Робоча програма навчальної дисципліни «Чисельні методи»


Опис навчальної дисципліниСкачати 263.24 Kb.
Сторінка2/6
Дата конвертації12.03.2019
Розмір263.24 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)


Нормативна


Напрям підготовки

07.02 прикладна фізика

(шифр і назва)Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):7.070204 - біофізика


Рік підготовки:

3-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 81

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 3


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


36 год.

год.

Практичні, семінарські

18 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

27 год.

год.

ІНДЗ: год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 2/1

для заочної форми навчання -


1 кредит ECTS – 36 годин.


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є вивчення основних ідей чисельних методів розв’язання математичних задач, що моделюють різні процеси, особливостей та областей використання чисельних методів.

Завданням дисципліни є навчити студентів методам розв’язання за допомогою комп’ютера задач прикладної фізики, біофізики та медицини.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

- основні поняття, пов’язані з похибками обчислень, основні джерела похибок при розрахунках на ЕОМ, способи зменшення похибок;- методи апроксимації функцій з використанням рядів, інтерполяційних многочленів і сплайнів;

- методи побудови емпіричних формул і визначення параметрів емпіричної залежності;

- методи чисельного диференціювання, способи визначення похибки і поліпшення апроксимації чисельного диференціювання;

- методи чисельного інтегрування, способи побудови адаптивних алгоритмів чисельного інтегрування;

- прямі методи розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь, обчислення визначника і зворотної матриці;

- ітераційні методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь;

- методи знаходження власних значень і власних векторів матриць;- методи чисельного розв’язання нелінійних (алгебраїчних і трансцендентних) рівнянь і систем нелінійних рівнянь;

- методи розв’язання задач безумовної оптимізації і задач математичного програмування;

- методи чисельного розв’язання звичайних диференційних рівнянь;

- методи чисельного розв’язання основних типів рівнянь з частковими похідними за характерних для прикладної фізики початкових і граничних умов;

- методи чисельного розв’язання інтегральних рівнянь.

вміти:

 • обрати чисельний метод, яким необхідно скористатися при вирішенні конкретної обчислювальної задачі біофізики;

 • використати персональний комп’ютер для вирішення завдання обраним методом і вміти користуватися бібліотеками стандартних або пакетами проблемно-орієнтованих програм;

 • скласти алгоритм і програму розрахунку на комп’ютері;

 • виконати розрахунок і оцінити точність отриманих результатів; вміти представити отримані результати у вигляді блок-схем, таблиць і графіків;

 • аналізувати отримані результати і давати їм відповідну фізичну інтерпретацію.


Курс базується на дисциплінах “Математичний аналіз”, “Лінійна алгебра”, “Диференційні та інтегральні рівняння”, “Методи математичної фізики”, “Основи програмування” і є важливою складовою природничонаукової підготовки фахівця. 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
  2017 -> Программа першого рівня вищої освіти за напрямом 016 Спеціальна освіта (логопедія)
  2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни регіональні проблеми стійкого розвитку
  2017 -> Хрящевська Людмила Михайлівна, доцент кафедри етнології та спеціальних історичних дисциплін, кандидат історичних наук, доцент (Хрящевська Л. М.) робоча програма
  2017 -> Психологія Ідентифікація
  2017 -> Методичний комплекс для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «країнознавство»
  2017 -> Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів-магістрів
  2017 -> Рішення Дніпропетровської обласної ради статут комунального позашкільного навчального закладу,,мала академія наук учнівської молоді" дніпропетровської обласної ради"
  2017 -> Додаток 3 до наказу №37 від


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка