Програма «польська мова та література»Сторінка1/145
Дата конвертації11.10.2018
Розмір1.93 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145

проект
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА

«польська мова та література»10–11 класи
для загальноосвітніх навчальних закладів

з навчанням польською мовою

(рівень стандарту)

Львів
2017Пояснювальна записка

Розвиток мов національних меншин є важливим фактором культурного взаємозбагачення і консолідації громадян України. Процес навчання мов національних меншин, в тому числі і польської мови, сприяє розвитку громадського взаєморозуміння в умовах полікультурної України.

Навчання польської мови в старшій школі спрямоване на досягнення спільної мети базової загальної освіти, яка полягає в розвитку і соціалізації особистості учнів, формуванні їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок та навичок життєзабезпечення.

Випускник школи є патріотом України, поважає її історію, культуру і культуру інших народів, вільно володіє державною і рідною (у разі відмінності) мовами, спілкується мінімум однією іноземною мовою, має бажання і здатність до самоосвіти, активний і відповідальний в суспільному та особистому житті, заповзятливий і ініціативний, має уявлення про устрій світу, береже природу, безпечно використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу життя.

Шкільний курс «Польська мова та література» в 10-11 класах є інтегрованим предметом, призначеним для загальноосвітніх навчальних закладів з польською мовою навчання (рівень стандарту). Програма розроблена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 № 1392, та положень концепції «Нова українська школа» (2016 р.).

Інтегрований курс «Польська мова та література» для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою направлено на розвиток особистості учнів, формування предметної, філологічної (галузевої) і ключових компетентностей, які сприятимуть ефективній соціалізації старшокласників.

Інтеграція в програмі здійснюється не механічним поєднанням двох предметів, а передбачає їх взаємодію, основою якого є формування загальних для філологічної галузі ключових компетентностей, що дозволить створити в учнів цілісне уявлення про світ; про навчальні курси як взаємозалежні елементи системи шкільної освіти.

Такий підхід до навчання мови та літератури створює нові умови діяльності учнів, надаючи можливості для їх самовираження, творчості; активізує розумову діяльність учнів, оптимізує навчальний процес. 


Компетентнісний потенціал інтегрованого курсу «Польська мова і література» представлено у таблиці.

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною мовою і рідною (у разі відмінності)


Уміння:

 • сприймати, розуміти, аналізувати інформацію на мові, яка вивчається;

 • виступати з усним повідомленням, уміти задавати і відповідати на питання; коректно вести діалог, дискусію;

 • використовувати різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, навчальне тощо;

 • складати письмові висловлювання різних типів і стилів мовлення;

 • використовувати українознавчий компонент у різних видах мовленнєвої діяльності;

Ставлення: • готовність використовувати мову як спосіб пізнання світу, культури, засіб міжнаціонального спілкування;

 • бажання популяризувати Україну, її досягнення в сфері науки, культури;

 • розуміння необхідності вдосконалення своїх комунікативних умінь;

 • готовність до міжкультурного діалогу.

Навчальні ресурси: • тексти різних стилів і типів, підручники, посібники; довідники;

 • проектна діяльність

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:

 • читати та розуміти зміст текстів іноземною мовою за умови вивчення відповідної іноземної мови в школі;

 • зіставляти оригінальні тексти з перекладами польською мовою (з урахуванням рівня володіння іноземною мовою)

Ставлення:

 • усвідомлення необхідності вивчення декількох мов з метою розширення інформаційного поля; знайомства з різними культурами.

 • готовність до толерантного міжнаціонального спілкування, міжкультурного діалогу.

Навчальні ресурси:

 • підручники, посібники, словники;

 • онлайн перекладачі;

 • тексти мовою оригіналу та їх переклади польською мовою.

3

Математична компетентність

Уміння:

 • встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, виділяти головну і другорядну, нову і відому інформацію;

 • структурувати інформацію, групувати матеріал за певною ознакою;

 • на основі спостережень формулювати визначення;

 • представляти інформацію в різних формах (текст, таблиця, схема);

 • працювати за алгоритмом, створювати власні алгоритми дій;

 • складати плани різних видів до текстів.

Ставлення:

 • усвідомлення закономірності як суттєвого, такого, що повторюється взаємозв'язку між об'єктами;

 • прагнення до чіткого і логічного поданням інформації;

 • усвідомлення залежності ефективності дій від постановки мети і чіткого планування;

Навчальні ресурси:

 • навчальні таблиці, схеми, алгоритми, плани;

 • тексти різних типів.

4

Основні компетентності в природознавчих науках і технологіях

Уміння:

 • аналізувати і оцінювати діяльність людини, його вплив на навколишній світ;

 • задавати питання до спостережуваних фактів, відшукувати причини явищ;

 • проводити пошукову діяльність;

 • ставити пізнавальні завдання і висувати ідеї; вибирати умови здійснення проекту;

 • описувати результати, формулювати висновки;

 • представляти результати свого дослідження з використанням комп'ютерних засобів і технологій;

Ставлення:

 • інтерес до нових технологій, готовність до опанування ними;

 • усвідомлення важливості дослідницької діяльності для вирішення суспільно важливих завдань.

Навчальні ресурси: • різні джерела інформації: книги, підручники, довідники, карти, енциклопедії, каталоги, словники, Інтернет;

 • інформаційно-цифрові пристрої;

 • інноваційні технології навчання (інтерактивні, інформаційно-комунікативні).

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:

 • використовувати нові інформаційно-цифрові засоби для ефективного отримання і передачі інформації;

 • знаходити потрібну інформацію в різних джерелах, як на паперових, так і на електронних носіях, різними мовами;

 • визначати ступінь достовірності інформації шляхом порівняння з інформацією з інших джерел і ставити її під сумнів,

 • ефективно використовувати отриману інформацію відповідно до поставлених цілей і завдань, сфери використання.

Ставлення:

 • задоволення пізнавальних інтересів в сучасному інформаційному просторі;

 • прагнення дотримуватися правил спілкування в сучасному інформаційному просторі;

 • критичне осмислення інформації, отриманої з різних джерел;

 • інтерес до нових інформаційних технологій

Навчальні ресурси:

 • різні інформаційно-цифрові пристрої;

 • електронні презентації;

 • електронні бібліотеки, навчальні сайти;

 • телепередачі; навчальні фільми;

 • алгоритми, інструкції, плани тощо);

 • записи в соціальних мережах і коментарі до них.

6

Уміння вчитись протягом всього життя

Уміння:

 • визначати мету навчальної діяльності, способи її досягнення;

 • планувати і організовувати власну навчальну діяльність;

 • адекватно оцінювати свої результати, свій внесок в роботу групи;

 • швидко адаптуватися до нових вимог і ситуацій;

 • користуватися різної довідковою літературою.

Ставлення:

 • прагнення до отримання нових знань протягом усього життя;

 • відповідальне ставлення до свого навчання;

 • розуміння ролі читання в процесі особистісного розвитку, отримання потрібної інформації.

Навчальні ресурси:

 • різні інформаційно-цифрові пристрої;

 • навчальні тренінги (в тому числі й онлайн тренінги, навчальні онлайн курси);

 • інструкції з самооцінювання;

 • елективні шкільні навчальні курси;

 • довідкова література;

 • бібліотеки, електронні мережеві бібліотеки.

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння:

 • представляти власні ідеї й ініціативи, доречно використовуючи мовні та немовні ресурси;

 • активно й ефективно працювати в команді, використовуючи принципи співробітництва;

 • використовувати адекватні поставленим цілям та ситуації комунікативні стратегії;

 • прогнозувати результати своєї діяльності

Ставлення:

 • готовність брати на себе відповідальність;

 • розуміння взаємозв'язку особистої активності, відповідальності та навчальної, професійної успішності;

 • усвідомлення ролі комунікативних умінь у досягненні поставлених цілей.

Навчальні ресурси:

 • тексти офіційно-ділового, публіцистичного та наукового стилів;

 • презентації, зразки реклами;

 • художні тексти, в яких представлені моделі ініціативної, активної життєвої позиції.

8

Соціальна й громадянська компетентність

Уміння:

 • визначати своє місце та роль в навколишньому світі, сім'ї, державі;

 • вести дискусію, діалог, аргументовано та грамотно висловлювати власну позицію з приводу суспільно-політичних питань, устрою громадянського суспільства;

 • знаходити ненасильницькі рішення в конфліктних ситуаціях;

 • відстоювати права особистості на захист своєї честі та гідності;

 • критично аналізувати інформацію соціально-політичного характеру

Ставлення:

 • усвідомлення особистих інтересів в нерозривному зв'язку з інтересами суспільства;

 • прагнення до активної ролі в суспільстві, наполегливість та рішучість у досягненні цілей;

 • повага до закону та правових норм, зокрема щодо українського та європейського законодавства у мовній сфері.

Навчальні ресурси:

 • тексти різних видів та стилів, у яких обговорюються важливі соціально-політичні питання, моделі демократичного державного устрою;

 • проекти соціально-політичної спрямованості.

9

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння:

 • використовувати досліджувану мову як засіб пізнання національної та світової культури, як засіб культурного самовираження;

 • дотримуватися норм мовного етикету;

 • оцінювати твори мистецтва, ділитися своїми враженнями від них;

 • створювати тексти публіцистичного, художнього стилів, висловлюючи в них свої почуття та оцінки навколишнього світу.

Ставлення:

 • потреба в читанні як джерелі естетичного задоволення й емоційної рефлексії;

 • відкритість до міжкультурної комунікації;

 • інтерес до творів мистецтва.

Навчальні ресурси:

 • твори різних видів та жанрів мистецтва;

 • виставки, презентації, в тому числі й онлайн виставки;

 • проекти культурологічної та мистецтвознавчої спрямованості.

10

Екологічна грамотність і здоровий спосіб життя.

Уміння:

 • сприймати та розуміти інформацію екологічної тематики, правильно її оцінювати та використовувати в конкретній ситуації;

 • оцінювати вплив своїх дій на навколишнє середовище;

 • дбайливо ставитися до природи - джерела життя й істотної умови гармонійного розвитку особистості;

 • дотримуватися правил здорового способу життя (особиста гігієна, режим дня, раціон харчування, фізичні вправи);

Ставлення:

 • прагнення до усвідомлення цілісності світу, його взаємозв'язків для розуміння перспектив розвитку суспільства;

 • готовність берегти природні ресурси для життя теперішнього і майбутнього поколінь;

 • ставлення до свого здоров'я як до значущої цінності.

Навчальні ресурси:

 • навчальні тексти та завдання до них, презентації, онлайн-курси з екологічної тематики; здорового способу життя;

 • художні та публіцистичні твори (фрагменти творів), в яких розкривається тема «Природа та людина»)

Головними цілями інтегрованого шкільного курсу «Польська мова і література» (10-11 класи) є:

– формування творчої особистості з гуманістичним цілісним світоглядом, здатної до толерантного міжкультурного спілкування, самоорганізації та самовдосконалення, яка вільно орієнтується в інформаційному просторі;

– формування комунікативної компетентності, яка передбачає вільне володіння польською мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності, в різних сферах і ситуаціях спілкування;

–  формування читацької і літературної компетентності;

Досягнення цих цілей передбачає вирішення наступних завдань:

– розвиток позитивної мотивації до вивчення польської мови і літератури в контексті полікультурної ситуації в Україні;

– удосконалення вмінь, необхідних для слухання, розуміння текстів, читання вголос і мовчки, складання усних і письмових висловлювань у різних ситуаціях і сферах спілкування;

– розвиток умінь аналізувати текст як цілісну структуру в єдності його змісту і форми;

– розвиток умінь використовувати мовні засоби в залежності від функціональних стилів мови;

– удосконалення культури мовлення, згідно з нормами польської літературної мови (лексичних, граматичних, а також орфоепічних і орфографічних);

– підвищення інтересу учнів до самостійного читання творів художньої літератури та публіцистики;

– розвиток художньо-емоційного і образного сприйняття літературних творів;

– розвиток потреби в читанні як джерелі естетичного задоволення і емоційної рефлексії;

– удосконалення вмінь викладати і обґрунтовувати свою думку з приводу твору літератури; порівнювати літературні твори з точки зору їхньої теми, ідеї, проблеми, художніх засобів;

– засвоєння соціокультурної інформації, культурно-ціннісних понять і уявлень, вербальних і невербальних засобів комунікації, необхідних для толерантного міжособистісного і міжнаціонального спілкування в різних сферах діяльності;

– удосконалення загальнонавчальних умінь і навичок (організаційних, загальнопізнавальних, контрольно-оцінювальних).

Головним методологічним принципом програми є його комунікативна практична спрямованість. Формування комунікативної компетентності в контексті цієї програми передбачає вдосконалення володіння всіма видами мовленнєвої діяльності, цілеспрямоване формування культури усного та писемного мовлення, умінь використовувати мовні засоби в залежності від функціонального різновиду мови, готовність до співпраці і ефективної комунікативної взаємодії в різних ситуаціях, що відповідають досвіду, інтересам і психолого-віковим особливостям учнів старшої школи; розвиток умінь будувати свою промову відповідно до конкретної мовної ситуацією, визначати мету спілкування, враховувати тип і наміри адресату мовлення, вибирати ефективні моделі спілкування, оцінювати власне мовлення і бути готовим до його осмисленої корекції.

Зміст навчання реалізується за допомогою мовленнєвої, мовної, соціокультурної і діяльнісної (стратегічної) ліній, які інтегруються у цьому курсі з літературною лінією. У сукупності вони формують комунікативну компетенцію особистості.

Навчальна програма представлена ​​в таблиці, яка складається з двох частин. У лівій частині таблиці представлені очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів, а в правій її частині – зміст навчання.


При плануванні навчальної діяльності, постановці цілей і завдань навчання вчитель співвідносить зміст навчання і його результати з завданнями формування ключових компетентностей, які охарактеризовані в таблиці в пояснювальній записці.


Каталог: storage -> app -> media -> zagalna%20serednya -> programy-10-11-klas -> 2018-2019
2018-2019 -> Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі
2018-2019 -> Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі програми
2018-2019 -> Українська мова
2018-2019 -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
2018-2019 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою
2018-2019 -> Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
2018-2019 -> Пропозиції до програми з фізики для 10-11 кл
2018-2019 -> Економіка
2018-2019 -> Програма для закладів загальної середньої освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка