ПередмоваСторінка41/59
Дата конвертації23.12.2017
Розмір1.68 Mb.
ТипПрограма
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   59
з/п

К-сть
годин


Зміст теми

Навчальні досягнення учнів

1.

1

Вступ

Предмет, головні завдання, методи до­слідження курсу "Україна і світовий ринок". Міжнародний поділ праці і ри­нок. Внесок Баранського М.М. у тео­рію міжнародного географічного поділу праці. Йоган Тюнен, Альберт Вебер, Август Лєш – теорії залежності розмі­щення виробництва і збуту товарів від ринкових факторів. Статистичні показ­ники для оцінювання рівня розвитку економіки і функціонування ринку.


Практична робота.

Складання таблиці "Статистичні показ­ники (абсолютні, відносні, структурні)".Учень:

 • пояснює завдання кур­су;

 • називає основні еле­менти структури рин­ку;

 • характеризує міжна­родний геогра­фічний поділ праці;

 • порівнює внесок нау­ковців у теорію розмі­щення вироб­ництва;

 • аналізує статистич­ний матеріал.

2.

4

Передумови формування національно­го ринку

Сучасне геополітичне положення Ук­раїни і фактори, що його визначають.

Ринкове положення, правила визначен­ня ступеня вигідності економіко-геог­рафічного і ринкового положення Ук­раїни. Державний кордон, прикордонна торгівля, розвиток зовнішньоекономіч­них зв’язків.

Економічно активне населення. Рівень освіченості трудових ресурсів. Ефек­тивність використання робочої сили. Проблеми зайнятості. Галузева струк­тура зайнятості. Головні зрушення у професійній структурі робочої сили. Ринок праці. Міграція робочої сили, її наслідки.

Загострення проблеми взаємодії приро­ди і суспільства в Україні. Вплив при­родних умов на збільшення або змен­шення затрат на виробництві, будівниц­тві, транспорті. Фактор території, його роль у розвитку господарства.

Класифікація природних ресурсів (при­родна, господарча, екологічна). Ресурси стратегічні, ресурси широкого експорт­ного значення, ресурси внутрішнього ринку.

Методи економічної оцінки природних ресурсів: територіальне поєднання при­родних ресурсів, вартісна оцінка, собі­вартість видобутку тощо.

Альтернативні шляхи використання ре­сурсних джерел. Проблема зменшення матеріало-, водо-, енергомісткості – ос­новний шлях раціонального викорис­тання природних ресурсів.

Інфраструктура, її роль у територіаль­ній організації ринку. Система інфра­структури, її складові. Індикатори під­приємницької діяльності.

Законодавча база просторової організа­ції ринку. Економічні механізми регу­лювання ринкових відносин. Вільні економічні зони.


Практичні роботи:

 1. Позначення на контурній карті рин­кового положення України.

 2. Міста як центри торгівлі і банків­ської справи. Позначення на контур­ній карті головних центрів ярмарко­вої торгівлі, біржової діяльності у минулому і сьогодні.

 3. Складання таблиці "Напрямки ре­сурсозберігаючої політики і методи­ки ".

 4. Проект "Альтернативні джерела енергії".

 5. Порівняння ВЕЗ і офшорної зони.

Учень:

 • називає фактори, що визначають рин­кове положення;

 • пояснює роль прикор­донної торгівлі на роз­виток еконо­міки;

 • знає ринкове положен­ня України;

 • пояснює ефектив­ність використання робочої сили;

 • характеризує проб­леми зайнятості;

 • описує міста як центри торгівлі і банківської справи;

 • робить висновки про наслідки мігра­ції робо­чої сили;

 • пояснює причини заго­стрення проблем взає­модії природи і люди­ни;

 • характеризує вплив природних умов на розвиток господарства;

 • складає класифікаційні схеми ресурсів, табли­ці;

 • аналізує методи еконо­мічної оцінки природ­них ресурсів;

 • обґрунтовує альтерна­тивні шляхи викорис­тання природних ре­сурсів;

 • називає складові інфра­структури;

 • пояснює роль інфра­структури у територі­альній організації рин­ку;

 • наводить приклади впливу законів на роз­виток ринку.

3.

2

Національний ринок. Проблеми фор­мування

Особливості розвитку України до по­чатку реформ. Рівень соціально-еконо­мічного розвитку України порівняно з країнами СНД: розвиток сфери послуг, кваліфі­кація робочої сили, структура економі­ки, економічна залежність. За­гострення екологічних проблем.

Причини і наслідки соціально-еконо­мічної кризи. Гіпертрофованість еконо­міки: затрати на ВПК і соціальний ком­плекс.

Проблема вибору моделі розвитку краї­ни. Розробка стратегічних реформ пе­­реходу економіки України в ринкове поле. Приватизація – сутність процесу, основні етапи, типові проблеми.

Лібералізація цін: цінові диспропорції, контроль за цінами на продукцію і по­слуги природних монополій (енергія, транспортні тарифи, житло тощо).

Створення нової податкової і бюджет­ної системи. Проведення грошової ре­форми і створення банківської системи.

Вибір пріоритетних напрямків розвит­ку: інноваційна політика, конверсія, розвиток підприємницької діяльності, створення фінансових груп.
Практичні роботи:


 1. Оцінка ефективності виробництва в Україні на кінець 80-х років. Вста­новлення причин кризи.

 2. Оцінка результатів ринкових ре­форм, аналіз позитивних і негатив­них наслідків.

Учень:

 • дає визначення понять "приватизація", "лібе­ралізація", "гіпертро­фованість";

 • оперує показниками соціально-економіч­ного розвитку;

 • аналізує причини і на­слідки соціально-еко­номічної кризи;

 • обґрунтовує вибір пріо­ритетних напрямків розвитку країни;

 • оцінює ефективність виробництва і наслідки ринкових реформ.

4.

4

Географія галузевих ринків

Ринки промислової і сільськогосподар­ської продукції.

Первинний і вторинний сектор промис­лового виробництва. Товарний ринок сировини. Фактори, що впливають на розвиток: природний, транспортно-гео­графічний, споживчий. Особливості географії видобутку і споживання пали­ва. Характеристика різних секторів си­ровинного ринку. Головні компанії, що діють на ринку.

Споживчий ринок – виробництво това­рів промислового призначення, вироб­ництво продовольчих товарів, вироб­ництво товарів народного споживання.

Сучасний стан обробної промисловості України: металургійний комплекс, ма­шинобудівний, хімічний і нафтохіміч­ний, деревообробний і целюлозно-папе­ровий, будівельний. Головні напрямки структурної перебудови, галузі пріори­тетного напрямку розвитку. Особливос­ті формування регіональних ринків ма­шинобудування і палива.

Формування ринку сільськогосподар­ської продукції і продовольчих товарів. Сутність аграрної реформи. Роль фер­мерських, особистих підсобних госпо­дарств, кооперативних, акціонерних господарств.

Проблеми інтенсифікації сільського господарства. Пріоритетні напрямки – інтенсивні технології у рослинництві і тваринництві, біотехнології, впровад­ження мало- і безвідходних технологій. Територіальна організація сільськогос­подарського виробництва і харчової промисловості.

Інфраструктура ринку сільськогоспо­дарської сировини і продовольчих то­варів. Нові форми організації вироб­ництва і ринку продовольчих товарів.

Виробництво і споживчий ринок. Роль соціального комплексу в задоволенні духовних і матеріальних потреб. Тери­торіальна організація виробництва і ринку споживчих товарів і послуг. Особливості ринку товарів легкої про­мисловості, культурно-побутового і господарського призначення. Головні центри і регіони виробництва товарів народного споживання.

Ринок послуг. Особливості формування ринку послуг, структура платних пос­луг. Класифікація послуг. Рівень тех­нічного забезпечення. Сервіс сфери по­слуг.

Рекреаційна діяльність. Проблеми пере­творення рекреацій у дохідну галузь господарства. Головні рекреаційні ре­гіони і центри. Пріоритетні напрямки розвитку виробництва і ринку спожив­чих послуг.
Практичні роботи:


 1. Аналіз актуальних проблем і шляхів подальшого розвитку провідних га­лузей промисловості в умовах рин­ку.

 2. Складання таблиці "Основні поло­ження ринкових реформ в аграрному секторі економіки".

 3. Природно-культурний практикум. По­значення на контурній карті культур­но-екологічного маршруту "Уні­кальні пам’ятки природи і культур­ної спад­щини України". Проведення дослід­ження "Поведінка людини в унікаль­них куточках природи". Роз­робка кон­кретних заходів щодо по­кращення відношення людини до пам’яток при­роди.

 4. Моніторингові дослідження ринку продовольчих товарів. Знайомство з маркуванням продукції.

Учень:

 • називає складові пер­винного і вторинного сектору промислового виробництва;

 • аналізує особливості географії видобутку і споживання; актуальні проблеми розвитку га­лузей;

 • характеризує головні напрямки структурної перебудови важливих галузей;

 • обґрунтовує перехід на інтенсивні технології виробництва;

 • проводить моніторин­гові дослідження;

 • дотримується правил поведінки у заповідних територіях.

5.

1

Географія "чорного" ринку

Історія виникнення "чорного" ринку. Причини, що обумовлюють розвиток тіньової економіки. Галузевий склад "чорного" ринку. Вплив "чорного" рин­ку на розвиток економіки країни.Практична робота:

Складання і захист проекту "Програма боротьби з тіньовою економікою".Учень:

 • пояснює історію вини­кнення "чорного" рин­ку;

 • аналізує причини існу­вання тіньової економі­ки;

 • виявляє вплив "чорно­го" ринку на розвиток економіки;

 • вміє розробляти проек­ти.

6.

1

Географія інфраструктури ринку

Головні види і форми організації внут­рішньої торгівлі: біржі, ярмарки, вис­тавки. Зміни в географії торгівлі за ос­танні роки. Фактори, що впливають на територіальну організацію торгівлі. Значення маркетингу для вивчення по­питу.

Географія фінансової інфраструктури. Фінансово-банківська система країни, її роль і головне завдання. Територіальні відмінності в забезпеченні регіонів бан­ківськими організаціями. Головні бан­ківські центри.
Практична робота:

Оформлення документів на отримання молодіжного кредиту для будівництва житла.Учень:

 • називає форми органі­зації торгівлі;

 • пояснює дію факторів, що впливають на тор­гівлю;

 • вміє оформляти бан­ківські документи;

 • порівнює територіальні відмінності у забезпе­ченні банками.

7.

1

Географія комунікаційних систем

Транспортна мережа – важливий еле­мент державної і регіональної інфра­структури. Транспортні витрати, оцінка транспортно-географічного положення. Показники роботи транспорту: ванта­жообіг, пасажирооборот, протяж­ність, густота транспортної мережі, частка електрифікованих доріг. Ство­рення високошвидкісних магістралей (автомобільних і залізничних). Пробле­ми розвитку транспортного комплексу.

Зв'язок й інформація. Їх роль у розвитку економіки. Тенденції розвитку світових систем зв’язку. Сучасний стан галузі і завдання розвитку зв’язку й інформати­ки.
Практична робота:

Розробка і захист проекту "Майбут­ній зв’язок".Учень:

 • пояснює особливості транспортної мережі;

 • називає показники ро­боти транспорту;

 • характеризує проблеми створення швидкісних магістралей;

 • розробляє самостійно проект з вказаної теми.

8.

2

Україна в системі міжнародних тор­гово-економічних відносин

Головні напрямки зовнішньоекономіч­ної діяльності. Фактори, що впливають на географію і товарну структуру зов­нішньої торгівлі України. Основні тор­гівельні партнери, форми зовнішньо­економічної діяльності.

Показники відкритості економіки. Кон­курентні переваги і конкурентна не­спроможність.

Проблема міжнародної спеціалізації економіки України.

Роль іноземних інвестицій. Особливості товарної структури імпорту країни, за­лежність від імпорту енергоносіїв.

Міжнародна економічна інтеграція. Фактори економічної інтеграції країн СНД. Проблеми і перспективи розвитку СНД.


Практична робота:

Конференція "Проблеми вступу Украї­ни в ЄС".Учень:

 • називає складові части­ни товарної структури зовнішньої торгівлі;

 • характеризує показни­ки відкритості еконо­міки;

 • аналізує проблеми між­народної спеціалізації;

 • знає причини залеж­ності від імпорту енер­гоносіїв;

 • бере участь в обгово­ренні актуальних проб­лем.

9.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   59


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка