Програма «польська мова та література»Сторінка137/145
Дата конвертації11.10.2018
Розмір1.93 Mb.
ТипПрограма
1   ...   133   134   135   136   137   138   139   140   ...   145
Dostrzega i komentuje estetyczne wartości utworu literackiego;
Przeprowadza interpretację porównawczą utworów literackich;
W interpretacji eseju i felietonu wykorzystuje wiedzę o ich cechach gatunkowych;

Konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury, np. plastycznymi, teatralnymi,

filmowymi.
Zdobywanie dojrzałości intelektualnej przejawiającej się w świadomym korzystaniu z wiedzy o literaturze i kulturze w interpretacji dzieł literackich i w odbiorze tekstów kultury ich stylistyka i kultura języka.


Usystematyzowanie wiedzy o początkach epoki przełomu XIX i XX wieku. pozwalającej zrozumieć rzeczywistość historyczną, społeczną i artystyczną „pięknych czasów”. Rola języka w komunikacji ludzi.

Prezentowanie zbiorów muzealnych na dyskach multimedialnych – Sztuka impresjonistów i postimpresjonistów.

Jedność sztuki i nauki, więzi człowieka z przyrodą.

Związek stylistyki i kultury języka.

Analiza obrazu Jacka Malczewskiego w kontekście poznanych utworów.

Kreatywność ucznia, formułowanie i wartościowanie argumentów uzasadniających własne poglądy.

Funkcja języka w kształtowaniu osobowości ucznia.

Inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury.

Inspirowanie do samodzielnego poszukiwania źródeł wiedzy.

Kształcenie umiejętności rozpoznawania specyfiki tekstów kultury.


Poznanie różnych opinii na temat sztuki współczesnej i swobody artystycznej wypowiedzi poszukiwanie odpowiedzi na pytania, czego dzisiaj oczekujemy od artysty i czy artysta powinien się cieszyć całkowitą swobodą wypowiedzi.

Budowanie systemu aksjologicznego dostrzeganie różnych możliwości interpretacji tekstu

Dostrzeganie różnych możliwości odczytania symbolu zawartego w utworze poetyckim


Kształcenie umiejętności odczytywania ogólnego sensu utworu literackiego oraz dostrzegania i rozumienia uniwersalnych wartości zawartych w dziełach literackich.

Koncepcja przyrody wynikająca z analizy liryków tatrzańskich Tetmajera


Kształcenie umiejętności gromadzenia argumentów i precyzowania własnych poglądów, normatywy języka literackiego.


Analiza obrazu Jacka Malczewskiego w kontekście poznanych utworów.


Kształcenie umiejętności gromadzenia argumentów i precyzowania własnych poglądów.


Odkrywanie w dziełach kultury uniwersalnych wartości etycznych i estetycznych – elementy impresjonizmu w wierszu, definiuje synestezję, obecność instrumentacji głoskowej i jej funkcja w wierszu.


Motyw folkloru podhalańskiego na podstawie twórczości

J. Kasprowicza – przeżycia wynikające z lektury wierszy

Dostrzeganie wpływu przemian społecznych na wymagania stawiane pisarzom. Sztuka wyrażania wartościowania w tekstach.


Odczytywanie skomplikowanych tekstów, wnikliwy i refleksyjny ich odbiór w warstwie znaczeniowej i językowej.

Sprawność językowa dzięki pogłębianiu świadomości kryteriów poprawnościowych.

Rozumienie czytanych tekstów na poziomie dosłownym, metaforycznym, symbolicznym.


Stosowanie w analizie dzieła literackiego, w sposób sfunkcjonalizowany, podstawowych pojęć z zakresu poetyki.


Dostrzeganie plusów i minusów wolności słowa szukanie we współczesnych mediach przykładów nadużywania wolności słowa przez dziennikarzy uświadomienie związku między demokracją a wolnością słowa budowanie systemu aksjologicznego.

Budowanie poczucia wartości i tworzenie systemu wartości,

kształcenie potrzeby dążenia do własnego rozwoju osobowego.

Heroiczna etyka honoru, bezsilność człowieka wobec losu, postawa w sytuacji ekstremalnej, godność.

Dostrzeganie w tekstach wartości narodowych i uniwersalnych.

Funkcje stylu naukowego.


Pogłębione poznanie specyfiki dzieł różnych sztuk: utworu literackiego, obrazu, filmu.

Ustosunkowanie się do sytuacji problemowej w utworze, wskazanie przesłań moralnych.

Pogłębianie refleksji o etycznej wartości użycia języka w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury.

Porównanie adaptacji filmowej z utworem literackim doskonalenie umiejętności pisania recenzji filmowej.

Porównanie powieści Reymonta z jej filmową adaptacją – formułowanie wniosków, ocena, – dyskusja na temat: służba społeczna a szczęście osobiste

Dostrzeganie związku między obyczajowością i poczuciem moralności społeczeństwa a przywiązaniem do własnych tradycji kulturowych.

Kształtowanie postawy uczciwości, wiarygodności, odpowiedzialności, wytrwałości, szacunku do pracy i wobec innych.


Poznanie różnych opinii na temat sztuki współczesnej i swobody artystycznej wypowiedzi poszukiwanie odpowiedzi na pytania, czego dzisiaj oczekujemy od artysty i czy artysta powinien się cieszyć całkowitą swobodą wypowiedzi.


Dostrzeganie procesu zanikania oryginalności folkloru i homogenizacji kultury wraz z upływem czasu, formułowanie opinii na temat zanikania różnorodności kultur i upowszechniania się kultury masowej.


Analiza środków obrazowania artystycznego wykorzystanych do opisu wesela rozważanie wyjątkowości obrzędu weselnego w kulturze

dostrzeganie zmian w sposobie przeżywania święta zachodzących w społeczeństwach pod wpływem przemian cywilizacyjnych.

Syntaktyczne środki językowe.

Wskazanie kontekstu historycznego, społecznego, obyczajowego, malarskiego dramatu.

Dostrzeganie różnych możliwości odczytania symboli zawartych w dramacie.


Dostrzeganie ponadczasowości zjawiska dulszczyzny jako podwójnej moralności przyobleczonej w cnotę próba wskazania współczesnych zachowań, które się wywodzą z mentalności pani Dulskiej.


Próba wskazania współczesnych realizacji femme fatale w kulturze masowej.

Pokazanie kultury jako wielowymiarowego, różnorodnego obszaru, w którym teksty wchodzą ze sobą w dialog, ujawniając znaczenia wynikające z intertekstualnych. Znaczenie stylu właściwego w danych tekstach.

Poznanie opinii współczesnego ekologa na temat wpływu postępu technologicznego na przemiany zachodzące w człowieku samodzielna refleksja na temat człowieka w świecie natury i jego być może pozornej wyjątkowości na tle innych stworzeń dostrzeganie nieodwracalnych zmian w życiu człowieka spowodowanych postępem technologicznym.

Poznanie różnych opinii na temat sztuki współczesnej i swobody artystycznej wypowiedzi poszukiwanie odpowiedzi na pytania, czego dzisiaj oczekujemy od artysty i czy artysta powinien się cieszyć całkowitą swobodą wypowiedzi.

Znajomość właściwości językowych i pozajęzykowych.

Refleksje związane z odbiorem i rozumieniem różnych tekstów kultury (dzieło literackie, obraz, film, spektakl teatralny, dzieło architektoniczne i muzyczne).


Budowanie systemu aksjologicznego dostrzeganie różnych możliwości interpretacji tekstu.
Kształcenie umiejętności pracy z tekstem i posługiwania się cytatami, obiektywne ocenianie postaci, dostrzeganie uwarunkowań rządzących postępowaniem jednostki, umieszczanie postaci w ich środowisku.

Dostrzeganie związku między obyczajowością

(i poczuciem moralności) społeczeństwa a przywiązaniem do własnych tradycji kulturowych.

Kreatywność ucznia, formułowanie i wartościowanie argumentów uzasadniających własne poglądy.


Umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących społeczeństwa

Inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury.


Inspirowanie do samodzielnego poszukiwania źródeł wiedzy.

Kształcenie umiejętności odczytywania sensu całego tekstu, pogłębianie świadomości językowej.

Kształcenie umiejętności rozpoznawania specyfiki tekstów kultury i znaczenia sztuki oratorskiej..

Dostrzeganie w tekstach wartości narodowych i uniwersalnych.
Rozumienie czytanych tekstów na poziomie dosłownym, metaforycznym, symbolicznym.

Potrafi współpracować z innymi, by realizować zadania przewidziane dla grupy.

Poznawanie literackich utworów jako sztuki słowa, zrozumienie ich artystycznego świata, niepowtarzalności ich indywidualnego stylu autora,
zaznaczając narodową oryginalność i ogólnoludzkie znaczenie.

Jedność sztuki i nauki, więzi człowieka z przyrodą

Stosowanie w wywodzie argumentacyjnym podstawowych zasad logiki;

Pokazywanie sposobów pogłębiania odbioru lektury, nauczanie wnikliwości patrzenia na problemy drugiego człowieka i kultury, w której jest on zanurzony.

Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji.

Poszukiwanie odpowiedzi na ważne i często trudne pytania egzystencjalne związane z wyborami moralnymi oraz rozwijanie zainteresowań humanistycznych.


Dostrzeganie w tekstach wartości narodowych i uniwersalnych.

Rozumienie czytanych tekstów na poziomie dosłownym, metaforycznym, symbolicznym.

Potrafi współpracować z innymi, by realizować zadania przewidziane dla grupy.


Poznawanie literackich utworów jako sztuki słowa, zrozumienie ich artystycznego świata,
niepowtarzalności ich indywidualnego stylu autora, zaznaczając narodową oryginalność i ogólnoludzkie znaczenie.

Jedność sztuki i nauki, więzi człowieka z przyrodą

Stosowanie w wywodzie argumentacyjnym podstawowych zasad logiki

Pokazywanie sposobów pogłębiania odbioru lektury, nauczanie wnikliwości patrzenia na problemy drugiego człowieka i kultury, w której jest on zanurzony.


Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji.

Poszukiwanie odpowiedzi na ważne i często trudne pytania egzystencjalne związane z wyborami moralnymi oraz rozwijanie zainteresowań humanistycznych.

Stawianie hipotez interpretacyjnych, wskazując istotne dla utworu wyznaczniki kompozycyjne i słowa-klucze.

Estetyka utworu - analiza, rozpoznawanie środków językowych, stylistycznych i kompozycyjnych i określanie ich funkcji

Rozpoznawanie w czytanych utworach cech charakterystycznej mentalności i filozofii człowieka „wyrzuconego w nieistnienie”.

Postawa obywatelska, wiarygodność, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, patriotyzm, poczucie własnej wartości, innych kultur i tradycji.

Analiza języka tekstów dawnych w celu uświadomienia sobie źródła współczesnego języka polskiego.

Prezentowanie własnej refleksji o przeczytanym dziele z uwzględnieniem pierwszych emocjonalnych przeżyć

Poszukiwanie odpowiedzi na ważne i często trudne pytania egzystencjalne związane z wyborami moralnymi oraz rozwijanie zainteresowań humanistycznych.

Rozpoznawanie i określanie funkcji elementów kompozycyjnych dzieła literackiego.

Rozpoznawanie w  literaturze współczesnej dialogu z  tradycją i doszukiwanie się źródeł tego dialogu.

Rozumienie czytanych tekstów na poziomie dosłownym,

metaforycznym, symbolicznym.

Analizuje rozpoznawane środki językowe, stylistyczne i kompozycyjne i określa ich funkcje.

Pogłębione poznanie specyfiki dzieł różnych sztuk: utworu literackiego, obrazu, filmu.

Dyskutuje o przeczytanych utworach, prezentując swoje zdanie na ich temat, poszukuje argumentów dla jego obrony.

Interpretuje tekst ze względu na jego funkcję poznawczą, poetycką, ekspresywną, impresywną, a także perswazyjną.


Dbanie o własny rozwój duchowy, społeczny, intelektualny;

akceptowanie idei patriotycznych i demokratycznych.

Pokazanie kultury jako wielowymiarowego, różnorodnego obszaru, w którym teksty wchodzą ze sobą w dialog, ujawniając znaczenia wynikające z intertekstualnych zderzeń.

Stosowanie w analizie dzieła literackiego, w sposób sfunkcjonalizowany, podstawowych pojęć z zakresu poetyki.

Odczytywanie skomplikowanych tekstów, wnikliwy i refleksyjny ich odbiór w warstwie znaczeniowej i językowej.


Kształtowanie postawy uczciwości, wiarygodności, odpowiedzialności, wytrwałości, szacunku wobec innych.

Uświadamianie przez rozmowę i  dyskusję istnienia różnorakich tendencji we współczesnej kulturze oraz pomoc w ich hierarchizowaniu.

Stosowanie w analizie dzieła literackiego, w sposób sfunkcjonalizowany, podstawowych pojęć z zakresu poetyki.


Kształtowanie postawy uczciwości, wiarygodności, odpowiedzialności, wytrwałości, szacunku wobec innych.

Kształcenie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa

Pogłębianie refleksji o etycznej wartości użycia języka w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury.

Budowanie poczucia wartości i tworzenie systemu wartości,

kształcenie potrzeby dążenia do własnego rozwoju osobowego.

Poznawanie różnych faktów historycznych i kulturowych, niezbędnych dla zrozumienia tekstu literackiego oraz odczytania jego sensu;

Formowanie kultury osobistej gotowej do podejmowania inicjatyw w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

Ustosunkowanie się do sytuacji problemowej w utworze, wskazanie przesłań moralnych

Kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, i innych narodów, tolerancji i szacunku dla innych ludzi


Dostrzeganie w tekstach wartości narodowych i uniwersalnych.

Pogłębione poznanie specyfiki dzieł różnych sztuk: utworu literackiego, obrazu.

Pogłębienie wiadomości o kwestii żydowskiej, dostrzeganie złożoności stosunków niemiecko-żydowskich, poznanie pojęć ważnych dla zrozumienia religii i kultury Żydów.


Inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury;

Stymulowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych

Dostrzeganie w utworach wartości ważnych dla kształtowania swojej postawy wobec świata.

Inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury,

Budowanie poczucia wartości i tworzenie systemu wartości,

kształcenie potrzeby dążenia do własnego rozwoju osobowego.

Wykorzystania wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków dotyczących problemów społecznych

Ustosunkowanie się do sytuacji problemowej w utworze, wskazanie przesłań moralnych

Kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, i innych narodów, tolerancji i szacunku dla innych ludzi.

Dyskutuje o konflikcie wartości, rozumie ich źródła i wskazuje sposoby ich przedstawiania w literaturze.

Rozumie sens czytanych przez siebie tekstów, rozpoznaje różne ich gatunki.

Publicznie wygłasza przygotowane przez siebie wypowiedzi, stosując uczciwe zabiegi erystyczne ze świadomością ich funkcji.

Dyskutuje o przeczytanych utworach, prezentując swoje zdanie na ich temat, poszukuje argumentów dla jego obrony.

Doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji i wartościowania tekstów (literatury i kultury).

Analizuje rozpoznawane środki językowe, stylistyczne i kompozycyjne i określa ich funkcje.

Pogłębione poznanie specyfiki dzieł różnych sztuk: utworu literackiego, obrazu.

Interpretuje tekst ze względu na jego funkcję poznawczą, poetycką, ekspresywną, impresywną, a także perswazyjną.

Dostrzeganie związku między obyczajowością i poczuciem moralności społeczeństwa a przywiązaniem do własnych tradycji kulturowych

Inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury.
Budowanie poczucia wartości i tworzenie systemu wartości,

kształcenie potrzeby dążenia do własnego rozwoju osobowego.

Wykorzystania wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków dotyczących problemów społecznych.

Inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury;

Dyskutuje o konflikcie wartości, rozumie ich źródła i wskazuje sposoby ich przedstawiania w literaturze.

Stawia hipotezy interpretacyjne, wskazując istotne dla utworu wyznaczniki kompozycyjne i słowa-klucze;

Dyskutuje o konflikcie wartości, rozumie ich źródła i wskazuje sposoby ich przedstawiania w literaturze.

Stawia hipotezy interpretacyjne, wskazując istotne dla utworu wyznaczniki kompozycyjne i słowa-klucze;

Wskazuje w różnych tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalne oraz dyskutuje o ich wzajemnych niesprzecznych relacjach.

Dyskutuje o konflikcie wartości, rozumie ich źródła i wskazuje sposoby ich przedstawiania w literaturze.


Interpretuje tekst ze względu na jego funkcję poznawczą, poetycką, ekspresywną, impresywną, a także perswazyjną.

Analizuje rozpoznawane środki językowe, stylistyczne i kompozycyjne i określa ich funkcje.

Wskazuje czynniki powodujące narodzenie się nowej epoki i jej nowe prądy filozoficzne oraz warunki społeczne.

Poznaje świat różnych kręgów tradycji – polskiej, europejskiej, światowej;

Inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury.

Stymulowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych.
Dostrzeganie w utworach wartości ważnych dla kształtowania swojej postawy wobec świata.

Wykorzystania wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków dotyczących problemów społecznych.

Pokazanie kultury jako wielowymiarowego, różnorodnego obszaru, w którym teksty wchodzą ze sobą w dialog, ujawniając znaczenia wynikające z intertekstualnych zderzeń.

Budowanie poczucia wartości i tworzenie systemu wartości,

kształcenie potrzeby dążenia do własnego rozwoju osobowego.

Pogłębienie wiedzy i usystematyzowanie dzięki konfrontacji spostrzeżeń po przeczytaniu lektury, wniosków oraz interpretacji z interpretacjami innych.


Pogłębianie refleksji o etycznej wartości użycia języka w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury.


Świadome korzystanie z internetu jako źródła informacji przydatnego do opracowywania tematów, a nie jako źródła gotowych prac.

Rozumienie czytanych tekstów na poziomie dosłownym, metaforycznym, symbolicznym

Uświadamianie przez rozmowę i  dyskusję istnienia różnorakich tendencji we współczesnej kulturze oraz pomoc w ich hierarchizowaniu.

Pogłębianie refleksji o etycznej wartości użycia języka w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury.Каталог: storage -> app -> media -> zagalna%20serednya -> programy-10-11-klas -> 2018-2019
2018-2019 -> Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі
2018-2019 -> Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі програми
2018-2019 -> Українська мова
2018-2019 -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
2018-2019 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою
2018-2019 -> Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
2018-2019 -> Пропозиції до програми з фізики для 10-11 кл
2018-2019 -> Економіка
2018-2019 -> Програма для закладів загальної середньої освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   133   134   135   136   137   138   139   140   ...   145


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформації
Інформація
Автореферат
Витяг
Диплом
Довідка
Додаток
Доклад
Задача
Закон
Звіт