РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇСкачати 355.39 Kb.
Сторінка8/22
Дата конвертації18.10.2018
Розмір355.39 Kb.
ТипПрограма
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

Охоплює проблематику загальної та галузевих соціологій і спрямований на виявлення рівня засвоєння основних понять загальної соціології та перевірку сформованості навичок аналізу суспільних явищ як у структурному так і в динамічному вимірах. Виходячи з вимог до комплексного державного іспиту за фахом, до нього включено матеріал курсу “Загальна соціологія”, а також наступних нормативних дисциплін з циклу професійної підготовки: “Економічна соціологія”, “Політична соціологія”, “Соціологія культури”, “Соціологія молоді”, “Соціологія освіти”, “Соціологія особистості”. Таке поєднання дає можливість у повному обсязі оцінити опанування студентами теоретичних відомостей про головні рівні та форми існування соціальної реальності: соціальні спільноти, соціальні інститути, соціальні відносини, соціальні процеси.

Об’єкт, предмет, структура, функції соціології. Місце соціології в системі суспільство- та людинознавства, специфіка соціального та соціологічного знання, його структура, види, форми, функції. Соціо­логічна теорія, її типи, рівні, способи побудови, категоріаль­ний апарат, структура, функції, тенденції розвитку. Макро- і мікро-теорії. Галузеві теорії: концептуальна особливість, предмет, функції Спеціальні соціологічні теорії. Теорії "середнього рівня".

Соціальна реальність як предметна царина соціології. Рівні та форми існування соціальної реальності. Соціальні спільноти, соціальні інститути, соціальні відносини і відношення, соціальні статуси, соціальні ролі, соціальні норми, соціальні цінності, соціальні сенси і значення, соціальні зміни. Соціальні процеси.

Поняття суспільства. Зміст поняття "суспільства" в історії наукової думки. Основні історичні типи суспільства. Формаційний та цивілізаційний підходи до визначення етапів і форм розвитку суспільства. Сучасне суспільство і процес глобалізації. Суспільство як об'єкт соціологічної науки. Поняття "система" та його елементи. Суспільство як соціальна система, його системна специфіка. Елементи соціальної системи як відносно автономні підсумки соціального цілого: соціальна структура, соціальні інститути, соціальні відносини, особистість у суспільстві та групі.

Поняття модернізації. Види модернізації. Чинники і наслідки модернізаційних процесів. Прогрес і регрес у розвитку суспільств. Еволюція, революція та реформи як чинники суспільного розвитку. Особливості модернізації сучасного українського суспільства.

Соціальна структура як елемент соціальної системи. Типи елементів соціальної структури. Соціальна спільність. Соціальна група. Соціальні класи. Сучасні підходи до вивчення соціальних класів. Соціально-економічні детермінанти соціальної структури. Класова структура суспільства. Класи стани, верстви, соціальні прошарки. Касти. Проблема "середнього класу" в сучасному суспільстві. Соціально-демографічна структура суспільства. Професійно-галузеві соціальні групи. Соціально-територіальні спільноти. Корпоративно-елітарні структури /групи/. Конфесійні спільноти. Соціальна диференціація, її критерії та ознаки.

Типологія соціальних груп. Великі і малі соціальні групи, формальні і неформальні. Первинна та вторинна соціальні групи. Групи належності та сторонні групи. Дифузні, референтні, умовні групи. Особливості утворення і функціонування груп. Проблема групової динаміки. Міжгрупові та внутрішні взаємовідносини. Проблеми групової ізоляції.

Поняття соціальної стратифікації. Системи соціальної стратифікації. Види і критерії стратифікації сучасного суспільства. Соціальна стратифікація як процес відтворення соціально-структурних елементів. Соціальний статус в системі соціальної стратифікації. Соціальні статуси та ролі. Поняття, види статусів і ролей, статусні групи, символи статусів, ролеві конфлікти.

Класичні та сучасні концепції соціальної нерівності та соціальної мобільності. Соціальна мобільність та її чинники. Типи соціальної мобільності. Соціальна мобільність як соціологічний індикатор. Маргіналізація індивідів і груп. Методи й результати емпіричних досліджень, тенденції наслідків та вимірів соціальної диференціації та стратифікації, класової, статусної та гендерної нерівності, міжгенераційної і внутрішньогенераційної соціальної мобільності.

Поняття соціального інституту. Соціальні інститути як засоби організації і регулювання суспільних відносин. Інститути держави права, сім'ї, моралі, культури, освіти а інші - типи соціальних інститутів. Структурні компоненти соціальних інститутів та технологія їх функціонування. Соціальні норми. Соціальні заохочення та санкції. Основні функції соціальних інститутів. Соціальні інститути як система організації та відтворення системи суспільних відносин.

Багатоманіття видів соціальної діяльності та суспільних відносин як фактор типології соціальних інститутів. Формальні та неформальні інститути та організації. Соціальні інститути і соціальний контроль. Соціальні інститути як механізм соціальних змін. Роль соціальних інститутів, організації та установ в організації та управління спеціалізованими сферами життєдіяльності суспільства. Влада та управління.

Суспільні рухи у перспективі макро- та мікроаналізу. Соціологічних теорії щодо сутності явища суспільних рухів: процеси утворення, функціонування, структурно-рольової організації, мотивації до участі, символічно-комунікаційного аналізу. Принципи класифікації суспільних рухів та емпіричний аналіз різних проявів суспільних рухів.

Соціологічна природа конфлікту. Класифікація і структура конфлікту. Основні функції конфлікту. Характер і причини виникнення конфліктів. Стадії протікання соціальних конфліктів. Наслідки соціальних конфліктів. Діагностика й попередження, шляхи і способи подолання конфліктів. Соціологічні методи вивчення конфліктів. Природа соціальних конфліктів у сучасному українському суспільстві

Культура: сутність поняття. Поняття культури. Типи культури. Культура як інтегративна цілісність матеріального і духовного. Культура і цивілізація. Сучасні теорії

культури. Соціологічний підхід до вивчення культури і його специфіка. Центральні категорії соціології культури. Соціально-культурне середовище як категорія соціології культури. Предметні і особистісні елементи соціокультурного середовища. Внутрішня структура культури та її форми. Основні елементи культури (цінності, норми, санкції), їх різновиди, фактори формування, взаємозв'язок.

Культура як результат і передумова людської діяльності. Опредметнення й розпредметнення як механізми включення людини у світ культури. Культура як механізм регулювання поведінки. Соціальний контроль. Культурні універсалії. Поняття культурної традиції. Культура як система цінностей. Культура як символічний універсум. Інформаційно-семіотичне розуміння культури. Культура як система комунікації. Знання — важлива частина культури. Види знаків та символів. Мова як універсальна символічна система, що опосередковує стосунки людини й світу. Культура як система табу, що мають витісняти біологічні потреби й бажання. Культура як система форм реалізації біологічних потреб і бажань. Культура як реалізація архетипів. Соціальна значимість дослідження соціокультурних архетипів. Культура як спосіб життя. Субкультура.

Методологічні засади соціологічного аналізу культури. Методика і техніка сучасних соціокультурних досліджень. Криза і відродження культури в суспільствах перехідного типу. Дослідження нової соціокультурної реальності в Україні. Культурні смаки й переваги соціально-демографічних категорій населення України та тенденції їх змін. Методика і техніка соціологічних досліджень культури.

Сутність особистості. Співвідношення понять "індивід", "людина", "особа", "особистість". Особистість як продукт соціальної еволюції в умовах цивілізації та культури. Типи особистості в історії суспільства. Особистість як об'єкт і суб'єкт соціальних взаємодій та суспільних відносин.  Особистість, група, колектив, суспільство. Специфіка їх взаємодії.

Мікро і макросередовище формування та розвитку особистості. Соціалізація як індивідуальне засвоєння культури. Соціалізація особи як процес онто- і філогенезу і набування психологічних та соціальних властивостей і характеристик індивідом. Основні етапи соціалізації індивіда. Фактори соціалізації. Соціально-контрольовані та стихійні процеси соціалізації. Соціокультурний, соціально-економічний та віковий аспекти соціалізації.

Суть соціальних відхилень у поведінці, їх причини. Типологізація соціальних відхилень, соціальні відхилення як об'єкт міждисциплінарного вивчення. Особливості взаємодії норми і відхилення, роль позитивних та деструктивних девіацій у розвитку суспільства. Функції соціальних відхилень. Фактори, що впливають на поширення девіацій у суспільстві. Проблеми формування девіантної поведінки. Діагностика, шляхи й засоби ліквідації соціальних відхилень у сучасному суспільстві.

Теорія соціальної аномії Е.Дюркгейма. “Дисфункціональна концепція” відхилення в соціальній поведінці (Р.Мертон). Новий зміст категорії “аномія”. Культурологічні концепції походження девіацій: конфлікти між нормами субкультур і панівною культурою — основа девіацій (Селлін, Міллер, Сатерленд, Оулін, Клауорд). Проблеми девіантної поведінки в теорії соціального конфлікту (Козер, Квінні). Радикальна кримінологія (Турк, Тейлор, Уолтон, Янг) про девіацію як результат протидії нормам буржуазного суспільства. Теорія “наклеювання” ярликів (Беккер, Лемперт, Хофнагель)

Економічна і соціальна сфери суспільства. Об'єкт і завдання, система категорій та методів економічної соціології. Соціальний механізм регулювання економіки, його соціологічна сутність. Функції соціального механізму регулювання економіки. Методи управління економікою та її суб'єктами. Розвиток уявлень про суб'єкти економічного життя. Ринок як регулятор економіки, його суспільна природа. Соціологічні аспекти ринкового регулювання. Взаємовідносини державного й ринкового регулювання в економіці. Людський чинник як суб'єкт економічного життя. Особливості управління економічною поведінкою людей в умовах ринку.

Предмет соціології політики. Історія становлення політичної соціології. Соціально-політична сфера суспільства, система політичних відносин. Предмет соціології політики. Політика. Політичні інститути. Політична культура. Мотиви соціально-політичної поведінки. Держава. Влада. Демократія, демократичні інститути. Поняття демократії. Основні ознаки демократії. Форми демократії. Демократія в глобальному контексті. “Хвилі” демократизації суспільств. Демократичні традиції в Україні. Соціально-політична криза. Політична структура суспільства. Соціальні конфлікти. Теорія соціальних катастроф. Феномен бюрократії. Соціологічні дослідження політичних процесів в Україні.

Поняття громадської думки, її відмінність від оціночного судження, настрою. Об'єкт, суб'єкт, функції громадської думки. Громадська думка як чинник управління керування суспільством. Формування і функціонування громадської думки. Специфіка соціологічного аналізу громадської думки. Методи вивчення громадської думки. Соціологічні дослідження громадської думки різних соціальних груп.

Освіта як соціокультурний інститут, його розвиток, функціонування, структура, способи організації. Динаміка соціальної структури сфери освіти, її взаємодії іншими соціальними та суспільними інститутами Тенденції розвитку соціології освіти. Освітня ситуація в сучасному українському суспільстві.

Соціологія молоді як спеціальна соціологічна теорія. Предмет, структура соціології молоді. Основні поняття і категорії соціології молоді. Функції соціології молоді. Сутність молоді та її основна соціальна якість. Соціальні характеристики молоді, її особливості та специфічні риси. Соціологічний аналіз основних молодіжних проблем: стан, тенденції, перспективи. Державна молодіжна політика в Україні: складові та напрямки.

Зародження і розвиток етносоціології у світовій та вітчизняній соціологічній думці. Генезис, сутність, функції, загальні закономірності розвитку етносів. Методологічні принципи дослідження міжетнічних (міжнаціональних) відносин. Проблема нації в працях вітчизняних та зарубіжних соціологів. Основні концептуальні схеми соціології нації. Поняття національного відродження та його місце в соціології нації. Етносоціальний розвиток сучасної України: стан, проблеми, перспективи.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Програма І робочий план конкретно-соціологічного дослідження Методи збору соціологічної інформації
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
2018 -> Політична історія миколаївщини
2018 -> З методикою навчання
2018 -> Навчально-методичний комплекс
2018 -> Конспект лекцій з дисципліни
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Навчально-методичний комплекс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка