Програма дисципліни структується на 2 моделі, до складу яких входить модулівСкачати 435.04 Kb.
Сторінка21/21
Дата конвертації27.06.2018
Розмір435.04 Kb.
ТипРобоча програма
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я.

Змістовий модуль 1. Біостатистика. Статистика здоров’я населення.

Тема 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я як наука. Медико-соціальні проблеми та методологія вивчення здоров'я населення. Чинники, що впливають та обумовлюють здоров'я населення. Медико-соціальна характеристика демографічних процесів. Загальні тенденції захворюваності населення. Інвалідність та фізичний розвиток як показники здоров’я населення

2,5

2


0,5

Тема 2. Організація та проведення статистичного дослідження.

2,5
60,5

Тема 3. Відносні величини. Графічне зображення статистичних даних.

2,5


0,5

Тема 4. Варіаційні ряди. Середні величини

2,5


0,5

Тема 5. Оцінка вірогідності результатів дослідження. Параметричні та непараметричні критерії оцінки вірогідності отриманих результатів.

4,5
60,5

Тема 6. Метод стандартизації. Кореляційно-регресійний аналіз.

2,5


0,5

Тема 7. Аналіз рядів динаміки.

1

1

Тема 8. Методика обчислення та оцінка демографічних показників та показників смертності немовлят.

3,5
60,5

Тема 9. Методика вивчення захворюваності населення. Обчислення та оцінка показників захворюваності.

3,5


0,5

Тема 10. Концепція найважливіших соціально-значущих та небезпечних захворювань. Промоція стоматологічного здоров’я. Профілактика стоматологічних захворювань. Методи санітарно-просвітницької роботи в стоматології.

1

1

Разом за змістовим модулем 1

26

2

186

Змістовий модуль 2. Організація охорони здоров’я.

Тема 11. Державна політика в охороні здоров’я. Характеристика систем охорони здоров'я в Україні та світі. Організація лікувально-профілактичної допомоги різним контингентам населення: принципи, види, етапність, спеціалізація, провідні заклади. Стандарти та якість медичної допомоги.

2,5

2


0,5

Тема 12. Організація амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги міському та сільському населенню.

3,5
60,5

Тема 13. Організація стоматологічної допомоги населенню. Аналіз діяльності лікаря-стоматолога та стоматологічної поліклініки.

4


1

Тема 14. Екстрена медична допомога. Сімейна медицина.

1

1

Тема 15. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги та лікувально-профілактичної допомоги дітям.

0,5

0,5

Тема 16. Організація медичної експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності.

0,5

0,5

Тема 17. Характеристика стоматологічного здоров’я населення. Особливості організації стоматологічної допомоги різним контингентам населення. Аналіз діяльності стоматологічної служби. Значення профілактики в забезпеченні стоматологічного здоров’я населення. Організаційно-правові засади впровадження та функціонування медичного страхування населення.

3

2


1

Тема 18. Характеристика діяльності санітарно-епідеміологічної служби. Менеджмент та лідерство в охороні здоров’я.

1

1

Тема 19. Системи охорони здоров’я. Страхова медицина. Всесвітня організація охорони здоров’я.

1

1

Разом за змістовим модулем 2

17

4

67

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 1.


2

2

ІНДЗ – не передбачено


-
--

Усього годин


45

6

2415


5. Теми лекційних занять

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Модуль1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я.

Змістовий модуль 1. Біостатистика. Статистика здоров’я населення.

1

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я як наука. Медико-соціальні проблеми та методологія вивчення здоров'я населення. Чинники, що впливають та обумовлюють здоров'я населення. Медико-соціальна характеристика демографічних процесів. Загальні тенденції захворюваності населення. Інвалідність та фізичний розвиток як показники здоров’я населення

2

Змістовий модуль 2. Організація охорони здоров’я.

2

Державна політика в охороні здоров’я. Характеристика систем охорони здоров'я в Україні та світі. Організація лікувально-профілактичної допомоги різним контингентам населення: принципи, види, етапність, спеціалізація, провідні заклади. Стандарти та якість медичної допомоги.

2

3

Характеристика стоматологічного здоров’я населення. Особливості організації стоматологічної допомоги різним контингентам населення. Аналіз діяльності стоматологічної служби. Значення профілактики в забезпеченні стоматологічного здоров’я населення. Організаційно-правові засади впровадження та функціонування медичного страхування населення.

2

Всього

66. Теми семінарських занять – не передбачено

7. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість годин

Модуль1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я.

Змістовий модуль 1. Біостатистика. Статистика здоров’я населення.

1.

Організація та проведення статистичного дослідження. Відносні величини. Середні величини. Графічне зображення статистичних даних.

6

2.

Оцінка вірогідності результатів дослідження. Метод стандартизації. Кореляційно-регресійний аналіз.

6

3.

Методика обчислення та оцінка демографічних показників. Методика вивчення захворюваності населення. Обчислення та оцінка показників захворюваності.

6

Змістовий модуль 2. Організація охорони здоров’я.

4.

Організація амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги міському та сільському населенню. Організація стоматологічної допомоги населенню. Аналіз діяльності лікаря-стоматолога та стоматологічної поліклініки.

6

Всього

248. Теми лабораторних занять – не передбачено

9. Самостійна робота

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Модуль1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я.

Змістовий модуль 1. Біостатистика. Статистика здоров’я населення.

1.

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я як наука. Медико-соціальні проблеми та методологія вивчення здоров'я населення. Чинники, що впливають та обумовлюють здоров'я населення. Медико-соціальна характеристика демографічних процесів. Загальні тенденції захворюваності населення. Інвалідність та фізичний розвиток як показники здоров’я населення

0,5

2.

Організація та проведення статистичного дослідження.

0,5

3.

Відносні величини. Графічне зображення статистичних даних.

0,5

4.

Варіаційні ряди. Середні величини

0,5

5.

Оцінка вірогідності результатів дослідження. Параметричні та непараметричні критерії оцінки вірогідності отриманих результатів.

0,5

6.

Метод стандартизації. Кореляційно-регресійний аналіз.

0,5

7.

Аналіз рядів динаміки.

1

8.

Методика обчислення та оцінка демографічних показників та показників смертності немовлят.

0,5

9.

Методика вивчення захворюваності населення. Обчислення та оцінка показників захворюваності.

0,5

10.

Концепція найважливіших соціально-значущих та небезпечних захворювань. Промоція стоматологічного здоров’я. Профілактика стоматологічних захворювань. Методи санітарно-просвітницької роботи в стоматології.

1

Змістовий модуль 2. Організація охорони здоров’я.

11.

Державна політика в охороні здоров’я. Характеристика систем охорони здоров'я в Україні та світі. Організація лікувально-профілактичної допомоги різним контингентам населення: принципи, види, етапність, спеціалізація, провідні заклади. Стандарти та якість медичної допомоги.

0,5

12.

Організація амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги міському та сільському населенню.

0,5

13.

Організація стоматологічної допомоги населенню. Аналіз діяльності лікаря-стоматолога та стоматологічної поліклініки.

1

14.

Екстрена медична допомога. Сімейна медицина.

1

15.

Організація акушерсько-гінекологічної допомоги та лікувально-профілактичної допомоги дітям.

0,5

16.

Організація медичної експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності.

0,5

17.

Характеристика стоматологічного здоров’я населення. Особливості організації стоматологічної допомоги різним контингентам населення. Аналіз діяльності стоматологічної служби. Значення профілактики в забезпеченні стоматологічного здоров’я населення. Організаційно-правові засади впровадження та функціонування медичного страхування населення.

1

18.

Характеристика діяльності санітарно-епідеміологічної служби. Менеджмент та лідерство в охороні здоров’я.

1

19.

Системи охорони здоров’я. Страхова медицина. Всесвітня організація охорони здоров’я.

1

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 1.

2

Всього

1510. Індивідуальні заняття – не передбачено
11. Методи навчання

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – практична робота, задачі.

За характером логіки пізнання використовуються такі методи:

аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний.

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи:

проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.


12. Методи контролю

Форми контролю і оцінювання дисципліни

При оцінюванні знань студентів надається перевага стандартизованим методам контролю: тестування (усне, письмове, комп’ютерне), структуровані письмові роботи, структурований контроль практичних навичок.

Оцінка з дисципліни визначається як оцінка за модуль, за яким структурована навчальна дисципліна.

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності та оцінки підсумкового модульного контролю і виражається за 200 бальною системою.Форми контролю

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей теми. На всіх практичних заняттях застосовується об’єктивний контроль теоретичної підготовки та засвоєння практичних навичок.

Форми поточного контролю:

Теоретичні знання – тестові завдання, комп’ютерне тестування, індивідуальне опитування, співбесіда, письмові роботи.

Практичні навички та уміння – самостійне виконання індивідуальних завдань та вміння робити висновки, уміння самостійно виконувати окремі операції, написання схем та алгоритмів. Підсумковий контроль здійснюється на основі теоретичних знань, практичних навичок та умінь.

Підсумковий контроль засвоєння модуля відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних змістових модулів шляхом тестування і вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Форми підсумкового контролю:

Теоретичні знання – система питань письмового та комп’ютерного тестування.

Практичні навички та уміння – використання основних методів медичної статистики при проведенні та оцінці медико-біологічних досліджень із врахуванням основних положень доказової медицини; комплексна оцінка здоров’я населення в зв’язку з соціальними та природними факторами на визначеній території; визначення та аналіз основних показників діяльності закладів охорони здоров’я на підставі ситуаційних задач.
13. Розподіл балів, які отримують студенти

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів.

Оцінювання поточної навчальної діяльності:

Студенту за кожний етап практичного заняття (практична частина, семінарське обговорення, письмовий контроль) виставляється оцінка за 12-бальною шкалою. Потім виводиться середнє арифметичне значення трьох оцінок, яке виставляється в журнал.

На практичній частині за кожен етап роботи виставляється оцінка наступним чином:

1. На початку практичної частини студенти повинні допуститися до проведення практичної роботи (вони повинні знати хід проведення практичної частини заняття та ін.). За цей етап студент може максимум набрати 2 бали.

2. За виконанням практичної роботи ретельно слідкує викладач, в кінці він оцінює одержаний результат. Максимум за даний вид роботи студент може отримати 4 бали.

3. Захист практичної роботи. На цьому етапі студент може отримати максимум 6 балів.

В кінці практичної частини викладач виводить середнє арифметичне з кожної оцінки за частини занять і виставляє її кожному студенту.
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ
Модуль №1

(поточне тестування)

Оцінка

1

Змістовий модуль 1Заняття 1

12
Заняття 2

12

 

Заняття 3

12

2

Змістовий модуль 2Заняття 4

12

 

Середній бал за заняття переводиться у шкалу оцінювання

120 балів

Підсумковий контроль засвоєння модуля № 1

80

РАЗОМ сума балів за засвоєння модуля №1

200

 

Мінімальний середній бал, з яким студент допускається до складання підсумкового контролю модуля – 4 бали.

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120 балам.

 

Модульний підсумковий контроль:

Модульний підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення модуля. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивченні модуля набрали кількість балів не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового контролю має бути стандартизованою і включати контроль теоретичної і практичної підготовки. Конкретні форми контролю з соціальної медицини та організації охорони здоров’я визначаються у робочій навчальній програмі.

Максимальна сума балів підсумкового контролю дорівнює 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менш 50 балів.Оцінювання дисципліни:

Оцінка з соціальної медицини та організації охорони здоров’я виставляється лише тим студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни.

Кількість балів, яку студент набирає з дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості балів з модулів дисципліни і підсумкового контролю засвоєння модуля № 1.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).Конвертація кількості балів з соціальної медицини та організації охорони здоров’я у оцінки за шкалою ЕCTS  та 4-ри бальну (традиційну)

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ЕCTS таким чином:Оцінка ЕCTS

Статистичний показник

А

Найкращі 10 % студентів

B

Наступні 25 % студентів

C

Наступні 30 % студентів

D

Наступні 25 % студентів

E

Останні 10 % студентів

Відсоток студентів визначається на виборці студентів даного курсу в межах відповідної спеціальності.

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у 4-ри бальну шкалу таким чином:Оцінка ЕCTS

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

А

«5»

B, С

«4»

D, E

«3»

FX, F

«2»

 

Оцінка з дисципліни FX та F («2») виставляється студенту, якому не зараховано хоча б один модуль з дисципліни.

Оцінка FX («2») виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю, не більше 2-ох разів, під час зимових канікул та впродовж двох (додаткових) тижнів після закінчення весняного семестру за графіком, затвердженим ректором.

Студенти, які одержали оцінку F по завершені вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму хоча б з одного модуля, або не набрали за поточний навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів) повинні пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним планом.


Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS


Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку
А

відмінно

зараховано


В

добре
С
D

задовільно
E
FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання
F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни14. Методичне забезпечення

 1. Матеріали підготовки до практичних занять

 2. Матеріали підготовки до лекцій.

 3. Презентації лекцій.

 4. Методичні вказівки до практичних занять.

 5. Варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів.

 6. Тестові завдання для підсумкового тестового модульного контролю.

 7. Тестові завдання для щоденного контролю.

 8. Варіанти теоретичних питань для самостійного вивчення.


15. Рекомендована література

Базова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. НЛ.Кольцової, О.З.Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 7 – 18.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я /Під заг. ред. Ю.В.Вороненка, В.Ф.Москаленка. – Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2000. – 680 с.

 3. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. – Київ: ВСВ «Медицина», 2011. – 208 с.

 4. Громадське здоров’я: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / За ред. В.Ф. Москаленко. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 560 с.

 5. Москаленко В.Ф. Принципи побудови оптимальної системи охорони здоров’я: український контекст. Монографія. – К.: „Книга плюс”, 2008. – 320с.

 6. Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я /Під ред. Ю.В.Вороненка. – Вид. друге, Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2002. – 316 с.

 7. Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони здоров’я та біостатистики. /За ред. проф. Огнєва В.А. – Харків: «Майдан», 2005 . – 304 с.

 8. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів України IV рівня акредитації)/ За редакцією В.Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – 328 с.


Допоміжна

 1. Методы изучения здоровья населения: Учебное пособие для студентов медицинских факультетов / Агарков В.И., Бутева Л.В.; Грищенко С.В. и др. – Донецк: ДонНМУ, 2011. – 106 с.

 2. Практическое руководство по медицинской статистике: Учебное пособие для медицинских вузов/ Под ред. В.И. Агаркова. – Донецк: «Ноулидж» (донецкое отделение), 2011. – 276 с.

 3. Біостатистика: Підручник /За заг.ред. В.Ф.Москаленка. – К., 2009 . – 184 с.

 4. Гайдаєв Ю.О., Корнацький В.М. Державні цільові програми покращення здоров’я народу. – Київ – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2007. – 208 с.

 5. Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 640 с.

 6. Щорічні статистичні довідники управління охорони здоров'я Тернопільської області.

 7. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію.

 8. Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України.16. Інформаційні ресурси

 1. Наказ МОЗ України від 10.08.2011 № 499 "Про деякі питання організації роботи лікарів стоматологічного профілю"

 2. Проект Концепції реформування стоматологічної служби України

 3. Концепція реформування охорони здоров’я Тернопільської області.

 4. Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги: Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 129 [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/hsr_reformlaw/

 5. Про затвердження Примірного переліку лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню: Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 130 [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/hsr_reformlaw/

 6. Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних положень про його підрозділи: Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 131 [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/hsr_reformlaw/

 7. Европейская база данных «Здоровье для всех». Копенгаген: ЕРБ ВОЗ. –// http:www.euro.who.inf

 8. Матеріали журналу «Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України».

 9. Матеріали для підготовки студентів до практичних занять.


Каталог: data -> kafedra -> internal -> socmedic
internal -> Організація швидкої медичної допомоги
internal -> Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти
internal -> Невідкладні стани в неврології
internal -> Запальні хвороби ока І захисного апарата
internal -> Програма складається з таких розділів: структура навчальної дисципліни
internal -> Методична вказівка (2)
internal -> "Гостра дихальна недостатність. Бронхіальна астма."
internal -> Методична вказівка практичного заняття
socmedic -> Модуль Організація окремих видів медичного забезпечення, експертиза працездатності. Менеджмент системи охорони здоров’я. Текстові тестові завдання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка