Робоча програма навчальної дисципліни екологія біологічних системСторінка2/5
Дата конвертації23.12.2017
Розмір0.62 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)


Вибіркова


Напрям підготовки

0401 "природничі науки"Модулів – 6

Напрям

040106 "екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"
Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 216

V -й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

6.040106 бакалавр30 год.
Практичні, семінарськіЛабораторні

30 год.
Самостійна робота

48год.
Індивідуальні завдання

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1,6


НУБіП України Ф-7.5-2.1.8-03

Протокол

погодження навчальної дисципліни Екологія біологічних систем

з іншими дисциплінами напряму 6.040106.

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Дисципліна та її розділи, що передують вивченню дисципліни

Прізвище, ініціали, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує попередню дисципліну

Підпис


Дисципліна та її розділи, в яких використовуються матеріали дисципліни

Прізвище, ініціали, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує наступну дисципліну

Підпис


Біологія ІІ:

будова та морфологічні особливості живих організмів, систематичні одиниці
Гайченко В.А.,

д. б. н., професорОверченко В.В.,

к.с.-г.н, доцент


Екологія людини:

використання лікарських властивостей та алелопатичних взаємодій рослинних організмів людиною

Соломенко Л.І.,

к. б. н., доцент
Загальна екологія:

екологічні закони та фактори, структура і динаміка популяцій, екологічні угруповання та їх структура, еволюція та стійкість екосистем

Гайченко В.А.,

д. б. н., професор


Моніторинг довкілля:

екологічні групи рослин, функціональні особливості рослин в біоценозі, методи фітоіндикації та фіто тестування
Боголюбов В.М.,

к. т. н., доцент


Радіобіологія:

чутливість та стійкість живих організмівГудков І.М.,

д. б. н., професор

Збалансоване природокористування:


первинна біологічна продуктивність екосистем, фіторесурси та їх значення в стійкості екосистем

Макаренко Н.А..,

д. с. – г. н.,

професор
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців
Сучасна екологія є теоретичною основою раціонального природокористування й має провідне значення в розробці стратегії взаємовідносин природи і людини.

Стосовно об'єктів вивчення розрізняють екологію рослин і екологію тварин. Для екології рослин традиційним є акцент, насамперед на взаємовідносинах із довкіллям на рівні рослинного організму, тоді як у фітоценології вивчають взаємозв'язки рослинних угруповань. Нині взаємовідносини рослин із навколишнім середовищем досліджуються на різних рівнях організації (від молекулярного до ценотичного) з широким застосуванням експериментальних методів. Тому в даному курсі розглядаються також деякі питання екологічної анатомії та фізіології рослин, біоритмології, фітоіндикації та фітомоніторингу, шо тісно поєднуються з екологією рослин.

Навчальний курс "Екологія рослин" дозволяє студентам вивчити особливості формування біологічних систем різних рівнів складності: організм і середовище його існування та рослинні угруповання, екосистеми та їхнє середовище.

Дисципліна “Екологія рослин” базується на знаннях із спеціальних дисциплін «Ботаніка», «Загальна екологія», «Ґрунтознавство» тощо.


Мета і завдання дисципліни

Мета курсу - сформувати у студентів фундаментальні знання щодо особливостей функціонування та адаптації рослин в умовах природних та штучно створених екосистем.

Завдання:

- методичні: викласти теоретичні основи та навчити студентів розкрити численні взаємозв'язки між організмами і факторами місцезростання, пояснити, узагальнити й відобразити їх в усій складності та мінливості;

- пізнавальні: дати студентам загальне уявлення про те, що рушійною силою саморозвитку, збалансованості й адаптивної саморегуляції кругообігу речовини і потоку енергії у біосфері є зелена рослина, первинний виробник органічної речовини та зв'язаної в ній сонячної енергії;

- практичні: визначити головні фактори, які забезпечують динамічну рівновагу (гомеостаз) різноманітних біологічних систем та навчитися розробляти принципи керування антропогенно-природними екосистемами.Після вивчення курсу студенти повинні знати:

 • методичне забезпечення системних досліджень в екології рослин;

 • взаємовідносини окремих видів рослинних організмів із довкіллям;

 • основні екологічні групи рослин по відношенню до дії абіотичних факторів;

 • життєві форми, цикли розвитку, біоритми рослинних організмів відповідно до умов існування;

 • дію обмежуючих факторів на ріст і розвиток рослин та механізми адаптації рослин до умов існування;

 • еволюцію взаємодій в системі «рослина-біосфера»;

 • екологічні закони, принципи і правила, тобто засади оптимального функціонування фітоценозів як компонентів природних екосистем;

 • методи аналізу і прогнозування змін довкілля.

Вміти:

 • на рівні організмів встановити норми реакції виду рослин на вплив екологічних факторів;

 • визначати межі стійкості та зони переваги (преферендуму) у просторі дії екологічних факторів;

 • дослідити вплив екологічних факторів на анатомо-морфологічні та фізіологічні пристосування рослин до умов зростання;

 • використовувати екологічну класифікацію рослин.

Мати навички:

 • збирання інформації для розрахунків показників стану довкілля;

 • систематизації та узагальнення екологічної інформації;

 • оцінювання показників комплексного вивчення екологічних характеристик рослин у суспільстві та в природі;

 • екологічного опису рослин на основі морфо-анатомічних та фізіологічних ознак.

На залікову атестацію виноситься лише той навчальний матеріал, який був предметом вивчення на лекціях, практичних заняттях та при самостійному вивченні за таким модульним розподілом:

Модуль І. Аутекологія рослин

 • Основні екологічні поняття та закономірності в екології рослин.

 • Біотичні взаємовідносини рослинних організмів.

 • Адаптація рослин до несприятливих умов навколишнього середовища.

 • Екологія фотосинтезу.

Модуль II. Синекологія рослин

 • Рослинні угруповання та їх структура.

 • Фітомаса і первинна продукція біоценозів.

 • Біологічна продуктивність і врожайність агрофітоценозів.

 • Розвиток та стійкість рослинних угруповань. Сукцесії та флуктуації.

Основні поняття, які використовує студент в процесі вивчення курсу: навколишнє середовище, екологічні фактори, адаптації, популяція, фітоценоз, біоценоз, біотоп, біогеоценоз, екосистема, сукцесія, трофічна структура, видова структура, екологічна ніша, біосфера, екологічна піраміда, агроценоз, кругообіг речовин та енергії.

Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Основні екологічні поняття та закономірності в екології рослин.

6

2
2
2Тема 2. Біотичні взаємовідносини рослинних організмів.

6

2
2
2Тема 3. Адаптація рослин до несприятливих умов навколишнього середовища.


10

2
2
6Тема 4. Екологія фотосинтезу

8

2
2
4Всього за змістовим модулем 1

30

8
8
14Змістовий модуль 2.

Тема 1. Рослинні угруповання та їх структура.

6

2
2
2Тема 2. Фітомаса і первинна продукція біоценозів.

12

2
2
8Тема 3. Розвиток та стійкість рослинних угруповань. Сукцесії та флуктуації.

7

2
3
2Всього за змістовим модулем 2

25

6
7
12Змістовий модуль 3

Тема 1. Системна екологія, системність життя

6

2
2
2Тема 2. Організм і середовище. Загальні закономірності.

10

2
2
2Тема 3. Найважливіші абіотичні фактори і адаптації до них тваринних організмів.

10

2
2
2Тема 4. Особливості існування тварин в різних середовищах.

8

2
2
2Всього за змістовним модулем 3

24

8
8
8Змістовий модуль 4

Тема 1. Поняття про біоценоз і біоценотичне середовище

8

2
2
4Тема 2. Загальні принципи адаптації на рівні організму.

8

2
2
4Тема 3. Популяція як біологічна система

14

4
4
6Всього за змістовим модулем 4

30

8
8
14Каталог: sites -> default -> files
files -> Додаток до наказу від
files -> Зміст 2 Коран та його переклади в контексті історії 5
files -> Робоча програма навчальної дисципліни
files -> Програма навчальної дисципліни фізична реабілітація в педіатрії
files -> Кабінет міністрів україни
files -> Робоча програма навчальної дисципліни проектування технологічних процесів
files -> Реферат 2016 Реферат циклу наукових праць на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених на тему
files -> Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка