Робоча програма навчальної дисципліни Картографія з основами топографії для студентів спеціальності (ей) 040104 „ГеографіяСторінка1/48
Дата конвертації11.10.2018
Розмір0.53 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет

ім. А.С. Макаренка

Затверджую:

Проректор з науково-

педагогічної (навчальної) роботи

_______ ______________

Підпис Прізвище та ініціали

«___» _________ 2008 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни Картографія з основами топографії для студентів

спеціальності (ей) 6.040104 „Географія”

напряму 0401 Природничі науки денної форми навчання

Курс – І семестр 1, 2
Статус дисципліни, цикл нормативна

назва циклу

Факультет (інститут) Природничо-географічний факультет

назва факультету (інституту)

Кафедра загальної та регіональної географії

назва кафедри


СУМИ 2008

Робоча програма складена на основі ОПП підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти МОН України з географії
Програму складено _____________ Корнусом А.О

(підпис) (прізвище та ініціали викладача)

Схвалено на засіданні кафедри загальної та регіональної географії

(назва кафедри)


Протокол № ___ від «___» ____________ 200 _ р.
Зав. кафедрою загальної та регіональної географії _________ Нешатаєв Б.М.

(назва кафедри) (підпис) (прізвище та ініціали)


Робоча програма розглянута та схвалена радою

природничо-географічного факультету

(назва факультету (інституту)
Голова ради _____________ Більченко М.М.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Декан природничо-географічного факультету ____________ Більченко М.М.

(назва факультету) (підпис) (прізвище та ініціали)

І ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПАКЕТІ

(для дисциплін, які викладаються за КМСОНП)Курс:

Підготовка бакалаврівНапрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 5

Шифр та назва напрямку: 0401

Цикл природничо-наукової підготовки, нормативна

Модулів: 2 (поточне тестування, ІНДЗ)

Шифр та назва спеціальності: 6.040104. Природничі науки. Географія

Лекції 58 год.

Лабораторні 30 год.

Самостійна робота 72 год.

Індивідуальна робота 20 год.Змістовних модулів: 4Загальна кількість годин: 180 год.Тижневих годин: 4 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Види контролю: залік, екзамен

ІІ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Форма навчання

Курс

Семестр

Загальне навантаження

Кількість годин

Курсова робота

Залік

Іспит

Аудиторні заняття

Індивідуальна робота студента

Самостійна робота студента, в т.ч. ІРС

Кредити ETCS

Години

Всього

Лекції

Лабораторні роботи

Практичні заняття

д

І

І

3

88

42

26

16

0

10

36
І
д

І

ІІ

2

92

46

32

14

0

10

36

ІІ
ІІ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАННомер

Назва розділуРозподіл годин

Разом

з/п


модуля

лекції

семінари (практичні)

лабораторні

індивідуальні

самостійна робота1

Вступ до картографії.

2
22

6Топографічна карта та її властивості.

2
210

14Географічний зміст топографічних карт.

4
8

10

10

32Орієнтування на місцевості.

2
2

42

Класифікація і види зйомок.

2


2Створення робочої основи зйомки.

2


2Планові зйомки.

4


4Висотні зйомки.

4


4Планово-висотні зйомки.

2


2Аерофототопографічна зйомка.

2
2

43

Географічний глобус. Математична основа дрібномасштабних карт

2
26

10Картографічні проекції, їх класифікація.

4
2

2

10

18Характеристика деяких видів проекцій.

4
2

2

4

12Картографічна генералізація.

2
22

64

Оглядові загальногеографічні карти.

2
2

26Тематичні карти. Способи зображення на тематичних картах.

4
2

2

10

18Головані види тематичних карт.

2


2Серії карт. Географічні атласи. Електронні атласи.

2
4

6Використання дрібномасштабних карт.

4


4Космічна зйомка і картографія.

2
2

4Створення дрібномасштабних карт.

2
2

2

10

16Шкільні карти та інші картографічні твори.

2
0

2

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

(Назва теми, її короткий зміст, посилання на літературні джерела, дидактичні матеріали)
Заліковий кредит 1 „ОСНОВИ ТОПОГРАФІЇ”

Змістовний Модуль 1.

Поняття про картографію. Топографічна карта.
Тема №1. Вступ до картографії.

Поняття про картографію та її складові. Зв’язок картографії з іншими науками. Види картографування. Основні етапи розвитку картографії. Карта та її властивості. Основні елементи географічних карт. Класифікація карт. Інші картографічні твори.Література:

  1. Ляшенко Д.О. Картографія з основами топографії. - К.: Наук. думка, 2008.

  2. Картография с основами топографии / Под. ред. Г.Ю. Грюнберга. - М.: Просвещение, 1991.

  3. Прилепский А.Н. Картография с основами топографии. - Сумы: СГПИ, 1990.


Тема №2. Топографічна карта та її властивості.

Поняття про топографічну карту і топографічний план. Особливості топографічних карт і планів. Розграфлення і номенклатура топографічної карти. Рамки аркуша топографічної карти. Проекція топографічної карти. Географічні та кілометрові координати.Література:

1. Ляшенко Д.О. Картографія з основами топографії. - К.: Наук. думка, 2008.

2. Картография с основами топографии / Под. ред. Г.Ю. Грюнберга. - М.: Просвещение, 1991.

3. Прилепский А.Н. Картография с основами топографии. - Сумы: СГПИ, 1990.


Тема №3. Географічний зміст топографічних карт.

Умовні знаки та їх типи. Класифікація умовних знаків. Зображення водних об’єктів на топографічних картах. Зображення рослинності і ґрунтів на топографічних картах. Зображення рельєфу на топографічних картах. Зображення населених пунктів та інших соціально-економічних об’єктів на топографічних картах. Зображення шляхів сполучення на топографічних картах. Зображення опорних геодезичних пунктів, шельфу, кордонів і меж на топографічних картах.Література:

1. Ляшенко Д.О. Картографія з основами топографії. - К.: Наук. думка, 2008.

2. Картография с основами топографии / Под. ред. Г.Ю. Грюнберга. - М.: Просвещение, 1991.

3. Прилепский А.Н. Картография с основами топографии. - Сумы: СГПИ, 1990.


Тема №4. Орієнтування на місцевості.

Способи визначення сторін горизонту. Способи орієнтування карти. Способи визначення положення точки стояння. Кути орієнтування: істинний азимут, магнітний азимут, дирекційний кут, дирекційний румб. Рух на місцевості за азимутами.Література:

1. Ляшенко Д.О. Картографія з основами топографії. - К.: Наук. думка, 2008.

2. Картография с основами топографии / Под. ред. Г.Ю. Грюнберга. - М.: Просвещение, 1991.

3. Прилепский А.Н. Картография с основами топографии. - Сумы: СГПИ, 1990.Каталог: STUDENTS
STUDENTS -> Навчально-методичне забезпечення дисципліни «адміністративне право» для студентів спеціальності 030601 Менеджмент Дніпропетровськ нгу
STUDENTS -> Біологічної фізики та медичної інформатики, проф. М. В
STUDENTS -> Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з аналітичної хімії, а саме: розділу про інструментальні методи аналізу. Увагу приділено фізичним методам
STUDENTS -> Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень, форма навчання
STUDENTS -> Рівнів акредитації спеціальностей "лікувальна справа", "педіатрія", "медико-профілактична справа", "стоматологія"
STUDENTS -> Порушення статевого розвитку у дітей
STUDENTS -> Штучні нейронні мережі
STUDENTS -> Голосовий інтерфейс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка