РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ \"КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУТЕРОВОК ТЕПЛОВИХ АГРЕГАТІВ\"Скачати 110.09 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації18.03.2019
Розмір110.09 Kb.
ТипРобоча програма
1   2
1 РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУТЕРОВОК ТЕПЛОВИХ АГРЕГАТІВ"

Розподіл навчальних годин за семестрами і видами занять з дисципліни "Комп’ютерне моделювання футеровок теплових агрегатів" наведено в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 - Розподіл навчальних годин за семестрами і видами занять
Усього

Семестр

I
Усього годин за навчальним планом

у тому числі:180

180
  • Аудиторні заняття

з них:

24

24  • лекції

12

12  • лабораторні заняття

12

12  • практичні заняття


  • Самостійна робота

156

156
Контрольна робота


Курсова робота

1

1
Підсумковий контроль

-

Залік


Рекомендована література


1.

Огнеупоры и огнеупорные изделия: Сборник стандартов.- Часть 1.- М.: Изд-во стандартов, 1988.- 228 с.

2.

Огнеупоры и огнеупорные изделия: Сборник стандартов.- Часть 2.- М.: Изд-во стандартов, 1988.- 194 с.

3.

Лурье М.А., Гончаренко В.П. Легковесные огнеупоры в промышленных печах. – М.: Металлургия, 1974.

4.

Стариков В.С. и др. Огнеупоры и футеровки в ковшевой металлургии. / Учеб. Пособие. - М.: МИСИС, 2003.

5.

Великин Б.А., Карклит А.К., Колпаков С.В., Кузнецов Ю.Д. Футеровка сталеразливочных ковшей. – М.: Металлургия, 1990. – 248 с.

6.

AutoCAD 2006. Учебное пособие / Под ред. А. Г. Жадаева. - М. : Лучшие книги, 2006. - 240 с.

7.

Кудрина А.П., Гульев Г.Ф. Огнеупоры для кислородных конвертеров. – М.: Металлургия, 1966.

8.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології" для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія / Укл. Голуб І.В. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 39 с.

9.

Методические указания к проведению лабораторных работ по дисциплине "Компьютерное моделирование футеровок тепловых агрегатов" для студентов специальности 7.091606 - химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов / Сост.: И.В. Голуб, О.С. Наумов, - Днепропетровск: НМетАУ, 2011. - 38 с.


МОДЕЛЮВАННЯ ТИПІВ ВОГНЕТРИВКОЇ ФУТЕРОВКИ


тема 1.

Моделювання вогнетривкої футеровки

Основні типи футеровок теплових агрегатів. Розрахунок кількості вогнетривких виробів і матеріалів для футеровки агрегату. Розрахунок втрат тепла через футеровку

Література: 1; 2; 8; 9, С. 3 – 9.

тема 2.

Графічні редактори для моделювання футеровок. Система AutoCad

Основи роботи в графічному редакторі AutoCAD. Побудова простих примітивів. Побудова складних примітивів. Побудова текстів. Операції установки розмірів. Команди загального редагування. Штрихування й заливання.

Література: 6.Приблизний перелік тем лабораторних занять


1.

Основи роботи в графічному редакторі AutoCAD.

2.

Побудова простих і складних примітивів.

3.

Побудова текстів.

4.

Операції установки розмірів.

5.

Команди загального редагування.

6.

Штрихування й заливання.Тема курсової роботи

«Моделювання футеровки теплового агрегату з використанням графічного редактора AutoCAD».

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗМІСТУ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
2.1 Вступ
Вступ є складовою основної частини курсової роботи і розташовується після змісту на окремій сторінці.

Згідно з завданням у вступі обґрунтовують необхідність застосування ефективних вогнетривів та розробки раціональних схем футеровок для конкретного теплового агрегату. Далі формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Наприклад:

Метою курсової роботи є розробка комп’ютерної моделі футеровки сталерозливного ковша, яка забезпечує зниження втрат тепла через багатошарову футеровку.

У відповідності з метою роботи необхідно вирішити наступні завдання:

-

розробити комп’ютерну модель футеровки сталерозливного ковша ємкістю 35 т;

-

скласти специфікацію та розкладку за позиціями (рядами кладки) вогнетривких виробів футеровки сталерозливного ковша;

-

провести оцінку ефективності розробленої моделі футеровки.


2.2 Основні розділи курсової роботи
У першому розділі "Призначення, конструктивні особливості теплового агрегату та умови служби вогнетривкої футеровки" наводять відомості щодо призначення конкретного теплового агрегату даного виробництва, його конструктивних особливостей, ілюструють схему агрегату чи окремого його елемента, стисло описують принцип роботи агрегату.

При написанні розділу необхідно провести аналіз умов експлуатації вогнетривкої футеровки та визначити вплив руйнуючих факторів на різні конструктивні елементи футеровки.

У другому розділі "Види вогнетривів і схеми футеровок теплового агрегату" викладають результати інформаційного пошуку щодо вогнетривів для футеровки теплового агрегату, наводять схеми футеровок, описують відомі моделі пошарової футеровки, наводять відомості про результати спостережень за службою вогнетривів у футеровках, недоліки, переваги та рекомендації про використання різних схем футеровок та вогнетривів.

Інформаційний пошук здійснюється за первинними джерелами інформації, до яких відносяться книги, підручники, монографії, збірники наукових праць, періодичні видання (журнали).

Рекомендується узагальнити дані науково-технічної літератури щодо схем футеровки теплового агрегату у вигляді таблиці за нижченаведеним прикладом.

Таблиця 2.1 – Схеми футеровки елементів сталерозливного ковша


Елемент кладки

Схеми футеровки

шар футеровки

Вогнетрив

Подина

1-й шар - теплоізоляційний

Азбест, шамотний порошок і

шамотна цегла2-й шар - арматурний

Периклазова цегла

3-й шар - робочий

Периклазова набивна масаСтіни

1-й шар - теплоізоляційний

Листовий азбест і шамотний

порошок


2-й шар - арматурний

Хромітопериклазові вироби

3-й шар - робочий

Периклазохромітові вироби


В третьому розділі "Комп’ютерна модель футеровки теплового агрегату" розглядають базовий варіант футеровки теплового агрегату або його елемента, наводять дані щодо технічних характеристик теплового агрегату (ємкість, геометричні розміри, товщина кожуха, матеріал кожуха).

На підставі рекомендацій, що викладено у науково-технічній літературі та досвіду металургійних підприємств, необхідно запропонувати схему футеровки агрегату та надати її загальний опис.Наприклад:

З урахуванням рекомендацій, що викладено у науково-технічній літературі, та з досвіду роботи металургійних підприємств пропонується наступний тип футеровки сталерозливного ковша:  • теплоізоляційний шар

(товщина 10 мм)

-

азбестові плити;

  • арматурний шар

(товщина 180 мм)

-

периклазовий вогнетрив (П-81);

  • робочий шар

(товщина 300 мм)

-

Переклазовуглецевий вогнетрив (ПУПЛ).

Модель футеровки теплового агрегату будується з використанням графічного редактора AutoCAD.

На підставі розробленої комп’ютерної моделі футеровки агрегату складають специфікацію та розкладку за позиціями (рядами) футеровки, яку наводять у вигляді таблиць. Розрахунок розкладки виробів за позиціями (рядами) футеровки виконують за допомогою програми Excel.В четвертому розділі "Розрахунок втрат тепла через футеровку агрегату" виконують розрахунок втрат тепла через футеровку елемента агрегату за базовим і розробленим варіантом.

Вихідні дані для проведення розрахунку: температури на поверхні робочого шару футеровки і кожуха на зовнішній стороні агрегату для базової і розробленої схеми футеровки надаються керівником курсової роботи; товщини шарів футеровки та марки вогнетривких виробів і матеріалів визначаються за кресленням моделі футеровки агрегату і базового варіанта.

За результатами розрахунків наводять графічну інтерпретацію розподілу температурного поля по товщині елемента футеровки теплового агрегату.

Основна частина курсової роботи завершується висновками і рекомендаціями щодо всієї курсової роботи.

При оформленні розділів курсової роботи необхідно в тексті наводити посилання на літературу, що використана. Наприкінці курсової роботи на окремій сторінці додається перелік літературних джерел, які були використані в даній роботі.


ЗМІСТ
Стор.
Вступ…………………………………………………………………………….

3

1

Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни "Комп’ютерне моделювання футеровок теплових агрегатів"……………..

3


2

Загальні положення щодо змісту основної частини курсової роботи…….

6Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка