ПередмоваСторінка50/59
Дата конвертації23.12.2017
Розмір1.68 Mb.
ТипПрограма
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   59
11

1

Система підтримки клієнтів банку

Телефони підтримки. Куди телефонувати в разі втрати пластикових карток? Що робити, якщо ви забули пін-код? SMS повідомлення на мобільні телефони про рух коштів на рахунках. Інтеренет- банк.Учень:

 • знає про функціонування в кожному банку системи підтримки клієнтів;

 • розуміє необхідність знань телефонних номерів термінового зв’язку з банком;

 • наводить приклади ситуацій, коли необхідно терміново звертатися в службу безпеки банку;

 • пояснює можливості підключення до служби SMS повідомлень та інтернет-банку;

 • аналізує системи підтримки клієнтів в різних банках.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Александров В.Т., Бицюра Ю.В., Радіонова І.Ф., Недбаєва С.М. Педагогічний програмний засіб “Інтегрований електронний комплекс “Економіка, 10 клас”. –К.:Науково-видавниче підприємство “АВТ”, 2004.

 2. Бицюра Ю.В. Економіка України в цифрах: Методичний посібник. - Кам´янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. - 128с.

 3. Воробйов Є.М. Основи економіки. Навчальний посібник для учнів 10-11 класів.-Харків: Торсінг, 2005.

 4. Горленко Г.О. Методичний посібник для вчителя до збірника задач з економіки. - Кам´янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. –116 с.

 5. Економіка: Навч. посібник для 10-11 класів/ З.Г. Ватаманюк, С.М.Панчишин, П.І.Островерх та ін.. За ред. З.Г.Ватаманюка, С.М Панчишина. - Вид.3-тє, стереотип. – К.:Либідь, 2004. -338 с.

 6. Економіка: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Г.О.Ковальчук, В.Г.Мельничук,

В.О. Огнев’юк.- 3-тє вид. перероб. і доп.-К.:Навч. Книга, 2005. -351 с.

 1. Жовтанецький О.М., Чуба Н.В. Цікава економіка. Навчальний посібник з економіки для учнів 10-11 класів.- Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. -304 с.

 2. Загальна економіка: Підручник для 10 (11) класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів / І.Ф.Радіонова, І.С.Кравченко, В.В.Радченко. За ред. І.Ф. Радіонової. – 4-те вид., доп. і перероб. - Кам¢янець-Подільський: Аксіома, 2008.- 368 с.

 3. Збірник задач з економіки. Навчальний посібник для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю/Упорядник Горленко Г.О. – Вид. 4-е. - Кам´янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. –168 с.

 4. Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / І.Є.Тимченко, Л.П.Крупська, Ю.С.Латер, Т.І.Чорна, І.В.Ящишина За ред. Тимченко І.Є.- Вид. 2, перероб. і доп.- Кам¢янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003.- 136 с.

 5. Концепція розвитку економічної освіти в Україні. – Освіта України. –2004. –№6.

 6. Моя економіка: Підруч. Для уч. 8-9 –х, 10 –х кл./ Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко. – К.: «А.П.Н.» , 2006.-320 с.

 7. Панчишин Степан. Економіка . 10-11 клас: Тестові завдання. – К:Либідь, 2003. – 184 с.

 8. Шкільний курс економіки: Навчальний посібник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред.. І.Ф.Прокопенка. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008.-304 с.


Джерела інформації в Internet

 1. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua

 2. Міністерство фінансів України: www.minfin. gov.ua

 3. Національний банк України: www.bank. gov.ua


ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Юхимович О.

8 (9) клас (8 годин)

Пояснювальна записка
Становлення та розвиток в Україні економіки змішаного типу вимагає від кожного громадянина участі в економічному та політичному житті держави. Бути повноправним суб’єктом економічних процесів без елементарних знань з економіки неможливо.

Шкільний урок економіки є першою сходинкою на шляху до формування обачного освіченого споживача, кваліфікованого фахівця, свідомого громадянина, патріота та успішної особистості.

Молодь готується активно включатися в різні сфери ділового життя. Але треба докласти чимало зусиль, щоб засвоїти норми гуманістичної етики, упровадити їх у ділові стосунки, спілкування, щоб можна було жити гідно, радісно. Хотілося б допомогти молоді, яка починає самостійну діяльність
у бізнесі, політиці, сфері обслуговування, науці у розв’язанні
проблем спілкування з іншими й ставлення до інших з повагою. Це
важливо для розвитку особистості, її самореалізації як суб’єкта життя.
У більшості західних країн ділову етику включено до програм
інститутів і університетів, коледжів і шкіл бізнесу. Це пов’язано з
тим, що будь-яка діяльність людини, зокрема політична, підприємницька, має етичні й правові критерії. У житті, зокрема в бізнесі,
часто виникають ситуації, коли люди дотримуються закону, але порушують етичні норми й правила. Це має негативні наслідки як
для бізнесу, так і для суспільства загалом.

Тому запропонована програма є актуальною та бажаною для вивчення в середній школі.

Головною метою курсу є формування комунікативної компетентності школярів, розвиток культури ділового спілкування, накопичення комунікативного досвіду, що сприяє розвитку креативних здібностей учнів та спонукає до самореалізації, активізує пізнавальні інтереси.

Мета здійснюється через процес формування здатностей у школярів:

– переводити досвід спілкування на рівень теоретичного осмислення, спираючись на отримані знання;


 • поєднувати теоретичні та практичні аспекти отриманих знань з ділового спілкування;

 • застосовувати отримані знання в професійній діяльності фахівців, зокрема у процесі комунікації і формуванні власної управлінської стратегії спілкування.

Завдання навчальної дисципліни:

 • показати, що ділове спілкування є необхідною складовою формування культури сучасної молодої людини;

 • довести, що комунікативна компетентність є сутнісною складовою ефективності управлінської стратегії;

 • розкрити зв’язок між результативною діловою комунікацією та дотриманням моральних норм;

 • розглянути специфіку бесіди як індивідуальної форми ділового спілкування та форми колективного обговорення ділових проблем;

 • визначити особливості ділового етикету.

Мета вивчення ділового спілкування полягає у формуванні в учнів таких умінь та навичок :

 • уміння створювати ефективні стратегії ділового спілкування на основі принципів гуманістичної етики;

 • уміння враховувати психологічні та соціокультурні особливості співрозмовника задля створення умов позитивного ділового спілкування;

 • уміння користуватися правилами ділового етикету;

 • уміння реалізовувати набутий комунікативний досвід як ефективний засіб формування управлінської культури;

 • уміння задавати питання та брати участь у колективному обговоренні ділових проблем;

 • навичок розвивати та удосконалювати комунікативні можливості особистості.

Елективний курс « Етика ділового спілкування» охоплює 7 тем, розрахованих на 8 навчальних годин. Під час вивчення курсу учнями виконується 2 практичних роботи, проводиться 3 ділових гри та виконується проект «Ідеальна модель сучасного бізнесмена», що має на меті визначення основних складових іміджу ідеального бізнесмена.

Зміст програми

Зміст навчального матеріалу


Навчальні досягнення учнів

Тема 1. Зміст, предмет і завдання курсу «Етика ділового спілкування»

Предмет і завдання курсу «Етика ділового спілкування». Етика як система норм поведінки. Специфічна культура підприємництва.
Учень:

пояснює зміст поняття етика;

обґрунтовує необхідність етики у діловому спілкуванні;

визначає основні завдання курсу «Етика ділового спілкування»;

характеризує культуру підприємництва в Україні та за кордоном.

Тема 2. Діловий етикет та його принципи

Етичний кодекс підприємця. Значення хороших манер в сучасному бізнесі. Правила ділового етикету та культура бізнесу.Практична робота 1. Визначення основних рис сучасного підприємця.

Учень:

пояснює зміст понять діловий етикет та етичний кодекс;

визначає основні етичні вимоги щодо сучасного підприємця та правила ділового етикету;

характеризує культуру бізнесу.


Тема 3. Формування іміджу ділової людини

Складові іміджу ділової людини. Зовнішній вигляд, манери, форма одягу. Оцінка свого іміджу.

Мова як головний елемент вашого іміджу. Вміння вести телефонні розмови. Грамотність, логічність, емоційність. Мова жестів.

Ділова гра «Ми – ідеальні партнери».


Учень:

пояснює значення зовнішнього вигляду, манер, форми одягу та мови у формуванні ділового іміджу;

визначає складові іміджу ділової людини;

вміє оцінити свій імідж за його складовими.


Тема 4. Формування взаємовідносин у підприємництві

Вміння правильно вести себе у колективі. Взаємовідносини на роботі. Відносини між чоловіками та жінками на роботі. Взаємозв’язок культури підприємництва та потребами працівників.Учень:

пояснює зміст поняття „культура підприємництва”;

визначає основні правила поведінки в колективі; взаємовідносини між чоловіками та жінками в колективі;

обґрунтовує взаємозв’язок між культурою підприємництва та потребами працівників.Тема 5. Зміст ділового спілкування

Особисте спілкування: імена та привітання. Ділова бесіда. Організація ефективних нарад, конференцій, семінарів. Мова спілкування та мова листування. Правила листування. Значення оформлення робочого кабінету у створенні ділової атмосфери.Ділова гра «Давайте познайомимось! Я - …!».

Учень:

визначає основні елементи ділового спілкування; правила листування; основні правила оформлення робочого кабінету;

обґрунтовує роль мови у діловому спілкуванні та листуванні.Тема 6. Ведення ділових переговорів

Методика ведення переговорів. Основні рекомендації. Національні особливості ведення переговорів.

Професійна та відомча культура. Етикет проведення переговорів. Ділові прийоми. Як поводити себе за столом.

Практична робота 2. Напрацювання рекомендацій щодо ведення переговорів між бізнес-партнерами різних вікових категорій.


Учень:

пояснює зміст поняття переговори;

знає національні особливості ведення переговорів в Україні;

визначає основні вимоги до ведення переговорів;

розрізняє поняття професійної та відомчої культури;

аналізує конкретні ситуації відповідно до норм і правил ведення ділових переговорів.

Тема 7. Мовна культура ділової бесіди

Ділова розмова як різновид ділового спілкування. Логічна культура ділової розмови. Психологічна культура ділової розмови. Вислуховування співрозмовника як психологічний прийом. Ведення ділової бесіди.Ділова гра «Я маю для вас інформацію!».

Учень:

пояснює зміст поняття ділова розмова;

розрізняє логічну та психологічну культуру ділової розмови;

вміє вести ділову бесіду.


Узагальнююче заняття з курсу «Етика ділового спілкування» у вигляді захисту проекту «Ідеальна модель сучасного бізнесмена».

Учень:

узагальнює основні поняття та навички, набуті під час вивчення курсу «Етика ділового спілкування».


Список використаних джерел

 1. Альбов А. С. Письмо зарубежному партнеру.— Л., 1991

 2. Берн 3. Игры, в которые играют люди: Пер. с англ. — М., 1988.

 3. Бодалев А. А. Восприятие й понимание человека человеком. —М., 1982.

 4. Как стать преуспевающим бизнесменом. Этика деловых взаимоотношений и культуры предпринимательства.— М., 1991.

 5. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Навч. посібник.— К., 1997.

 6. Ломов Б. Ф. Психические процессы и общение // Методологические и теоретические проблемы социальной психологии. -М., 1975.

 7. Мелибруда Е. Я-Ты-Мы. Психологические возможности улучшения общения: Пер. с пол. — М., 1986.

 8. Основы психологических знаний: Учеб. пособие / Авт.-сост. Г.В. Щёкин.-К., 1996.

 9. Психология: Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровського, М. Г. Ярошевского. — 2-е изд. — М., 1990.

 10. Романов М. В. Справочник по этикету для бизнесменов, туристов и отправляющихся в гости за рубеж.— К., 1992

 11. Сухарев В. Искусство распознания людей. — Д., 1998.

 12. Хараш А. У. Личность, сознание и общение: к обоснованию интерсубъективного подхода в исследовании коммуникативного воздействия // Психолого-педагогические проблемы общения.- М., 1979.

 13. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування.
  Навч. посіб. - 6-те вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007. - 230 с. - (Вища освіта ХХІ століття).


 14. Яноушек Я. Проблемы общения в условиях совместной деятельности // Вопр. психологии.— 1982.— № 6.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   59


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка