обґрунтовує:

 • залежність стану здоров’я від якості води;

робить висновки:

 • вода – необхідна умова для життя живих організмів.


ЛІТЕРАТУРА

1. Балкова Р. и др..; Пер со словац. Черноруцкой. Над водой, под водой. – Минск: БелВагриус, 1998. – 71 с.

2. Батманнгхелидж Ф. / Пер. с англ.. Бакушева Е.А. Ваше тело просит воды. Минск, ООО «Попурри», 2004. – 208 с.

3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 304 с.

4. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 304 с.

5. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія і практикум. Навчальний посібник. К.: Лібра, 2002. – 352 с.

6. Водний кодекс України. Київ: Україна, 1995.

7. Все про воду для майбутнього споживача. Посібник для вчителя до факультативного курсу для 8 класу. СН2М HILL Interntional Services, Денвер США. Львів: ПП «Аніка - М», 2002. – 183 с.

8. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. Кишинеу: Гл. ред. МСЭ, 1990. – 408 с.

9. Дерій С.І., Шлюха В.О. Основи екології. К.: Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2000. – 200 с.

10. Джигерей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Підручник. – вид. 3-тє, доп. Львів: Афіша, 2001. – 272 с.

11. Жива вода – 96. підсумки загальнонаціональної компанії з охорони малих річок / Національний екологічний центр України. Київ. 1997. – 88 с.

12. Закон України про охорону навколишнього природного середовища. Київ: Україна, 1991.

13. Казімірова Л.П., Юглічек Л.С., Білик Р.Г. Екологічна освіта на Хмельниччині. – Вид. 2-е, виправлене і доповнене. – Кам’янець – Подільський: Абетка, 2001. – 180 с.

14. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. Київ: Україна, 1998.

15. Кучерявий В.П., Чернявський М.В., Гаманюк Т.І. Раціональне природокористування та охорона навколишнього середовища: курс лекцій. – Київ: УМК ВО, 1990. – 148 с.


Озеленення населених територій

8-9 класи (17 год.)


Пояснювальна записка

Спецкурс «Озеленення населених територій» може бути використаний в 8-9 класах екологічного та природничо-математичного профілю.

Метою спецкурсу є ознайомлення учнів з питань озеленення населених територій, основним завданням є проектування, будівництво та експлуатація об’єктів садово-паркового господарства.

Завдання:

В результаті вивчення спецкурсу учень повинен знати:

- ознайомитись з основними напрямками розвитку садово-паркового мистецтва;

- основні методи формування гармонійного середовища життєдіяльності людини засобами ландшафтної архітектури;

- теоретичні основи ландшафтно-планувальної організації населеного місця; класифікацію зелених насаджень;

Деревно-чагарниковий, газонний та квітковий асортимент декоративних рослин відповідно до природнокліматичного зонування;

- методи і прийоми проектування об’єктів озеленення;

- основні композиційні закономірності, принципи і прийоми формування об’єктів зеленого будівництва.

Учень повинен вміти:

- розрізняти за формальними ознаками стилі і епохи в садово-парковому мистецтві;

- користуватися композиційними прийомами і принципами для проектування об’єктів;

- підібрати правильний асортимент деревно-чагарникової та трав’янистої рослинності для певної природнокліматичної зони;

- організувати вирощування рослин відкритого і закритого ґрунту.

Кількість

годин

Зміст теми

Навчальні досягнення

2

Вступ.

Предмет та завдання курсу «Озеленення населених територій».Практична робота №1

Видове та формове різноманіття рослин в озелененні території.
Учень:

- характеризує зміст курсу;

- наводить приклади негативного впливу зростання міст і промислового виробництва на стан навколишнього середовища;

- робить висновки про роль зелених насаджень у запобіганні шкідливим забрудненням довкілля.3

Тема 1.

Історичні етапи розвитку садово-паркового будівництва. Сади і парки Давнього світу. Загальні та природні умови розвитку країн Китаю, Індії, Ірану. Мистецтво античного світу. Архітектурно-планувальні основи створення афінських ансамблів (Акрополь) та їх значення для розвитку садово-паркового мистецтва. Садово-паркове мистецтво Середньовіччя, ренесансу. Садово-паркове мистецтво в Україні. Національні природні парки України.Учень:

- характеризує мистецтво античного і давнього світу;

- розрізняє садово-паркове мистецтво різних історичних епох;

- робить висновки про озеленення в Україні.


2

Тема 2.

Роль зелених насаджень у формуванні середовища. Вплив насаджень на мікроклімат місцевості. Сануюча роль зелених насаджень. Фітонциди рослин. Значення рослин в боротьбі з шумом. Роль зелених насаджень в інженерному благоустрої населених пунктів. Архітектурно-планувальне значення зелених насаджень.Практична робота №2.

Створення композицій з деревно-чагарникової та трав’янистої рослинності.Учень:

- називає фактори, які характеризують мікроклімат місцевості;

- визначає роль зелених насаджень в боротьбі з шумом;

- вміє створювати композиції з деревно-чагарникової та трав’янистої рослинності.


2

Тема 3.

Ландшафтно-планувальна організація населених місць та система озеленення. Типи населених територій, їх класифікація. Особливості системи озеленення. Класифікація озеленених насаджень. Насадження спеціального призначення. Парки, сквери, сади, бульвари, гідропарки, лісопарки.Практична робота №3.

Використання компонентів ландшафту в озелененні (декоративне водоймище, декоративні луки, декорування схилів тощо).Учень:

- називає типи населених територій та їх класифікацію;

- знає класифікацію зелених насаджень;

- може охарактеризувати систему озеленення в історичний і сучасний час;

- наводить приклади спеціального озеленення.
3

Тема 4.

Теорія ландшафтного мистецтва і основи проектування. Поняття про географічний ландшафт та його компоненти. Природні міські антропогенні ландшафти. Рослинність як пластичний компонент ландшафту архітектури. Роль зовнішніх і внутрішніх водойм у формуванні об’єктів ландшафту архітектури.Практична робота №4.

Вертикальне озеленення. Його різновиди на об’єктах різного функціонально призначення. Рельєф. Класифікація форм рельєфу, їх екологічна особливість і роль у вирішенні планувальної системи та художньої композиції об’єкту ландшафту архітектури. Рослинність і її використання для формування пейзажів типи паркових насаджень. Композиційні картини. Проектування об’єктів.Учень:

- розуміє поняття про географічний ландшафт та його компоненти;

- порівнює природний міський і антропогенний ландшафт;

- знає ієрархію рослинного покриву;

- підбирає композиційний матеріал і створює пейзажні картини.
2

Тема 5.

Агротехніка озеленення. Агротехнічна підготовка. Заходи, направлені на збереження існуючих насаджень і цінного рослинного покриву. Агротехнічні роботи. Посадка дерев, чагарників. Якість посадкового матеріалу. Строки проведення посадових робіт. Підготовка посадкового матеріалу: викопування, транспортування, прикопка. Організація посадкових робіт: розбивка місця, викопка ям під дерева та котлованів, траншей під живу огорожу. Після посадковий догляд.Практична робота №5.

Використання живоплотів в озелененні, підбір асортименту.Учень:

- знає агротехнічну підготовку;

- називає заходи направлені на збереження існуючих насаджень;

- вміє проводити агротехнічні роботи: посадку дерев і чагарників;

- спостерігає та доглядає за надземною та підземною частинами дерев і чагарників;

- вміє формувати живі огорожі, газони, квітники та знає технологію вирощування і догляду за ними.


1

Тема 6.

Газони. Класифікація і функціональне призначення.Практична робота №6.

Влаштування газону та догляд за ним.


1

Тема 7.

Квітники. Технологія вирощування і доглядуПрактична робота №7.

Влаштування квітників та догляд за ними.


1

УзагальненняВсього 17 годин

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Боговая И.О., Теодоровський В.С. Озеленение неселеных мест. – М.: Агропромиздат, 1990. – 239с.

 2. Ерохина В.И. и др.. Озеленение неселеных мест. – М.: Стройиздат, 1987. – 245с.

 3. Ландшафтная архітектура. Краткий справ очник архитектора. – К.: Будівельник, 1990. – с.281-327.

 4. Методические указания по проектированию, строительству и приемке в експлуатацію парков, садов, скверов и других обєктов комплексного благоустройства в городах Украины. РДМУ 204 УССР.041 – 84.-К.: Киев НИИградостроительства, 1984.- 158с.

 5. Кучерявый В.А. Природная середа города. Львов, 1984.-250с.


Додаткова:

 1. Жирнов А.Д.Искуство паркостроения.-Львів: Вища школа, 1977.- 301с.

 2. Курбатов Ю.И. Архитектурные формы и природный ландшафт.-Л.: ЛГУ, 1988.

 3. Родічкін Ч.Д. Лісопарки України. – К.: Будівельник, 1968.-168с.

 4. Рубців Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. – К.: Наукова думка, 1977.- 272с.

 5. Северин С.И. Комплексное озеленение и благоустройство городов.- К.: Будівельник, 1975.-323с.

 6. Тихонов В.І. та ін. Озеленення міст і селищ. – К.: Будівельник, 1990.-208с.Основи зеленого дизайну

8 -9 (17 годин)


Ліхньовська О. В. Кащак О. М.

Арчишевська Л. П.

Пояснювальна записка
Програма елективних курсів «Основи зеленого дизайну» призначена для ознайомлення учнів 8-9 класів з професіями садівника, ландшафтного дизайнера, архітектора малих паркових споруд, вона допоможе учням з вибором профілю в старших класах, зорієнтує на вивчення предметів:

біології, географії, хімії, фізики, естетики, комп’ютерної графіки, які допоможуть в майбутньому з вибором і опануванням певної професії .

Курс поділений на 3 розділи, передбачає 17 навчальних годин, враховуючи практичні роботи та екскурсії і розрахований на 1 навчальний семестр. Програма побудована з урахуванням поетапного освоєння основних принципів зеленого дизайну, що дасть уявлення учням про основи вмінь у створенні паркових зон та зон відпочинку. По вивченні курсу отримані знання можуть бути використані в приватному житті та в професійній діяльності.


п\п

Зміст навчального матеріалу

Уміння та навички

К – сть годин

1.

2.
3.


4.
5.


6.

7.8.

9.


10.

11.


12.

13.


14.

15.

16.

17.


18.

Вступ . Ознайомлення з курсом . Історія розвитку садівництва , елементи сучасного зеленого дизайну
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   59


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка