Робоча програма навчальної дисципліни митне право для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 3-го курсуСкачати 310.15 Kb.
Сторінка8/8
Дата конвертації30.05.2018
Розмір310.15 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

п

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

2

90

16

18

8

-

48Модуль 1

Змістовий модуль 1. Основи митної діяльності

Тема 1. Митне право як комплексна галузь права. Митна справа в Україні

8

2

24Тема 2. Митний контроль

8

2

24Тема 3. Митні процедури. Митне тарифне та нетарифне регулювання

14

2

2

2
8Тема 4. Митне оформлення, декларування і переміщення через митний кордон товарів та транспортних засобів

12

2

2

2
6

-
Тема 5. Митні режими їх правова природа та загальні правила застосування

16

2

4

2
8Змістовий модуль 2. Відповідальність за порушення митних правил

Тема 6. Відповідальність за порушення митних правил та порядок їх застосування.

14

4

28Тема 7. Провадження у справах про порушення митних правил.

18

2

4

2
10Усього годин

90

16

18

8
48
5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Митне право як комплексна галузь права. Митна справа в Україні

2

2

Митний контроль

2

3

Митні процедури. Митно-тарифне та нетарифне регулювання

2

4

Митне оформлення, декларування і переміщення через митний кордон товарів та транспортних засобів

2

5

Митні режими їх правова природа та загальні правила застосування

4

6

Відповідальність за порушення митних правил та порядок їх застосування

2

7

Провадження у справах про порушення митних правил

4
Разом

18


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Митні процедури. Митне тарифне та нетарифне регулювання

2

2

Митне оформлення, декларування і переміщення через митний кордон товарів та транспортних засобів

2

3

Митні режими їх правова природа та загальні правила застосування

2

4

Провадження у справах про порушення митних правил

2
Разом

8


7. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість годин

1

Митне право як комплексна галузь права. Митна справа в Україні

4

2

Митний контроль

4

3

Митні процедури. Митно-тарифне та нетарифне регулювання

8

4

Митне оформлення, декларування і переміщення через митний кордон товарів та транспортних засобів

6

5

Митні режими їх правова природа та загальні правила застосування

8

6

Відповідальність за порушення митних правил та порядок їх застосування

8

7

Провадження у справах про порушення митних правил

10
Разом

48


8. Методи навчання

Пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод: викладач організує сприймання та усвідомлення студентами інформації, а студенти здійснюють сприймання (рецепцію), осмислення і запам'ятовування її.

Репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого студенти здобувають уміння застосовувати знання за зразком.

Проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує її, студенти стежать за ходом творчого пошуку (студентам подається своєрідний еталон творчого мислення).

Частково-пошуковий.(евристичний): викладач формулює проблему, поетапне вирішення якої здійснюють студенти під його керівництвом (при цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності студентів).

Дослідницький: викладач ставить перед студентами проблему, і ті вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для цього необхідні джерела інформації, прилади, матеріали тощо.

Інформаційно-повідомляючий метод викладання і виконавчий метод учіння. Передбачають викладання навчального матеріалу без докладного пояснення, узагальнення й систематизації, а студенти — заучують його без достатнього аналізу та осмислення;

Пояснювальний метод викладання і репродуктивний метод учіння. Викладач не тільки повідомляє певні факти, але й пояснює їх, домагаючись осмислення, засвоєння студентами (студенти засвоюють матеріал на рівні розуміння і запам'ятовування);

Інструктивно-практичний метод викладання і продуктивно-практичний метод учіння. Викладач інструктує студентів словесними, наочними або практичними способами, як виконувати певні практичні дії; студенти за допомогою вправ відшліфовують різні уміння і навички.

Пояснювально-спонукальний метод викладання і частково-пошуковий метод учіння. Викладач частину навчального матеріалу подає в готовому вигляді, іншу частину — через проблемні завдання; студенти засвоюють навчальний матеріал як за допомогою репродуктивного, так і творчого, дослідницького методу.

Спонукальний метод навчання і пошуковий метод учіння. Викладач ставить перед студентами проблемні питання і завдання, організовуючи їх самостійну діяльність; студенти самостійно здобувають і засвоюють нові знання в основному без допомоги викладача.


10. Методи контролю

1. Засоби діагностики успішності навчання: опитування під час занять (індивідуальне, фронтальне, вибіркове, суцільне, експрес), тестові завдання до окремих тем навчального курсу, тести для модульних робіт, індивідуальні завдання, аудиторні і домашні контрольні роботи, підготовка рефератів і наукових доповідей.


Засоби проведення поточного та підсумкового контролю
Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня навчальних досягнень під час семінарських, практичних занять та якості виконання індивідуальної і самостійної роботи та передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок курсантом (слухачем, студентом) з кожного окремого модуля навчальної дисципліни.

Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями.

Конкретна кількість балів за роботу студентів під час семінарських та практичних занять визначається керівником заняття.Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять курсантами студентами та їх успішності.

Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу.

Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових модулів. Протягом семестру студент має виконати та захистити курсову роботу. По закінченню вивчення навчальної дисципліни студент складає семестровий іспит.
Критерії оцінки успішності навчання
За результатами підсумкового контролю студент має проявити:

на оцінку “відмінно”

- розуміння і розкриття у повному обсязі досліджуваної теми;

 • вільне володіння спеціальною науковою термінологією у даній галузі знань та загальнотеоретичним понятійно-категоріальним апаратом;

 • вірне розуміння предмета наукового дослідження і методологічних підходів даної галузі знань та їх місця в системі методологічних засобів теоретичної юриспруденції;

 • чітке розуміння і вільне володіння теоретичними положеннями даної галузі знань і їх системними зв’язками в комплексі загальнотеоретичних юридичних наук ;

 • уміння пов’язувати теоретичні постулати з нормативними положеннями чинного законодавства та виявляти їх можливі колізії;

 • уміння інтерпретувати теоретичні положення відповідно до проблем юридичної практики і виробляти конкретні пропозиції щодо її покращання;

 • здатність виокремлювати наукові проблеми в межах проблематики навчального курсу та пропонувати шляхи їх розв’язання;

 • володіння основами наукового прогнозування;

на оцінку “добре”

 • недостатньо повне розкриття теми;

 • несуттєві помилки у визначенні понять і категорій, які кардинально не змінюють сутність викладеного питання;

 • недостатньо чітке пояснення специфіки предмета і наукової методології даної галузі знань;

 • труднощі у проведенні зв’язків теоретичних знань з юридичною практикою;

 • допущені помилки у нормативному ілюструванні теоретичних положень;

 • неповноту володіння теоретико-методологічним інструментарієм у розв’язанні практичних завдань;

на оцінку “задовільно”

 • розуміння вивченого матеріалу на рівні основних положень лекційного курсу;

 • наявність однієї-двох суттєвих помилок у визначенні понять і категорій;

 • нечітке, таке, що потребує постійних уточнень, викладення навчального матеріалу;

 • виникнення значних труднощів у інтерпретації науково-теоретичних положень щодо юридичної практики;

 • значні труднощі у констатації проблем юридичної науки і практики у даній сфері;

на оцінку “незадовільно”

 • нерозкриття теми;

 • повне нерозуміння змісту наукових понять і категорій;

 • наявність значної кількості суттєвих помилок, які спотворюють наукову картину досліджуваної проблеми;

 • нездатність до проведення предметних смислових зв’язків між правовою наукою і юридичною практикою.11. Розподіл балів, які отримують студенти

Для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1.

Т2.

Т.3.

Т4. Т5.

Т6.

Т7.
10

20

10

10 20

20

10

100


Типи оцінювання: поточний контроль (тестування); оцінка за навчально-дослідне завдання (реферат, доповідь); підсумковий контроль (залік).
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


12. Методичне забезпечення

1. Навчальна програма.

2. Робоча навчальна програма.

3. Мультимедійні матеріали.

4. Фондові лекції.

5. Плани семінарських занять.

6. Плани-конспекти лекційних та семінарських занять.

7. Тестові завдання.

8. Завдання для самостійної та індивідуально-дослідної роботи.

9. Завдання для поточного та підсумкового контролю.

10. Список рекомендованих джерел.

11. ТЗН.


12. Нормативно-правові акти України;

13. Ілюстративні матеріали.13. Рекомендована література

Базова

Нормативно-правові акти

 1. Митний кодекс України № 4495 від 13 березня 2013 року // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44–48. – Ст. 552.

 2. Про Митний тариф України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2371 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 18. – Т. 1. – С. 24. – Ст. 781 від 18.05.2001.

 3. Про Дисциплінарний статут митної служби України: Закон України від 06.09.2005 № 2805 // Голос України від 29.09.2005 – № 183.

 4. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: Закон від 17.07.1997 № 468/97–ВР // Офіційний вісник України. – 1997. – № 41. – С. 24 від 24.10.1997.

 5. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон від 22.12.1998 № 332–XІV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 7. – С. 27 від 05.03.1999.

 6. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон від 22.12.1998 № 330–XІV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 7. – С. 28 від 05.03.1999.

 7. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон від 22.12.1998 № 331–XІV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 7. – С. 67 від 05.03.1999.

 8. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ // Відомості Верховної Ради. — 1991. — № 29. — Ст. 377.

 9. Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади. Указ Президента України від 24.12.2012 № 726 // Урядовий кур'єр. 25.12.2012. № 238.

 10. Про Положення про Державну митну службу України. Указ Президента України від 12.05.2011 № 582 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 37. – Ст. 1514.

 11. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 94. – Ст. 3334.

 12. Про Державну митну службу України: Указ Президента України від 29.11.1996 № 1145 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 5 груд.

 13. Про символіку Державної митної служби України: Указ Президента України від 27 червня 2003 р. № 554 // Офіційний вісник України. – 2003 р. – № 27. – С. 11. – Ст. 1315 від 18.07.2003.

 14. Про затвердження Порядку проведення митними органами невиїзних документальних перевірок. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 р. № 71 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 9. – Ст. 415.

 15. Класифікатор митних органів, їх структурних підрозділів, митних організацій, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011 // Офіційний вісник України. – 2012. - № 60. – Ст. 2457

 16. Про затвердження Примірної структури регіональної митниці, митниці та Вимог до штатної структури регіональної митниці, митниці. Наказ Державної митної служби України від 05.12.11 № 1025

 17. Положення Про Київську регіональну митницю. Затверджено Наказом Державної митної служби України від 07.12.2004 р. № 875 (у редакції наказу Державної митної служби України 11.10.2012 № 533).

 18. Про затвердження Положень про митні пости Київської регіональної митниці, Положень про відділи митного оформлення митного поста "Спеціалізований" Київської регіональної митниці, Положень про сектори митного оформлення митного поста "Енергетичний" Київської регіональної митниці та розподіл території і компетенції, в межах яких здійснюють функції підрозділи митного оформлення Київської регіональної митниці та втрату чинності наказів Київської регіональної митниці. Наказ Київської регіональної митниці від 06.11.2012 № 1100.

 19. Про затвердження Примірної структури регіональної митниці, митниці та Вимог до штатної структури регіональної митниці, митниці. Наказ Державної митної служби України від 05.12.11 № 1025.

 20. Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною митною службою. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 913-р // Офіційний вісник України. – 2011. - № 75. – Ст. 2813

 21. Про затвердження Положення про спеціальні звання працівників і навчальних закладів митної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 900 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – С. 174. – Ст. 1190 від 04.07.2003.

 22. Про затвердження зразків форменого одягу посадових осіб митної служби України, їх опису, норм забезпечення і термінів експлуатації: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2002 № 1988 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 1. – С. 36. – Ст. 13 від 17.01.2003.

 23. Про затвердження Правил носіння форменого одягу посадовими особами митної служби України, курсантами митних закладів освіти: Наказ Державної митної служби України від 10.09.2003 № 602.

 24. Про затвердження Порядку здійснення компенсації шкоди, заподіяної працівникам митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій під час виконання або пов’язаної з виконанням ними службових обов’язків: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 678.

 25. Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення службового розслідування і службової перевірки в митній службі України. Наказ Державної митної служби України від 13 серпня 2010 р. № 918 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 12. – Ст. 532.

 26. Про затвердження Положення про Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції. Наказ Державної митної служби України від 07 квітня 2011 р. № 289.

 27. Про затвердження Порядку розгляду звернень та особистого прийому громадян у Державній митній службі України, інших митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях. Наказ Державної митної служби України від 14 вересня 2009 р. № 855 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 79. – Ст. 270.


Допоміжна

Монографії

 1. Давиденко Л.М. Забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні митних процедур (організаційно-правові аспекти): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2007. — 20 с.

 2. Зименко А.В. Провадження у справах про порушення митних правил. Адміністративно-правове та адміністративно-процесуальне дослідження: монографія / Національна академія управління. — К. : Ін Юре, 2007. — 184 c.

 3. Калюта А.Б. Адміністративно-юрисдикційна діяльність митних органів України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2007. — 18 с.

 4. Карпенко Г.Л. Експертиза в митній справі: організаційно-правовий аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Одеська національна юридична академія. — О., 2007. — 17 с.

 5. Константа О.В. Адміністративно-правові заходи боротьби з порушеннями митних правил: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с.

 6. Кочергіна О.М. Міжнародно–правове регулювання антидемпінгу на багатосторонній основі в системі ГАТТ/СОТ: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 // НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2004. – 16 с. НБУВ: РА330192.

 7. Ліцоєва О.В. Митна справа в Гетьманщині в другій половині XVІІ–XVІІІ ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун–т ім. Тараса Шевченка – К., 2004. – 16 с. НБУВ: РА333900.

 8. Мицак А.П. Становлення і розвиток митного законодавства на території України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 // Львівський національний ун-т т ім. Івана Франка. – Л., 2005. – 16 с. НБУВ: РА335768.

 9. Настюк В.Я. Адміністративно–правові проблеми законодавчого регулювання митної справи в Україні: Автореф. дис... д–ра юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 36 с. НБУВ: РА335930.

 10. Поташнікова Г.В. Розвиток митної справи на Правобережній Україні в умовах становлення ринкової економіки (60-ті рр. ХІХ ст. - 1914 р.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича — Чернівці, 2009. — 20 с.

 11. Приймаченко Д.В. Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2007. — 39 с.

 12. Прядко О.В. Митні пільги і тарифні преференції: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 19 с.

 13. Сєрих О.В. Деліктологія порушень митних правил: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Одеська національна юридична академія. — О., 2007. — 17 с.

 14. Ткачук О.І. Правовий статус посадових осіб митної служби України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний аграрний ун-т. — К., 2008. — 19 с.

 15. Тоцька Т.С. Державне регулювання митної вартості: автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Гуманітарний ун-т “Запорізький ін-т держ. та муніципального управління“. — Запоріжжя, 2007. — 20 с.


Підручники та навчальні посібники

 1. Аргунов В.А., Березний Є.М., Бичков В.В., Будаков А.Ю., Булана В.В. Основи митної справи в Україні: підручник / П.В. Пашко (ред.). — К. : Знання, 2008. — 652 с.

 2. Багрий–Шахматов Л.В., Бойко В.Н., Попов Г.В., Лозгачев И.И. Борьба с контрабандой в истории таможенного дела. – К. : Видавець Вадим Карпенко. – 2001. – 34 с. НБУВ: Р93899.

 3. Вишневецька Л.І. Митна статистика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Професіонал, 2008. — 352 с.

 4. Войцещук А.Д., Каленський М.М., Барабаш С.І., Гоя О.В., СавчукС.С. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил: підручник для студ. вищих навч. закл. / А.Д. Войцещук (заг.ред.). — Хмельницький : Інтрада, 2008. — 328 c.

 5. Додін Є.В. Експерт та спеціаліст у митній справі України: Навч. посіб. / Одеська національна юридична академія. – О. : Юридична література, 2004. – 72 с. НБУВ: ВА656075.

 6. Ємченко І.В., Закусілов А.П. Методи і технічні засоби митного контролю: підручник для студ. вищих навч. закл. / Львівська комерційна академія. — К. : Центр учбової літ-ри, 2007. — 432 с.

 7. Кельман І.І., Вільковський Є.К., Ємченко І.В., Закулісов А.П., Шийко І.І. Технічні засоби митного контролю: підручник для студ. вищ. навч. закладів / Національний транспортний ун-т ; Транспортна Академія України. — Л. : Тріада плюс, 2007. — 392 с.

 8. Митне право України : навч. посіб. / Ю.В. Іщенко, В.П. Чабан, В.М. Дорогих [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. — К. : Юрінком Інтер, 2010. — 295 с.

 9. Митне право: Навчально-методичний комплекс / В.М. Дорогих, О.М. Дорогих. – К.: Національна академія внутрішніх справ України. - 2004. – 70 с.

 10. Прусс В. М., Козирев В. К., Самойловська В. П., Шпак Н. Г., Кіценко Г. А., Вільшанюк М. С. Основи митної справи: навч. посіб. / Одеський національний морський ун-т. — О. : ОНМУ, 2009. — 714 с.

 11. Рисіч Й.Л., Новосад Б.М., Морозов О.В. Історія митної справи та митної політики в Україні: Навч. посіб. // Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Д., 2000. – 68 с. НБУВ: ВА597061.

 12. Свод Законов Российской Империи. – СПб. Т. 6, ч. 2 : Свод Уставов казенного управления; Учреждения и Уставы таможенные (ч. 2). – 1842. – 563 с. Індекс рубрикатора НБУВ: Х2(4РОС)51/52–621.112.038–324.

 13. Чорний В.Б. Найдавніші митні статути і зовнішньоторговельні шляхи Київської Русі: Наукове дослідження / Державна митна служба України; Академія митної служби України. – К., 2000. – 108 с. НБУВ: ВА605615.

 14. Чорний В.Б. Україна і митна справа: Історичний нарис. – К. : Комп’ютерно–видавничий, інформаційний центр “КВІЦ”, 2000. – 349 с. НБУВ: ВС34775.

 15. Чорний В.Б. Християнська десятина, Київська Русь, митна справа та сьогодення. – К. : КВІЦ, 2001. – 478 с. НБУВ: ВА640070.

 16. Шапошников Н.Н. Таможенная политика России до и после революции // Центральное управление печати и промпропаганды (Ц.У.П.) В.С.Н.Х. – М.; Л., 1924. – 74 с. НБУВ: ВО47977.


14. Інформаційні ресурси

 


 1. Електронні матеріали;

 2. Навчальні фільми;

 3. http://www.rada.kiev.ua/ - Верховна Рада України

 4. http://www.guds.gov.ua – Національне агентство з питань державної служби

 5. http://www.naiau.kiev.ua – Національна академія внутрішніх справ

 6. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

 7. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти УкраїниКаталог: files -> Kafedri -> Kzpd -> rabot progr
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права за напрямом підготовки «Правознавство» 030401
rabot progr -> В. В. Чернєй 16 жовтня 2013 р
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни юридична деонтологія для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 1-го курсу
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 3-го курсу
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни державне право зарубіжних країн
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни основи правових знань для напряму підготовки 030102 «Психологія» для студентів 3-го курсу
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни конституційне право україни за напрямом підготовки 030401 «Правознавство» Київ 2014 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка