Програма гуртка «юні квітникарі»Скачати 132.27 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації11.10.2018
Розмір132.27 Kb.
ТипПрограма
1   2   3
Методи занять: візуальні, кінестетичні, аудіальні, полімодальні. Важливе значення має навчально-дослідна робота з різними групами рос­лин у напрямах: інтродукція й акліматизація, способи розмноження квітково-декоративних рос­лин, селекція. У процесі дослідної роботи слід навчити учнів спостерігати за природою, аналізу­вати й узагальнювати отримані знання з подаль­шим їх застосуванням при створенні квіткових композицій і букетів, підготовці різних наочних посібників. Значну увагу слід приділити про­форієнтації учнів, яка здійснюється під час екс
10
курсій до зелених господарств, ботанічних садів під час зустрічей з ученими та фахівцями , при проведенні науково-практичних кокференцій.


№ з/г
Кількість годин

Назва розділу

[


Теоре­тичні заняття

Прак­тичні заняття

Разом!

1

Вступ

4

-

4

2

Вивчення екологічних проблем в Україні та світі і шляхи їх вирішення

5

5

10

3

Історія розвитку квітництва

3

3

6

4

Однорічні квітково-деко­ративні рослини

8

12

20

5

Дворічні квітково-декора­тивні рослини

4

8

12

6

Багаторічні квітково-де­коративні рослини

8

10

18

7

Складання букетів і ком­позицій із квітів та з іншо­го природного матеріалу

10

20

ЗО

8

Квітково-декоративні рос­лини закритого ґрунту

10

14

24

9

Підготовка та проведення дослідницької роботи

6

12

18

10

Підсумкове заняття

2

-

2
Всього

60

84

144

Перевірка й оцінювання знань і вмінь учнів

Підсумкова робота, участь у конкурсах, тесту­вання, написання рефератів, оформлення виста­вок.

ПРОГРАМА
1. Вступ (4 год)

Сучасний стан квітництва в Україні. Різно­манітність декоративних рослин, їх значення в житті людини. Участь і досягнення юннатів у рес­публіканських, регіональних масових натураліс­тичних заходах, конкурсах. Конвенція про права дитини (схвалена Генеральною Асамблеєю Ор­ганізації Об'єднаних Націй 20 листопада 1989 р.).


2. Вивчення екологічних проблем в Україні та світі і шляхи їх вирішення (10 год)

Екологічні проблеми в Україні і світі та пошу-


ки їх вирішення. Місцеві екологічні проблеми.
Історія охорони природи України, Роль бо-
танічних садів, історичних парків, заповідників і
заказників в охороні рослинного світу. Червона
книга. Представники місцевої флори, занесені до
Червоної книги України.

Екологічні експедиції, участь школярів у справі охорони природи.Практичні роботи

Створення картотеки рідкісних рослин місце­вої флори.Екскурсії до лісу, парку, лісопарку, до ботанічного саду.

3. Історія розвитку квітництва (6 год)

Розвиток культури квітів у різні історичні епо­хи розвитку суспільства. Мистецтво аранжування квітів у народних звичаях і обрядах.

Сучасні досягнення науки та виробництва у ви­веденні нових сортів і агротехніці квітів. Еконо­мічні основи квітництва.


Практичні роботи

Написання рефератів про професію квітн каря, вченого-ботаніка.

Проведення Свята квітів, Свята урожаю.
Екскурсії по місту, до зелених господарств, бо: танічних садів для ознайомлення з різними вида ми озеленення й асортиментом квітково-декора тивних рослин.
4. Однорічні квітково-декоративні рослин (20 год)

Поняття про однорічні квітково-декоративн£ рослини. Різноманітність однорічників - квітучі,. декоративно-листяні, виткі, килимові, сухоцвіт. Агротехніка однорічних квітково-декоративних рослин. Квіти в легендах і переказах, традиційні українські квіти. Однорічні злакові рослини та сухоцвіт у фітодизайні інтер'єру приміщень і фло­ристиці.


Практичні роботи

Складання календаря безперервного цві­тіння.

Визначення однорічних квітів за зовнішні­ми ознаками.

Збирання, очищення та зберігання насіння однорічних квітів.

4..Виготовлення гербарію, колекцій насіння
однорічників.

5. Складання букетів і композицій

6. Вегетативне та генеративне розмноження
однорічників.

Екскурсія до ботанічного саду.

5. Дворічні квітково-декоративні рослини

Різноманітність, ріст і розвиток, основи агро­техніки дворічних квітково-декоративних рослин. Використання дворічників в аранжуванні. Роль квітучих дворічних квітів у зовнішньому озеле­ненні. Дворічники в букеті. Традиційні українські дворічники.Практичні роботи

Збирання та зберігання насіння дворічних квітів.

Визначення схожості насіння.

Висівання у відкритий ґрунт, вирощування розсади.

Виготовлення гербарію.

06'с.тйкє засушування квітів.Використання дворічників у зимових букеті та композиції.

Догляд за рослинами на навчально-дослідній земельній ділянці та в зовнішньому озелененні.

6. Багаторічні квітково-декоративні рослини (18 год)

Кореневищні та бульбокореневі рослини.

Цибулинні та бульбоцибулинні рослини. Ліа­ни. Малопоширені багаторічники. Вегетативне та генеративне розмноження багаторічників. Різно­манітність троянд, їх використання в озелененні.

Вигонка багаторічних квітково-декоративних


рослин.

Квіти в народних переказах, легендах, літературних творах.

Багаторічні квіти в міксбордерах, солітерних і групових посадках, альпінаріях і рокаріях.

Зимово-весняна вигонка багаторічників.

Використання багаторічників для створенн букетів і композицій. Об'ємне засушування баг торічних квітів.

Практичні роботи

Збирання насіння та визначення посівних якостей. '

Оформлення гербарію, колекції насіння декоративних панно,

3. Написання рефератів.
Екскурсії до ботанічного саду, квітково-деко.-'; ративного господарства, на виставку квітів.
7. Складання букетів і квіткових композицій
із квітів та з іншого природного матеріалу (ЗО год)
Історичні дані про використання квітів у побуті, створення квіткових композицій і букетів.
Квіти в народних звичаях і обрядах. Різноманітний асортимент природного масеріалу

Вибір і обробка рослинного матеріалу. Техніка встановлення рослин.

Життєзабезпе­чення. Основи вчення про форму та колір.

Компонування рослин у різних вазах. Скла­дання букетів. Фурнітура й упаковка.

Використання природного матеріалу. Попу­лярний стиль композиції «ікебана».

Практичні роботи

Складання словника термінів з аранжуван­ня квітів.

Заготівля квітів і різного природного ма­теріалу для букетів і композицій.

Складання тематичних і конкурсних бу­кетів і композицій.

Оформлення виставок.

5. Створення квіткових композицій, гірлянд,


ніиків.

6. Оформлення подарунків.

Екскурсії до квіткових павільйонів, відвідування тематичних виставок квітів.
8. Квітково-декоративні рослини закритого ґрунту (24 год)

Вимоги рослин до умов вирощування (темпера-


тура повітря, вологість повітря, освітлення).

Світлолюбні й тіньовитривалі рослини.

Біологічні особливості вирощування рослин пустель, тропіків
і субтропіків - трав'янисті, деревоподібні рослини,
ліани і сукуленти.

Догляд за кімнатними й оран-


жерейними рослинами. Способи розмноження.
Шкідники рослин захищеного ґрунту, механічні
та біологічні методи боротьби з ними.

Практичні роботи

Складання картотеки найпоширеніших кім­натних і оранжерейних рослин.

Правила етикетування кімнатних рослин.

Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин.

Догляд за квітково-декоративними рослина­ми (пересаджування, розмноження, полив, під­живлення органічними та мінеральними добрива­ми, знищення шкідників, боротьба з хворобами).

Екскурси до ботанічного саду та зеленого господарства.

9. Підготовка та проведення дослідницької ро­боти (18 год)

Досягнення науки і передовий досвід у квіт­ництві. Значення дослідницької роботи учнів. Основні вимоги до проведення дослідів. Закладання дослідів за завданнями вчених і фахівців зе |них господарств. Ведення польових журнал" Оформлення щоденників, виготовлення наочні посібників. Підготовка наукових робіт для учас у Малій Академії наук (МАН). Проведення наук^ во-практичних конференцій.10. Підсумкова робота, участь у конкурсі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка