Програма навчальної дисципліни фізична реабілітація в педіатріїСкачати 241.84 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації23.12.2017
Розмір241.84 Kb.
ТипПрограма
  1   2

Форма № 4МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(найменування центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки)


ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра _спеціальної освіти та реабілітології_
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор (перший проректор)

________________________________

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


____Фізична реабілітація в педіатрії_________________

(код і назва навчальної дисципліни)

спеціальність __227 Фізична терапія, ерготерапія_______

(код і назва спеціальності)

освітня програма (спеціалізація)_Фізична реабілітація_______________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет_ІУП, Факультет управління фізичною культурою та спортом_

(назва інституту, факультету)

Запоріжжя – 2017 рік

Робоча програма дисципліни «Фізична реабілітація в педіатрії» для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія. „_28_” серпня 2017 року- __ с._____________________

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

_спеціальної освіти та реабілітології__________________________________
Протокол від. “_28_”_серпня__2017 року № _1_
Завідувач кафедри спеціальної освіти та реабілітології
_______________________ (_В.В.Клапчук_)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“__28__”_серпня_ 2017 року
Схвалено науково-методичною комісією ________факультету (інституту) за напрямом підготовки (спеціальністю)__ 227 Фізична терапія,ерготерапія_______________________

(код, назва)

Протокол від. “_29__” __серпня__ 2017 року, протокол № 1
“__29__”_серпня_ 2017 року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


_ЗНТУ_, 2017 рік

 _ ЗНТУ_, 2017 рік

Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, спеціальність (напрям підготовки), освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

Охорона здоров’я

(шифр і назва)


Нормативна

(за вибором)
Спеціальність (освітня програма, спеціалізація)

227 «Фізична терапія, ерготерапія»

(код і назва)


Модулів – 1

Напрям підготовки:

_______________

(код і назва)


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання __реферат__

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 90

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4,4


Освітній ступінь:

магістр

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

- год.

- год.

Лабораторні

14- год.

4- год.

Самостійна робота

62 год.

82 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 28/62

для заочної форми навчання – 8/82

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Фізична реабілітація у педіатрії” є використання засобів фізичної реабілітації з лікувально-профілактичною метою для більш швидкого відновлення здоров’я хворої дитини і запобігання наслідкам та ускладненням патологічного процесу.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Фізична реабілітація у педіатрії” є ознайомити студентів з засобами, формами та методиками фізичної реабілітації хворих дітей, основними механізмами лікувальної дії фізичних вправ, масажу, режимами рухової активності, показаннями та протипоказаннями назначення фізичної реабілітації.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • Клініко-фізіологічне обґрунтування призначень ЛФК та масажу для дітей будь-якого віку з різноманітними нозологічними формами.

 • Показання та протипоказання до фізичної реабілітації.

 • Механізми лікувальної дії фізичних вправ, масажу, а також фізіотерапевтичних засобів при захворюваннях і травмах у дітей.

 • Засоби фізичної реабілітації.

 • Форми застосування фізичної реабілітації.

 • Режими рухової активності.

 • Облік ефективності лікувальної фізкультури та масажу у програмі фізичної реабілітації дітей.

вміти :

 • Скласти програму фізичної реабілітації дитини з урахуванням індивідуальних фізіологічних можливостей організму.

 • Проводити лікарсько-педагогічний контроль за заняттям з лікувальної гімнастики та масажем.

 • Зоставити схему та комплекс вправ з лікувальної гімнастики для дітей різного віку з різноманітними нозологічними формами.

 • Оцінювати вплив лікувальної гімнастики та масажу на функціональний стан дитини та проводити корекцію дозування навантаження.

 • Володіти навиками проведення занять з лікувальної фізкультури, а також масажу у дітей.

 • Оцінити фізичний розвиток дитини.

 • Зробити кількісну оцінку рівня фізичного здоров’я дитини.2. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні принципи формування лікувальної фізкультури
Тема 1. Організаційно-методичні основи реабілітації.

Тема 2 . Загальна характеристика засобів фізичної реабілітації.

Тема 3. Особливості фізичної реабілітації дітей першого року життя.

Тема 4. Реабілітація дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату.

Тема 5. Реабілітація дітей із захворюваннями серцево-судинної системи.

Тема 6. Реабілітація дітей із захворюваннями дихальної системи.

Тема 7. Реабілітація дітей із захворюваннями обміну речовин.

Тема 8. Реабілітація дітей при рахіті, гіпотрофії, вродженій м'язовій кривошиї, вродженому вивиху стегна.

Змістовий модуль 2. Лікувальна фізкультура у клініці внутрішніх хвороб.

Тема 9. Завдання та особливості методик лікувальної гімнастики при серцево-судинних хворобах.

Тема 10. Завдання та особливості методик лікувальної гімнастики при захворюваннях органів дихання.

Тема11. Завдання та особливості методик лікувальної гімнастики при шлунково-кишкових хворобах..

Тема12. Завдання та особливості методик лікувальної гімнастики при захворюваннях обміну речовин.

Тема13.Завдання та особливості методик лікувальної гімнастики у дітей першого року життя.

Тема14. Завдання та особливості методик лікувальної гімнастики при захворюваннях опорно-рухового апарату.

Тема15. Завдання та особливості методик лікувальної гімнастики при рахіті, гіпотрофії, вродженій мязовій кривошиї, вродженому вивіху стегна.

Тема 16. Завдання та особливості методик масажу у недоношених дітей.
3. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальні принципи формування лікувальної фізкультури

Тема1. Організаційно-методичні основи реабілітації.

6

2


4

5

5

Тема 2. Загальна характеристика засобів фізичної реабілітації.

8

2
2
4

7

2


5

Тема3. Особливості фізичної реабілітації дітей першого року життя.

8

2
2
4

72
5

Тема4. Реабілітація дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату.

8

2
2
4

72
5

Тема5. Реабілітація дітей із захворюваннями серцево-судинної системи.

6

2


4

5

5

Тема6. Реабілітація дітей із захворюваннями дихальної системи.

6

2


4

7

2


5

Тема7. Реабілітація дітей із захворюваннями обміну речовин.

62
4

5

5

Тема8. Реабілітація дітей при рахіті, гіпотрофії, вродженій м’язовій кривошиї, вродженому вивиху стегна.

6

2


4

5

5

Разом за змістовим модулем

54

14
8
32

48

4
4
40

Змістовий модуль 2. Лікувальна фізкультура у клініці внутрішніх хвороб

Тема 9. Завдання та особливості методик лікувальної гімнастики при серцево-судинних хворобах.

4

4

5

5

Тема 10. Завдання та особливості методик лікувальної гімнастики при захворюваннях органів дихання.

4

4

5

5

Тема11. Завдання та особливості методик лікувальної гімнастики при шлунково-кишкових хворобах..

62
4

5

5

Тема12. Завдання та особливості методик лікувальної гімнастики при захворюваннях обміну речовин.

62
4

5

5

Тема13.Завдання та особливості методик лікувальної гімнастики у дітей першого року життя.

4

4

5

5

Тема14. Завдання та особливості методик лікувальної гімнастики при захворюваннях опорно-рухового апарату.

4

4

5

5

Тема15. Завдання та особливості методик лікувальної гімнастики при рахіті, гіпотрофії, вродженій м’язовій кривошиї, вродженому вивиху стегна.

52
3

6

6

Тема 16. Завдання та особливості методик масажу у недоношених дітей.

3

3

6

6

Разом за змістовим модулем 2

36

-
6
30

42

42

Каталог: sites -> default -> files -> konf
konf -> Робоча програма навчальної дисципліни
konf -> Програма навчальної дисципліни спортивна фармакологія (код І назва навчальної дисципліни) галузь знань 22
konf -> Е. О. Кущ тексти (конспект) лекцій з дисципліни
konf -> Функціональна І лабораторна діагностика
konf -> Модуль вп 5 “ Вогнева підготовка” годин Завдання навчання
konf -> Конспект лекцій до курсу "Теорія масової інформації" для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності: 030301 -"
konf -> Програма навчальної дисципліни зпн 01 Основи наукових досліджень в галузі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка