Програма «польська мова та література»Сторінка56/145
Дата конвертації11.10.2018
Розмір1.93 Mb.
ТипПрограма
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   145
Doskonali tekst, usuwa stylistyczne pomyłki;

Buduje tekst adnotacji o charakterze informacyjnym, zachowując standard formy kompozycyjnej.

Wykorzystuje językowe schematy, zachowując styl.

Układa i odpowiednio zapisuje bibliografię na zadany temat.


Konkretyzowanie wizerunku świata, uchwycenie głównych tendencji w literaturze.

Jedność sztuki i nauki, więzi człowieka z przyrodą.

Idealistyczna filozofia romantyczna

- historiozofia romantyczna.

Inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury.

Inspirowanie do samodzielnego poszukiwania źródeł wiedzy.

Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji.

Stosowanie w wywodzie argumentacyjnym podstawowych zasad logiki.

Kształcenie potrzeby dążenia do własnego rozwoju osobowego,

Kreatywność ucznia, formułowanie i wartościowanie argumentów uzasadniających własne poglądy.

Wykazuje szacunek dla drugiego człowieka, odmiennych postaw, poglądów i opinii.

Potrafi współpracować z innymi, by realizować zadania przewidziane dla grupy.

Przenikanie się świata fantastycznego z realnym

- ludowość i orientalizm - motyw winy i kary w literaturze.

Odkrywanie w dziełach kultury uniwersalnych wartości etycznych i estetycznych.

Sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi

Wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza informacji.

Poznawanie literackich utworów jako sztuki słowa, zrozumienie ich artystycznego świata, niepowtarzalności ich indywidualnego stylu autora, zaznaczając narodową oryginalność i ogólnoludzkie znaczenie.

Rozumienie czytanych tekstów na poziomie dosłownym, metaforycznym, symbolicznym.

Pogłębianie świadomości językowej i komunikacyjnej ucznia, rozwijanie jego sprawności wypowiadania się w złożonych formach.

Pogłębianie wiedzy ogólnokulturowej ucznia,

inspirowanie do samodzielnego poszukiwania źródeł wiedzy.,

Wspomaganie ucznia w rozwoju jego indywidualnej erudycji.

Tworzenie złożonych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Estetyka utworu - analizowanie, rozpoznawanie środków językowych, stylistycznych i kompozycyjnych i określanie ich funkcji.

Dostrzeganie obecności w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości

narodowych i uniwersalnych.

Konfrontacja tekstu literackiego z innymi tekstami kultury, np. plastycznymi, teatralnymi,

filmowymi.

Język jako narzędzie

wartościowania, a także źródło poznania wartości (utrwalonych w znaczeniach nazw wartości, takich jak: dobro, prawda, piękno; wiara, nadzieja, miłość; wolność, równość, braterstwo; Bóg, honor, ojczyzna; solidarność, niepodległość, tolerancja).

Kreatywność ucznia, formułowanie i wartościowanie argumentów uzasadniających własne poglądy

Kształcenie umiejętności odczytywania sensu całego tekstu, pogłębianie świadomości językowej.

Stosowanie w analizie dzieła literackiego, w sposób sfunkcjonalizowany, podstawowych pojęć z zakresu poetyki.

Konfrontacja tekstu literackiego z innymi tekstami kultury, np. plastycznymi, teatralnymi,

filmowymi.

Rozpoznawanie konwencji romantycznych i poromantycznych; – uruchamianie wiedzy o środkach artystycznego wyrazu i określanie ich funkcji w czytanym dziele literackim.

Odczytywanie skomplikowanych tekstów, wnikliwy i refleksyjny ich odbiór w warstwie znaczeniowej i językowej.

Inspirowanie w poszukiwaniach odpowiednich sposobów wyrażania się, kształcenie świadomości językowej i motywowanie do

samodzielnych poszukiwań oraz samokształcenia.

Środki językowe, stylistyczne i kompozycyjne , ich funkcje.

Dostrzeganie w świecie konfliktów wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwości

i miłosierdzia) oraz zrozumienie źródeł tych konfliktów.

Rozumienie czytanych tekstów na poziomie dosłownym,

metaforycznym, symbolicznym

Świadome wykorzystywanie w interpretacji wiedzy o  różnych kontekstach, które mogą być uruchomione przez interpretowany tekst;

Przedstawianie argumentów uzasadniających przyjęcie lub odrzucenie określonego systemu wartości.

Dyskutuje o konflikcie wartości, rozumie ich źródła i wskazuje sposoby ich przedstawiania w literaturze.

Pokazywanie sposobów budowania więzi międzykulturowych przez propagowanie postaw tolerancji i otwarcia na spotkanie z innym.

Stosowanie słownictwa z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie rozwijającym i koncentrującym się przede wszystkim wokół tematów: Polska, Ukraina, Europa, świat.

– współczesność i przeszłość; kultura, cywilizacja, polityka).

Konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury, np. plastycznymi, teatralnymi,

filmowymi.

Interpretowanie tekstu ze względu na jego funkcję poznawczą, poetycką, ekspresywną, impresywną, a także perswazyjną.

Pogłębianie refleksji o etycznej wartości użycia języka w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury.

Doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji i wartościowania tekstów (literatury i kultury).

Wskazanie czynników powodujących narodzenie się nowej epoki. Nowe prądy filozoficzne oraz warunki społeczne.

Dyskusja na temat  przeczytanych utworów, prezentacja swojego zdanie na ich temat, poszukiwanie argumentów dla jego obrony.

Rozumie sens czytanych przez siebie tekstów, rozpoznaje różne ich gatunki publicystyczne i artystyczne;

Poznaje świat różnych kręgów tradycji – polskiej, europejskiej, światowej.

Rozwój polskiej publicystyki w epoce pozytywizmu; jej różnorodność tematyki i form nowoczesnego reportażu i felietonu- racjonalizm – rozum źródłem wiedzy o świecie. Naukowe poznanie świata.

Dostrzeganie w nowelach wartości ważnych dla kształtowania swojej postawy wobec świata.

.

Inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury;Przyroda i sztuka jako źródło przeżyć i możliwości ucieczki od świata.

Pogłębienie wiadomości o kwestii żydowskiej w Polsce pod koniec XIX i na początku XX wieku dostrzeganie złożoności stosunków polsko-żydowskich, poznanie pojęć ważnych dla zrozumienia religii i kultury Żydów.

Ustosunkowanie się do sytuacji problemowej w utworze, wskazanie przesłań moralnych.

Formowanie kultury osobistej gotowej do podejmowania inicjatyw w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

Wykorzystania wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków dotyczących problemów społecznych.

Inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury,

Budowanie poczucia wartości i tworzenie systemu wartości,

kształcenie potrzeby dążenia do własnego rozwoju osobowego.

Dostrzeganie w tekstach wartości narodowych i uniwersalnych.

Dostrzeganie związku między obyczajowością i poczuciem moralności społeczeństwa a przywiązaniem do własnych tradycji kulturowych.

Kształtowanie postawy uczciwości, wiarygodności, odpowiedzialności, wytrwałości, szacunku do pracy i wobec innych

Kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, i innych narodów, tolerancji i szacunku dla innych ludzi.

Analiza przyczyn emocjonalnej recepcji powieści Henryka Sienkiewicza. Poznanie Sienkiewiczowskiej wizji historii i dostrzeganie jej w powieści (mitologizacja przeszłości Polski).

Przekazywanie informacji o człowieku i historii, przedstawienie wzorów godnych do naśladowania, pokrzepienia serc. Dostrzeganie w tekstach wartości narodowych i uniwersalnych.

Szacunek dla tradycji kultury, potrafi samodzielnie ocenić jej dorobek.

Pogłębione poznanie specyfiki dzieł różnych sztuk: utworu literackiego, obrazu, filmu.

Porównanie adaptacji filmowej z utworem literackim doskonalenie umiejętności pisania recenzji filmowej

Dbanie o własny rozwój duchowy, społeczny, intelektualny;

akceptowanie idei patriotycznych i demokratycznych.

Pokazanie kultury jako wielowymiarowego, różnorodnego obszaru, w którym teksty wchodzą ze sobą w dialog, ujawniając znaczenia wynikające z intertekstualnych zderzeń.

Refleksje związane z odbiorem i rozumieniem różnych tekstów kultury (dzieło literackie, obraz, film, spektakl teatralny, dzieło architektoniczne i muzyczne).

Język jako narzędzie komunikacji, który również przekazuje obraz świata zawarty w tekście literackim, wypowiedziach i tekstach uczniowskich,

świadome kształtowanie przez niego własnego życia, rozumienie otaczającej rzeczywistości, umiejętność podejmowania dialogu z innymi.

Pogłębienie wiedzy i usystematyzowanie dzięki konfrontacji spostrzeżeń po przeczytaniu lektury, wniosków oraz interpretacji z interpretacjami innych.

Poznawanie różnych faktów historycznych i kulturowych, niezbędnych dla zrozumienia tekstu literackiego oraz odczytania jego sensu;

Świadome porównywanie różnych tekstów kultury, literackich i pozaliterackich, by odczytać ich wzajemne związki, określić występujące między nimi podobieństwa lub różnice.

Pogłębianie refleksji o etycznej wartości użycia języka w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury.

Uświadamianie przez rozmowę i  dyskusję istnienia różnorakich tendencji we współczesnej kulturze oraz pomoc w ich hierarchizowaniu.

Kształcenie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.

Szacunek dla tradycji kultury, potrafi samodzielnie ocenić jej dorobek.

Dostrzeganie związku między obyczajowością i poczuciem moralności społeczeństwa a przywiązaniem do własnych tradycji kulturowych.

Rozumieniem różnych tekstów kultury (dzieło literackie, obraz).

Kształtowanie postawy uczciwości, wiarygodności, odpowiedzialności, wytrwałości, szacunku wobec innych.

Poznawanie różnych faktów historycznych i kulturowych, niezbędnych dla zrozumienia tekstu literackiego oraz odczytania jego sensu;

Pogłębianie refleksji o etycznej wartości użycia języka w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury.

Stosowanie w analizie dzieła literackiego, w sposób sfunkcjonalizowany, podstawowych pojęć z zakresu poetyki.

Tworzenie przedmiotowych baz danych zawierających informacje zdobywane w toku nauki.

Sporządzanie opisów bibliograficznych, artykułów, zapisów elektronicznych, bibliografii wybranego tematu.

Rozumienie czytanych tekstów na poziomie dosłownym, metaforycznym, symbolicznym.

Język jako narzędzie komunikacji, który również przekazuje obraz świata zawarty w tekście literackim, wypowiedziach i tekstach uczniowskich,

świadome kształtowanie przez niego własnego życia, rozumienie otaczającej rzeczywistości, umiejętność podejmowania dialogu z innymi.Каталог: storage -> app -> media -> zagalna%20serednya -> programy-10-11-klas -> 2018-2019
2018-2019 -> Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі
2018-2019 -> Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі програми
2018-2019 -> Українська мова
2018-2019 -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
2018-2019 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою
2018-2019 -> Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
2018-2019 -> Пропозиції до програми з фізики для 10-11 кл
2018-2019 -> Економіка
2018-2019 -> Програма для закладів загальної середньої освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   145


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформації
Інформація
Автореферат
Витяг
Диплом
Довідка
Додаток
Доклад
Задача
Закон
Звіт