Реферат Штучні нейронні мережі Вступ Про роботу мозку в даний часСкачати 208.21 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації14.05.2018
Розмір208.21 Kb.
ТипРеферат
  1   2


Реферат


Штучні нейронні мережі
Вступ
Про роботу мозку в даний час відомо дуже мало, тому штучні нейронні мережі (neural networks) є надзвичайно спрощеною моделлю біологічних нейронних мереж. Особливістю нейромереж (neuronet) є те, що вони навчаються, а не програмуються.
1. Біологічні нейронні мережі
Нервова система людини побудована з елементів (нейронів), має приголомшуючу складність. Близько 1011 нейронів беруть участь в приблизно 1015 передаючих зв'язках, що мають довжину метр і більше. Кожен нейрон володіє багатьма якостями, спільними з іншими елементами тіла, але його унікальною здатністю є прийом, обробка і передача електрохімічних сигналів по нервових шляхах, які утворюють комунікаційну систему мозку.

Рис.1. Біологічний нейрон


На рис. 1 показана структура пари типових біологічних нейронів. Дендрити (входи нейрона) йдуть від тіла нервової клітини до інших нейронів, де вони приймають сигнали в точках з'єднання (синапсах). Прийняті синапсом вхідні сигнали підводяться до тіла нейрона. Тут вони підсумовуються, причому одні входи стимулюють активізацію нейрона, а інші – зниження його активності. Коли сумарна активність (збудження) нейрона перевищує деякий поріг, нейрон переходить в активний стан, посилаючи по аксону (виходу нейрона) сигнал іншим нейронам. У цієї основної функціональної схеми багато спрощень і виключень, проте більшість штучних нейронних мереж моделює лише ці прості властивості.

2. Штучний нейрон


Основними компонентами нейромережі є нейрони /neurons/ (елементи, вузли), які з’єднані зв’язками. Сигнали передаються по зваженим зв’язкам (connection), з кожним з яких пов’язаний ваговий коефіцієнт (weighting coefficient) або вага.

Моделі НМ – програмні і апаратні, найбільш поширені – програмні.

Використання – розпізнавання образів, прогнозування, створення асоціативної пам’яті.

Штучний нейрон імітує в першому наближенні властивості біологічного нейрона. На вхід штучного нейрона поступає множина сигналів, які є виходами інших нейронів. Кожен вхід множиться на відповідну вагу, аналогічну його синаптичній силі, і всі виходи підсумовуються, визначаючи рівень активації нейрона. На рис.2 представлена модель, що реалізує цю ідею. Хоча мережеві парадигми досить різноманітні, в основі майже всіх їх лежить ця конфігурація. Тут множина вхідних сигналів, позначених x1, x2,…, xn, поступає на штучний нейрон. Ці вхідні сигнали, в сукупності позначаються вектором X, відповідають сигналам, що приходять в синапси біологічного нейрона. Кожен сигнал множиться на відповідну вагу w1, w2,…, wn, і поступає сумуючий блок, позначений Σ. Кожна вага відповідає «силі» одного біологічного синаптичного зв'язку (множина ваг в сукупності позначається вектором W). Сумуючий блок, який відповідає тілу біологічного нейрона, складає зважені входи алгебраїчно, створюючи вихід, який ми називатимемо NET. У векторних позначеннях це може бути компактно записано таким чином


NET = XW.


Рис.2. Штучний нейрон
3. Активіаційні функції
Сигнал NET далі, як правило, перетворюється активаційною функцією F і дає вихідний нейронний сигнал OUT = F(NET). Активаційна функція F(NET) може бути:

1. Пороговою бінарною функцією (рис.3а)


,
де Т - деяка постійна порогова величина, або ж функція, що точніше моделює нелінійну передавальну характеристику біологічного нейрона.

2. Лінійною обмеженою функцією (рис.3б)


.
Функцією гіперболічного тангенса (рис.3в)
.
де С > 0 – коефіцієнт ширини сигмоїди по осі абсцис (звичайно С=1).

4. Сигмоїдною (S-подібною) або логістичною функцією (рис.3г),
З виразу для сигмоїда очевидно, що вихідне значення нейрона лежить в діапазоні [0,1] (рис.4). Популярність сигмоїдної функції зумовлюють наступні її властивості:

  • здатність підсилювати слабкі сигнали сильніше, ніж великі, і опиратися „насиченню” від потужних сигналів;

  • монотонність і диференційованість на всій осі абсцис;

  • простий вираз для похідної


,
що дає можливість використовувати широкий спектр оптимізаційних алгоритмів.

В штучному нейроні з активізаційною функцією (рис.5) блок, позначений F, приймає сигнал NET і видає сигнал OUT. Якщо блок F звужує діапазон зміни величини NET так, що при будь-яких значеннях NET значення OUT належать деякому кінцевому інтервалу, то F називається «стискаючою» функцією. Як «стискаюча» функція часто використовується сигмоїдна функція.

а) б)

в) г)


Рис. Вид функцій активації: а) порогова бінарна функція; б) лінійна обмежена функція; в) гиперболічний тангенс; г) сигмоїд

Рис.4. Сигмоїдальна активіаційна функція для С=1

Рис.5. Штучний нейрон з активіаційною функцією F
4. Одношарові нейронні мережі
Хоча один нейрон і здатний виконувати прості процедури розпізнавання, сила нейронних обчислень виникає від з'єднань нейронів в мережах. Проста мережа складається з групи нейронів, створюючих шар, як показано в правій частині рис.6. Відзначимо, що вершини-круги зліва служать лише для розподілу вхідних сигналів. Вони не виконують будь-яких обчислень, і тому не вважатимуться шаром. З цієї причини вони позначені кругами, щоб відрізняти їх від обчислюючих нейронів, позначених квадратами. Кожен елемент з множини входів Х окремою вагою сполучений з кожним штучним нейроном. Кожен нейрон видає зважену суму входів в мережу. У штучних і біологічних мережах багато з'єднань можуть бути відсутніми, можуть мати місце також з'єднання між виходами і входами елементів в шарі.

Рис.6. Одношарова НМ


Зручно вважати вагу елементами матриці W. Матриця має m рядків і n стовпців, де m - число входів, а n - число нейронів. Наприклад, w3,2 - це вага, що пов'язує третій вхід з другим нейроном. Таким чином, обчислення вихідного вектора Y, компонентами якого є виходи OUT нейронів, зводиться до матричного множення Y = XW, де Y і Х - вектори-рядки.

5. Персептрони і зародження штучних нейромереж

Як науковий предмет штучні нейронні мережі вперше заявили про себе в 40-ві роки. Прагнучи відтворити функції людського мозку, дослідники створили прості апаратні (а пізніше програмні) моделі біологічного нейрона і системи його з'єднань. Коли нейрофізіологи досягли глибшого розуміння нервової системи людини, ці ранні спроби стали сприйматися як досить грубі апроксимації. Проте на цьому шляху були досягнуті вражаючі результати, що стимулювали подальші дослідження, що привели до створення досконаліших мереж.

Перше систематичне вивчення штучних нейронних мереж було зроблене Мак-Каллоком і Піттсом в 1943 р.. В роботі вони досліджували мережеві парадигми для розпізнавання зображень, що піддаються зсувам і поворотам. Проста нейронна модель, показана на рис.7, використовувалася в більшій частині їх роботи. Елемент Σ множить кожен вхід х на вагу w і підсумовує зважені входи. Якщо ця сума більше заданого порогового значення, вихід рівний одиниці, інакше - нулю. Ці системи (і множина ним подібних) одержали назву персептронів. Вони складаються з одного шару штучних нейронів, сполучених за допомогою вагових коефіцієнтів з множиною входів (рис.8), хоча описуються і складніші системи.

Рис.7. Нейрон персептрона


Перші персептрони були створені Ф.Розенблатом у 60-х роках і викликали великий інтерес. Первинна ейфорія змінилася розчаруванням, коли виявилося, що персептрони не здатні навчитися рішенню ряду простих задач. М.Мінський строго проаналізував цю проблему і показав, що є жорсткі обмеження на те, що можуть виконувати одношарові персептрони, і, отже, на те, чому вони можуть навчатися. Оскільки у той час методи навчання багатошарових мереж не були відомі, дослідники перейшли в більш багатообіцяючі області, і дослідження у області нейронних мереж прийшли в занепад. Відкриття методів навчання багатошарових мереж більшою мірою, ніж який-небудь інший чинник, вплинуло на відродження інтересу і дослідницьких зусиль.

Рис.8. Персептрон


Навчання персептрона:

  1. Ініціалізація вагових матриць W (випадкові значення)

  2. Подати вхід X і обчислити вихід Y для цільового вектора YT

  3. Якщо вихід правильний – перейти на крок 4; інакше обчислити різницю D = YT – Y; модифікувати ваги за формулою:

wij(e+1) = wij(e) + α D Хі,


де wij(e) - значення ваги від нейрона i до нейрона j до налагодження, wij(e+1) - значення ваги після налагодження, α - коефіцієнт швидкості навчання, Хi - вхід нейрона i, e – номер епохи (ітерації під час навчання).

  1. Виконувати цикл з кроку 2, поки мережа не перестане помилятися. На другому кроці у випадковому порядку пред’являються всі вхідні вектори.

Один з найпесимістичніших результатів Мінського показує, що одношаровий персептрон не може відтворити таку просту функцію, як ВИКЛЮЧАЄ АБО. Це функція від двох аргументів, кожний з яких може бути нулем або одиницею. Вона приймає значення одиниці, коли один з аргументів рівний одиниці (але не обидва).
6. Багатошарові нейронні мережі
Багатошарові мережі (рис.9) володіють значно більшими можливостями, ніж одношарові. Проте багатошарові мережі можуть привести до збільшення обчислювальної потужності в порівнянні з одношаровими лише в тому випадку, якщо активаційна функція між шарами буде нелінійною. Обчислення виходу шару полягає в множенні вхідного вектора на першу вагову матрицю з подальшим множенням (якщо відсутня нелінійна активаційна функція) результуючого вектора на другу вагову матрицю (XW1)W2. Оскільки множення матриць асоціативне, то X(W1W2). Це показує, що двошарова лінійна мережа еквівалентна одному шару з ваговою матрицею, рівною добутку двох вагових матриць. Отже, для лінійної активіаційної функції будь-яка багатошарова лінійна мережа може бути замінена еквівалентною одношаровою мережею.

Рис.9. Багатошарова НМ


7. Навчання нейронних мереж
Мережа навчається, щоб для деякої множини входів X давати бажану множину виходів Y. Кожна така вхідна (або вихідна) множина розглядається як вектор. Навчання здійснюється шляхом послідовного пред'явлення вхідних векторів з одночасним налагодженням ваг відповідно до певної процедури. В процесі навчання ваги мережі поступово стають такими, щоб кожен вхідний вектор виробляв вихідний вектор. Розрізняють алгоритми навчання з вчителем і без вчителя, детерміновані і стохастичні.

Навчання з вчителем. Навчання з вчителем припускає, що для кожного вхідного вектора X існує цільовий вектор YT, що є необхідним виходом. Разом вони називаються навчальною парою. Звичайно мережа навчається для деякої кількості таких навчальних пар (навчальної множини). В ході навчання зчитується вхідний вектор X, обчислюється вихід мережі Y і порівнюється з відповідним цільовим вектором YT, різниця D ~ YT – Y за допомогою зворотного зв'язку подається в мережу і змінюються ваги W відповідно до алгоритму, прагнучого мінімізувати помилку ε. Зчитування векторів навчальної множини і налагодження ваг виконується до тих пір, поки сумарна помилка для всієї навчальної множини не досягне заданого низького рівня.


Навчання без вчителя


Не зважаючи на численні прикладні досягнення, навчання з вчителем критикувалося за свою біологічну неправдоподібність. Важко уявити навчальний механізм в мозку, який би порівнював бажані і дійсні значення виходів, виконуючи корекцію за допомогою зворотного зв'язку. Якщо допустити подібний механізм в мозку, то звідки тоді виникають бажані виходи? Навчання без вчителя є набагато правдоподібнішою моделлю навчання в біологічній системі. Розвинена Кохоненом і багатьма іншими, вона не потребує цільового вектора для виходів і, отже, не вимагає порівняння з ідеальними відповідями. Навчальна множина складається лише з вхідних векторів. Навчальний алгоритм налагоджує вагу мережі так, щоб виходили узгоджені вихідні вектори, тобто щоб пред'явлення досить близьких вхідних векторів давало однакові виходи. Процес навчання виділяє статистичні властивості навчальної множини і групує схожі вектори в класи.

Алгоритми навчання


Більшість сучасних алгоритмів навчання виросла з концепцій Хебба. Ним запропонована модель навчання без вчителя, в якій синаптична сила (вага) зростає, якщо активовані обидва нейрони, джерело і приймач. Таким чином, часто використовувані шляхи в мережі посилюються і феномен звички і навчання через повторення одержує пояснення.

У штучній нейронній мережі, що використовує навчання по Хеббу, нарощування ваг визначається добутком рівнів збудження передаючого і приймаючого нейронів. Це можна записати як


wij(e+1) = w(e) + α OUTi OUTj,
де wij(e) - значення ваги від нейрона i до нейрона j до налагодження, wij(e+1) - значення ваги від нейрона i до нейрона j після налагодження, α - коефіцієнт швидкості навчання, OUTi - вихід нейрона i та вхід нейрона j, OUTj - вихід нейрона j; e – номер епохи (ітерації під час навчання).

Для навчання нейромереж в багатьох випадках використовують алгоритм зворотного розповсюдження помилки. Розв’язок задачі за допомогою нейронної мережі зводиться до наступних етапів:  1. Вибрати відповідну модель мережі (наприклад, трьохшарову )

  2. Визначити топологію мережі (кількість елементів та їх зв’язки)

  3. Вказати спосіб навчання (наприклад, зі зворотним розповсюдженням помилок) і параметри навчання

Кількість прихованих елементів – не менша за кількість вхідних.
8. Алгоритм зворотного розповсюдження помилки (backpropagation)
Зворотне розповсюдження помилки означає, що сигнали помилки з виходу мережі використовуються для корекції ваг попередніх шарів.

Розглянемо структуру 3-шарової нейромережі.

1. Вхідний шар X; стани його елементів записані у векторі vXi; де i=1..QX. Розмір навчальної множини (кількість векторів) на вході Х дорівнює Qn, номер вектора n=1..QN.

2. Приховані шари

Шар V1 (рівень L=1): вектор V1k1; де k1=1..QV1; матриця ваг W1i,k1; різниця векторів D1k1; Шар V2 (L=2): вектор V2k2; де k2=1..QV2; матриця ваг W2k1,k2; різниця D2k2; Вихідний шар (L=3): стани його елементів записані у векторі Yj; j=1..QY; матриця ваг W3k2,j; різниця D3j; істинний вихід (true) описується вектором YTj; j=1..QY.

Тобто Ytj – істинне значення для елементу j, Yj - його реальних вихід.

Розмір навчальної вибірки на виході Y: QM, номер вектора m=1..QM.

Навчання нейромережі відбувається за наступним алгоритмом (рис.10)


Початок

Номер епохи e=0

Номер вектора Х: n=0

Зчитування векторів X, YТ

Нормалізація X, YТ

Ініціалізація матриць W

Пряме розповсюдження, похибка εk

Зворотне розповсюдження

εk < εkMin

n


eВихідКаталог: web -> uploads -> doc
doc -> Філософський аспект паломницького (релігійного) туризму в Україні
doc -> Походження Сонячної системи
doc -> Вибір оптимальних технологічних параметрів виробництва шамотних вогнетривів І їх взаємозв’язок з основними властивостями виробів”
doc -> Реферат на тему Розвиток сили та гнучкості з методичним обґрунтуванням План Вступ Огляд літературних джерел
doc -> Реферат на тему Буддизм план походження релігії Ідейні джерела Основи віровчення Буддійське Святе Письмо
doc -> Велике повстання
doc -> „комбінаційне І мандельштам-бріллюенівське розсіювання світла
doc -> Реферат з Культурологія «Стилі бароко І класицизму в європейському мистецтві XVII-XVIIІ ст.»
doc -> Реферат на тему: "клас птахи"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка