ПередмоваСторінка42/59
Дата конвертації23.12.2017
Розмір1.68 Mb.
ТипПрограма
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   59
1

Урок узагальнення


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Г. де Блій, Пітер Муллер, О.І. Шаблій. Географія. Світи, регіони, концепти. – К.: Либідь, 2004. – 738 с.

 2. Ермошенко Н.Н., Скворцов Н.Н. Словарь-справочник предпринимателя. – К.: Укринтеи, 1993. – 168 с.

 3. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2002. – 734 с.

 4. Плисецкий Е.Л. Коммерческая география России и мировой рынок. 10 кл. – М.: Аст-Пресс, 2001. – 176 с.

 5. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Е.П. Качана. – К., 1997. – 517 с.

 6. Современная экономика. Общедоступный курс. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 608 с.

 7. Соціально-економічна географія України: Навчальний посібник / За ред. О.І. Шаблія. – Львів, 1994. – 194 с.

 8. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навчальний посібник. 2-е видання. – К.: Вікар, 2002. – 374 с.

 9. Трансформація структури господарства України: регіональний аспект /
  За ред. Г.В. Балабанова, В.П. Нагірної, О.М. Нижник. – К.: Міленіум, 2003. – 404 с.

 10. Экономическая теория: Практикум / Под ред. Г.М. Гукасьяна. – М.: ИНФРА, 2000. – 151 с.


Майбутнє мого краю у дзеркалі глобальних проблем

Т.Гільберг, М.Бочко, І.Бочко

10 (11) клас (17 годин)

Пояснювальна записка

Програма розрахована на профільні класи 10(11) і спрямована на поглиблення знань учнів по географії і економіці, адаптована до поширених реальних населених пунктів.

Впровадження вчителем географії у практику роботи нових розвиваючих технологій навчання сприяє діловому підходу до процесу засвоєння знань і умінь учнями. Зміст програми дає можливість реалізації її у особистісно орієнтованому режимі.

Мета програми - формування у школярів знань, ціннісних орієнтирів через геоекологічне вивчення природи рідного краю, розвиток патріотизму і громадянської відповідальності.

Специфікою змісту є взаємозв'язок наукового, ціннісного і діяльного компонентів. Основні завдання курсу:

сприяння формуванню в учнів уявлення про унікальність природи території краю, глобального мислення на основні бачення проблем регіону;

формування достовірного судження відносно майбутнього розвитку регіону на основі конструювання і використання учбових завдань різних типів;

ознайомлення учнів з методами організації пізнавально-дослідницької діяльності по збереженню природи рідного краю;

включення учнів в соціально-значиму практичну діяльність по вивченню об'єктів краю.
1 год.

ВСТУП.

Знайомство з змістом, особливостями курсу. Визначення ступеня актуальності проблем. Розмаїття аспектів взаємодії людини і природи: філософські, правові, політичні, технічні, природні та наукові.

Джерела глобальних проблем, особливості прояву, гострота у різних регіонах планети і країни.


Учні:

2 год.

Глобальні проблеми людства

Класифікація проблем. Методи дослідження глобальних проблем. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Кількісні і якісні зміни природничого середовища. Проблема адаптації людини у навколишньому середовищі.Учні:

 • називає кількісні і якісні зміни природного середовища;

 • обґрунтовує проблему адаптації людини у постійно змінному середовищі.
6 год.

Екологічна проблема

Виснаження ресурсів навколишнього середовища у наслідок нераціонального природокористування. Зміна глобального екологічного середовища. Райони екологічної кризи в Україні. Шляхи розв'язання проблеми.

Практикум:


 1. Нанесення на картосхему населеного пункту основних джерел забруднення: повітря, водних об'єктів, ґрунтів. Аналіз ситуацій.

 2. Дослідження: "Автотранспорт –головний забруднювач повітря".

 3. Моніторингові дослідження:

Порівняння двох ділянок: природної і антропогенної по кількісному та якісному різноманіттю тваринного і рослинного світу. Обґрунтування причин і наслідків.

 1. Складання екологічного паспорту школи.

 2. Презентація екологічного твору "Ліс моєї мрії"

Учні:

  • аналізує зібрану інформацію;

  • проводить прості дослідження;

  • складає екологічний паспорт школи;

  • робить висновки про стан навколишнього середовища свого регіону.

2 год.

Збереження миру на Землі

Сутність проблеми миру і розброєння. "Гарячі" точки – причини виникнення. Миротворча діяльність важливий шлях розв'язання проблеми.

Практикум:


 1. Позначення на контурній карті "гарячих" точок і географії мікротворчої діяльності України.

 2. Презентація творчої роботи "Доля моєї родини у долі України".

Учні:

  • знаєте сутність проблеми і причини виникнення.

  • обробляє зібрану інформацію і наносить на контурну карту.

  • встановлює взаємозв'язки між подіями і ролі людині в цих подіях.

6 год.

Демографічна проблема:

Два поєднанні протиріччя – демографічний "вибух" і демографічна криза.

Причини і наслідки явища. Демографічна ситуація на Україні у твоєму населеному пункті.

Урбанізація. Економічні, екологічні, соціальні аспекти урбанізації міста, агломерації, мегаполіси, ойкуменополіси. Агресивність міського середовища. Майбутнє міст архітектури.

Етнічна криза. Конфліктотвірні чинники. Форми прояву етнічної кризи. Ассиміляція і депопуляція проблеми етноменшин. Прояві націоналізму. Етнічні проблеми вашого регіону.

Проблема здоров'я і довголіття людини. Фактори, що впливають на стан здоров'я і тривалість життя. Географія інфекційних хвороб. Просторова "експансія" СНІДу і пташиного грипу. Забруднення соціального середовища: наркоманія, тютюнопаління, алкоголізм та інше.

Практикум:


 1. Аналіз статистичних матеріалів щодо темпів зростання населення світу.

 2. Складання генекологічного дерева родини. Аналіз кількості дітей в родині за поколіннями, тривалості життя, освіченості, місця проживання.

Презентація дослідницької роботи.

 1. Агресивність людського середовища. Роль архітектури в оптимізації.

 2. Моніторингові дослідження стану захворюваності учнів вашої школи.

 3. Моніторингові дослідження тютюнопаління серед учнів і дорослих.

 4. Презентація проекту перепис населення школи.

 5. Вивчення громадської думки про етнічні стосунки у вашому населеному пункті.

Учні:

  • пояснює причини і наслідки винекнення демографічної проблеми.

  • аналізує статестичні матеріали;

  • агресивність міського середовища

  • проводить моніторингові дослідження вивчення громадської думки;

  • презентує проект.


ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТУ

10 (11) клас (9 годин)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма «Глобальні проблеми світу» побудована на важливій змістовій основі – глобалізмі сучасного світу, всеохопленості та масштабності світових тенденцій та процесів.

Вона закладає основи знань про глобальний світ та проблеми, вирішення яких є необхідною та вирішальною складовою життєдіяльності людського суспільства.

В основу програми покладено глобальний характер усвідомлення природних та антропогенних проблем, що допоможе учням побачити наявні зв’язки між природою та господарською діяльністю людини, розвивати екологічну культуру учнів.

Глобальні проблеми загрожують існуванню людства, і ця обставина має бути врахована для ефективного їх вирішення, особливо це стосується тих проблем, що загрожують існуванню цивілізації, зокрема географічної оболонки.

Програма курсу розрахована на учнів 10 (11)-х класів і має за мету сформувати в учнів цілісну картину сучасного світу, значущість, актуальність та невідкладність вирішення глобальних проблем людства, усвідомлення реальної загрози людському суспільству та географічній оболонці.

Завдання курсу:

оволодіння системою знань, причини виникнення та шляхи розв’язання глобальних проблем людства;

– формувати в учнів глобальне мислення, переконання у взаємозв’язку суспільних та природних явищ і процесів;

– розвивати пізнавальний інтерес до предмета, глобальне мислення та усвідомлення своєї ролі при вирішенні глобальних проблем людства.

Навчальний курс розрахований на 9 годин. Включає вступну частину,


3 розділи та 8 тем. Програма передбачає виконання 4-х практичних робіт.

При реалізації програми доцільно використовувати активні форми і методи навчання: дискусії, конференції, диспути, «круглі столи», «мозковий штурм», складання прогнозів, порівняння, прийняття рішень тощо.

Кожна тема курсу повинна розглядатися в ракурсі:

Суть проблеми à причини її виникнення à шляхи розв’язання

Кінцевим результатом роботи має бути розробка науково-дослідницького проекту «Пропозиції щодо вирішення глобальних проблем людства».

з/п

Зміст теми

Навчальні досягнення

1

Вступ. Суть поняття «глобальні проблеми людства». Види глобальних проблем:

 • міжнародні соціальні проблеми;

 • екологічні проблеми;

 • проблеми якості життя людини та її життєдіяль­ності;


Практична робота №1.

Аналіз показників якості життя населення країн світу (за вибором).

Учень:

 • уявляє масштаби та значу­щість, актуальність для люд­ства глобальних проб­лем;

 • знає об‘єкт і предмет дос­лід­ження, зміст і завдання кур­су;

 • уміє виділяти види гло­баль­них проблем.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   59


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка