Розділ ІУ. Мистецтво керівництва ( 2 години )Сторінка55/59
Дата конвертації23.12.2017
Розмір1.68 Mb.
ТипПрограма
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59

Розділ ІУ. Мистецтво керівництва ( 2 години )


9

1

Методи керівництва

Формальний і неформальний лідер.

Стиль керівництва: авторитарний і демократичний.

Процес і методи прийняття рішень.УЧЕНЬ:

 • знає етапи процесу прийняття рішень; методи прийняття рішень;

 • характеризує стилі керівництва на конкретних прикладах ;

 • аналізує роль неформального лідера в діяльності колективу;

 • використовує колективні методи прийняття рішень мозковий штурм”, “мета план”;

10

1

Хто може стати менеджером

Сучасні вимоги до менеджера.

Можливості отримати відповідну освіту в Україні і за кордоном.

Особистісні якості, необхідні менеджеру. Самовиховання.
УЧЕНЬ:

особистісні якості, необхідні сучасному менеджеру;

 • аналізує пропозиції вищих навчальних закладів України щодо надання управлінської освіти;

 • визначає власні організаційні здібності та напрямки самовиховання і саморозвитку.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Виноградський М.Д., Виноградська А. М. ,Шканова О.М. Менеджмент в організації : Навч. посіб. 2-е вид.,перероб. і доп. -К.: Кондор, 2002- 654 c.

 2. Горленко Г.О., Гільберг Т.Г., Волошина Г.П., Думанська Г.В., Кулик Р.І., Чекіна Т.В.: Власна справа (Основи малого бізнесу). Частина ІІ:Навчальний посібник для учнів 10-11 класів.- з –тє вид., переробл. і доп. – Кам’янець-Подільський:Аксіома, 2008.-144с.

 3. Горленко Г.О., Гільберг Т.Г., Волошина Г.П., Думанська Г.В., Кулик Р.І., Чекіна Т.В.: Власна справа (Основи малого бізнесу). Частина ІІ:Посібник для учителя - 2 –гє вид., переробл. і доп. – Кам’янець-Подільський:Аксіома, 2008.-116с.

 4. Колесников Г. Менеджерський словник : Навч.-довід. видання.- К.: Професіонал, 2007. -288 c.

 5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика. Навч. посібник. – К.: ТОВ «УВПК «Екс об», 2001. -312 с.

 6. Маскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.. – М.: «Дело», 1992. – 702 с.

 7. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій : Навч. посіб. для студ. Вузів- К.: ЕксОб, 2001.-392 c.

 8. Основи бізнес – планирования /Кудашев В. – Украинская консалтинговая сеть. Черновицкий бізнес-центр, 2000. – 72 с.

 9. Осовська Г.В. Осовський О.А. Менеджмент організацій : Навч. посіб. для студ. Вузів.- К.: Кондор, 2007.-676 c.

 10. Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организации: Учеб. пособие для менеджера. – К.:Изд-во Евром.ун-та, 2002. – 350 с.

 11. Топфер Й., Руденко-Кардаш Л., Алещенко С. Основи управління неурядовою організацією.- К.: , 2004.

 12. Управление бизнесом:Экспресс-курс для деловых людей/ Авт-сост. Г.В.Щекин. – 4-е изд.,стереотип. – К.: МАУП, 2004. -232 с.


Управління конфліктами в організації

10 (11) класів

8 годин

Завалевська Л.П.

Пояснювальна записка

Розвиток сучасного цілісного світу розглядається з позицій діалектичної єдності цивілізаційних та формаційних аспектів цього процесу. Цивілізація є, власне, одним з історичних етапів розвитку людського суспільства як його історично конкретний стан, що характеризується особливими способом праці, суспільно-виробничою технологією та матеріальною і духовною культурою.

Основним суб’єктом цивілізації є людина, а найважливішим завдання цивілізації - навчити людину вільно мислити.

Сучасний світовий економічний розвиток відзначається зміною економічних парадигм. У новій економічній парадигмі в центрі аналізу соціально-економічного розвитку ставиться здатність економіки до ефективних якісних і структурних зрушень, що прямо і безпосередньо закладено в людині, людському капіталі.

Практика свідчить, що в будь-яких політичних і економічних системах людські можливості є визначальними в досягненні поставлених цілей.

Власне, усе і справді починається з потреб, в першу чергу матеріальних. Але, зрештою, потреби можна розділити на два вектори: матеріальний і соціальний. Причому перший є інструментом досягнення певного рівня добробуту для задоволення останнього.

Отже, процес взаємодії соціальних і економічних потреб здійснюється динамічно і безконфліктно саме тоді, коли економічна діяльність виступає як засіб задоволення соціальних потреб. Але коли економічні інтереси отримують статус деякої вищої мети і проявляються у вигляді певних упереджених бажань виробників чи диктаторів – розвиток і особистості, і суспільства в цілому стає конфліктним.

Особлива форма соціального утворення – організація, яка розглядається як відкрита система з відповідними ознаками. Але у будь-якому соціальному утворенні, де однією із складових є колектив, де здійснюються різноманітні види трудової діяльності, неможливо уникнути проблем зіткнення інтересів, наслідком чого можуться являтися конфлікти, які, як правило, діють деструктивно.

Отже виникає необхідність визначення шляхів подолання непорозумінь, методів запобігання конфліктним ситуаціям на виробництві, в організації, принципів і методів управління процесом, де основним завданням виступає – запобігання виникненню процесів негативної взаємодії, а також визначення шляхів перетворення неминучих конфліктів у конструктивну площину.

Реалізація цих завдань можлива через впровадження елективного курсу з економіки «Управління конфліктами в організації». Програма даного спецкурсу передбачає активне використання діяльнісного підходу у навчанні. Доречними будуть ділові ігри, тренінги, практичні роботи (аналіз практичних ситуацій), де учень матиме змогу моделювати ситуацію самостійно та виступати не лише об’єктом, але й суб’єктом навчально-виховного процесу.

На вивчення курсу «Управління конфліктами в організації» виділяється 8 годин для 10, 11, 12 кл. і може використовуватися як доповнення до основного курсу «Основи економіки» для розширення (поглиблення) теми «Менеджмент».Це дозволить у цікавій формі закріпити основні знання, розширити власні можливості щодо розв’язання конфліктів не лише на виробництві, але й у буденному житті.
Зміст програми


К-сть годин

Зміст теми

Навчальні досягнення

1

Тема 1. Конфліктологія як система знань про закономірності виникнення і розвитку конфліктів, а також про принципи і технологію управління

1. Предмет і метод конфліктології.

2.Конфліктна ситуація, інцидент, конфліктоген – основні передумови виникнення конфлікту.

3. Природа конфлікту, його види і типи. Конфлікт в організації, суб’єкт та об’єкт конфлікту.
Учні:

Розпізнають поняття: «конфліктологія, «конфліктна ситуація», «інцидент», «конфліктоген»;

Знають: принципи і правила управління конфліктами

Визначають: характерні ознаки прояву конфлікту, розрізняти природу конфлікту за його складовими; визначати суб’єкт та об’єкт конфлікту

Роблять висновки про роль людини як основного елемента організації у вирішенні конфліктів.1

Тема 2. Сутність процесу управління

 1. Управління як функція менеджменту.

 2. Функції конфлікту; управління конфліктами в організації як основне завдання управлінця; стратегія і тактика конструктивної взаємодії.

 3. Негативні та позитивні наслідки конфлікту.

Розпізнають поняття: «управління»; «управління конфліктами»

Розуміють:

Зміст функцій управління;

Процедури управління конфліктами;

Моделі системи управління конфліктамиВизначають:

Різницю між стратегічними цілями організації та тактичними3

Тема 3. Система управління конфліктами. Управління стресами

 1. Основні принципи конструктивної взаємодії, методи і правила управління конфліктами.

 2. Процедури у розв’язанні конфлікту.

 3. Цілі управління при розв’язанні конфлікту. Технологія профілактики і попередження конфліктів.

 4. Управління емоціями; стрес, стресор. Управління стресами в конфліктній ситуації.

 5. Рівні управління стресами та прийоми виходу зі стресової ситуації.

 6. Безконфліктне спілкування.

Розуміють поняття:

«стимулювання конфлікту», «регулювання конфлікту»; «стрес», «стресори»Визначають:

Цілі, принципи, методи вирішення конфліктів, вміють застосовувати на практиці основні правила вирішення конфліктів відповідно до стадії розвитку, визначають природу конфлікту за його типовими ознаками;

Форми профілактики і попередження конфліктів;

Рівні управління стресами;Володіють:

прийомами виходу зі стресової ситуації;

прийомами нейтралізації стресів.

Знають та вміють застосовувати на практиці:

основні принципи безконфліктного спілкування, організації та ведення профнарад та ділових переговорів, чітко визначає функції ведучого у спорі, дискусії
1

Тема4. Роль керівника організації, менеджера в процесі управління конфліктами

 1. Влада і лідерство; формальній і неформальний лідер. Стилі лідерства.

 2. Засоби влади, влада як елемент управлінського впливу.

 3. Керівництво та лідерство у системі управління

Розуміють поняття: «формальний(неформальній) лідер», «керівник»;

Визначають:

ефективні методи прийняття рішення, визначає методи та стилі керівництва, особистісні якості менеджера сучасного менеджера у конфліктному середовищіОбґрунтовують:

значущість людини як основного елемента організаціїАналізують та обґрунтовують:

Стилі лідерства, стилі керівництва відповідно до ситуації
2

Практична робота «Визначення типу конфлікту в організації, форм, методів, принципів конструктивного розв’язання конфлікту»

Учні:

Аналізують практичні ситуації;

Визначають тип и конфліктів за їх природою;

Вміють обрати стратегію управлінського впливу відповідно до ситуації;

Узагальнюють поняття

Рекомендована література:

 1. Ансофф И. Стратегическое управление. Пер. С англ.. – М.: Экомика, 1989.

 2. Анцупов А.Я. , Шипілов .Конфліктологія. М. – 1999.

 3. Емельяненко Л.М., В.М. Петюх, Л.В.Торгова, Гриненко А.М. Конфліктологія. Навчальний посібник.Київ – КНЕУ, 2003 р.

 4. Емельянова С.М. Практикум по конфликтологии. – Питер. 2001.

 5. Мартиненко М.М. Основи менеджменту. Підручник. Київ – Каравела, 2005 р.


Клієнт банку

35 годин

8-9 класів (поглиблене вивчення)

10 класів

Г.Горленко, К.Горленко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма факультативу «Клієнт банку» для учнів 8-9 класів з поглибленим вивченням економіки та учнів 10-х класів суспільно гуманітарного профілю спрямована на реалізацію допрофільної підготовки і профільного навчання школярів відповідно до «Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24).Основні цілі курсу

Відомості про роль та функції банківської системи містяться в розрізненому вигляді в окремих розділах навчальних програм з економіки для учнів 8-9 та 10-12 класів. Водночас кількість годин, передбачена навчальними програмами, не надає можливості формування в учнів фінансової культури користування банківськими послугами.Метою факультативного курсу «Клієнт банку» є формування інтересу учнів до вивчення економіки, розширенню їхнього світогляду та соціальної адаптації в ринкових умовах.

Програма курсу надає можливість реалізувати такі загальні цілі: • сприяння розвитку навичок раціональної економічної поведінки;

 • підтримка інтересу до вивчення предметів економічного спрямування і подальшого вибору

профілю навчання;

 • формування економічної культури.

Відповідно до загальних цілей курсу, головні завдання полягають в тому, щоб через практичну діяльність, адаптовану до вікових особливостей учнів, сформувати певні економічні компетентності:

 • розуміння ролі банків в ринковій економіці;

 • уміння знаходити інформацію про конкретні види послуг, що надаються різними банками;

 • уміння визначати доцільність користування тими чи іншими банківськими послугами;

 • навички оцінки переваг та недоліків різних банківських продуктів;

 • свідомий вибір банку для обслуговування власних потреб.

Основна ідея курсу передбачає ознайомлення учнів з діяльністю банківської системи на прикладі конкретних банківських установ, які функціонують в населених пунктах. Більша частина занять – практичні, що передбачають екскурсії до банківських установ, зустрічі з банківськими працівниками, збір інформації в ЗМІ про умови надання банківських послуг, аналітичні та розрахункові вправи.

Тривалість курсу - 35 годин у рік.Структура курсу «Клієнт банку» охоплює чотири логічних розділи:

 1. Банки та їх функції в ринковій економіці.

 2. Банківські операції.

 3. Банківські послуги та продукти.

 4. Правила користування банківськими послугами.

Перший розділ програми передбачає знайомство учнів із загальними відомостями про банки, їх функції, види. В другому розділі розглядається теорія банківського відсотку: нарахування відсотків по депозитних та кредитних операціях банків, формування доходів та витрат банку, отримання ними прибутку. Третій розділ надає уявлення про окремі види банківських послуг та банківських продуктів, що доступні в Україні. В четвертому розділі пояснюються права та обов’язки клієнтів банку, пільги та додаткові можливості, які надають банки клієнтам.

Враховуючи практичну спрямованість курсу, при формуванні підсумкової оцінки навчальних досягнень учнів доцільно враховувати не лише рівень теоретичних знань, а й набуті навички. Формами перевірки теоретичних знань можуть бути: • усні відповіді за заданою темою,

 • реферати або письмові відповіді за обраною темою;

 • підготовлені учнями звіти про відвідання банківських установ.

Перевірка набутих навичок може здійснюватися під час:

 • розв′язування задач різного рівня складності;

 • оцінки результатів дослідження умов відкриття різними банками депозитів та надання кредитів;

 • аналізу вигідності умов надання різними банками окремих послуг.

Методичне забезпечення курсу базується на окремих розділах основних підручників з економіки для учнів 8, 10-12 класів:

 1. Тема 18. «Ринкова інфраструктура – необхідна складова ринку». Підручник «Моя економіка», 8,10-11 кл. Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.

 2. Тема 2.5 «Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники. Підручник «Загальна економіка» 10-11 за ред. професора І.Ф.Радіонової.

 3. Тема 4. § 2 «Види та інфраструктура ринку». Підручник «Економіка» 10-11 кл. За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина.

 4. Тема 8 §3 «Банківська система та її роль». Підручник «Основи економіки» 10-11 кл. Є.М.Воробйов.

 5. Розділ 3. § 6 «Ринкова інфраструктура», Підручник «Цікава економіка»10-11 кл. О.М.Жовтанецький, Н.В. Чуба.

 6. Тема 16. «Фінансово-кредитні посередники». Підручник «Економіка», 10-11 кл. Г.О.Ковальчук, В.Г.Мельничук, В.О. Огнев’юк.

При формуванні навичок розв′язування задач можна використовувати робочі зошити з економіки різних авторів, «Збірник задач з економіки», 10-11 клас, Горленко Г.О.

Значну частину методичного забезпечення, що стосується конкретних умов функціонування банків можна отримати в банківських установах у вигляді рекламних проспектів, буклетів, пам′яток для клієнтів.

Підсумками реалізації даної навчальної програми може бути конференція про різні банки, які діють в населеному пункті; виставка відомостей про послуги різних банків, підготовлена учнями; спільні учнівські та батьківські збори, на яких учні демонструватимуть навички користування банківськими послугами; участь учнів у діяльності інтернет-банків для юніорів.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

(35 годин)


теми

К-ть

годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка