техніко-економічні показники методів перетворення нетрадиційних джерел енергії безпосередньо в електроенергіюСкачати 343.21 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації23.12.2017
Розмір343.21 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3

техніко-економічні показники методів перетворення нетрадиційних джерел енергії безпосередньо в електроенергію

уміти:


 • визначати перспективи використання нетрадиційних джерел енергії і способи керування процесами перетворення енергії.
 • вирішувати питання безпечного використання нетрадиційних джерел енергії на промислових підприємствах, економного використання матеріальних та енергетичних ресурсів. 


Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки і базується на знаннях, здобутих у процесі вивчення таких дисциплін, як «Електричні системи та мережі», «Електропостачання», «Виробництво електроенергії», у яких розглядається комплекс питань, пов’язаних з розподілом, перетворенням та споживанням електричної енергії на геотехнічних об’єктах із врахуванням великої різноманітності технічних умов.


 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Геліоенергетика. Біоенергетика. Вітроенергетика

Тема 1. Загальні відомості.

Поняття та класифікація нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. Історичні передумови використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. Потенційні світові запаси нетрадиційної та відновлювальної енергії у світі. Акумулювання енергії. Енергетичний потенціал нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні. Технічний потенціал науково-промислового комплексу України. Застосування нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії у світі.Тема 2. Геліоенергетика.

Геліоенергетика: загальні відомості, основні поняття, визначення. Сонячна теплоенергетика. Типи колекторів. Сонячна фотоенергетика. Екологічні наслідки розвитку геліоенергетики.Тема 3. Біоенергетика.

Біоенергетика: загальні відомості, основні поняття, визначення. Застосування біомаси. Одержання біогазу. Газифікація біомаси. Способи використання та перетворення ВЕР. Екологічні наслідки розвитку біоенергетики.Тема 4. Вітроенергетика

Вітроенергетика: загальні відомості, основні поняття, визначення. Класифікація вітроколіс. Класифікація вітроустановок. Принцип роботи вітроустановок. Особливості розташування вітроелектростанцій. Екологічні наслідки розвитку вітроенергетики.Змістовий модуль 2. Геотермальна енергетика. Мала гідроенергетика.

Тема 5. Геотермальна енергетика.

Геотермальна енергетика: загальні відомості, основні поняття, визначення. Джерела геотермального тепла. Методи та способи використання геотермального тепла для отримання тепло- та електроенергії. Приклади використання геотермальної енергії. Екологічні наслідки розвитку геотермальної енергетикиТема 6. Мала гідроенергетика.

Мала гідроенергетика: загальні відомості, основні поняття, визначення. Енергетичні установки по використанню енергії океана. Енергія хвиль та припливів. Енергія хімічних зв'язків газів, солей, мінералів тощо. Прихована енергія течій у різних частинах морів та океанів. Екологічні наслідки розвитку малої гідроенергетикиТема 7. Комплексне використання відновлювальних джерел і акумуляторів енергії

Загальні відомості, основні поняття, визначення. Класифікація комбінованих джерел і акумуляторів енергії, основні характеристики. Комбінація нетрадиційних джерел з традиційними джерелами енергії. Комбінація нетрадиційних джерел з акумуляторами енергії. Комбінація одночасного використання декількох нетрадиційних джерел енергії. Комплексне використання відновлюваних джерел і акумуляторів. Принципи комбінування різних відновлювальних джерел енергії.
 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Заліковий модуль № 1

Змістовий модуль 1. Геліоенергетика. Біоенергетика. Вітроенергетика

Тема 1. Загальні відомості.

6

2

-

-

-

4

8

1

-

-

-

7

Тема 2. Геліоенергетика.

10

6

-

-

-

4

8

1

-

-

-

7

Тема 3. Біоенергетика.

8

4

-

-

-

4

8

1

-

-

-

7

Тема 4. Вітроенергетика

8

4

-

-

-

4

8

1

-

-

-

7

Разом за змістовим модулем 1

32

16

-

-

-

16

32

4

-

-

-

28

Змістовий модуль 2. Геотермальна енергетика. Мала гідроенергетика.

Тема 5. Геотермальна енергетика.

10

4

-

-

-

6

10

-

-

-

-

10

Тема 6. Мала гідроенергетика.

10

4

-

-

-

6

10

1

-

-

-

9

Тема 7. Комплексне використання відновлювальних джерел і акумуляторів енергії

10

6

-

-

-

4

10

1

-

-

-

9

Реферативна доповідь

10

-

-

-

-

10

10

-

-

-

-

10

Разом за змістовим модулем 2

40

14

-

-

-

26

40

2

-

-

-

38

Всього за заліковим модулем №1

72

30

-

-

-

42

72

6

-

-

-

66

Усього годин


72

30

-

-

-

42

72

6

-

-

-

66
 1. Теми семінарських занять

Не передбачено навчальним планом.


 1. Теми практичних занять

Не передбачено навчальним планом.

7. Теми лабораторних занять

Не передбачено навчальним планом8. Самостійна робота

Організація і контроль самостійної роботи студентів зорієнтовані на використання кредитно–модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). Обсяг самостійної роботи та порядок її організації, а також система контролю та оцінювання результатів доводяться до студентів на одному з перших занять семестру.

Вивчення студентами дисципліни «Нетрадиційні автономні джерела електроенергії» у позааудиторний час складається з повторення та засвоєння теорії по підручнику та конспекту. Ця робота повинна виконуватися систематично, безпосередньо за лекціями. Розуміння та засвоєння пройденого матеріалу дозволяє активно засвоювати нові теоретичні положення.

Усі виникаючі питання з теорії слід записувати і одержати на них відповідь у час найближчої консультації.

Самостійна робота з дисципліни «Нетрадиційні автономні джерела електроенергії» передбачає виконання студентами домашнього завдання у вигляді реферативної доповіді за наведеним переліком тем. Така форма роботи допомагає краще зрозуміти теорію та сприяють придбанню практичних навичок студентів.

Метою виконання реферативної доповіді є закріплення теоретичних знань, придбання навичок самостійної роботи з інформаційними джерелами.

Робота виконується за однією з тем наданих в переліку або за вибором студента.

Роботу обсягом 20-30 аркушів варто оформляти на аркушах паперу для письма форматом А4 з рамкою та полями. Текст може бути друкованим чи рукописним ДСТ 2.701–754.

Перелік тем рефератів

1. Нетрадиційні джерела електроенергії, їх економічна доцільність та ефективність.

2. Історичні передумови використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

3. Альтернативна енергія.

4. Аналіз законодавчої бази для розвитку альтернативних джерел енергії в Україні.

5. Напрямки альтернативної енергетики окрім використання нетрадиційних джерел енергії.

6. Біоенергетика в Україні: бар’єри для розвитку і шляхи їх подолання.

7. Екологічні наслідки розвитку біоенергетики.

8. Особливості використання енергії вітрів.

9. Геліоенергетика на службі людства.

10. Технологія використання вітрової енергії.

11. Енергетичні проблеми людства та шляхи їх вирішення.

12. Екологічні наслідки розвитку вітроенергетики

13. Застосування нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні та в світі.

14. Геліоенергетика: переваги та недоліки.

15. Способи використання та перетворення відновлюваних енергоресурсів.

16. Використання геотермального тепла для отримання електроенергії.

17. Використанню енергії океану для отримання електричної енергії.

18. Мала гідроенергетика як один зі шляхів вирішення екологічної кризи.

19. Екологічні наслідки розвитку малої гідроенергетики.

20. Комбіновані джерела енергії. Перспектива використання в Україні та в світі.

21. Екологічні наслідки розвитку геотермальної енергетики

22. Енергія хімічних зв'язків газів, солей та мінералів як альтернативне джерело енергії.

23. Види електричних станцій з альтернативними енергоресурсами.

24. Екологічні наслідки розвитку геліоенергетики.

25. Принципи комбінування різних відновлювальних джерел енергії.

Перелік тем та обсяг часу для самостійної роботи


з/п


Назва теми

Кількість

годин


Денна форма

Заочна форма

1

Тема 1. Загальні відомості.

4

7

2

Тема 2. Геліоенергетика.

4

7

3

Тема 3. Біоенергетика.

4

7

4

Тема 4. Вітроенергетика

4

7

5

Тема 5. Геотермальна енергетика.

6

10

6

Тема 6. Мала гідроенергетика.

6

9

7

Тема 7. Комплексне використання відновлювальних джерел і акумуляторів енергії

4

9

8

Реферативна доповідь

10

10
Разом

42

669. Індивідуальні завдання

Не передбачено навчальним планом10. Методи навчання

У процесі викладання дисципліни “Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ” використовуються різні методи та форми викладання і навчання.

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація.

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, синтетичний, аналітико–синтетичний, індуктивний, дедуктивний.

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково–пошуковий, дослідницький.

Основним видом навчальних занять з дисципліни «Нетрадиційні автономні джерела електроенергії» є лекції. У процесі засвоєння матеріалу надзвичайно важливо засвоїти не тільки кінцеві результаті, а й забезпечити формування електротехнічного мислення, розуміння фізичних процесів.

Як один з варіантів самостійної роботи студенти виконують домашнє завдання у вигляді реферативної доповіді. У результаті індивідуального захисту кожен студент отримує відповідну рейтингову оцінку з урахуванням якості роботи, її оформлення та захисту.

Види занять з дисципліни: лекції, самостійна робота.11. Методи контролю

Основними формами контролю якості навчання є поточний і підсумковий контроль. Семестровий курс дисципліни розбито на 2 змістових модулі. Кожний модуль має ряд поточних контрольних заходів і закінчується підсумковим модульним контролем, обов'язковим для студента.

За кожний вид поточного і модульного контролю студент отримує бальні оцінки, які сумуються в межах модуля і виступатимуть надалі складовою загальної бальної оцінки за всі модулі дисципліни. Одержання студентом необхідної прохідної бальної оцінки за кожний з двох змістових модулів є обов'язковою умовою його допуску до складання заліку з дисципліни. Для підвищення рейтингового балу (та оцінки за національною шкалою) студент повинен скласти підсумковий семестровий контроль (залік)

Поточний контроль здійснюється під час проведення занять та захисту рефератів, і має за мету перевірку якості засвоєння матеріалу студентами та залік змістових модулів навчальної дисципліни.

Модульний контроль здійснюється в кінці змістових модулів. Його здійснює викладач лекційних занять. При оцінюванні модулів враховується поточний контроль якості засвоєння.

Модуль з дисципліни складається з виконання самостійної роботи та теоретичного модуля (письмове тестування з теоретичних питань).

Підсумкова оцінка з модулів виставляється в кінці 15-го тижня навчання та складається з суми оцінок за кожний складовий змістовий модуль.

У самостійній роботі максимальна кількість балів при захисті реферативної доповіді є 20 балів та містить у собі:Вид робіт

Денна

форма


Заочна форма

вчасне виконання домашнього завдання (згідно графіку захистів)

5

5

якість виконання та оформлення домашнього завдання

10

10

захист реферату

5

5

Розподіл максимальної кількості балів, які отримують студенти (д.ф.н.) при виконанні модульної контрольної роботи :

Контрольна модульна робота

Бали

Повнота відповідей на питання білету

10

Логічність та аргументованість відповідей

10

Наведення схем та формул

10

Обґрунтовані висновки

10

Всього:

40

Розподіл балів, які отримують студенти (з.ф.н.) при складанні семестрового заліку:

Контрольна модульна робота

Бали

Правильність виконання тестових завдань

20

Повнота відповідей на питання білету

15

Логічність та аргументованість відповідей

20

Наведення схем та формул

10

Обґрунтовані висновки

15

Всього:

80

Семестровий залік проводиться після закінчення вивчення дисципліни до початку екзаменаційної сесії.

Залік виставляється за умови, що студент виконав усі види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні підсумкові оцінки за кожен з модулів. При використанні рейтингової системи оцінювання «зараховано» виставляється, якщо студент отримав рейтинг з дисципліни не менше 60 балів від максимально можливого значення (рейтингової шкали).

У випадку незадовільної поточної семестрової оцінки, або за бажання підвищити рейтинг, студент складає залік у формі підсумкового опитування (усного – співбесіди або тестового контролю) на останньому занятті з цієї дисципліни. При цьому на залік виноситься 80 балів, а бали, набрані за результатами модульних контрольних робіт анулюються.


12. Розподіл балів, які отримують студенти


Розподілення балів між змістовими модулями та їх складовими зведений до таблиці.

Склад змістових модулів

Розподіл балів

Денна форма

Заочна форма

Змістовий модуль №1

до 40

-

Змістовий модуль №2

до 40

-

Самостійна робота (Реферативна доповідь)

до 20

до 20

Семестровий залікдо 80

Всього

до 100

до 100

Підсумковий (семестровий) контроль здійснюється за результатами роботи студента з дисципліни та оцінюється балами згідно таблиці розподілу балів. За бажанням студент може складати підсумковий залік з метою підвищення рейтингового балу, отриманого за результатами поточного рейтингового контролю.

Критерії оцінювання заліку (відповіді студента) мають враховувати, насамперед, її повноту і правильність, а також здатність студента: узагальнювати отримані знання; застосовувати правила, принципи, закони в конкретних ситуаціях; аналізувати та оцінювати факти, інтерпретувати схеми, графіки; викладати матеріал чітко, логічно, послідовно.

Складові оцінювання відповіді студента денної форми навчання:


 • повнота розкриття питання;

 • логіка викладання, культура мови;

 • розуміння фізики процесів;

 • правильний принцип побудови систем перетворення ЕЕ;

 • аналітичність міркування, вміння робити порівняння, правильний обґрунтований висновок.

Семестровий контроль реалізується через визначення кількості набраних балів з дисципліни за семестр та визначення оцінки якості засвоєння дисципліни згідно шкали оцінок (наказ ректора від 26.04.2010 №125).
Шкала оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Національна шкала успішності

Оцінка ECTS

Визначення ECTS

100-бальна система оцінювання

зараховано

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначними помилками

90-100

зарахованоВ

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

80-89

С

ДОБРЕ – в цілому правильна робота з певною кількістю грубих помилок

71-79

зараховано

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

61-70

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні потреби

50-60

не зараховано

FX

НЕЗАДОВІЛЬНОіз можливістю повторного складання

30-49

F

НЕЗАДОВІЛЬНО з обов'язковим повторним вивченням модуля

0-29

Якщо студент на момент закінчення останнього проведення контрольного заходу з відповідної дисципліни не набрав необхідної кількості балів, він, за згодою деканату, може здійснити додаткові спроби з їх складання. Кількість додаткових спроб обмежується двома.
Перелік питань для підсумкового контролю знань, умінь та навичок

Змістовий модуль 1.

1. Що являють собою відновлювані джерела енергії?

2. Як класифікуються нетрадиційні відновлювані джерела енергії?

3. Які потенційні світові запаси нетрадиційної та відновлюваної енергетики?

4. Який енергетичний потенціал нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії на Україні?

5. Що являє собою потенціал науково-промислового комплексу України?

6. Які є приклади застосування нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в Україні?

7. Які є приклади застосування нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії у світі?

8. З якою метою використовується акумулювання енергії?

9. Які є проблеми альтернативної енергетики?

10. Які є перспективи розвитку використання нетрадиційних та відновлюваних джерел живлення в Україні?

11. Дайте визначення поняттю «геліоенергетика».

12. Які переваги та недоліки є у сонячної енергетики?

13. Що являє собою сонячна теплоенергетика?

14. Що являє собою сонячна фотоенергетика?

15. Які основні типи сонячних колекторів?

16. Назвіть фізичних принцип роботи сонячних батарей.

17. Наведіть приклади використання геліоенергетики в Україні та світі.

18. Чи є перспективи розвитку геліоенергетики в Україні?

19. Поясніть в які види біопалива може бути перетворена біомаса.

20. Перелічіть способи отримання енергії з біомаси.

21. Перелічіть типи біогазових установок.

22. Розкажіть про принцип дії найпростішої біогазової установки з ручним завантаженням без перемішування і підігріву сировини в реакторі.

23. Поясніть будову та принцип дії біогазової установки з перемішуванням та підігрівом сировини в реакторі.

24. Поясніть, яким чином можна виробити біогаз в домашньому господарстві.

25. Поясніть суть та значення Кіотського протоколу.

26. Назвіть відомі вам країні, які підписали Кіотський протокол, але не ратифікували його, країни , які його взагалі не підписали.

27. Назвіть країну, яка вийшла з Кіотського протоколу та назвіть причини цього.

28. Перелічіть агрегати, які використовуються в вітроенергетиці.

29. Розкажіть про історію розвитку вітроенергетики.

30. Перелічіть та охарактеризуйте недоліки вітрових установок.

31. В яким межах знаходиться рівень шуму від працюючої вітрової енергетичної установки та яка повинна бути мінімальна відстань від неї до житлових будинків?

32. Назвіть та охарактеризуйте категорії вітрогенераторів.

33. Як класифікуються вітроелектроустановки?

34. Назвіть відомі вам потужні вітроелектростанції в Україні.

Змістовий модуль 2.

1. Дайте визначення поняттю «геотермальна енергетика».

2. Які переваги та недоліки є у геотермальної енергетики?

3. Що являє собою геотермальна енергетика?

4. Яка специфіка геотермальна енергетика?

6. Які основні пристроїв геотермальної енергетики?

7. Який принцип дії геотермальних станцій?

8. Які джерела геотермального тепла Вам відомі?

9. Назвіть фізичних принцип роботи геотермальних станцій.

10 Наведіть приклади використання геотермальної енергетики в Україні.

11 Наведіть приклади використання геотермальної енергетики у світі.

12. Чи є перспективи розвитку геотермальної енергетики в Україні?

13. Дайте визначення поняттю «мала гідроенегетика».

14. Які переваги та недоліки є у малої гідроенергетики?

15. Що являє собою мала гідроенергетика?

16. Яка специфіка малої гідроенергетики?

17. Який принцип дії пристроїв малої гідроенергетики?

18. Назвіть фізичних принцип роботи пристроїв малої гідроенергетики.

19. Наведіть приклади використання малої гідроенергетики в Україні.

20. Наведіть приклади використання малої гідроенергетики у світі.

21. Чи є перспективи розвитку малої гідроенергетики в Україні?

22. Яким чином можна використовувати енергії хімічних зв'язків газів, солей, мінералів для отримання електричної енергії?

23. Що відносять до гібридних енергетичних установок.

24. Які переваги та недоліки є у гібридних енергетичних установок?

25. Що являють собою гібридні енергетичні установоки?

26. Яка специфіка гібридних енергетичних установок?

27. Які особливості поєднання гібридних енергетичних установок?

28. Назвіть найбільш розповсюджені поєднання енергетичних установок у складі гібридних енергетичних установок.

29 Наведіть приклади використання гібридних енергетичних установок в Україні.

30. Наведіть приклади використання гібридних енергетичних установок у світі.

31. Чи є перспективи розвитку гібридних енергетичних установок в Україні?
13. Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Нетрадиційні автономні джерела електроенергії» для студентів напрямку підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» всіх форм навчання (розробив доцент Сінчук І.О. 2013 р.)

1. Конспект лекцій з дисципліни «Нетрадиційні автономні джерела електроенергії» для студентів спеціальностей 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» всіх форм навчання (розробив доцент Сінчук І.О. 2013 р.).
14. Рекомендована література

Базова

1. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Учебное пособие. – Тамбов: Изд. Тамб. гос. ун-та, 2003. – 96 с.

2. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії: Навчальний посібник / І.О. Сінчук, С.М. Бойко, К. І. Лосіна, І.А. Луценко, Г.І. Ткаченко; під ред.. докт. техн.. наук, проф. О.М. Сінчука. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2013. – 192 с.

3. Лабейш В.Г. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.-СПб.: СЗТУ, 2003. - 80с.

4. Альтернативные энергоносители / М.В. Голицин, А.М. Голицын, Н.В. Пронина; Отв. ред..Г.С. Голицин. – М.: Наука, 004. – 159 с.

Допоміжна


 1. Денисенко О.Г. «Преобразование и использование ветровой энергии »– К.: Техника, 1992.

 2. Гидроэнергетика и комплексное использование водных ресурсов / под ред. Непорожнего П.С. - М.: Энергоиздат, 1982.- 559 с.

 3. Приливные электростанции // Под ред. Л.Б. Бернштейна. – М.: 1994. Т..

 4. В. Баадер, Е. Доне, М. Бренндерфер. Биогаз: теория и практика. – М.: Колос, 1992. – 200 с.

 5. Андреев В.М., Грилихес В.А., Румянцев В.Д. .Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения. – Ленинград: Наука, 1989. – 256 с.

 6. Введение в водородную енергетику. / Э.Э.Шпильрайн, С.М. Малішенко, Г.Г. Кулишов: Под ред. В.А. Легасова. – М.: Єнергатомиздат, 1985. – 264 с.


15. Доповнення та зміни до робочої програми


№ п/п

Дата внесен-

ня змін


Зміст змін,

доповненьПідстава до внесення змін, доповнень (№ і дата наказу, рішення вченої ради, засідання кафедри, підпис завідуючого кафедрою)

Погодження випускаючої кафедри (№ і дата засідання кафедри, підпис завідуючого кафедрою)


Схвалено на засіданні кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті


Протокол № __ від “ ___ “ _____20___ р.Завідувач кафедри ________________

ДОДАТОК 1Робочий план з дисципліни «Нетрадиційні автономні джерела електроенергії»

Семестр 8
Вид навчальної роботи

Годин у семестрі/кредити

Тиждень

Вид підсумкового контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
Лекційні

заняття


30

2 ПК

2 ПК

2 ПК

2 ПК

2 ПК

2 ПК

2 ПК

2  КМР

2 ПК

2 ПК

2 ПК

2 ПК

2 ПК

2 ПК

2 КМР

 

Лабораторні роботи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Практичні заняття

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Самостійна робота

42

2

2

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

 

Індивідуальна роботи-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Всього годин/ кредитів

72/2

4

4

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

залік

Позначки: ПК - поточний контроль; КМР - контрольна модульна робота.Викладач: канд. техн. наук, доцент Сінчук І.О.


Каталог: Disciplines
Disciplines -> Міністерство культури україни
Disciplines -> Методичні рекомендації до самостійного вивчення нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці»
Disciplines -> Методика проектування в наукових дослідженнях сеп лекції для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності 05070103„Електротехнічні системи електроспоживання”
Disciplines -> Програма вибіркової навчальної дисципліни «Історія балету»
Disciplines -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «українська література»
Disciplines -> Міністерство культури І туризму україни
Disciplines -> Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «українська музична література»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка