Робоча програма навчальної дисципліни екологія біологічних системСторінка5/5
Дата конвертації23.12.2017
Розмір0.62 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5
і рейтингом з дисципліни

Оцінка національна

Оцінка ECTS

Визначення ECTS

Рейтинг з дисципліни, бали

Зараховано

А

Відмінно – відмінне виконання


90-100

ЗарахованоВ

Дуже добре – вище середнього рівня

82-89


С

Добре –середній рівень

74-81

ЗарахованоD

Задовільно – робота середнього рівня з допущенням грубих помилок

64-73

.


E

Достатньо –нижче середнього рівня

60-63


Не

зарахованоFX

Незадовільно –необхідно серйозно доопрацювати матеріал курсу

35-59


F

Незадовільно-повторний курс

< 34
 1. Рубіжний контроль знань


Зразок залікових тестових завдань


Питання 1. Який вчений вперше запропонував термін «екологія рослин»?:

    1. А. Тенслі, 1935р.

    1. Е. Геккель, 1866р.

    1. В. Докучаєв, 1910р.

    1. Є. Вармінг, 1895р.

    1. В. Вернадський, 1910р.
Питання 2. Які підрозділи загальної екології вивчають:

А – взаємозв’язки представників виду з оточуючим їх середовищем?

 1. Синекологія

Б – структуру, функціонування, саморегуляцію та саморозвиток біосфери?

 1. Аутекологія

В – умови формування, структуру і динаміку розвитку окремих видів, популяцій?

 1. Біогеоценологія

Г – взаємозв’язки між популяціями даного угрупування та з оточуючим середовищем?

 1. Демекологія

Д – вплив середовища на морфологію, фізіологію та поведінку організмів?

 1. Глобальна екологія
Питання 3. Які рівні організації живої матерії є об’єктами екологічних досліджень?

 1. організменний, популяційно-видовий, біоценозний, біосферний

 1. молекулярний, тканинний і органний, біосферний

 1. клітинний, тканинний та органний, організменний, екосиcтемний

 1. молекулярний, клітинний, тканинний і органний
Питання 4. Вибрати правильні твердження:

 1. Екологія рослин – це наука, яка вивчає рослин минулих геологічних епох та шляхи розвитку органічного світу в минулому

 1. На біоценозному рівні екологія рослин досліджує весь комплекс відносин і панівні взаємозв'язки фітоценозів із середовишем та поміж собою.

 1. Екологія рослин вивчає основи раціонального використання рослинних ресурсів, охорони навколишнього середовища, вплив промисловості, сільського господарства та великих міст на довкілля

 1. Екологія рослин — наука про взаємозв'язки рослинних організмів та їхніх угруповань між собою і з навколишнім середовишем.

 1. На рівні організмів екологія рослин досліджує норми реакції виду на вплив екологічних факторів і визначає межі стійкості та зони преферендуму у просторі дії цих факторів.


Питання 5. Яка частка вуглекислого газу в природному повітряному середовищі ?


Питання 6. До яких організмів відносять рослини?

 1. Автотрофи - хемосинтетики

 1. Гетеротрофи - фітофаги

 1. Автотрофи - фотосинтетики

 1. Продуценти - фотосинтетики

 1. Консументи І-го порядку
Питання 7. Як називають:

А – вищу водяну рослинність?

 1. Ксерофіти.

Б – вологолюбні рослини?

 1. Гідрофіти.

В – посухостійкі рослини?

 1. Гідатофіти.

Г – рослини, які займають проміжне місце між водяними і посухостійкими?

 1. Гігрофіти.

Д – рослини, які ростуть на мілководді водойм ( очерет, рогіз )?

 1. Мезофіти.


Питання 8. Назвати групи рослин різної фотоперіодичної реакції.

Питання 9. За вимогою до освітленості розрізняють три основні екологічні групи рослин:

А. Світлолюбні види відкритих, добре освітлених місцезростань

 1. Факультативні геліофіти

Б – Тіньовитривалі рослини, що характеризується широкою екологічною амплітудою відносно світла

 1. Сціофіти

В – Тіньові рослини в умовах високої сонячної інсоляції не можуть регулювати інтенсивність транспірації й на відкритій місцевості звичайно засихають

 1. Геліофіти


Питання 10. Ефемероїди—багаторічні … рослини з … періодом вегетації і … періодом спокою, під час якого вони зберігаються у вигляді ... , … , …
Питання 11. Різниця в будові надводних і підводних листків на одній і тій самій особині називається …


Питання 12. Встановити відповідність:

А. - добре розвинена механічна тканина

 1. занурені рослини

Б – механічна тканина редукована

 1. наземні рослини

В – листки без продихів, відсутня транспірація

 1. гідрофіти

Г - трав'янисті рослини, що ростуть як у воді на мілководді, так і на берегах річок, водойм, на болотах і на добре зволожених грунтах

 1. гігрофіти

Д - листки рослин тропічних лісів великі, проте їхні пластинки тонкі, ніжні, часто складаються з декількох шарів клітин, тому вони не переносять найменшого зниження вологості повітря

 1. гелофітіти


Питання 13. Залежно від способу регулювання водного режиму рослини поділяють на , які не здатні активно регулювати свій водний режим та , які активно регулюють процеси водообміну.
Питання 14. Залежно від кліматичних умов часто виділяють такі типи мезофітів:

 1. вічнозелені мезофіти вологих тропічних лісів;

 2. зимньозелені дерев'янисті мезофіти;

 3. літньозелені дерев'янисті мезофіти;

 4. літньозелені багаторічні трав'янисті мезофіти;

 5. рослини посушливих місцевостей

 6. ефемери й ефемероїди.


Питання 15. Рослини холодних місцезростань, що мають ксероморфні ознаки, називають

 1. психрофіти;

 2. кріофіти;

 3. пойкілотермні;

 4. гомойотермні
Питання 16. Встановити відповідність:

А. - багаторічні рослини з соковитими м'ясистими листками (агава, алоє) або стеблами (молочайні), здатними нагромаджувати в них воду

 1. листкові сукуленти

Б – листки редуковані, коренева система поверхнева, малорозвинена, здатна поглинати воду з верхніх шарів грунту при незначних опадах

 1. сукуленти

В – мають м'ясистий вигляд і містять багато клітинного соку

 1. стеблеві сукуленти

Г - група рослин із надзвичайно розвиненою кореневою системою, яка проникає в глибокі шари грунту й поглинає звідти воду

 1. жорстколисті рослини

Д - добре витримують тривале в'янення і характеризуються високою концентрацією клітинного соку

 1. тонколисті ксерофіти
Питання 17. За характером адаптації до дефіциту вологи рослини цієї групи поділяють на:

А. - Ефемери

 1. багаторічні трав'янисті рослини, надземні частини яких живуть лише протягом декількох тижнів, а решту року перебувають у стані спокою у вигляді бульб, цибулин чи кореневищ

Б – Ефемероїди

 1. однорічні рослини з коротким періодом розвитку (що триває декілька тижнів), які уникають негативного впливу нестачі води

В – Посухостійкі

 1. життєздатні при значних втратах води

Г- Посуховитривалі

 1. здатні використовувати запаси води з глибоких горизонтів грунту або запаси води у власних тканинах рослин

Питання 18. Явище ґрунтовтоми спостерігається тільки в природних ценозах.

 1. Так

 2. Ні


Питання 19. Взаємодія кореневих систем і мікрофлори виявляється у формі ефекту.Питання 20. Взаємний хімічний вплив рослинних організмів відбувається за рахунок виділення рослинами хімічних сполук, які пригнічують ріст мікрофлори:

А. - Маразміни

 1. речовини, які негативно впливають на ріст і розвиток вищих рослин

Б – Фітонциди

 1. речовини, які пригнічують життєдіяльність мікроорганізмів

В – Коліни

 1. речовини в'янення, що впливають на вищі рослини
Питання 21. Залежно від екологічних умов місцезростань і потреб в елементах мінерального живлення розрізняють рослини:

А. - Еутрофи

 1. маловимогливі до поживних речовин, можуть зростати навіть на дуже бідних грунтах

Б – Мезотрофи

 1. дуже вимогливі до поживних речовин, їм необхідні грунти, багаті на мінеральні солі

В – Оліготрофи

 1. ростуть на середніх за родючістю ґрунтах
Питання 22. Знайти відповідність:

 1. Види, без яких тривале існування біоценозу неможливе

 1. біоценози

 1. Однорідні угрупування рослин, які складаються з певних видів (сосновий ліс, ковиловий степ та ін.)

 1. фітоценози

 1. Види, представлені багатьма популяціями, що мають велике число особин?

 1. домінанти

 1. Групи різних взаємопов’язаних популяцій різних видів, які населяють ділянку біосфери з однорідними умовами існування

 1. едифікатори

 1. Ділянку середовища, яку займає біоценоз

 1. біотоп
Питання 23. Вставте відповідні до опису терміни:

   1. --------------- - деревні рослини, у котрих бруньки поновлення знаходяться високо над поверхнею ґрунту і повністю відкриті для атмосфери. Включають дерева з довільною мінімальною висотою до 25 см, а також ліани та епіфіти , що підтримуються в ролі опори деревами і чагарниками.

 1. Гемікриптофіти

   1. --------------- - різні рослини з бруньками поновлення, розміщеними вище поверхні землі, але нижче 25 см. Включають чагарники і напівчагарники, низькорослі сукуленти та розеточні чагарники. Їх форма характерна і для холодних територій, і для сухих та жарких районів землі.

 1. Криптофіти

   1. ------------- -однорічники, що переживають несприятливий час року у вигляді насіння.

 1. Терофіти

   1. -------------- - багаторічні трави з бруньками поновлення захованими у ґрунті (цибулини, бульбоцибулини, кореневища). У цих рослин найбільш надійний захист від суворого клімату – як жаркого , так і холодного.

 1. Фанерофіти

   1. --------------- - багаторічні трави з бруньками поновлення на рівні ґрунту. Не лише сніг в холодному кліматі, але й опале листя або відмерлі залишки рослин можуть захищати бруньки цих рослин.

 1. ХамефітиПитання 24. Північний хвойний ліс називають: 

 1. гілеєю

 1. саваною

 1. тайгою

 1. тундрою


Питання 25. Виділяють три основних типи великих наземних біомів:

 1. ліс

 1. поле

 1. степ

 1. пустеля
Питання 26. Назвіть масу органічної речовини, яка створюється за одиницю часу автотрофними організмами:

 1. вторинна продуктивність

 1. первинна продуктивність

 1. первинна продукція

 1. біомаса біоценозуПитання 27. Назвіть масу органічної речовини, яка створюється за одиницю часу з одиниці площі чи об’єму автотрофними організмами:

 1. вторинна продуктивність

 1. первинна продуктивність

 1. первинна продукція

 1. біомаса біоценозуПитання 28. Визначити форми зв'язків між організмами в біоценозах:

 1. Зв'язки, які виникають за рахунок того, що один організм змінює середовище в бік, сприятливий для інших організмів.

 1. Форичні

 1. Зв'язки, які полягають у тому, що особини одного виду використовують інший вид, продукти його життєдіяльності або мертві залишки як джерело їжі.

 1. Фабричні

 1. Зв'язки, при яких особини одного виду використовують особин іншого виду чи їхні частини тіла для побудови необхідних їм гнізд або схованок.

 1. Топічні

 1. Зв'язки, що забезпечують перенесення особин одного виду особинами іншого виду.

 1. Трофічні


Питання 29. … види не виділяються дуже виразно в угрупованні, але віддзеркалюють своєю присутністю умови місцевості і їх часто використовують в ролі …Питання 30. Екосистеми з біопродуктивністю 500 г/м2 за рік відносять до:

 1. екосистем найвищої продуктивності

 1. екосистем високої продуктивності

 1. екосистем помірної продуктивності

 1. екосистем низької продуктивності 1. Список рекомендованої літератури


Основна

 1. Глухов А.З. Экология растений: Учебн. Пособие./ А.З. Глухов , Д.Я.Зацепина – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2004. – 163 с.

 2. Двораковский М.С. Экология растений: Учеб. Пособие для биол. спец. вузов. – М.: Высшая школа, 1983. – 190 с.

 3. Дідух Я.П., Плюта П.Г. Фітоіндикація екологічних факторів. – К.: Наук. Думка, 1994. – 280 с.

 4. Краснов В.П. Фітоекологія з основами лісівництва: навч посіб./ Краснов В.П., Шелест З.М., Давидова І.В. – Суми: Університетська книга, 2011. – 415 с.

 5. Кучерявий В.П. Загальна екологія. – Львів: Світ, 2010. – 520 с.

 6. Мусієнко М.М. Екологія рослин: Підручник – К.: Либідь, 2006. – 432 с.

 7. Соломенко Л.І. Загальна екологія: Навчальний посібник. / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 288 с.

 8. Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы / сокращенный пер. с анг. – М.: Прогресс, 1980. – 328 с.

 9. Шенников А.П. Экология растений. М.: Советская наука, 1950. – 376 с.


Додаткова

 1. Варминг Е. Распределение растений в зависимости от внешних условий (экологическая география растений). СПб.: Типография Общ. Брокгауз-Ефрон, 1902. – 474 с.

 2. Гродзинский А.М. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ. – К.: Наук. Думка, 1965. – 190 с.

 3. Зозулин Г.М. Система жизненных форм высших растений // Бртан. Журн., 1961. – Т. 46, № 1.

 4. Келлер Б.А. Растение и среда. Экологические типы и жизненные формы / растительность СССР. М.-Л., 1938. – С.1-13.

 5. Келлер Б.А. Экология растений и земледелие с засолением почв и засухой. М.1951.

 6. Максимов Н.А. О вымерзании и холодостойкости растений. – В кн.: Избранные работы по засухоустойчивости и зимостойкости растений, т.2. Зимостойкость растений. М., 1952.

 7. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений (Жизненные формы покрытосеменных и хвойных). М.: Просвещение, 1962.- 378 с.

 8. Серебрякова Т.И. Жизненные формы растений / Жизнь растений. Т. 1. – М.: Просвещение, 1974. – С. 87-98.
Національний університет біоресурсів і природокористування України

ННІ рослинництва, екології і біотехнологій

Факультет екології та сталого розвитку

Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльностіКод 10.01.03

"Погоджено"

Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології ___________ проф. М.М. Доля

"__" ____________ 2015р.


Число тижнів 15 Лекцій 14 год.

Лабораторні 16 год.

Самостійна робота 24 год.

Всього 54 год.

Кредитів 1,5

Календарний тематичний план

з дисципліни “Екологія БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

для студентів факультету екології та сталого розвитку

з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», ОКР «Бакалавр»

на 5 семестр 2015/2016 навчального рокуТиждень

Види та зміст занять

Поточний контроль знань

Лекції

Год.

Практичні заняття

Год.

Самостійна робота під керівництвом викладача

год.

Література

модуля

Бали1-2

Основні екологічні поняття та закономірності в екології рослин.

2Екологічні групи рослин за вимогами до світла та температури.

2

Реферати

2


3,4, 6, 7,10

Модуль 1

5

3-4

Біотичні взаємовідносини рослинних організмів.

2

Екологічні групи рослин за відношенням до води.


2

Реферати

2


2,3,6,8,13,14,16

55-6

Адаптація рослин до несприятливих умов навколишнього середовища.


2

Реферати

4


1,4, 6, 9,10, 14,

10

6, 16,17
Екологічні групи рослин за субстратом місцезростань та елементів мінерального

живлення.2

Реферати

2
7-8

Екологія фотосинтезу.2


Листок рослинних організмів як орган фотосинтезу.

2

4


1,2,3, 4, 5, 6, 8, 15

5Модульна контрольна робота 1

1

109-10

Рослинні угруповання та їх структура.
2

Життєві форми рослин та їх домінування в різних екосистемах світу.

2
2

5, 6, 15,17

Модуль 2

511-12

Фітомаса і первинна продукція біоценозів.
Біологічна продуктивність і врожайність агрофітоценозів.

2

Вплив екологічних факторів на біопродуктивність рослин
1

1


Реферати

2

65, 6, 13

1013

Розвиток та стійкість рослинних угруповань. Сукцесії та флуктуації.
2

Порівняльний аналіз флори в біоценозах

2

Реферати

2

2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15

514Модульна контрольна робота 2

1


10

Модуль ІІІ

9

1-2

Системна екологія, системність життя Екологія як наука про системи.

2

Групування даних, сукупність, варіаційний ряд.

Генеральна сукупність, вибір-кова сукупність. Варіанта, випадкова перемінна.2

Концепція екосистеми і біогеоценозу.. Біосфера як цілісна сис-тема, біоми, біоцикли і біохори.

12

1, 3, 7

1
10

3-4

Організм і середовище. Загальні закономірності.

4

Кількісна варіація. Безперервна і дискретна варіація. Якісна варіація. Вирішення задач з визначення ступеню варіації.

2

Правило обмежуючих чинників. Взаємодія чинників.

Активне і приховане життя. Явище уявної смерті, анабіоз, гі-побіоз, кри-птобіоз.8

3,

1
11

5-6

Найважливіші абіотичні фактори і адаптації до них тваринних організмів.


6

Ранжування варіаційних рядів. Мода, медіана, середня арифметична екологічних даних. Вирішення задач.

2

Ектотермія та ендотермія. Пойкі-лотермні та гомойотермні організми. Удавана та істинна гомойотермія, Гетеротермні організми. Температурні адаптації.

10

3, 6, 9

1
12

7-8

Особливості існування тварин в різних середовищах.

6

Варіанса, середнє квадратичне відхилення. Ступені свободи Довірчі інтервали даних. Правило трьох сигм.

2

Структура ґрунту, основні шари ґрунту як місце життєдіяльності живих ор-ганізмів. Особливості розподілу ґрунтової во-логи.

Ґрунтове дихання.Світловий режим у вод-ному середовищі.

14

3, 4, 6

1
Кредитна модульна робота №3

2


Модуль IV

13

9-10


Поняття про біоценоз і біоценотичне середовище. Ієрархічна організація біоценозу.

4

Коефіцієнт варіації та його визначення. Достовірність відмінностей та її визначення за Стьюдентом. Нормальний або біноміальний розподіл.

2

Прямі і непрямі відносини між видами в угрупованні. Трофічні, то-пічні, форичні і фабричні зв'язки в угрупованні. Фізіологічний і синекологіч-ний оптимум виду. Екологі-чна ніша та її характерис-тики. Розпо-діл екологіч-них ніш,

10

3, 4, 6.

2
14

11-12

Загальні принципи адаптації на рівні організму.

4

Асиметрія, коефіцієнт асиметрії. Права ті ліва асиметрія. Логнормальний розподіл.

2

Адитивні і емерджентні властивості системи. Регуляція біологічних систем на принципах прямого та зворотного зв'язків. Біоценоз і геоценоз, їх складові час-тини.

10

4, 5, 8

2
15

13-14

Популяція як біологічна система.

Структура популяції виду.


6


Експоненційний ріст популя-ції, логістичний ріст популяції та закономірності зміни структури популяцій.

4

Фактори еволюції тварин – ароморфоз, ідіоадаптація, дегенерація (редукція), дивергенція, конвергенція, паралелізм. Мульті- та моно функціональність систем у тваринному світі.

167, 8, 9

2
16
Кредитна модульна робота №4

2


Максимальний рейтинг: _____ балів.

Орієнтовні критерії оцінки знань залежно від набраної кількості балів від максимально можливих у %:

"Відмінно" — 95 – 100 % – ________ балів

"Добре" — 80 – 94 % – ________ балів

"Задовільно" — 65 – 79 % – ________ балів"Незадовільно"— менше 64 % –_______ балів

Рекомендована література:

 1. Гайченко В.А., Царик Й.В. Екологыя тварин. – Херсон.: Олды-Плюс, 2012. – 231 с.

 2. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології. –К.: Лібра, 2004. – 367 с.

 3. Гиляров А. М. Популяционная экология. –М.: Изд-во МГУ, 1990. – 192 с.

 4. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. – К.: Знання, 2002. – 203 с.

 5. Кучерявий В.П. Урбоекологія. –Львів: Світоч, 1999. – 359 с.

 6. Кучерявий В.П. Екологія. –Львів: Світоч, 2000. – 500 с.

 7. Христофорова Н.К. Основы экологии.–Владивосток: Дальнаука, 1999. –347 с.

 8. Царик Й.В. Популяційна екологія. Керування популяціями. Львів: Вид. ЛНУ, –2005. – 100 с.

 9. ЧерноваН.М., Былова А.М. Общая экология. –М.: Изд. МГПУ, 1999. –494 с.

 10. Шилов И. А. Экология. –М.: Высшая школа, 2001. – 512 с.


Завідувач кафедри _________ Гайченко В.А.

Результати перевірки календарного плану ________________________________________________________________
Каталог: sites -> default -> files
files -> Додаток до наказу від
files -> Зміст 2 Коран та його переклади в контексті історії 5
files -> Робоча програма навчальної дисципліни
files -> Програма навчальної дисципліни фізична реабілітація в педіатрії
files -> Кабінет міністрів україни
files -> Робоча програма навчальної дисципліни проектування технологічних процесів
files -> Реферат 2016 Реферат циклу наукових праць на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених на тему
files -> Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка