Програма гуртка юних конструкторів приладів радіоелектронікиСторінка1/6
Дата конвертації30.01.2018
Розмір0.7 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6

ПРОГРАМА

гуртка юних конструкторів приладів радіоелектроніки
П о ч а т к о в и й , о с н о в н и й і в и щ и й р і в н і
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Невід’ємною складовою частиною освіченості кожної сучасної людини є вміння орієнтуватись у потоці різноманітної інформації, в світі техніки, що сприяє розвитку, самостійності та самовизначенню особистості у житті. Заняття технічною творчістю є однією з найцікавіших форм дозвілля учнів. Це підвищує якість трудової підготовки й професійної орієнтації учнів, роз-виває творчі здібності, ініціативу, сприяє залученню молоді до інноваційної діяльності, вимагає творчого підходу та підготовленості до освоєння досяг-нень науки і техніки. Творча активність учнів залежить від їхньої підготов-ки до винахідницької й раціоналізаторської діяльності.
У результаті конструкторської діяльності в учнів розвиваються такі якості творчої особистості: розумова активність, прагнення добувати знання і формувати вміння для виконання практичної роботи, самостій-ність у вирішенні поставленого завдання, працелюбність, винахідливість. Учні, які займаються технічною творчістю, прагнуть поглибити теоретич-ні знання та сформувати стійкі навички у практичній роботі.
Метою програми є формування компетентностей особистості в проце-сі конструювання приладів радіоелектроніки.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: оволодіння знаннями конструювання і налагодження приладів радіоелектроніки;
практичної: формування умінь і навичок конструювання, виготов-лення й налагодження приладів радіоелектроніки, оформлення технічної документації;
творчої: розвиток пошукової, конструкторської, винахідницької, дослідницької та експериментальної діяльності; формування вмінь самос-тійного розроблення, виготовлення й налагодження радіоелектронних приладів і пристроїв;
соціальної: виховання культури праці, творчої ініціативи, форму-вання стійкого інтересу до технічної творчості; розвиток позитивних якос-тей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності.
Гурток «Юний конструктор» — це гурток підвищеної складності. При його формуванні враховується рівень підготовленості гуртківців, вік і ба-жання навчатись чи продовжувати навчання в ньому.

200


Програма гуртка реалізується шляхом послідовного навчання на по-чатковому, основному та вищому рівнях. Протягом п’ятирічного терміну навчання у гуртку відбувається динамічне просування вихованців за «мар-шрутом розвитку».

До роботи гуртка першого року навчання (початковий рівень) залуча-ються учні віком від 14 років; другого та третього — (основний рівень) — від 14 до 16 років; четвертого та п’ятого років навчання (вищий рівень) — від 18 до 20 років.

Гурток вищого рівня навчання має статус експериментальної групи. Переважно у ньому навчаються обдаровані гуртківці третього й четверто-го років навчання, які виявили себе у самостійному конструюванні прила-дів і науково-дослідній роботі, переможці міських і всеукраїнських моло-діжних науково-технічних заходів, члени Малої академії наук.
Навчально-виховний процес у гуртку організується на принципах доб-ровільності, науковості, доступності, наочності, циклічності та індивіду-альності. Це передбачає самостійне прийняття гуртківцями рішення у виборі виду навчання, теми розробки або дослідження, навчальної групи, методу проведення занять, складання планів групової та індивідуальної роботи, вибір тем для розробок і досліджень на основі сучасних досягнень науки й техніки.
Залежно від рівня навчання на заняттях використовуються різні форми роботи.

На початковому рівні застосовується виключно групова форма нав-чання: теоретичні практичні заняття (розв’язування задач, складання схем, практичні роботи із засвоєння технології паяння, монтажу радіодеталей, виготовлення найпростіших радіоелектронних пристроїв тощо), а також бесіди, ігри, конкурси-змагання, екскурсії та ін.


На основному рівні застосовуються групові та індивідуальні форми роботи: теоретичні й практичні заняття (розв’язування задач, складання схем, дослідження фізичних явищ і технічних характеристик пристроїв та ін.); практичні роботи з виготовлення радіоелектронних приладів (під контролем керівника та самостійно); робота з довідниками та науково-технічною літературою; написання доповідей і рефератів на технічні теми; участь у лекторіях і науково-технічних читаннях, конференціях; захист власних розробок; участь у конкурсах, виставках, олімпіадах, тижнях нау-ки й техніки; бесіди, лекції; робота в Малій академії наук; екскурсії на під-приємства та виставки технічного напряму.
На вищому рівні застосовується виключно індивідуальна форма робо-ти: теоретичні й практичні заняття за індивідуальним планом; пошук теми розробки; конструювання та виготовлення радіоелектронних приладів; за-няття раціоналізаторською й винахідницькою діяльністю; написання до-повідей, рефератів, повідомлень; участь у лекторіях і науково-технічних читаннях, конференціях, конкурсах, виставках, олімпіадах, тижнях науки і техніки; захист авторських розробок; робота з науково-технічною літе-ратурою; робота в Малій академії наук та інших творчих об’єднаннях молоді; зустрічі з видатними вченими, конструкторами, винахідниками й раціоналізаторами; екскурсії до провідних конструкторських бюро та під-приємств радіоелектронного напряму тощо.
Враховуючи рівень навчання гуртківців, у навчально-виховному про-цесі доцільно використовувати такі методи: бесіди, співбесіди, лекції, кон-

201


сультації й розповідь; усний і письмовий контроль за засвоєнням програ-ми, самостійну роботу гуртківця з науково-технічною літературою; вико-нання графічних робіт із застосуванням креслярського набору або спеці-альних комп’ютерних програм; захист гуртківцями власних конструкцій; практичну роботу з конструювання, виготовлення та налагодження при-ладів; складання технічної документації; самостійний інформаційний і на-уково-технічний пошук; вміння оформляти авторські пропозиції; виступи гуртківців з доповідями, рефератами й повідомленнями.
За структурою заняття у гуртку мають бути комбінованими: складати-ся з теоретичної та практичної частин. Теоретична частина приблизно зай-має третю частину заняття, а решта часу відводиться для виконання прак-тичних робіт.

Теоретичні заняття й практична робота проводяться відповідно до ві-кових особливостей гуртківців. Передбачається використання на заняттях дидактичних і технічних засобів навчання, викладання нового матеріалу на основі знань, отриманих за шкільною програмою та на заняттях попе-редніх років навчання, з урахуванням індивідуальних і психологічних особливостей гуртківців, рівня розвитку їхніх здібностей і нахилів. Під час виконання практичних робіт учні здійснюють усі етапи виготовлення при-ладів: від розробки схеми до налагодження. Для ефективного засвоєння гуртківцями матеріалу програми керівник гуртка може змінювати порядок вивчення тем і тривалість теоретичних і практичних занять.


З метою поглиблення теоретичних знань у програмі передбачені годи-ни для розв’язування задач з електротехніки, радіотехніки, винахідни-цьких і конструкторських задач і розрахунків, пошуку та розробки схем електронних приладів, дослідницької й експериментальної роботи, патен-тного пошуку тощо.
Удосконалюючи навички конструкторської діяльності, учні можуть виготовляти прилади, рівень складності яких залежить від віку та підго-товленості гуртківців.

Для визначення результативності навчання та встановлення зворотно-го зв’язку доцільно здійснювати поточний (співбесіди, тестування, заліки, виконання контрольних завдань і письмових контрольних робіт з окремих тем програми) та підсумковий контроль по закінченню навчального року (співбесіди, тестування, виконання контрольних робіт з теорії, захисти гуртківцями власних розробок, написання рефератів, доповідей, результат участі учнів у виставках, конкурсах, олімпіадах, науково-технічних читан-нях, а також у роботі Малої академії наук).


На вищому рівні навчання програмою передбачено виконання гур-тківцями суспільно корисних робіт за заявками закладів, підприємств і ор-ганізацій, а також виконання науково-дослідницьких та експерименталь-них робіт у Малій академії наук.

У навчально-виховному процесі доцільними є екскурсії на тематичні виставки, підприємства й до конструкторських бюро; зустрічі з ученими, конструкторами, раціоналізаторами та винахідниками; лекції фахівців; са-мостійна робота в наукових бібліотеках.

Програму гуртка можна використовувати під час організації занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до «По-ложення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в по-зашкільних навчальних закладах».

202


Наприкінці навчального року у гуртках проводяться підсумкові занят-тя, на яких керівник оцінює роботу кожного гуртківця та визначає канди-датів на наступний рівень навчання. Тим вихованцям, які не оволоділи не-обхідними знаннями й навичками, керівник гуртка надає рекомендації до наступної діяльності.

П о ч а т к о в и й р і в е н ь
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годин


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
downloads -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> «Україна і Африка»
downloads -> Не згасає вогонь у розумних очах
downloads -> Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботи
downloads -> Різноманітність тварин у природі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка